Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program obozu ekologicznego dla dzieci

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13830 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Obóz Ekologiczny w Zawadzkich
Turnus II
1. Organizacja oboz
1. Czas trwania turnusu: 10 dni ( 7.07. – 16.07.2000)
2. Uczestnicy obozu: Wychowankowie SOSW w Radomsku

• Wiek uczestników: 10 – 20 lat
• Liczba uczestników: 24

3. Kadra:
Małgorzata Ira – kierownik obozu
Teresa Knaś - wychowawca
Marta Tyczyńska - wychowawca

2. Wprowadzenie

Czy wyobrażacie sobie życie w zatrutym powietrzu, bez lasów, łąk, kwiatów, zwierząt, wody?
Od Was, od Waszej postawy zależeć będzie, czy proces niszczenia naszej Ziemi zdołamy wspólnie zahamować, bo przecież od tego, jakie będzie nasze środowisko, zależeć będzie i Wasza przyszłość. Przyroda nie radzi sobie już z naszą bezmyślnością. Czas najwyższy pomyśleć jak możemy jej trochę pomóc.

3. Krótka charakterystyka programu
Opracowany program stanowi propozycję konkretnych oddziaływań proekologicznych, które wpłyną na ukształtowanie właściwych postaw społecznych wobec środowiska, w którym żyją. Zgodnie z zasadą ortodydaktyki, treści przekazywane uczniom, nie mogą być abstrakcją, lecz powinny być oparte na konkretach, a doświadczanie świata winno odbywać się integralnie i polisensorycznie. Kierując się tą zasadą realizację niniejszego programu zaplanowano w bezpośrednim kontakcie wychowanków ze środowiskiem naturalnym. Tematykę proponowanych zajęć adresujemy do uczestników 10 dniowego obozu ekologicznego.
Obejmuje ona takie zagadnienia jak:
• las jako środowisko naturalne
• ochrona przyrody
• fauna i flora w środowisku leśnym
• znaczenie gospodarcze i przyrodnicze lasu
• kształtowanie odpowiednich postaw, przekonań i zainteresowań w zakresie ochrony przyrody, prawa ekologii
• uwrażliwienie na piękno przyrody i jej ochronę
• zdrowy i bezpieczny wypoczynek

Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach po 12 osób.

4. Metody

Program zakłada uczestnictwo czynne i bierne poprzez:
• spotkania dyskusyjne
• pogadanki
• wycieczki turystyczno – krajoznawcze
• konkursy plastyczne
• gry i zabawy terenowe
• zabawy dydaktyczne
• gry i zabawy rekreacyjno – sportowe
• imprezy kulturalne


5. Cele
Celem ogólnym programu jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania środowiska naturalnego jako największego sojusznika człowieka, zrozumienia prawa przyrody oraz wyrabianie nawyków właściwych zachowań mających na celu poszanowanie czystości otoczenia.
Cele szczegółowe:
Wychowankowie:
• dostrzegą zmiany zachodzące w otaczającym środowisku
• rozwiną wrażliwość na problemy środowiska
• rozwiną wrażliwość na piękno przyrody
• zdobędą wiedzę w zakresie:
- warstwowej budowy lasu
- fauny i flory lasu
- zwierząt i roślin chronionych
- ochrony środowiska naturalnego
- roli i znaczenia lasu
• opanują umiejętności:
- samodzielnego korzystania z różnych źródeł i informacji
- wykonywania prostych preparatów
- graficznego opisywania i przedstawiania otaczającej rzeczywistości
- oceniania zmian zachodzących w otaczającym środowisku, w wyniku oddziaływania człowieka
- wskazywania pozytywnych i negatywnych ingerencji człowieka w środowisku naturalnym
• ukształtują odpowiednie postawy i przekonania w zakresie:
- rozumienia własnej roli w ochronie środowiska oraz dbałości o zdrowie
- świadomości zagrożeń środowiska przyrodniczego
- doceniania wpływu przyrody na zdrowie człowieka
- poszanowania wszelkiego życia

6. Zadania programu

1. Zrozumienie istoty środowiska naturalnego i praw przyrody
2. Poznanie zwierząt i roślin leśnych
3. Kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych
4. Dbając o środowisko, dbamy o własne zdrowie

7. Harmonogram zajęć

TERMIN
TREŚCI PROGRAMOWE FORMY REALIZACJI
I DZIEŃ • kształtowanie właściwego zachowania się w lesie
• poznawanie warstw leśnych- budowa lasu
• dbamy o własne zdrowie • wycieczka do lasu
• pogadanka „Bezpieczeństwo w lesie”
• wspólne redagowanie i zapisywanie haseł regulaminu
• zabawa dydaktyczna – dobieranie właściwych nazw warstw lasu
• zajęcia plastyczne – malowanie obrazków – las
• jogging, spacer po lesie
II DZIEŃ • poznawanie, rozróżnianie i nazywanie owoców leśnych
• poznajemy najbliższą okolicę
• rozwijanie kondycji fizycznej i zainteresowań sportowych • wycieczka do lasu połączona z pogadanką, obserwacją i zbieraniem naturalnych okazów owoców leśnych
• zabawy dydaktyczne – dobieranie właściwych nazw i kolorowanie obrazków
• oglądanie ilustracji w atlasie przyrodniczym – porównywanie z okazami naturalnymi
• zorganizowanie zabawy sportowej „Dwa ognie”
• pogadanka NT bezpieczeństwa podczas zabaw sportowych

III DZIEŃ • zapoznanie z tematyką ochrony środowiska przyrodniczego
• poznawanie zwierząt leśnych, ze zwróceniem uwagi na zwierzęta objęte ochroną
• roślinność leśna – poznanie roślin chronionych
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
• pogadanki: ”Ochrona przyrody”, „Ochrona roślin i zwierząt”
• oglądanie ilustracji w atlasach przyrodniczych
• konkurs plastyczny „Las i jego mieszkańcy”
• zabawy dydaktyczne – poznawanie roślin chronionych
• spacer do lasu połączony z pogadanką „Rośliny i zwierzęta chronione”

IV DZIEŃ • poznawanie warstw lasu – sklepienie
• poznawanie zwyczajów zwierząt najwyższej warstwy leśnej
• roślinność leśna z poznanej warstwy leśnej
• rozwijanie sprawności fizycznej, z uwzględnieniem zasad współzawodnictwa
• wycieczki do lasu ukierunkowane na obserwację sklepienia jako poznawanej warstwy lasu
• Quiz przyrodniczy cz.I – sklepienie w ramach konkursu „Przyroda wokół nas”
• Zbieranie okazów roślinnych, nazywanie ich, poznawanie sposobów suszenia
• Zakładanie zielnika przyrodniczego
• Zorganizowanie zawodów sportowych na powietrzu (piłka nożna, tor przeszkód, bieg na czas, slalom, wyścigi w rzędach)

V DZIEŃ • Poznawanie warstw lasu – podszyt
• Zwierzęta zamieszkujące podszyt – poznanie ich cech i zwyczajów
• Utrwalanie zasad ochrony przyrody – rośliny chronione
• Wycieczki do lasu połączone z obserwacją poznawanej warstwy leśnej
• Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem ilustracji z atlasów przyrodniczych oraz zawartych w nich informacjach
• Quiz przyrodniczy cz. II – podszyt
• Zabawa terenowa – bieg patrolowy. Utrwalenie zdobytych wiadomości.

VI DZIEŃ • Poznanie warstw lasu – runo leśne
• Zwierzęta zamieszkujące runo leśne
• Utrwalenie wiadomości przyrodniczych z zakresu warstwowej budowy lasu
• Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu
• Wycieczki do lasu połączone z obserwacją runa leśnego i jego mieszkańców
• Quiz przyrodniczy cz. III – runo leśne
• Konkurs plastyczny z nagrodami „Leśna polana”
• Gromadzenie okazów roślinnych c. d.
• Gry i zabawy na polanie leśnej
VII DZIEŃ • Utrwalanie wiadomości nt poznanych gatunków roślin i zwierząt
• Las to wielkie bogactwo kraju – znaczenie gospodarcze i przyrodnicze lasu
• „Baw się razem z nami” – wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego
• Zabawy dydaktyczne – zagadki przyrodnicze
• Zajęcia plastyczne związane z treścią zagadek
• Pogadanka „Znaczenie gospodarcze i przyrodnicze lasu”
• Zabawa terenowa – podchody w lesie. Poszukiwanie ukrytych okazów przyrodniczych, z przeznaczeniem do wzbogacania zielnika.


VIII DZIEŃ • Zwierzęta leśne objęte ochroną, poznawanie przyrody w miejscu wypoczynku
• Kształtowanie odpowiedzialnych postaw w zakresie poszanowania wszelkiego życia
• Ciekawostki z życia zwierząt – wyprawa do leśniczówki
• Pogadanka „Zwierzęta chronione”
• Oglądanie i czytanie informacji z atlasu przyrodniczego
• Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta chronione” z elementami dramy
• Spotkanie z leśniczym – opowiadania nt zwierząt leśnych, ich zachowań i cech charakterystycznych
• Pogadanki i dyskusje „Współżycie ludzi i zwierząt”, „Bądź przyjacielem zwierząt”.
IX DZIEŃ • Bogactwa lasu – grzyby jadalne i trujące
• Poznawanie przejawów pożądanych i niepożądanych zachowań w lesie
• Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego
• Wyprawa do lasu z atlasem grzybów – porównywanie i nazywanie napotkanych okazów
• Pogadanki „Bądź obrońcą lasu”, „Ochrona przyrody”, „Lasy w niebezpieczeństwie”
• Konkurs plastyczny „Czego nie można robić w lesie”
• Zorganizowanie ogniska – zabawy ruchowe ze śpiewem, pogadanka nt bezpiecznego obchodzenia się z ogniem

X DZIEŃ • Podsumowanie i utrwalenie zdobytych wiadomości przyrodniczych
• Rekreacja na świeżym powietrzu
• Pożegnanie się z lasem • Zabawy dydaktyczne o tematyce ekologicznej: krzyżówki, zagadki, łamigłówki, rebusy
• Zajęcia z wykorzystaniem hipnoterapii – przejażdżki na koniu
• Pogadanka nt bezpiecznego zachowania się w obecności konia
• Spacer do lasu – akcja porządkowania lasu, segregacja śmieci

8. Przewidywane efekty oddziaływań

• poszerzenie wiedzy nt ochrony środowiska
• kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej
• poznanie źródeł zagrożeń fauny i flory zwiedzanego środowiska oraz sposobów ich likwidacji
• nabycie umiejętności oceny postrzeganych zjawisk i metod pracy w grupie
Oprócz uzyskania efektów ekologicznych, opracowany program zakłada szereg innych walorów. Dzieci będą miały możliwość połączenia wypoczynku z pracą, na rzecz środowiska ( porządkowanie terenu, segregacja śmieci).
Aktywny udział w różnorodnych zabawach dydaktycznych, sportowych, plastycznych i kulturalnych niewątpliwie wpłynie na ich integrację i poprawę stosunków interpersonalnych.

9. Weryfikacja spodziewanych efektów

1. Ankieta ewaluacyjna
2. Wypowiedzi uczestników obozu
3. Obserwacja zachowań uczestników obozu.


10. Literatura

1. Górka K. i inni, Ochrona Środowisk, PWN 1998
2. Muras P., Drzewa i krzewy iglaste, PWRiL 1995
3. Piękoś-Mirkowa M., Mirek Z., Atlas roślin chronionych, Multiko 2000
4. Atlas przyrodniczy, Świat wokół nas, PPWK
5. Szymański S., Ekologiczne podstawy hodowli lasu, PWRiL 1999
6. Dzwonkowski R.J., Ssaki chronione w Polsce, Nowa Era 2000
7. Maciejewski S., Saga o ginących i uratowanych, PAROL – Oficyna Wydawnicza 1995.mgr Marta Tyczyńska, nauczyciel w Szkole Podstawowj w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Radomsku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie