Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Technicznych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 822 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Podstawy prawne i dokumenty wewnątrzszkolne w oparciu o które, skonstruowano program

 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. nr 51 poz. 458 )
 2. Statut Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej
 3. Szkolny Program Wychowawczy ZST
Cele ogólne programu
 1. Kształtowanie postawy aktywnego i świadomego odbioru szeroko pojętej kultury
 2. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia z uwzględnieniem jego zainteresowań i z zachowaniem szacunku dla jego indywidualności
 3. Kształtowanie systemu wartości w oparciu o podstawowe normy moralno-etyczne
 4. Kształcenie twórczych i kreatywnych postaw uczniów w zakresie samokształcenia i rozwiązywania własnych problemów edukacyjnych, oraz wdrażanie do edukacji ustawicznej
CEL I : Kształtowanie szeroko pojętej kultury osobistej
Zadania
 1. Wyrabianie w uczniach nawyku przestrzegania zasad kulturalnego zachowania wobec nauczycieli, kolegów i innych osób korzystających z biblioteki
 2. Zwracanie szczególnej uwagi na kulturę słowa w bibliotece szkolnej i poza nią
 3. Uwrażliwienie na rozpoznanie wartości moralnych, ich hierarchizowanie oraz wyrabianie postaw tolerancji wobec osób o odmiennej kulturze czy poglądach
 4. Znajomość regulaminów biblioteki tj. wypożyczalni, czytelni, korzystania z Internetu, oraz przestrzegania ich zapisów
 5. Zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku podczas korzystania z czytelni
CEL II : Kształtowanie kultury czytelniczej uczniów
Zadania
 1. Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz zdolności poznawczych w czasie korzystania ze zbiorów biblioteki i jej warsztatu informacyjnego
 2. Kształcenie umiejętności dokonywania świadomej i wybiórczej selekcji w doborze źródeł informacji podczas :
  • przygotowania się do lekcji;
  • opracowania referatu, pisemnego wypracowania;
  • posługiwania się encyklopediami, słownikami i innymi wydawnictwami informacyjnymi;
  • korzystania z teczek tematycznych i tematycznych zestawień bibliograficznych;
 3. Inspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy w sposób badawczy poprzez zachęcanie do korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki :
  • księgozbiór podręczny;
  • katalog alfabetyczny i rzeczowy; -
  • czasopisma;
  • „biblioteczka maturzysty”;
  • zestawienia bibliograficzne;
  • teczki tematyczne;
  • multimedia;
 4. Propagowanie etycznej postawy przy korzystaniu z zasobów Internetu
 5. Przygotowanie do świadomego i krytycznego wykorzystania Internetu, uświadomienie korzyści i zagrożeń płynących z nieograniczonego dostępu do informacji
CEL III : Kształcenie postaw prozdrowotnych
Zadania
 1. Wyrabianie poczucia zagrożenia zdrowia i samopoczucia, jakie niosą za sobą uzależnienia od nikotyny, alkoholu i środków odurzających
 2. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa higieny pracy podczas korzystania ze sprzętu bibliotecznego oraz przyborów piśmienniczych
 3. Wyrabianie w uczniach nawyku utrzymania czystości osobistej i otoczenia, w którym przebywają : w wypożyczalni, czytelni i innych pomieszczeniach szkolnych oraz poza szkołą
 4. Zaznajamianie i przypominanie uczniom o zasadach higieny pracy umysłowej
 5. Kształtowanie w uczniach poczucia, iż pobyt w bibliotece szkolnej to czas spędzony bez stresu
CEL IV : Wychowanie w poszanowaniu tradycji narodowych
Zadania
 1. Rozbudzanie w uczniach poczucia przynależności narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych
 2. Poznawanie zwyczajów, obyczajów i obrzędów kultury polskiej związanej z odchodami świąt i innych uroczystości
 3. Kształtowanie poczucia więzi i tożsamości ze szkołą poprzez znajomość praw i obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły a dostępnych w czytelni
 4. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej poprzez organizowanie gazetek związanych z kulturą i tradycją miasta i regionu
 5. Wyrabianie nawyku korzystania z prasy lokalnej jako źródła informacji o najważniejszych wydarzeniach ze świata, kraju, regionu i miasta
 6. Rozbudzanie zainteresowań historią miasta poprzez udostępnianie uczniom książek, albumów, informatorów i folderów o Dąbrowie Górniczej i okolicy
mgr Joanna Gumuła

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie