Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacyjny - multimedia w katechezie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4470 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 PROGRAM EDUKACYJNY
MULTIMEDIA NA KATECHEZIE

Program opracowała:
mgr lic. Róża Machowska
Racibórz 2005

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

     Program został stworzony dla potrzeb młodzieży gimnazjalnej. Ze współczesnej praktyki szkolnej i wyników badań wynika, że program dydaktyczny zawarty w samym tylko podręczniku, aby skutecznie spełniał swoje zadanie, musi być obudowany. Oznacza to wyposażenie podręcznika w dodatkowe środki dydaktyczne, takie jak: zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, programy komputerowe, internet, filmy wideo oraz poradniki metodyczne. Istotną zaletą zastosowanej techniki jest sugestywnie przekazana treść oraz możliwość interaktywnego kontaktu z materiałem, a nie tylko biernego zapoznawania się z treścią podręcznika.
     W dzisiejszych czasach komputery są obecne niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Umiejętność korzystania z nich jest ważnym elementem wykształcenia każdego człowieka. Szkoły posiadają pracownie komputerowe, z których uczniowie korzystają nie tylko na lekcjach informatyki, ale również coraz częściej na innych lekcjach. Współczesny nauczyciel do realizacji zadań dydaktycznych używa obok tradycyjnych środków, również technologii informacyjnej. Nauczanie wspomagane komputerem stosowane na lekcjach pozwala nie tylko rozwijać umiejętności informatyczne, ale także poprzez zastosowanie odpowiednich programów edukacyjnych stwarza znakomite warunki dla rozwoju myślenia twórczego dzieci. Komputer multimedialny wraz z odpowiednim oprogramowaniem jest bardzo dobrym narzędziem do pracy na lekcji. Warunkiem efektywnego stosowania multimedialnych programów jest ich ścisłe powiązanie z treściami nauczania, które w danym momencie są realizowane.
     Katecheta wykorzystujący komputer jako środek dydaktyczny, musi przestrzegać następujących ogólnych zasad:

 1. Treści przekazywane za pomocą komputera powinny wiązać się bezpośrednio z lekcją.
 2. Z danego oprogramowania edukacyjnego należy korzystać wtedy, gdy jest ono potrzebne do osiągnięcia celów lekcji.
 3. Czas pracy z komputerem powinien być dokładnie zaplanowany.
 4. Program edukacyjny należy starannie dobrać (dobry program pobudza wyobraźnię dziecka, jest poprawny pod względem rzeczowym i merytorycznym, jest atrakcyjny graficznie i dźwiękowo, zawiera zadania z elementami zabawy oraz oceny).
 5. Stosowane programy mają umożliwiać indywidualizację nauczania (programy takie powinny zawierać strukturę wielopoziomową dostosowaną do różnych umiejętności intelektualnych dzieci).
 6. Zaplanowane do wykorzystania na lekcji programy powinny być sprawdzone wcześniej przez nauczyciela.
 7. Nie ograniczać się do korzystania na danej lekcji wyłącznie z komputera, ale próbować łączyć go z innymi środkami dydaktycznymi.
     Stosując technologię informacyjną, a zwłaszcza programy multimedialne w nauczaniu na poziomie gimnazjum uzyskuje się następujące korzyści:
 1. Obrazy i dźwięki, których dostarczają techniczne środki wzrokowo - słuchowe, przedstawiają rzeczywistość w sposób różnorodny i bogaty. U uczniów pobudza się ciekawość oraz chęć i gotowość uczenia się.
 2. Proces kształcenia jest maksymalnie indywidualizowany (każdy uczeń ma inną osobowość i pracuje w innym tempie).
 3. Zajęcia lekcyjne są wzbogacone o nowe rozwiązania metodyczne, co zachęca uczniów do większego wysiłku umysłowego i wiary we własne siły
 4. Młodzież jednocześnie uczy się i bawi, co powoduje wzrost efektywności nauczania.
 5. Rozwija się samodzielność dzieci i kształtuje w nich postawa poszukująca i twórcza.
 6. Komputer odpowiednio użyty w czasie lekcji wyzwala dużą aktywność uczniów w porównaniu z innymi środkami dydaktycznymi, podnosi efekty nauczania.
 7. Komputer ma duże znaczenie w reedukacji dzieci z trudnościami w nauce. Odpowiednie programy pomagają w nauce czytania, w opanowaniu ortografii, gramatyki, liczenia oraz rozwiązywania zadań.
 8. Komputer nie zdenerwuje się mimo kolejnych potknięć ucznia Dzięki zdolności do powtarzania tych samych operacji, wielokrotnie powtórzy zadanie czy polecenie, nie irytując się jak człowiek. Dlatego przy jego pomocy nauka staje się łatwiejsza dla ucznia. Dziecko może pracować z komputerem bez stresu, gdyż nie stawia on ocen. Niebanalny staje się tutaj także aspekt wychowawczo-dydaktyczny, bo sam komputer jest wymagającym, konsekwentnym i nieprzekupnym partnerem w dydaktyce.
 9. Może spowodować istotne zmiany wzorów nauczania oraz interakcji w klasie szkolnej. Podczas pracy z komputerem uczniowie rozmawiają ze sobą, wzajemnie zadają sobie pytania i udzielają na nie odpowiedzi, głośno komentują swe osiągnięcia.
 10. Najpożyteczniejszym przykładem interakcji zachodzących w związku z zastosowaniem komputerów w szkole jest aktywny udział dzieci w uczeniu kolegów. Wielu nauczycieli wykorzystuje to zjawisko. Bywa, że nowa technika przedstawiana jest kilku zapaleńcom komputerowym, a po kilku tygodniach posługuje się nią cała klasa, wiedza upowszechniana jest poprzez interakcje uczniowskie.
 11. Poprzez korzystanie ze sprzętu informatycznego wyrabiany jest nawyk koncentrowania się i dobrego organizowania pracy. Opanowanie określonych umiejętności w pracy z komputerem, takich jak: znajomość klawiatury i sposobów użycia określonych klawiszy, uruchamianie programów i praca z nimi stanowią ważny element kultury informatycznej, którą dzieci powinny wzbogacać na dalszych etapach edukacji.
 12. Wykorzystując komputer, dzieci uczą się formułowania problemu i analizowania możliwości optymalnych rozwiązań. Uzyskane wyniki wyrabiają u dzieci nawyk myślenia twórczego.
 13. Wykorzystanie komputera do opracowania nowego materiału bądź samodzielnego wykonywania zadań przez uczniów przyczynia się do powstania pozytywnej motywacji w czasie nauki. Taka motywacja powinna być podtrzymywana w każdym momencie procesu dydaktyczno-wychowawczego. Rozbudza ona także aktywność poznawczą uczniów i umiejętność rozwiązywania przez nich zadań i problemów o różnym stopniu trudności.
 14. Zarejestrowanie na lekcji prób wykonania zadania lub ćwiczenia przez uczącego się stwarza możliwość porównywania osiągnięć różnych uczniów, co stanowi zalążek współzawodnictwa. Praca z komputerem bez wątpienia rozwija wyobraźnię. To czynne uczestnictwo w pracy, w tworzeniu czegoś nowego, jest dla ucznia bardzo ważne, przy czym uczeń czuje się odpowiedzialny za swoją pracę.
 15. Zastosowanie dydaktycznych gier komputerowych wprowadza taki właśnie element współzawodnictwa, silnie aktywizuje, zachęca ucznia do rywalizacji z samym komputerem. Ponieważ większość gier bawiąc, jednocześnie uczy, diagnozuje lub służy terapii, zatem warte są polecenia na lekcjach już w klasach początkowych.
     Omawiając szerokie korzyści płynące z wykorzystania komputera w procesie dydaktycznym dzieci trzeba mieć na uwadze również problemy, z jakimi borykają się szkoły wprowadzając technologię informacyjną. Kompleksowe wykorzystanie komputera w szkole wymaga przyjęcia nowych założeń zarówno organizacyjnych, jak i treściowych. Nie wystarczy, że nauczyciel zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności obsługi programów komputerowych, znacznie ważniejsze jest nauczenie go twórczego zastosowania tych programów w procesie kształcenia. Nie sposób tu pominąć problemu finansowego polskich szkół, których wielokrotnie nie stać na zakup oprogramowania oraz sfinansowanie szkoleń kadry. Proces wchodzenia do szkół technologii informacyjnej (zwłaszcza oprogramowania komputerowego multimedialnego) jest procesem postępującym bardzo wolno. I chociaż prawie wszystkie szkoły posiadają już pracownie komputerowe, to tylko nieliczne z nich potrafią je wykorzystywać w szeroko rozumianym procesie dydaktyczno- wychowawczym. W większości szkół w pracowni komputerowej odbywają się głównie lekcje informatyki. Wynika to z faktu, iż tylko nieliczni nauczyciele wykazują zainteresowanie nowoczesną technologią. Są to z reguły nauczyciele młodzi, którzy zwykle we własnym zakresie zdobywają programy typu freeware np. dostępne na stronach internetowych. Poza tym ciągle jeszcze w polskiej szkole dominuje tradycyjny model nauczania. Częściej i chętniej wykorzystuje się środki audiowizualne oraz inne nowoczesne pomoce, rzadziej komputer. Przeciwnicy szerokiego stosowania programów komputerowych w szkołach podstawowych są zdania, iż multimedia często spłycają nauczanie. Istnieje niebezpieczeństwo, że niektórzy uczniowie automatycznie obsługują program klikając bezmyślnie myszką aż do osiągnięcia celu. Sytuacje takie mogą mieć miejsce wówczas, gdy programy są niewłaściwie skonstruowane. Wartość dydaktyczna takich programów zostawia wiele do życzenia. Dobry program przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym powinien nawiązywać do doświadczeń życiowych dziecka, być atrakcyjny pod względem graficznym, dźwiękowym oraz nieskomplikowany w obsłudze. Powinien rozwijać myślenie twórcze dziecka. Te podstawowe wymogi nie zawsze są spełniane. Często atrakcyjność programu edukacyjnego przegrywa z atrakcyjnością gier. Producenci programów edukacyjnych nie nadążają za komercyjnym rynkiem gier komputerowych. Uczniowie korzystający z gier są przyzwyczajeni do szybkich akcji oraz mocnych wrażeń. Tego nie zapewniają programy edukacyjne.
     Również nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę, że zbyt częste lub długotrwałe stosowanie tego samego programu może wyrobić u uczniów pewien schemat postępowania, doprowadzić do automatycznego wykonywania zadań, ograniczając w ten sposób inne możliwości poznawcze. Może też po prostu znużyć dzieci czy nawet zniechęcić. Zniechęcenie do pracy z komputerem może też być spowodowane stosowaniem programu przerastającego możliwości ucznia.
     Podsumowując należy zwrócić uwagę na wszystkie aspekty za i przeciw stosowaniu technologii informacyjnej w szkole i wybrać "złoty środek". Należy rozumnie korzystać z ogromnego potencjału, jaki niesie ze sobą nowoczesna technologia i jednocześnie nauczyć swych wychowanków mądrze go wykorzystywać. Komputer należy traktować jako narzędzie, które wzbogaca zajęcia lekcyjne o nowe rozwiązania metodyczne i stosować go z właściwą częstotliwością.
     Konstruując program kierowałam się wynikami badań naukowych, które stwierdzaj, iż około 90% wrażeń z otoczenia przyjmuje człowiek za pomocą receptora wzroku , 5 % - za pomocą receptora słuchu, pozostałe 5% przypada na wszystkie inne receptory. Wobec przytoczonych powyżej danych, łatwo można zorientować się, jak olbrzymią rolę w procesie edukacji zajmują media. Należy jednakże zaznaczyć, że z jednej strony technologia informatyczna jawi się jako wyjątkowo atrakcyjne medium katechizacji. Z drugiej natomiast, fakt jej ambiwalentnego wpływu na młodzież, sytuuje ją pośród istotnych problemów nauczania i wychowania medialnego, realizowanego na katechezie.
     W trakcie tworzenia programu opierałam się w dużej mierze na trzech dokumentach Kościoła poświęconych nowym środkom społecznego przekazu. Są to:
 1. Orędzie Ojca Świętego na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii;
 2. Dokument Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu: Kościół a Internet;
 3. Dokument do Spraw Środków Społecznego Przekazu: Etyka w Internecie.
ZADANIA PROGRAMU
 1. Uświadomienie młodzieży, iż komputer jest przede wszystkim narzędziem poznawczym pozwalającym angażować się w procesy pomocne w konstruowaniu wiedzy.
 2. Pomoc w zrozumieniu, iż nie wszystkie software, czyli programy komputerowe, są narzędziami poznawczymi. Należą do nich tylko te, które zostały zaadaptowane bądź wynalezione z myślą o uczeniu się z uwzględnienie zasad dydaktyki oraz psychologii rozwojowej.
OGÓLNE CELE PROGRAMU

     Warunki współczesnego życia w skomputeryzowanym świecie, spowodowały wprowadzenie do szkoły mediów jako środków dydaktycznych.
     Biorąc pod uwagę wszystkie implikacje związane z użyciem komputera w dydaktycznym planowaniu jednostek lekcyjnych cele programu są następujące:
 1. Stymulowanie u młodzieży myślenia systemowego poprzez badanie zjawisk i procesów.
 2. Wypracowanie myślenia twórczego pozwalającego kojarzyć oddalone od siebie fakty i zdarzenia.
 3. Przyswajanie przez uczniów umiejętności krytycznego odbioru Internetu.
 4. Formowanie cnoty umiarkowania, przejawiającej się w samodyscyplinie w zakresie korzystania z programów komputerowych oraz Internetu.
 5. Uświadomienie uczniom twórczych praw autorskich.
CELE SZCZEGÓŁOWE

     W zakresie wiedzy oczekuje się, że wychowanek:
 1. Zna podstawowe zasady korzystania z programów multimedialnych.
 2. Opanuje określone umiejętności pracy z komputerem:
  • znajomość klawiatury;
  • sposoby użycia określonych klawiszy.
 3. Potrafi syntetyzować informacje zaczerpnięte z multimediów.
 4. Potrafi analizować dane zawarte w Internecie.
 5. Wie jak połączyć oglądanie wirtualnej rzeczywistości z twórczym myśleniem.
 6. Korzystając z programu komputerowego Multimedialny Świat Biblii potrafi zweryfikować swoje myślenie z nauką Jezusa.
 7. Zna tło historyczne Starego i Nowego Testamentu.
 8. Dzięki Internetowi zna adresy kilkunastu stron www poświęconych Kościołowi Katolickiemu.
 9. Potrafi wyszukać w sieci informacje dotyczące innych religii i analizować je pod kątem ekumenicznym.
W zakresie umiejętności wychowanek potrafi:
 1. Właściwie wykorzystać Internet do czynienie dobra.
 2. Oprzeć się zgubnym wpływom Internetu.
 3. Odpowiednio reagować na manipulacje ze strony świata komercji.
 4. Prawidłowo ocenić wartość subkultur internetowych.
 5. Wykorzystywać Internet przede wszystkim jako źródło wiedzy.
 6. Być roztropnym w traktowaniu komputera jako nieustannej rozrywki.
 7. Twórczo wykorzystać potencjał Internetu dla czynienia dobra na całym świecie (vide pomoc ofiarom katastrof i kataklizmów).
 8. Umacniać swoją wiarę korzystając z katolickich stron, witryn.
 9. Nawiązywać pozytywne kontakty (na czatach, forach) z osobami podobnie myślącymi, by wzajemnie się zachęcać i wspierać w wierze.
 10. Korzystać z natychmiastowego dostępu do zasobów oraz źródeł religijnych i duchowych, takich jak : biblioteki, muzea, miejsca kultu, dokumenty Kościoła.
W zakresie nawyków oczekuje się, że wychowanek będzie:
 1. Odczuwać potrzebę poszerzania swojej wiedzy religijnej także poprzez programy komputerowe i Internet.
 2. Rozwijać w sobie cnotę roztropności w korzystaniu z zasobów sieci.
 3. Odrzucać poniżające sposoby wykorzystania Internetu, takie jak: pornografia, przemoc, dewiacje.
 4. Starał się odróżnić treści prawdziwe od nieprawdziwych, złe od dobrych.
 5. Odrzucać zastąpienie osobistych relacji międzyludzkich przez wirtualne.
 6. Otwarcie wykorzystywać Internet dla celów zbliżenia i dialogu.
 7. Posiadał poczucie własnej wartości, gdyż dzięki sieci może być aktywny w cyberprzestrzeni.
 8. Uczyć się budowania pomostu pomiędzy rzeczywistością realną a wirtualną.
METODY DZIAŁANIA
 • Treści i metody zawarte w programie uwzględniają tak zwaną triadę dydaktyczną:
  1. przekazanie wiedzy ( metody oglądowe z wykorzystaniem zasobów Internetu oraz programu komputerowego Multimedialny Świat Biblii);
  2. utrwalenie wiedzy ( metody praktycznego i intelektualnego działania m.in. gry, szukanie informacji na zadany temat, analiza i synteza informacji, podział na rywalizujące ze sobą grupy);
  3. ocenę stanu wiadomości ( metody sprawdzające np. testy, przygotowanie pracy semestralnej.
  EWALUACJA
 • Po semestralnej pracy oczekuje się, że wychowanek:
  1. Zna wielofunkcyjność Internetu i programów komputerowych.
  2. Potrafi szukać i znaleźć różnego rodzaju informacje związane z religią katolicką oraz innymi religiami monoteistycznymi.
  3. Zna adresy najczęściej odwiedzanych stron internetowych dotyczących życia Kościoła.
  4. Darzy szacunkiem także tych ludzi, którzy ze względu na bariery edukacyjne, technologiczne i ekonomiczne nie posiadają technologii informacyjnej.
  TEMATY KATECHEZ

  KATECHEZA I
  Temat: Biblia w Internecie.

  KATECHEZA II
  Temat: Chronologia życia Jezusa w historii i Ewangelii.

  KATECHEZA III
  Temat: Palestyna za czasów Jezusa.

  KATECHEZA IV
  Temat: Jezus a oczekiwania mesjańskie.

  KATECHEZA V
  Temat: Jak powstały przypowieści ewangeliczne?

  KATECHEZA VI
  Temat: Wielkie religie monoteistyczne świata.

  KATECHEZA VII
  Temat: Rozłamy w chrześcijaństwie.

  KATECHEZA VIII
  Temat: Grecja - kraj prawosławny.

  KATECHEZA IX
  Temat: Odłamy protestanckie na świecie.

  KATECHEZA X
  Temat: Powstanie islamu. PRZYKŁADOWE KATECHEZY


  1.. GRECJA - KRAJ PRAWOSŁAWNY

  Scenariusz katechezy dla klasy II Gimnazjum
  przeprowadzonej z wykorzystaniem zasobów internetowych.
  Cel ogólny:
  Rozwijanie tolerancji dla ludzi i narodów o innych wyznaniach.
  Cele operacyjne:
  Uczeń:
 • poznaje Grecję jako kraj w większości wyznania prawosławnego,
 • poznaje bolesną sytuację rozbicia chrześcijaństwa,
 • zostaje uwrażliwiony na problemy ekumeniczne,
 • wie, co to jest prawosławie,
 • wymienia różnice między religią katolicką a prawosławiem,
 • wie, że Kościół jest podzielony i kiedy nastąpił rozpad chrześcijaństwa,
 • jest życzliwy wobec ludzi innych wyznań.
  Formy pracy:
 • wykład,
 • przeszukiwanie zasobów internetowych związanych z Grecją i prawosławiem,
  ( www. Wikipedia.org.pl - hasła (Grecja, prawosławie, ikona),
 • praca w grupach.
  Środki dydaktyczne:
 • krzyżówka,
 • strony internetowe związane z Grecją i prawosławiem.
 • nagranie magnetofonowe (muzyka grecka, piosenka: "Abba, Ojcze"),
 • flaga i mapa Grecji,
 • ikony - oglądane dzięki Internetowi.

  Umiejętności życiowe:
 • poszerzenie wiedzy o Grecji i prawosławiu dzięki zasobom internetowym,
 • umiejętność łączenia faktów poznanych wcześniej z aktualnościami w sieci,
 • skuteczne porozumiewanie się,
 • umiejętność współpracy w grupie.
  1. Wstęp

  Chciałabym, abyście na religii poszerzyli swoją wiedzę na temat ciekawego kraju jakim jest Grecja (gdzie odbyły się ostatnie Igrzyska Olimpijskie) oraz uzyskali informacje na temat panującego w niej wyznania.
  Ważną datą, która zadecydowała o losach chrześcijaństwa jest rok 1054. W tym roku nastąpił rozłam chrześcijaństwa na Kościół Wschodni i Kościół Zachodni. Główne wyzwanie Kościoła Zachodniego to wyznawany przez nas katolicyzm. Grecja natomiast należy do Kościoła Wschodniego. Chcąc dowiedzieć się, jakie wyznanie dominuje w tym kraju, rozwiążcie przygotowaną krzyżówkę, którą później wkleimy do zeszytu.
  Przedstawienie schematu


  2. Część właściwa z zastosowaniem metod aktywizujących
  KRZYŻÓWKA
  1. Następca św. Piotra (papież)
  2. Np. chrzest, Eucharystia, spowiedź to... (sakramenty)
  3. Podręcznik do religii (katechizm)
  4. Miejsce modlitwy (świątynia)
  5. Może być Boga, ale też w muzeum albo na ścianie (obraz)
  6. Stary i Nowy ... (Testament)
  7. Stworzony na obraz Boży (człowiek)
  8. Miejsce pierwszego cudu (Kana)
  9. Ma nad głową aureolę (święty)
  10. Jest piękny i mówi o wielkości Stwórcy (świat)
  11. Krewna Maryi (Elżbieta)

  2. Katecheta: Jakie więc wyznanie dominuje w Grecji?
  Hasło: PRAWOSŁAWIE
  Zapis tematu: Kraj prawosławny - Grecja
  Uczniowie wklejają krzyżówkę i przepisują widniejący na tablicy schemat rozpadu chrześcijaństwa (Wpisuję w puste okienko PRAWOSŁAWIE).
  2. Katecheta: Teraz pracując w grupach poznacie podstawowe różnice pomiędzy wyznaniem katolickim a prawosławiem (praca w 5-osobowych grupach)
  Przedstawienie wyników przez liderów grup.
  2. Porównanie katolicyzmu i prawosławia.


  Świątynia chrześcijańska, dom Boży to kościół.
  Ksiądz - duchowny chrześcijański, zwłaszcza katolicki.
  Głowa kościoła rzymskokatolickiego to papież.
  Chrzest - jeden z sakramentów Świętych. Odbywa się przez polanie głowy wodą święconą.
  Obraz - malowany wizerunek Chrystusa, Maryi, aniołów i świętych, którzy przebywają w niebie.
  Choinka - drzewko iglaste, świerk albo jodła, tradycyjnie przybierane na Święta Bożego Narodzenia.
  Kapłan odprawia Mszę świętą przodem do wiernych.
  Bazylia - roślina zielona, głównie doniczkowa, stanowi dekorację stołu bożonarodzeniowego.
  Ikona - malowane wizerunki Chrystusa, Najświętszej Dziewicy Maryi, aniołów i świętych, którzy przebywają w niebie.
  Do ludu Bożego należą wszyscy ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa i przyjęli chrzest. Obrzęd ten odbywa się przez zanurzenie całego dziecka w wodzie święconej.
  Mszę świętą celebruje pop, który jest odwrócony tyłem do wiernych.
  Cerkiew - świątynia prawosławna, dom Boży.
  Najwyższy dostojnik Kościoła Wschodniego nazywa się patriarcha.
  Duchowny w kościele prawosławnym to pop.
  4. Zapis uproszczonej notatki utrwalającej podstawowe pojęcia.
  5. Młodzież wyszukuje w Internecie hasła: Grecja i prawosławie.

  Góry Atos


  3. Ewaluacja
  1. Podsumowanie
  Katecheta: Jak widzicie Kościół Wschodni i Zachodni ma wspólne korzenie. Przez pierwsze tysiąclecie swego istnienia były zespolone. Pomimo różnic zgadzają się w wielu znaczących sprawach. Łączy nas wspólna wiara w Jednego Boga Ojca, Syna - Jezusa Chrystusa Ducha Świętego i cześć oddawana Maryi Dziewicy.
  2. Ruch ekumeniczny
  K: Dlatego cały Kościół powszechny zmierza do jedności wszystkich chrześcijan. Taki ruch w Kościele nazywany jest ekumenizmem. Działa on na rzecz wielu wyznań chrześcijańskich.

  Ekumenizm Jedność chrześcijaństwa

  Zapoczątkował go papież Jan XXIII a w czasach obecnych z wielkim zaangażowaniem tę misję kontynuuje nasz rodak Jan Paweł II. Ojciec Święty ze szczerym szacunkiem odnosi się do każdego wyznania chrześcijańskiego i innych religii. Podziękujemy Bogu w modlitwie za dar wiary pamiętając o odnoszeniu się z szacunkiem i życzliwością do ludzi innych wyznań, gdyż więcej nas łączy niżeli dzieci.
  3. Wspólna modlitwa
  4. Śpiew piosenki "Abba, Ojcze"

  2. JAK POWSTAŁY PRZYPOWIEŚCI EWANGELICZNE?


  Scenariusz zajęć z religii dla klasy I Gimnazjum
  przeprowadzonej w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programu Multimedialny Świat Biblii.


  Cel ogólny:
  Zapoznanie uczniów z tłem historycznym, religijnym i literackim przypowieści ewangelicznych przy pomocy Multimedialnego Świata Biblii.
  - uczeń zna cechy przypowieści jako gatunku literackiego;
  - uczeń potrafi znaleźć odpowiednią przypowieść w MŚB;
  - uczeń rozumie religijny i historyczny aspekt przypowieści;
  - uczeń potrafi napisać przypowieść.

  Metody i formy pracy:
  - praca z tekstem zawartym w Multimedialnym Świecie Biblii.
  - dyskusja
  - praca w grupach
  - swobodna ekspresja słowa

  Materiały pomocnicze:
  - teksty Pisma świętego Nowego Testamentu ( MŚB):
  - Przypowieść o siewcy (Mt 13, 1-23),
  - Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32).
  - Internetowy Słownik wyrazów obcych;
  - Internetowy Słownik Nowego Testamentu;
  - Internetowy Słownik terminów literackich;
  - Encyklopedia biblijna;


  1. Stworzenie sytuacji problemowej.
  W jaki sposób nauczał Pan Jezus?
  Funkcja przypowieści.
  2. Odczytanie tekstu przypowieści przez młodzież w Multimedialnym Świecie Biblii. Określenie warstwy dosłownej tekstu i interpretacja sensów ukrytych.
  3. Uświadomienie konstrukcji gatunkowej przypowieści, pojęcie alegorii. Posłużenie się Internetowym słownikiem terminów literackich i biblijnych:
  - alegoria
  - przypowieść
  - parabola
  - dydaktyzm
  Rozpatrywanie znaczeń powyższych pojęć w interpretacji laickiej i religijnej.
  4. Tworzenie tekstów własnych.
  Nauczyciel dzieli klasę na zespoły 5-osobowe. Uczniowie pracują nad stworzeniem własnego tekstu, który będzie miał gatunkowe cechy przypowieści. Temat dowolny z zachowaniem istoty gatunku dydaktycznego, służącego celom religijnym.
  5. Odczytanie tekstów poszczególnych grup i dokonanie wyboru jednego lub dwóch utworów przez glosowanie z uzasadnieniem wyboru.
  6. Zapisanie wybranego tekstu do zeszytu. Korekta błędów językowych, gramatycznych, ortograficznych.
  7. Zastanowienie się nad treścią utworu, ustalenie cech gatunkowych i wymowy ideowej tekstu.
  8. Dyskusja swobodna dotycząca występującego w tekście problemu moralno-etycznego i sposobu jego ujęcia.
  9. Podsumowanie oraz uświadomienie celu przeprowadzonych zajęć. Zastanowienie się nad sposobem rozpowszechnienia powstałych tekstów: gazetka szkolna, spotkanie młodzieży w parafii.


  3. PALESTYNA ZA CZASÓW JEZUSA

  Scenariusz lekcji przeprowadzonej o oparciu o program komputerowy Multimedialny Świat Biblii oraz strony www poświęcone filmowi Mela Gibsona "Pasja".


  Cel ogólny:

  Przybliżenie kultury, sytuacji politycznej, miejsc, gdzie rozgrywały się kluczowe wydarzenia historii zbawienia.

  Cele operacyjne:

  - Uczeń zna osoby, miejsca, wydarzenia, kontekst kulturowy związany z męką Jezusa na krzyżu.
  - Uczeń nabywa umiejętności korzystania z materiałów źródłowych pochodzących z Multimedialnego Świata Biblii oraz stron www dotyczących filmu Mela Gibsona "Pasja".
  - Uczeń doskonali swoją wiedzę historyczną i geograficzną zdobytą na lekcjach poszczególnych przedmiotów.

  Metody:

  - praca w grupach.


  Materiały pomocnicze:
  - Program komputerowy Multimedialny Świat Biblii,
  - Strony www poświęcone filmowi Mela Gibsona "Pasja": ( www.passio-movie.com.pl; www.fidelitas.pl  Wprowadzenie

  Katecheta zaprasza uczniów, by pomogli mu w realizacji filmu, który byłby rekonstrukcją wydarzeń, mających miejsce w Jerozolimie.
  Katecheta wciela się w rolę reżysera, scenariuszem dla filmu jest Ewangelia (zalecam wg św. Jana) oraz informacje znalezione przez uczniów w Multimedialnym Świecie Biblii. Należy uzmysłowić uczniom, że reżyser potrzebuje pomocy specjalistów, którzy pomogą mu w oddaniu realiów czasu i miejsca.

  Dzielimy klasę na grupy, które opracują interesujące reżysera zagadnienia:
  - miejsce wydarzeń - uczniowie przygotują na arkuszu brystolu schematyczną mapę miasta, na podstawie wzoru, który dostarczy katecheta, zdobędą podstawowe informacje na temat miasta za czasów Jezusa, klimatu itp.;
  - mieszkańcy miasta - ta grupa zajmie się przygotowaniem informacji o mieszkańcach Jerozolimy, władzach: (sanhedryn, władze rzymskie, wojska stacjonujące w mieście itp.), uczniowie mogą zilustrować opisy osób rysunkami;
  - życie w mieście - środki monetarne (warto zwrócić uwagę na wartość srebrników), żydowski sposób liczenia czasu, święta żydowskie, zwłaszcza przypomnienie, czym było dla Żydów święto Paschy;
  - osoby towarzyszące Jezusowi - apostołowie, Maria Magdalena, Szymon z Cyreny, Weronika.
  Katecheta prosi, by uczniowie, którzy przygotowali mapę Jerozolimy, zawiesili ją na tablicy. Kolejnym etapem katechezy jest odczytanie Ewangelii. Katecheta zatrzymuje czytanie w chwili, gdy trzeba wyjaśnić wydarzenia. Uczniowie pracujący w poszczególnych grupach wyjaśniają niezrozumiałe kwestie. Na mapie zaznaczamy wydarzenia. W ten sposób uczniowie przyswajają sobie czas i miejsce poszczególnych wydarzeń. Katecheta prezentuje fotosy z filmu "Pasja" oraz poleca kliknięcie na strony: www.passsion-movie.com.pl i www.fidelitas.pl


  Podsumowanie katechezy:
  Katechezę kończymy przy ukrzyżowaniu Jezusa i odmówieniem wspólnej modlitwy.
  4. BIBLIA W INTERNECIE.


  Scenariusz katechezy dla klasy I Gimnazjum
  przeprowadzonej w pracowni informatycznej


  Cel ogólny:

  Zapoznanie uczniów z możliwością dotarcia do Biblii poprzez Internet

  Cele operacyjne:

 • Uczeń wie, że poprzez Internet może uzyskać informacje o Biblii
 • Uczeń zna zawartość strony głównej www.biblia.net.pl
 • Uczeń potrafi wyszukać informacje o Ewangeliach
 • Uczeń potrafi wyszukać informacje o postaciach biblijnych
 • Uczeń potrafi wyszukać wersety biblijne znając "adres cytatu"
 • Uczeń umie czytać ze zrozumieniem  Metody pracy:

 • Podająca
 • Praktyczna

  Formy pracy: podział na grupy

  Środki dydaktyczne:
  komputery, Internet Explorer, Mozilla FireFox, karty pracy dla uczniów.

  Przebieg lekcji:

  I Przywitanie uczniów i gości
  Modlitwa
  Sprawdzenie obecności
  Podanie tematu lekcji


  II Właściwa część lekcji.

  1. Nauczyciel zadaje pytanie: Czy ktoś z was poszukiwał kiedykolwiek informacji na temat Biblii lub czytał Biblię poprzez Internet?
  2. Na dzisiejszej lekcji dowiemy się, że poprzez Internet można czytać Biblię oraz dużo się o niej dowiedzieć. Można poszukać informacji, które nas interesują np.: zapoznać się z postaciami biblijnymi, odszukać interesujące nas wersety biblijne.
  3. Polecenia dla uczniów:
 • Uruchom Internet Explorer lub Mozilla FireFox
 • W polu adres wpisz adres strony: www.google.pl
 • W wyszukiwarce wpisz hasło: biblia.
 • Wśród wyświetlonej listy stron znajdź stronę o nazwie: www.biblia.net.pl i kliknij na nią, aby ją otworzyć.
  4. Omówienie z uczniami zawartości strony głównej: www.biblia.net.pl
  5. Rozdanie kart pracy dla uczniów
  6. Wypełnianie kart pracy przez uczniów
  7. Uczniowie prezentują wyniki poszukiwań, dokonują samooceny
  8. Akceptacja oceny przez nauczyciela
  9. Podsumowanie
  10. Rozdanie uczniom adresów katolickich stron internetowych
  11. Wypełnienie ankiet - arkusza ewaluacyjnego


  Karta pracy dla ucznia do lekcji: Biblia w Internecie.
  Strona główna: www. biblia. net. pl
  Za każde wykonane zadanie wpisz 2 pkt
  Imię i nazwisko ucznia .................................................................................

  Polecenie Efekty wyszukiwania Zdobyte punkty
  Zadanie 1 Korzystając ze strony głównej kliknij na Ewangelie. Przeczytaj informacje z działu: CZTERY EWANGELIE i wypełnij luki w zdaniach. Informacje o EwangeliachEwangelie to ....................... niż biografia Jezusa.Słowo "ewangelia" (użyte w Mk1,1) oznacza ................................................ .
  Zadanie 2 Korzystając ze strony głównej kliknij na Słownik postaci.Wyszukaj: Judasz Iskariota; Jan Chrzciciel. Odpowiedz na pytania. Postacie biblijne1. Jakie oczekiwania wobec Jezusa miał Judasz Iskariota?............................................................................. ....................................................................................... ................................................. 2. Komu wytykał złe życie Jan Chrzciciel? .......................................................................
  Zadanie 3 Korzystając ze strony głównej wypisz wersety z Biblii:Kpl 11,14Mt 5,48 Wersety biblijneKpl 11,14 ....................................................................................... ...................................................................Mt 5,48 ....................................................................................... .......................................................................................
  Suma zdobytych punktów
  Punkty Ocena
  6 6
  5 5
  4 4
  3 3
  2 2
  1 1

  Samoocena .......................................................................

  Akceptacja oceny przez nauczyciela ...............................

  Ankieta do lekcji: Biblia w Internecie.

  Poniższa ankieta dotyczy tematyki i sposobu prowadzenia przeze mnie dzisiejszej lekcji.
  1. Dzisiejsza lekcja była:
  A) nudna
  B) ciekawa
  C) bardzo ciekawa
  D)
  2. Ewaluacja - czego się dowiedziałeś (dowiedziałaś)?
  ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ..................................................................

  3. Twoja ocena wystawiona mi za lekcję w skali od 1 do 6 = ..........


  KATOLICKIE STRONY INTERNETOWE
  www.opoka.org.pl
  www.pasterz.pl
  www.religia.pl
  www.mateusz.pl
  www.katolik.pl
  www.alleluja.pl
  www.katolicka.alleluja.pl
  www.christianitas.pl
  www.brewiarz.katolik.pl
  www.wiara.pl
  www.owczarnia.alleluja.pl
  www.katecheta.pl

  5. CHRONOLOGIA ŻYCIA JEZUSA W HISTORII I EWANGELII.

  Scenariusz katechezy przeprowadzonej w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Multimedialnego Świata Biblii.  Cel ogólny:

  Uczeń zna historyczne i ewangeliczne fakty z życia Jezusa Chrystusa.

  Cele operacyjne:

 • uczeń powinien umieć posługiwać się programami komputerowymi a w
  w szczególności Multimedialnym Światem Biblii;
 • uczeń powinien znać podstawowe pojęcia i postacie związane z Biblią;
 • uczeń powinien poszerzyć swoje wiadomości o biblijnych i historycznych
  świadectwach dotyczących osoby Jezusa;
 • uczeń powinien znać tło historyczne i geograficzne Palestyny I wieku n.e.


  Metody i techniki pracy z grupą:

  Uczniowie korzystając z Multimedialnego Świata Biblii , podzieleni na 4 rywalizujące ze sobą grupy, odpowiadają na pytania zawarte w teście "A" oraz
  Identyfikują zdjęcia zawarte w teście "B".


  Środki dydaktyczne:

 • program komputerowy Multimedialny Świat Biblii;
 • karta z pytaniami;
 • karta ze zdjęciami;
 • duża plansza do gry w Chińczyka, magnesy, oznaczenia grup.


  Korzystając z Multimedialnego Świata Biblii
  odpowiedz na następujące pytania  1. Co oznacza imię Jezus?

  .......................................................................................

  2. Wymień dwóch pisarzy niechrześcijańskich, którzy
  poświadczyli istnienie Jezusa.

  .......................................................................................

  3. Co oznacza imię "Mesjasz"?

  .......................................................................................

  4. Co to są ewangelie synoptyczne?

  .......................................................................................

  5. Co to są apokryfy?

  .......................................................................................

  6. Co to jest Pascha?

  .......................................................................................

  7. Na jakie księgi można podzielić kanon Nowego
  Testamentu?
  .......................................................................................

  8. Z czego zasłynęło starożytne osiedla Qumran?

  .......................................................................................

  BIBLIOGRAFIA  1. Półturzycki., Lekcja w szkole współczesnej, Warszawa 1985.
  2. J. Figurski, Z badań nad podręcznikiem multimedialnym, w: red W. Strykowski, Media a edukacja, Poznań 1997.
  3. R. Pęczkowski, Projektowanie materiałów wizualnych, "Ruch Pedagogiczny", nr 5-6/1988.
  4. E. Fleming, Przezrocza, film, telewizja w szkole, Warszawa 1961.
  5. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1976.
  6. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987.
  7. Por.: W. Kubik SI, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990.
  8. H. Davis, T. Lawrance, S. Yelon, Konstruowanie systemu kształcenia. Jak doskonalić nauczanie? Warszawa 1983.
  9. H. Pagiewski, Ikonosfera katechetyczna, czyli obraz w katechezie, "Katecheta", nr 3/1975.
  10. E. Stucki, Techniczne środki dydaktyczne w pracy przedszkola, Warszawa 1984.
  11. E. Stucki, Wartość przezroczy w nauczaniu, "Ruch Pedagogiczny" nr 1/1975.
  12. A. Matuszewski, A. Pytliński, Przezrocza. Technika i wykorzystanie, Warszawa 1975.
  13. R. Pawlicki, Udźwiękowione przezrocza, "Plastyka w Szkole", nr 6/1988.
  14. R. Podpora, Pomoce audiowizualne w katechezie, Lublin 1997.  15. W ostatnich latach polskojęzyczne zasoby sieci zostały związane kilkoma chrześcijańskimi portalami. Wśród nich najbardziej znane to: www.opoka.org.pl (oficjalna strona Kościoła katolickiego w Polsce), www.mateusz.pl, www.amen.pl, www.jezus.pl W tych portalach możemy znaleźć tzw. Katalogi stron WWW zawierające adresy internetowe. Warta polecenia jest książka: Thomas Fox, Katolicyzm w Internecie, MIKOM, Warszawa 1997.
  16. W. Lewandowski, Program prezentacyjny Charisma 4.0., Toruń 1997.
  17. Z. Kramek, A. Procki, Multimedialne pakiety edukacyjne, w: red. W. Strykowski, Media a edukacja, Poznań 1997.
  18. E. de Corte, Psychologiczne aspekty zmian w edukacji związanych z zastosowaniem komputerów, "Komputer w Szkole", nr 3/1995.
  37 Dopóki nie zostanie utworzone komputerowe środowisko uczenia się, dopóty dla katechizowanych pozostanie jedyna możliwość kontaktu z tradycyjnie drukowanym, książkowym Pismem Świętym. Niestety, proces ten hamowany jest przez to, że dla większości osób komputer nadal kojarzy się ze światem gier. Dorośli, podobnie jak dzieci, chętnie zamieniają świat rzeczywisty na nierzeczywisty - wirtualny. Dopóki będzie takie podejście do tych elektronicznych urządzeń, potrzebna będzie jedynie lektura książkowego Starego i Nowego Testamentu. Jednakże sytuacja ta może ulec zmianie, oczywiście nie dla wszystkich katechizowanych, wraz z pojawiającymi się kolejnymi edycjami Pisma Świętego na płytach CD-ROM (np. "Biblia Tysiąclecia HTML" czyli Pismo Święte, Starego i Nowego Testamentu, Wersja HTML na płycie CD-ROM została wydana przez Wydawnictwo Pallottinum i Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu 23 maja 1998 roku; Księgarnia Świętego Wojciecha wydała na płycie CD-ROM w 1997 roku "Biblię. Nowy Testament. Edycję multimedialną"; Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego wydał w Warszawie, w 1999 roku "Multimedialny Świat Biblii"- również na płycie CDR-ROM) lub coraz to lepiej opracowanymi, pod względem merytorycznym, stronami internetowymi (zainteresowanych odsyłam do stron: Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; Biblii Warszawsko-Praskiej biskupa Kazimierza Romaniuka; Biblii Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa - Poznań 1980).
  Czcionka drukarska służyła do tej pory do drukowania krzyżówek, frywolnych czasopism, a czasem do odciskania na papierze życiorysów świętych lub nekrologów, wielkich dzieł literackich itp. Dlaczego zatem panicznie boimy się komputera, który podobnie jak czcionka, raz może służyć zabawie, raz pracy, a kiedy indziej nauce? W gruncie rzeczy o tym, w jaki sposób wychowankowie nauczą się korzystać z komputera, zależy również od katechetów. Pragnąc zakończyć tego typu dyskusje, powinno się przeprowadzić pogłębione badania stopnia zrozumienia przekazu treści katechetycznej przez to elektroniczne medium, czego autor niniejszego artykułu zamierza podjąć się w najbliższym czasie.
  19. T. Węcławski, Sieć. Wyprawa pierwsza. Pytanie o Jezusa, Kraków 1997.
  20. Podobne znaczenia jak Katechetyczna WWW w witrynie internetowej "Katechety" www.katecheta.pl spełnia Katechetyczne Forum Dyskusyjne www.forum.plock.opoka.org.pl. Być może już niebawem powstaną odpowiedniki takich stron dla uczniów, będąc pożądanym Komputerowym Środowiskiem Świadomego Uczenia się.

  mgr lic. Róża Machowska
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie