Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Anglii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6366 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
EDUKACJA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W ANGLII NA PRZYKŁADZIE SUFFOLK


     Wraz z grupą nauczycieli szkolnictwa specjalnego uczestniczyłam w seminarium szkoleniowym organizowanym przez Unię Europejskich Federalistów oraz Wydział Edukacji Hrabstwa Suffolk, które odbyło się w Lowestoft na terenie hrabstwa Suffolk.
     Celem seminarium było zapoznanie się z:

 • systemem edukacji specjalnej w Anglii i jego przystosowaniem do norm unijnych;
 • systemem kształcenia nauczycieli;
 • nowoczesnymi tendencjami w metodyce kształcenia i opieki osób niepełnosprawnych;
 • zasadami funkcjonowania szkół specjalnych i placówek opiekuńczych .
     Program seminarium obejmował wizyty w placówkach kształcenia i opieki dzieci i młodzieży o różnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej i na różnych szczeblach edukacji, spotkania z dyrektorami, kadrą nauczycielską wizytowanych ośrodków, rozmowy z politykami samorządowymi odpowiedzialnymi za kwestie szkolnictwa w danych jednostkach administracyjnych oraz z wykładowcami w Cambridge.

EDUKACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SUFFOLK

W Anglii posługuje się terminem "dzieci ze specjalnymi potrzebami w nauce", którym określa się dzieci:
 • z trudnościami w nauce,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
 • z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową.
     W ciągu ostatnich lat nastąpiły duże zmiany w zakresie ustawodawstwa dotyczącego edukacji specjalnej. Głosy rodziców przyczyniły się do powstania nowych uregulowań prawnych dotyczących edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wprowadzono "Praktyczne Zasady Identyfikowania i Oceny Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych".
     Zasady te określają kilkuetapowy model diagnozowania potrzeb. Pierwszy etap: wychowawca klasy w szkole powszechnej określa specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i podejmuje współpracę ze szkolnym koordynatorem ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Następny krok polega na uzyskaniu pomocy ze strony specjalistów z spoza szkoły. Etap trzeci: lokalny inspektorat oświaty decyduje w miarę potrzeby o przeprowadzeniu diagnozy. Ostatni etap: inspektorat wystawia orzeczenie o występowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych.
     W Suffolk realizowana jest "polityka" edukacyjna "dwóch torów", czyli nauczanie w szkołach powszechnych i specjalnych. O wyborze szkoły decydują rodzice. W chwili obecnej dominuje tendencja, by dzieci z lekkimi trudnościami w nauce kierować do szkół masowych. W szkołach tych funkcjonują klasy specjalne, w których nauczanie prowadzi przeszkolony nauczyciel oraz jego asystent.
W obrębie Suffolk znajduje się 9 szkół specjalnych:
 • 5 dla uczniów z głębokimi trudnościami w uczeniu ,
 • 3 dla uczniów z lekkimi trudnościami w uczeniu,
 • 1 dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi.
     Władze oświatowe w Suffolk za główny cel istnienia szkolnictwa specjalnego stawiają zdobycie przez każdego ucznia najwyższego z możliwych poziomów wykształcenia , zgodnego z jego możliwościami. Każdy rejonowy oddział do spraw edukacji udziela szkole wsparcia, wskazówek wspomagających pracę nauczyciela i wytycznych dotyczących trudności w uczeniu się i zachowaniu. Wyedukowani specjaliści terapeuci z zakresu wspomagania w uczeniu oraz psycholodzy pracują wspólnie, by mieć pewność, że nauczyciele pracujący w szkole otrzymali specjalistyczną pomoc i wsparcie. Szkoły specjalne w Suffolk uzyskują bardzo wysokie oceny ze względu na jakość kształcenia, świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną i wysoko kwalifikowana kadrę pedagogiczną. Dowodem tego uznania jest m.in. nagrodzenie projektu edukacyjnego Suffolk w 1995 r. W szkołach specjalnych bardzo duży nacisk kładzie się na realizowanie programów integracji uczniów ze szkół specjalnych z uczniami ze szkół masowych. Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny plan nauczania, w którym wytacza się cele możliwe do zrealizowania przez danego ucznia. Programy te są okresowo aktualizowane i korygowane. Przywiązuje się dużą wagę do tego, by nauczyciele systematycznie kontaktowali się ze sobą i wspólnie podejmowali decyzje.
     Duży nacisk kładzie się na doskonalenie nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Anglii nie istnieje odrębny tor kształcenia pedagogów specjalnych na poziomie wyższym. Kształcenie w zakresie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych włącza się do programu kształcenia ogólnego. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe głównie poprzez udział w seminariach i kursach dokształcających. Program doskonalenia zawodowego na poziomie lokalnym w Suffolk obejmuje takie kursy, jak:
 • zintegrowane nauczanie
 • wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów ze sprzężonymi trudnościami w uczeniu się w klasach szkoły powszechnej,
 • konferencje i szkolenia dla koordynatorów szkolnictwa specjalnego i centrów wspierających,
 • specjalistyczne kursy dla nauczycieli pracujących z dziećmi autystycznymi, po porażeniu mózgowym i z głęboką niepełnosprawnością.
Nauczyciele mogą również podnosić swoje kwalifikacje na kursach doskonalących organizowanych przez Politechnikę w Suffolk i Uniwersytety w Birmingham i Cambridge.

THE ASHLEY SCHOOL

     Jedną z wizytowanych przez nas w Lowestoft placówek była Ashley School. Do szkoły tej uczęszcza 115 uczniów z lekkimi trudnościami w nauce oraz z problemami emocjonalnymi i społecznymi w wieku 7-16 lat. Lekcje zaczynają się o godz. 9°° a kończą o 15 3°.
    Nauka w szkole realizowana jest na 4 poziomach nauczania. Na wszystkich poziomach uczniowie realizują program oparty na programie narodowym i dostosowany do indywidualnych możliwości. Uczniowie młodsi ( poziom 1 i 2 )uczą się języka angielskiego, matematyki, przyrody, sztuki, geografii, historii, wychowania fizycznego, informatyki. Na poziomie trzecim dochodzi język francuski. Poziom czwarty koncentruje się na rozwijaniu kluczowych umiejętnościach ukierunkowanych na przygotowanie do pracy zawodowej.
     Szkoła promuje współpracę z rodzicami, szkołami z sąsiedztwa po to, by uczniowie osiągnęli optymalny poziom wykształcenia, zgodny z ich możliwościami. W stosunku do rodziców preferuje się "politykę otwartych drzwi", to znaczy rodzice traktowani są jako pełnoprawni partnerzy, posiadający szeroką wiedzę o swoim dziecku Szkoła zawiera z rodzicami pisemny kontrakt, w którym zobowiązuje się m in. do udzielania pomocy rodzicom, organizowania drzwi otwartych, opracowania indywidualnych planów nauczania i rocznego sprawozdania postępów ucznia w nauce. Rodzice zobowiązują się w kontrakcie do kontroli zachowania i obecności oraz pomocy w wykonywaniu zadań domowych.
     W szkole istnieje system nagród i certyfikatów przyznawanych na bazie cotygodniowych rozliczeń za osiągnięcia w nauce, zachowaniu, sporcie niezależności i współpracy grupowej. Oceny postępów dokonuje się w sposób ciągły. Przeprowadza się również standardowe testy zewnętrzne. Wyniki nauczania bada się na podstawie kilku kluczowych dyscyplin nauczania.
     W zależności od potrzeb uczniów, do współpracy ze Szkołą włączani są specjaliści: psycholodzy, logopedzi, pedagodzy i terapeuci. Specjaliści ci pracują z poszczególnymi uczniami oraz udzielają wskazówek nauczycielom. Asystent nauczyciela kontynuuje pracę terapeuty przez 5 godzin w tygodniu.
     Jednym z głównych zadań, jakie stawia się w Ashley Shool jest dostarczanie bogatego i stymulującego środowiska, w którym uczniowie będą mogli w pełni się rozwijać. Realizację tego zadania umożliwia nowoczesna baza lokalowa i jej wyposażenie. Szkoła mieści się w kompleksie budynków posiadających miedzy innymi: kryty basen, salę miękkich zabaw, specjalistyczne pracownie komputerowe i naukowe oraz tereny rekreacyjne i sportowe. Wszystkie pomieszczenia klasowe są przestronne i wyposażone w liczne pomoce naukowe.

Opracowała
Aneta Cichowlas
Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie