Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metoda projektu w kształceniu zintegrowanym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 28620 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Anna Przyborska
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starosiedlu


Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem pracy. Pracuję w szkole podstawowej na wsi. Jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego mam możliwość (dzięki wielu godzinom spędzonym z moimi uczniami) poznać ich marzenia, tęsknoty, a także obserwować ich zachowania w różnych sytuacjach. Trudne warunki z jakimi muszą poradzić sobie dzieci z takich środowisk motywują mnie, moje koleżanki i kolegów do tego, aby dostarczyć tym dzieciom jak najwięcej doznań przy poznawaniu otaczającego je świata. Kierując się tą myślą postanowiłam wykorzystywać tak dziś popularną metodę projektów jako jedną z atrakcyjnych form pracy z dziećmi. Moimi spostrzeżeniami na temat tej metody pragnę podzielić się z innymi nauczycielami.

Dołączam również propozycje trzech projektów, które w pełni zrealizowałam włączając w nie dzieci niepełnosprawne ( uczennicę niedosłyszącą i ucznia z wieloma złożonymi deficytami). Metoda projektów jako jedna z form nauczania
zintegrowanego.

Pojęcie metody projektu

Jedną z form pracy z dziećmi w kształceniu zintegrowanym jest metoda projektów. Jak już zostało wspomniane zrodziła się ona na przełomie XIX i XX wieku i była reakcją na nauczanie tradycyjne, zarządzane odgórnie. Dzięki niej miały zostać stworzone warunki, w których uczniowie zdobywaliby wiedzę samodzielnie, przez samodzielne formułowanie problemu, samodzielne planowanie sposobu jego rozwiązania i w końcu samodzielne rozwiązanie. Ponadto uczniowie mieliby działać w warunkach zbliżonych do tych, w jakich przychodzi działać nam wszystkim po opuszczeniu murów szkoły. Głównym przedstawicielem metody projektów jest W. H. Kilpatrick, uczeń i współpracownik Deweya. Stworzył on i opisał jej definicję. Zanajważniejszą cechę projektu uważał planowanie. Dziecko musi mieć okazje do planowania w dość szerokim zakresie. Musi też być obciążone odpowiedzialnością za skutki swego działania .
Wychowanie oparte na planowym działaniu najlepiej przygotowuje do życia. Za ważną zaletę metody projektu uważa Klipatrick to, że stwarza ona warunki dla kształtowania charakteru moralnego, dając dzieciom wielką różnorodność doświadczeń moralnych. Uczą się więc rozróżniać, co słuszne i moralne.
Zdaniem A. Stevensona w metodzie projektow odrzuca się wszelkie bierne nabywanie wiadomości dla nich samych oraz stwarza się sytuacje prowadzące do całkowitego wykonania pewnych czynności np. intelektualnych, społecznych i fizycznych. Istotne jest to, by uczniowie brali czynny udział w ustalaniu celu oraz w wyborze i obmyślaniu sposobów działania, rozwiązywali sytuacje problemowe działając w środowisku zbliżonym do tego, w którym żyją.
Inne nieco stanowisko zajmuje Mc Murry. Uważa, że po opanowaniu przez dzieci podstawowych umiejętności czytania, pisania i rachunków należy zorganizować nauczanie jako szereg projektów. Realizując własne projekty dziecko uczy się swoje myśli wcielać w czyn. Należy również wprowadzić je w świat wielkich projektów ludzi dorosłych.
Po analizie tych definicji dochodzę do wniosku, że żadna z nich nie może być podstawą realizacji mojej pracy. W związku z tym należy stworzyć własną roboczo – operacyjną definicję.
Przez metodę projektów w niniejszej pracy rozumiem taką strategię pracy z uczniem, która modyfikuje system klasowo – lekcyjny, stanowi integralnie rozumiany ośrodek nauki i pracy uczniów z wyeksponowaniem samodzielności uczniów, czynności działania praktycznego w powiązaniu z umysłem; z przewagą wspólnego planowania zajęć przez nauczyciela i ucznia. Realizacja projektów dokonuje się możliwie w warunkach naturalnych na podłożu zainteresowań dzieci; w odniesieniu do klas początkowych uwzględniam projekty poznawcze, artystyczno – twórcze i humanistyczne.


Założenia i cele metody projektów w nauczaniu
zintegrowanym.

Założeniem metody projektów jest uwzględnianie w szerokim zakresie aktywności uczniów, ich planowej działalności oraz uczenia rozumienia otaczającej rzeczywistości.
Można by ją również ująć w kategoriach strategii postępowania nauczyciela, gdzie wyodrębnia się cele, metody, środki.

Cele to :
- Integrowanie umysłu i czynności praktyczno – psychicznych, pomoc dziecku w uczeniu się uczenia.
- Rozwijanie zainteresowań i zdolności dziecka, dostosowanie poziomu osiąganej wiedzy do ich możliwości.
- Postrzeganie dziecka jako odrębnej jednostki ( podmiotowość ) mającej swoje potrzeby, indywidualność, właściwe dla siebie tempo pracy.
- Uczenie planowania czynności, systematyczności i samodzielności w wykonywaniu zadań.
- Umiejętność wyszukiwania wszelkich informacji niezbędnych do pracy, ich selekcji, samodzielne zdobywanie wiedzy oraz wykorzystywanie już posiadanej.
- Zachęcanie do oceny własnej pracy, do podejmowania trudnych decyzji.
- Zachęcanie do podejmowania aktywności przy pozostawieniu wyboru rodzaju pracy, zadania.
- Wzbudzenie pozytywnej, wewnętrznej motywacji, która dotyczy wszystkich sfer rozwoju: poznawczej, społecznej, moralnej, emocjonalnej.
- Rozwijanie umiejętności uspołeczniania – współpracy, współdziałania w grupie. Dbałość o pozytywne relacje uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel.


Zasady i warunki realizacji metody projektów.

Tak jak każda, metoda projektów wymaga pewnych zasad. W dydaktyce wyróżniamy zasady ogólne i szczegółowe odniesione do metody projektów.
1. Realizowanie, gdzie uwzględnia się temat naczelny i zadania wszystkich zakresów edukacji. Może się to odbywać na trzy sposoby:
- uczeń projektuje, a nauczyciel się tylko włącza do projektu ucznia;
- wzajemnie uzgadnianie, wspólne planowanie, podejmowanie decyzji
- nauczyciel ma swój zakres projektu i włącza w niego ucznia. Najbardziej pożądanym i efektywnym sposobem – zasadą współpracy uczeń – nauczyciel jest drugi sposób oparty na równowadze między dwoma podmiotami.
2. Uwzględnianie różnych form aktywności ucznia.
Przez formę rozumiemy sposób realizowania całości procesu kształcenia poprzez wywoływanie i organizowanie odpowiednich sytuacji prowadzących do wyzwolenia aktywności uczniów.
3. Elastyczność czynności uczniów w zależności od tematu.
Nauczyciel pozostawia uczniom możliwie jak największą swobodę, pozwala na rozwój inwencji twórczej i pomysłowości.
4. Uwzględnianie środowiska życia ucznia jako jego źródła treści i form aktywności.
Najwięcej doświadczeń, przeżyć i wiadomości czerpanych jest z najbliższego otoczenia. Rola nauczyciela polega na właściwym „poszerzaniu” rzeczywistości dziecka i wskazywaniu na jej z nim zależności.
5. W realizacji projektów wyraźnie uwzględniać etapy działania:
a ) przygotowanie
b ) realizacja
c ) utrwalenie i ocena
Sposób opracowania projektu wymaga od uczniów wspólnego przedyskutowania i szczegółowego zaplanowania pracy, opracowania swojego zadania ( wynikającego z podziału zadań między członków grupy ) z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji oraz zaprezentowania konkretnego efektu pracy.
6. Różnicowanie czasu pracy i przerw.
Uczniowie wspólnie z nauczycielem określają czas realizacji poszczególnych etapów projektu, czas zbierania materiałów przez grupy, czas pracy nad projektem np. w ciągu tygodnia ( ilość spotkań i ich długość ), czas na prezentację projektu.
7. Eksponowanie czynności praktycznych ucznia jako podstawy czynności teoretycznych.
Uczeń ma możliwość wykazania się swoimi zainteresowaniami, zdolnościami, inwencją twórczą. Poprzez działania praktyczne wykorzystuje swoją wiedzę i zdobywa nową.
8. Racjonalny dobór czasu nauki z przeznaczeniem na ćwiczenia umiejętności szkolnych i pozostałe działania uczniów.
Nauczyciel musi pamiętać, żeby przy pracy nie zagubić podstawowych czynności szkolnych; można dokonać następującego podziału czasu pracy:

ćwiczenia umiejętności projekt
szkolnych
50 % 50 %
60 % 40 %
40 % 60 %


Propozycje rozwiązań metodycznych.
Projekt poznawczy

Temat projektu: „Święta wielkanocne w naszej klasie”.
Liczba spotkań – zaplanowano 9 spotkań.
Temat i czas poszczególnych spotkań:
1 spotkanie: Kartki świąteczne – 2 godz.
2 spotkanie: Zwyczaje i tradycje ludowe – 1 godz.
3 spotkanie : Przygotowanie do świąt w naszych domach – 2 godz.
4 spotkanie: Pisanki – 1 godz.
5 spotkanie :Dekoracja klasy – 2 godz.
6 spotkanie :Koszyk wielkanocny – 1 godz.
7 spotkanie : Świąteczne śniadanie – 2 godz.
8 spotkanie :Koszyk dla zająca – 2 godz.
9 spotkanie : Przygotowanie wystawy – 2 godz.

Przewidywane osiągnięcia uczniów ( cele ):
- zna i szanuje tradycje świąteczne
- wypowiada się pełnymi zdaniami na dany temat
- potrafi pracować w zespole
- wykorzystuje swoje wiadomości i umiejętności w działaniach praktycznych
- poznaje tradycje i obrzędy ludowe
- jest pomysłowy i oryginalny
- dba o swoje miejsce pracy, o ład i porządek w klasie
- samodzielnie układa opis śniadania świątecznego stosując właściwe formy gramatyczne i ortograficzne
- jest wrażliwy na potrzeby innych, w tym zwierząt
TOK PROJEKTU

Listonosz przynosi do klasy kartkę świąteczną.
Nauczyciel odczytuje jej treść:
„Serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, mokrego śmigusa dyngusa, dużego koszyczka słodyczy klasie III życzy
Wielkanocny Zając.


Powiedzcie:
N- Czego dowiadujemy się z treści życzeń?
D-Że zbliżają się Święta Wielkanocne.
N- W jaki sposób możemy przypomnieć młodszym kolegom o tym szczególnym czasie?
Wszystkie pomysły zapiszmy szybko na tablicy.
D- Przygotujemy kartki świąteczne, napiszemy życzenia dla klas 0 – II, zrobimy pisanki, poznamy różne tradycje wielkanocne, przygotujemy koszyk wielkanocny, przystroimy klasę, zorganizujemy wystawę i zaprosimy na nią kolegów i koleżanki z młodszych klas. ( Wszystko zapiszemy i powiesimy w widocznym miejscu ).
N – Macie bardzo ciekawe propozycje, ale zanim przystąpicie do pracy, musimy ustalić pewne zasady . ( Wszyscy spisują umowę, która będzie wisiała na ścianie przez cały czas trwania projekty ).

UMOWA. Pracujemy nad tematem pt. Święta Wielkanocne w naszej
klasie.
9. Będziemy pracować codziennie po 1 lub 2 godziny.
10. Dzielimy się zadaniami i ustalamy kiedy będziemy się nimi zajmować.
11. Będziemy wspólne pracować.
12. Projekt kończymy wystawą i prezentacją pracy.
13. Oceniamy: pomysłowość, pracowitość, estetykę pracy, poprawną formę prac pisemnych.

( Nauczyciel wiesza spisaną na arkuszu papieru umowę na widocznym miejscu )1 spotkanie : Kartki świąteczne – czas pracy 2 godz.

Efektem pracy dzieci mają być kartki świąteczne z zapisanymi życzeniami, ustalenie jaką drogę pokonuje kartka pocztowa od nadawcy do odbiorcy, przypomnienie pojęć nadawca, odbiorca, kod pocztowy, adresat, rozwiązanie zadania z treścią różnymi sposobami.


N – Usiądźcie w grupach, które wcześniej ustaliliście.
Macie przygotowane różne materiały, z których według własnych pomysłów będziecie wykonywać świąteczne kartki
U – Wykonują kartki świąteczne ( każda grupa wybiera jedną technikę plastyczną ).
Wspólne układają życzenia, zapisują je na tablicy, a później na
kartkach .

U –Ustalają co się dzieje z kartką pocztową, następnie układają we właściwej kolejności historyjkę obrazkową pt. „Od nadawcy do adresata”. Samodzielnie podpisują każdy obrazek.
N – Każda kartką, żeby dotarła do właściwego adresata musi mieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, jak myślicie, jaką?
U – Musi mieć przyklejony odpowiedni znaczek pocztowy.
N – Posłuchajcie teraz o problemie Piotrusia ze znaczkami pocztowymi i spróbujcie mu pomóc.


Zadanie:
Piotruś chciał wysłać życzenia świąteczne do swoich koleżanek i kolegów. Napisał 5 kartek i 3 listy, Wiedział, że jeden znaczek na list kosztuje 1zł 20 gr, a na kartkę pocztową 90 gr. W skarbonce miał 10 zł. Czy starczy Piotrusiowi pieniędzy?

U –Rozwiązują zadanie. Dane zapisują na tablicy. W 4 grupach ustalają rozwiązanie, przedstawiają różne sposoby rozwiązania zadania.

I sposób:
90gr +90gr+90gr+90gr+90gr= 450gr=4zł 50gr
1zł20gr+1zł20gr+1zł20gr=3zł60gr
4zł50gr+3zł60gr=7zł110gr=8zł10gr
10zł-8zł10gr=1zł90gr
Odp. Piotrusiowi zostanie jeszcze 1zł90gr.II sposób:
5  90gr=450gr=4zł50gr
3  1zzł20gr=3zł60gr
10zł- ( 4zł50gr+3zł60gr) =10zł-8zł10gr=1zł90gr
Odp. Piotrusiowi zostanie 1zł90gr.

III sposób:
10zł-( 5  90gr+3  1zł20gr)=10zł-(4zł50gr+3zł60gr)=10zł-8zł10gr=1zł90gr
Odp. Piotrusiowi zostanie 1zł90gr.

N – Może macie inne propozycje zadań, zastanówcie się?
U – W grupach opracowują inne zadania.


2 spotkanie: Zwyczaje i tradycje ludowe – 1 godz.

Efektem pracy dzieci ma być zgromadzenie informacji o zwyczajach i tradycjach ludowych w różnych regionach Polski. Zapisanie tych informacji oraz umieszczenie ich na gazetce.


Dzieci rozszyfrowują hasło napisane na tablicy skreślając co drugą literę:
LMUSDKORWPE
ZGWOYNCAZOASJGE
WPILEDLBKRAWNZOKCJNFE

N – Zgodnie z hasłem, które odczytaliście i z naszym ustalonym tematem będziemy zajmować się dzisiaj tradycjami i zwyczajami wielkanocnymi w różnych regionach Polski.
U – W 4 grupach gromadzą informacje na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych w różnych regionach. Wykorzystują do tego wcześniej przygotowane źródła: podręczniki, książki, encyklopedie, ilustracje, opowiadania. Samodzielnie redagują notatki.
N – Pracowaliście nad zgromadzeniem informacji o zwyczajach i tradycjach z różnych regionów Polski.
Proszę was teraz o prezentację swoich prac.
U – Każda grupa głośno odczytuje swoją notatkę i przedstawia dopasowane do niej ilustracje, np.Grupa 1:
W okresie wielkanocnym istniał zwyczaj chodzenia z gaikiem – maikiem.
Dzieci nosiły wysoko przystrojone gałęzie kolorowymi wstążkami i śpiewały:
Gaiczek zielony, pięknie przystrojony
W zielone listeczki, czerwone wstążeczki.
A ten gaik z lasu idzie,
Dziwują się wszyscy ludzie.

3 spotkanie: Przygotowanie do świąt w naszych domach – 2 godz.

Efektem pracy dzieci są poprawne wypowiedzi pod względem
gramatycznym i stylistycznym oraz komiksy związane z tematem.


N – Przypomnijcie mi, czym będziemy się zajmować dzisiaj?
U – Zgodnie z naszymi tematami porozmawiamy o przygotowaniach do świąt w naszych domach.
U – W zespołach wykonamy komiksy.
N – Powiedzcie, jak wygląda okres przedświąteczny w waszych domach?
- W czym pomagacie swoim rodzicom?
- Co robią wspólnie wszyscy członkowie rodziny?
- Czy jest podział obowiązków w waszych domach?
- Co robicie najchętniej?
- Czy lubicie czas przygotowań do świąt? Powiedzcie dlaczego?
U – Opowiadają o przygotowaniach do świąt w swoich domach.
N – Zwraca uwagę na to, żeby wypowiedzi były poprawne.
N – Wiemy, jak wygląda okres przedświąteczny w waszych domach. Chciałabym, żebyście teraz zabawili się w twórców komiksów i zaprojektowali komiks związany z przygotowaniem do świąt.
U – W 4 grupach przy pomocy kredek, flamastrów, farb, wycinanek wykonują komiksy, których przykładowe tytuły to:
„Przygoda wielkanocnej baby”
„Jacek i wielkanocny mazurek”
„Uciekające pisanki”
„Świąteczne porządki Małgosi”


N – Czuwa nad poprawnością pisanych tekstów i przypomina o estetyce
i przejrzystości prac.
N – Wykonaliście już swoje zadania, proszę was teraz o przedstawienie swoich komiksów.
U – Każda grupa prezentuje swoją pracę.

4 spotkanie :Pisanki – 1 godz.

Efektem pracy dzieci są pisanki wykonane dowolną techniką.


N – Czyta wiersz:
Wiosna na nas
zza firanek zerka,
a pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.
N – Co będziemy robić dzisiaj?
U – Wykonywać wielkanocne pisanki.
Z przyniesionych i przygotowanych wcześniej materiałów każdy w wybrany przez siebie sposób przygotowuje pisanki np. malowane woskiem i zanurzane w farbkach, farbowane w łupinach od cebuli i wydrapywane, owijane kolorową włóczką i malowane flamastrami, zdobione wycinankami, plasteliną itp.

5 spotkanie: Dekoracja klasy – 2 godz.

Efektem pracy dzieci jest wykonanie ozdób wielkanocnych i przyozdobienie nimi klasy.

N – Co zrobimy dzisiaj, zgodnie z naszym planem?
U – Wykonamy dekorację do naszej klasy.
N – Dlatego zgromadziliśmy tak dużo różnych kolorowych materiałów.
- Podzielcie się na 4 grupy i wybierzcie sobie jedną z propozycji, które dla was przygotowałam. Jeżeli macie inne pomysły, to śmiało je wykorzystujcie.
U – Ustalają, co będzie robiła każda grupa, przygotowują miejsca pracy, np.
Grupa 1 – Witraże w kształcie jaj na okna.
Grupa 2 – Palmy wielkanocne.
Grupa 3 – Wielkanocne zajączki.
Grupa 4 – Świąteczne kurczaczki.

N – Czuwa nad pracą uczniów, przypomina, żeby była estetyczna i staranna.
U – Po wykonaniu prac dekorują klasę.

6 spotkanie: Koszyczek wielkanocny – 1 godz.

Efektem pracy uczniów jest przygotowanie wielkanocnego koszyczka oraz jego samodzielna prezentacja.

N – Dzisiejsze zadanie będzie polegało na przygotowaniu wielkanocnego koszyczka.
U – W 4 grupach ustalają, co znajdzie się w każdym koszyczku, przy pomocy zgromadzonych produktów wykonują zadanie.
Po zakończeniu pracy każda grupa prezentuje swój koszyk, przedstawia pozostałym uczniom co się w nim znajduje.

7 spotkanie: Świąteczne śniadanie – 2 godz.

Efektem pracy uczniów jest opis wielkanocnego śniadania w ich domu.

N – Usiądźcie wygodnie, posłuchajcie wiersza, który za chwilę przeczytam i zastanówcie się nad tym, czym będziemy zajmować się dzisiaj.
„Wielkanocny stół” autor Ewa Skarżyńska
Nasz stół wielkanocny
haftowany w kwiaty
w borówkowej zieleni
listeczków skrzydlatych.
Lukrowana baba
rozpycha się na nim,
a przy babie –
mazurek w owoce przybrany.
Palmy – pachną łąką
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,
a przy mamie – tata.
I my.
Wiosna na nas
zza firanek zerka,
a pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.
Wpuśćmy wiosnę,
niech słońcem
zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowanie
jak wiosna wesołe!

U – Dzisiaj będziemy rozmawiać o wielkanocnym śniadaniu.
N – Na podstawie wiersza powiedzcie, co znajduje się na wielkanocnym stole?
- Co w waszych domach przygotowuje się na uroczyste śniadanie?
- Jak pomagacie w przygotowaniu śniadania?
- Jaka jest atmosfera przed i podczas śniadania wielkanocnego w waszych domach?
Czego życzymy sobie podczas dzielenia się jajkiem?
U – Odpowiadają na zadawane pytania, rozmawiają o atmosferze towarzyszącej przygotowaniom do śniadania.
N – Chciałabym, żebyście teraz zgromadzili i zapisali słownictwo, które będzie nam potrzebne do napisania tego, o czym rozmawiamy.
U – Gromadzą słownictwo, które zostaje zapisane na tablicy:
Drożdżowa babka, baranek z masła, baranek z cukru, święconka, szynka, jajka, biała kiełbasa, chrzan z buraczkami, świąteczny mazurek, chleb, żurek, świąteczny obrus.
N – Zapraszam do samodzielnej pracy na temat :Świąteczne śniadanie w moim domu”, pomoże wam w tym słownictwo, które sami zgromadziliście.
Wybieramy formę pracy:
- możemy samodzielnie opisać temat
- możemy wykonać przygotowane przeze mnie ćwiczenia
- możemy wymyślić inną formę, np. malowanie, rysowanie, wyklejanie, a może połączycie kilka pomysłów?
Napisz w zeszycie kilka zdań na temat stołu wielkanocnego z obrazka.
Wykorzystaj słownictwo podane poniżej.

na stole, w wazonie, obok mazurka, koło półmiska, na talerzyku, w koszyczku,
nad barankiem, na mazurku, między talerzykami(nakryciami), wśród żytka


8 spotkanie: Koszyk dla zająca – 2 godz.

Efektem pracy dzieci jest przygotowanie pożywienia dla zwierząt mieszkających w pobliskim lesie.

N – Przygotowaliśmy wcześnie wielkanocne koszyczki dla nas. Chciałabym, żebyście nie zapomnieli również o koszyczku dla zajączka, który odwdzięcza się dzieciom w wielkanocny poranek słodkimi niespodziankami.
- Co przynieśliśmy dzisiaj dla zajączka i innych leśnych zwierząt?
- Dlaczego jeszcze możemy dokarmiać zwierzęta leśne, chociaż kończy się zima?
U – Rozmawiają o potrzebie dokarmiania zwierząt w pierwszych dniach wiosny, gdy jeszcze zwierzęta znajdują mało jedzenia oraz przygotowują się do wycieczki.
N – Proszę mi przypomnieć, jak należy zachować się w czasie wycieczki do lasu i w samym lesie.
U – Wypowiadają się na temat bezpieczeństwa i porządku w czasie wycieczki. Zabierają przygotowane koszyczki z marchewką, sianem, buraczkami cukrowymi, ziarnem. Idą na wycieczkę. Pożywienie zostawiają w paśniku.

9 spotkanie: Przygotowanie wystawy – 2 godz.

Efektem pracy dzieci jest przygotowanie wystawy w klasie rezultatów ich pracy nad projektem, przedstawienie sprawozdania z pracy oraz ocena projektu.

N – Pracowaliśmy wiele dni nad tematem dotyczącym Świąt Wielkanocnych. Dzisiaj podsumujemy efekty naszych starań.
Proszę w przygotowanym miejscu wystawić swoje prace i w 4 grupach, w których pracowaliście napisać sprawozdanie ze swojej pracy na temat:
- Co zrobiliście, jak pracowali członkowie grupy, z czym były trudności.
U – Przygotowują wystawę.
Redagują sprawozdanie ze swojej pracy, np.
Projekt : Święta Wielkanocne w naszej klasie.
W naszej grupie pracowały 4 osoby: Sylwia, Ania, Łukasz i Krzyś.
Codziennie mieliśmy do wykonania określone zadanie, które
wcześniej sami wymyśliliśmy. Czasami pracowaliśmy indywidualnie. Podobała się nam praca w grupach, bo można sobie pomagać. Wszyscy staraliśmy się pracować najlepiej jak potrafimy. Czasami trzeba było zachęcać Krzysia do pracy, a Łukasz zapominał przynosić różne potrzebne rzeczy. Sylwia miała zawsze najciekawsze pomysły i potrafiła nas do nich przekonać.
Najtrudniejsze dla nas były pisanki, bo trzeba było wydrapywać wzorki na jajkach, ale wszyscy dobrze się bawiliśmy.
N – Przypomina kryteria oceny, które wiszą na ścianie oraz wysłuchuje sprawozdań przedstawianych przez 4 grupy.
U – Rozmawiają o efektach swojej pracy, wspólnie z nauczycielem oceniają jej rezultaty.
Klasy O – II zostają zaproszone na prezentację osiągnięć klasy III – wystawę.NIESPODZIANKA

Po przerwie w klasie znajdują się cztery koszyki dla czterech zespołów ze
„słodką niespodzianką” i podziękowaniami od zająca.

4.2.2. Projekt humanistyczny.
Temat projektu: Przeżycia i potrzeby naszej chorej koleżanki.
Liczba spotkań – zaplanowano 5 spotkań.

Temat i czas poszczególnych spotkań:

1 spotkanie: „Najlepiej razem” – 1 godz.
2 spotkanie: List do chorej koleżanki – 1 godz.
3 spotkanie: „Niespodzianka – rozweselanka” – 2 godz.
4 spotkanie: Plakat – 2 godz.
5 spotkanie: Pakowanie prezentów – 1 godz.

Przewidywane osiągnięcia uczniów (cele):
- interesuje się problemami kolegów i spieszy im z pomocą w razie potrzeby
- rozwija więzi koleżeńskie
- potrafi nazwać i określić uczucia towarzyszące różnym przeżyciom
- potrafi przekazać informacje o różnych zdarzeniach i przeżyciach w formie werbalnej oraz pozawerbalnej
- zna i respektuje zasady pracy w grupie
- umie przedstawiać w działalności plastycznej sceny realne inspirowane własnymi przeżyciami

TOK PROJEKTU

N – Wchodzi do klasy, rozpoczyna rozmowę z dziećmi.
- Przed chwilą odwiedziła mnie mama Wioletty i powiedziała, że wasza koleżanka jest chora i przez 3 tygodnie będzie leczona w szpitalu.
- Jak myślicie, co czuje teraz Wioletta?
U – Wypowiadają się na temat uczuć za pomocą burzy mózgów.
Jest jej smutno, czuje się źle, jest jej przykro, że nie może z nami chodzić do szkoły, może się cieszy, że nie musi się uczyć, nudzi się, boli ją, jest przerażona, że została sama bez bliskich osób, tęskni do domu itp.
N – W jaki sposób możemy jej pomóc?
U – Wypowiadają się - burza mózgów :
Możemy napisać do niej list, wykonać prezenty, coś jej namalować, żeby ją rozweselić. Szkoda, że nie możemy jej odwiedzić, ale możemy nagrać dla niej piosenkę albo jakieś żarty lub zagadki.
N – Są to ciekawe propozycje, które wykorzystamy w naszych zajęciach, chciałabym jednak ustalić z wami pewne zasady, według których będziemy pracować.
Zostaje spisana umowa, która w widocznym miejscu będzie wisiała przez cały czas trwania projektu.

UMOWA:
Pracujemy codziennie 1 lub 2 godziny.
Dzielimy się na zespoły lub pracujemy razem.
Pomagamy sobie podczas wykonywania zadań.
Efektami naszej pracy jest niespodzianka dla naszej koleżanki.
Oceniać będziemy: pracowitość, wkład pracy.

1 spotkanie : Najlepiej razem – czas pracy 1 godz.

Efektem pracy uczniów jest określenie uczuć towarzyszących ludziom, nauka piosenki „Najlepiej razem”.

N – Spotkanie rozpoczyna się od wysłuchania przez uczniów piosenki pt. „Najlepiej razem”, słowa Wanda Chotomska, muzyka Włodzimierz Korcz.
- Posłuchajcie piosenki, którą dla was przygotowałam i zastanówcie się
co czujecie?

„Najlepiej razem”
Kiedy jesteś sam jak palec,
sam jak palec,
świat wygląda dość ponuro
i paskudnie,
bo o smutki
dużo łatwiej,
a o radość, a o radość
znacznie trudniej.
Refren:
Najlepiej razem, najlepiej razem
cieszyć się książką, piosenką, obrazem
i z przyjacielem dzielić każdą swoją myśl.
najlepiej razem, zawsze razem – tak jak dziś.

Kiedy jesteś wśród przyjaciół,
to wiadomo – w trudnych chwilach na drugiego możesz liczyć,bo jak nawet skrzydła trochę
Ci oklapną,
to przyjaciel własnych skrzydeł
w mig pożyczy.

U – Wypowiadają się na temat uczuć towarzyszących piosence:
- smutno jest wtedy kiedy jesteśmy sami, nie mamy przyjaciół
- nikt nam nie może pomóc, z nikim nie możemy się bawić
- jest nam wtedy przykro i źle
- nic nam się nie chce

N – Kiedy te uczucia mogą się zmienić?
U – Wtedy, gdy mamy przyjaciela
- najlepiej kilku
- wtedy się cieszymy, jesteśmy radośni, uśmiechnięci
- mamy wiele pomysłów
- wiemy, że na przyjaciela możemy liczyć
N – Jak możemy dokładnie określić uczucia, o których mówiliście?
U – Nazywają uczucia i wypisują je dzieląc na dwie grupy:

smutek radość
żal zadowolenie
rozpacz pomysłowość
samotność spontaniczność
bezradność życzliwość

N – Które z tych uczuć mogą towarzyszyć teraz Wiolecie?
U – Wypowiadają się na temat uczuć negatywnych.
N – Czy nauka piosenki i nagranie jej na kasetę mogą ją rozweselić?
U – Twierdząco wypowiadają się o tym pomyśle.
N – Proponuję, żebyśmy teraz rozpoczęli naukę piosenki, którą nagramy na kasetę i wyślemy Wiolecie.


2 spotkanie : List do chorej koleżanki – czas pracy 1 godz.

Efektem pracy uczniów jest list napisany do chorej koleżanki.
N – Rozpoczyna spotkanie od piosenki, którą przygotowują wszyscy
jako nagranie.
- Proponuje wam dzisiaj napisanie listu do waszej chorej koleżanki.
- Kto przypomni nam jak zaczynamy pisanie listu?
- Co powinien zawierać list?
- Jakie formy grzecznościowe powinien zawierać list?
U – Odpowiadają na pytania:
- List rozpoczynamy od słów : Droga koleżanko, Kochana Wioletto, Witaj Wioletto itp.
- List powinien zawierać najpierw pozdrowienie, a potem możemy napisać o wszystkich ciekawych wydarzeniach w naszej klasie.
- Formy grzecznościowe to np. Pozdrawiamy Cię, pamiętamy o Tobie, a także te, które piszemy w nagłówku.
N – O czym napiszemy?
U – Rozmawiają na temat treści listu.
N – Proponuję podzielić się teraz na 4 – osobowe zespoły. W ten sposób Wioletta dostanie 4 różne listy i zabieramy się do pracy.
U – Podzieleni na zespoły przystępują do pisania listu, np.
Grupa 1:
Droga Wioletto!


Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
Na pewno smutno Ci tam samej, ale pamiętamy o Tobie.
W szkole mamy teraz dużo pracy. Przygotowujemy przedstawienie i bardzo nam Ciebie brakuje. Wszystko robimy sami. Pani nam tylko doradza i pomaga wtedy, gdy nie możemy sobie z czymś poradzić.
Nasz zespół wykonuje dekoracje, to bardzo ciekawa i ciężka praca.
Rodzice pomagają nam ją ustawić.
Musisz szybko wyzdrowieć, ponieważ będziesz honorowym gościem na tym przedstawieniu.

Całujemy Cię.
Ania, Sylwia, Monika i Angelika.

U – Na koniec zajęć śpiewają piosenkę pt. „Najlepiej razem”.

3 spotkanie: „Niespodzianka – rozweselanka” – czas pracy 2 godz,
Efektem pracy uczniów jest rozpoznawanie po wyrazie twarzy uczuć, których doznają ludzie oraz wykonywanie „niespodzianek” wybraną przez siebie techniką i z dowolnych materiałów.

N – Przynosi na zajęcia ilustracje przedstawiające twarze, które wyrażają różne uczucia : radość, smutek, zachwyt, zdziwienie, strach zaskoczenie.
- Spróbujcie w zespołach podzielić te ilustracje tak jak chcecie.
U – Grupują ilustracje według własnych pomysłów. Po zakończeniu zadania omawiają dlaczego dokonały takiego podziału.


Wszyscy doświadczamy takich uczuć jak : radość, smutek, żal, strach, zaskoczenie, zachwyt.
N – Każdy zespół wykonuje teraz karteczkę z jednym uczuciem. .Zabawimy się w kalambury. Trzeba będzie je przedstawić za pomocą gry aktorskiej.
U – Przystępują do zabawy.
N – Jak myślicie, jakich uczuć lubimy doświadczać?
U – Lubimy radość, zachwyt, zdziwienie.
- Ja nie lubię się bać albo gdy mnie coś zaskakuje.
N – Gdy Wioletta otrzyma wasze dzisiejsze prace, to co będzie czuła?
U – Na pewno radość.
- No i będzie zaskoczona.
N – Przynieśliście wiele różnych materiałów do wykonania „niespodzianek – rozweselanek”. Już wcześniej uzgodniliście, co każda grupa będzie robiła.
Proszę, zaczynamy pracować.
U – W 4 grupach według własnych pomysłów wykonują „niespodzianki” np. maskotki, rysunki dowolną techniką i z różnych materiałów.
N – Na zakończenia spotkania uczniowie śpiewają piosenkę pt. „Najlepiej razem”.


4 spotkanie: Plakat – czas pracy 2 godz.
Efektem pracy uczniów jest wykonanie plakatu, na którym znajdzie się cała klasa.
N – Przyniosłam dzisiaj duży arkusz papieru, ponieważ zaproponowaliście, że wykonacie Wiolecie ogromny plakat, na którym przedstawicie siebie w różnych zabawnych sytuacjach.
- Słucham, jakie macie propozycje?
U – Rozmawiają o pomysłach na plakat np.- Grzesiu z zaskoczoną miną, bo złamał mu się kwiat przyniesiony do szkoły
- Uśmiechnięta Magda z piątką z tabliczki mnożenia itp.
N – W jaki sposób wykonacie plakat?
U – Rozkładają duży arkusz na podłodze, planują rozmieszczenie postaci i przystępują do pracy.
Na zakończenie zajęć uczniowie przypominają sobie piosenkę „Najlepiej razem”.
N – Jutro zakończymy pracę nad niespodzianką dla Wioletty, mam do was prośbę. W szpitalu leży wiele dzieci, które chorują, zróbmy im przyjemność i przynieśmy z domu maskotki, zabawki, książeczki, których już nie używacie.

5 spotkanie: Pakowanie prezentów – czas pracy 1 godz.
Efektem pracy uczniów jest zebranie i spakowanie wszystkich niespodzianek dla Wioletty.

N – Przynosi na zajęcia 2 kolorowe pudełka.
- Chciałabym, żebyśmy dzisiaj zapakowali wytwory naszej pracy do tego pięknego pudełka, a prezenty dla innych dzieci do drugiego.
U – Gromadzą prezenty dla Wioletty: listy, maskotki, plakat. Do drugiego pudła wkładają maskotki, zabawki, książeczki dla innych dzieci.
N – Wszystko wygląda pięknie, została nam tylko jedna niespodzianka do zrobienia, kto wie jaka?
U – Musimy nagrać piosenkę.
N – Proszę przygotować się do nagrania.
U – Śpiewają piosenkę pt. „Najlepiej razem”, która zostaje nagrana na kasetę magnetofonową.
N – Teraz wszystko jest gotowe, po zajęciach pojadę do szpitala odwiedzić Wiolettę i zawieźć jej prezenty.


- Jak myślicie, jaką będzie miała minę?
U – Zaskoczoną i uśmiechniętą.
N – A inne dzieci?
U – Będą się cieszyły.

4.2.3. Projekt artystyczno – twórczy.

Temat projektu: Inscenizacja baśni pt. „O dwunastu Miesiącach”

Liczba spotkań – zaplanowano 8 spotkań.
Temat i czas poszczególnych spotkań:
1 spotkanie: Scenariusz baśni pt. „O dwunastu Miesiącach” – 2 godz.
2 spotkanie: Przydział ról i zadań – 2 godz.
3 spotkanie: Praca nad scenografią – 3 godz.
4 spotkanie: Wygłaszanie ról – 2 godz.
5 spotkanie: Przygotowanie strojów – 2 godz.
6 spotkanie: Przygotowanie plakatów – 2 godz.
7 spotkanie: Próba generalna – 2 godz.
8 spotkanie: Przedstawienie baśni pt. „O dwunastu Miesiącach” –
1 godz.
Przewidywane osiągnięcia uczniów (cele):
- podejmuje twórcze próby literackie
- wygłasza tekst z odpowiednią intonacją głosu, mimiką twarzy, postawą.
- określa nastrój występujący w utworze
- umie współpracować w zespole
- wykorzystuje znane techniki plastyczne w pracy nad scenografią

TOK PROJEKTU

Uczniowie znają treść baśni pt. „O dwunastu Miesiącach”
N – Czyta zagadkę:
Krzesła tam stoją,
rząd za rzędem,
a ja tam przedstawienie
wystawiać będę. ( teatr szkolny)
U – Odgadują zagadkę.
N – Czy domyślacie się jaką mam dla was propozycję?
U – Zrobimy przedstawienie na podstawie naszej baśni.
N – Jak myślicie, co musimy przygotować, żeby przedstawienie się udało?
U – Musimy napisać role
- wybrać aktorów
- przygotować dekoracje, stroje
- musimy mieć próby
- napisać zaproszenia dla gości
N – Zanim zaczniemy pracować musimy uzgodnić pewne zasady, których będziemy przestrzegać.
UMOWA
1. Spotykamy się 3 razy w tygodniu ( co 2 dzień ) na 1 lub 2 godziny.
2. Dzielimy się na zespoły lub pracujemy wszyscy razem.
3. Pomagamy sobie wzajemnie.
4. Efektem naszej pracy jest przedstawienie pt. „O dwunastu Miesiącach”

1 spotkanie: Scenariusz baśni „O dwunastu Miesiącach” – czas pracy
2 godz.

Efektem pracy uczniów są dialogi między bohaterami baśni oraz zgromadzenie słownictwa związanego z przedstawieniem teatralnym.

N – Przez pewien czas będziemy przygotowywać przedstawienie.
Chciałabym, żebyśmy przypomnieli i zgromadzili sobie słownictwo z tym związane.
U – Gromadzą i zapisują potrzebne słownictwo:
- scenariusz, reżyser, role, scenografia, dubler, efekty dźwiękowe, scena, kurtyna, aktorzy
N – Gdy będziemy pisać scenariusz naszego przedstawienia, to jakimi dialogami się zajmiemy?
U – Ustalają dialogi:
- miedzy macochą i pasierbicą
- między pasierbica i miesiącami
- między macochą i córką
- miedzy córką i miesiącami
N – Czy nie zapomnieliśmy o kimś?
U – Musi być też autor, który opowiada całą baśń czyli narrator.
N – Myślę, że powinniśmy podzielić się na 5 trzyosobowych zespołów, żeby napisać scenariusz.
U – Dzielą się pracą w zespołach, każdy z nich pisze inne dialogi.
N – Po skończonym zadaniu sprawdza wraz z uczniami ich pracę; wspólnie układają kolejność scenariusza.

2 spotkanie: Przydział ról i zadań – czas pracy 2 godz.

Efektem pracy uczniów jest przydzielenie ról i zadań oraz pierwsze czytanie scenariusza.

N – Wspólnie ułożyliście scenariusz baśni, jak myślicie, czym zajmiemy się teraz?
U – Musimy przydzielić role.
N – Policzcie postacie występujące w baśni.
U – Razem z miesiącami i narratorem – 16.
N – A was jest właśnie 16, czyli wszyscy będą brać udział w przedstawieniu, musimy tylko ustalić kto będzie kim.
U – Wybierają główne postacie, sierotkę, macochę, córkę, narratora, potem Miesiące.
N – Przydzieliliśmy już role, co zrobimy teraz?
U – Ustalimy jaką scenografię musimy zrobić.
Postanowiono, że wszyscy będą brać udział w pracach nad scenografią, podzielą się tylko na grupy:
grupa 1 – wiejska izba
grupa 2 – pole zasypane śniegiem
grupa 3 – las zimą
grupa 4 – leśna polana w pełni wiosny z poziomkami i fiołkami
każdy indywidualnie – strój dla swojej postaci
N – Wszystko mamy ustalone, może spróbujemy odczytać swoje role.
U – Po raz pierwszy wcielają się w postacie z baśni.
N – Na następnym spotkaniu zaczniemy wykonywać scenografię, zastanówcie się, jakie materiały będą nam do tego potrzebne i przynieście je.

3 spotkanie: Praca nad scenografią – czas pracy 3 godz.

Efektem pracy uczniów jest wykonanie scenografii do przedstawienia.
N – Macie przydzielone zadania, każda grupa przygotowała odpowiednie materiały.

U – Przygotowują miejsca pracy. Każda grupa wykonuje swoje zadanie.
N – Czuwa nad sprawnym przebiegiem prac, wspólnie z uczniami ustala przerwy w pracy, pomaga i doradza.4 spotkanie: Wygłaszanie ról – czas pracy 2 godz.

Efektem pracy uczniów jest jak najlepsze opanowanie swoich ról.
N – Na dzisiejszym spotkaniu będziemy ćwiczyć odpowiednie interpretowanie waszych kwestii.
U – Wygłaszają swoje role, ćwiczą odpowiednią intonację głosu, gesty, mimikę twarzy, wysłuchują wskazówek nauczyciela.

5 spotkanie: Przygotowanie strojów – czas pracy 2 godz.

Efektem pracy uczniów są stroje wykonane dla każdej postaci.

N – Wykonaliście bardzo piękną dekorację, czas na wykonanie strojów. Każdy z was ma bardzo ważne zadanie, musi wykonać strój swojej postaci.
U – Z przyniesionych materiałów przygotowują stroje; mierzą, rysują, ustalają odpowiednie proporcje.
N – Pomaga uczniom w razie potrzeby, podsuwa inne rozwiązania, czuwa nad całością.

6 spotkanie: Przygotowanie plakatów – czas pracy 1 godz.

Efektem pracy uczniów jest przygotowanie plakatów informujących o terminie przedstawienia.
N – Przygotowaliśmy już całe przedstawienie, na następnym spotkaniu będziemy mieć próbę generalną, została nam jeszcze jedna ważna rzecz do zrobienia, czy ktoś wie jaka?
U – Zastanawiają się :
- trzeba powiadomić wszystkich o naszym przedstawieniu.N – W jaki sposób to zrobimy?
U – burza mózgów : możemy wykonać plakaty, powiesić je w wielu miejscach, możemy zawiadomić rodziców, kolegów, koleżanki.
N – Myślę, że plakaty to dobry pomysł, przygotowałam do tego potrzebne materiały: arkusze papieru, farby.
- Powiedzcie, jak powinien wyglądać plakat?
- Jakie informacje powinien zawierać?
U – Wypowiadają się na temat plakatu:
- powinien być czytelny i widoczny
- może być kolorowy
- nie powinien zawierać za dużo napisów, bo wtedy będzie „zamazany”
- powinien zawierać tytuł przedstawienia, kto je organizuje, miejsce i datę
N – Spróbujcie więc w 5 grupach wykonać takie plakaty, ale chciałabym, żebyśmy razem zapisali na tablicy jego treść.
U – Zastanawiają się nad treścią plakatu, poprawiają, zmieniają i ustalają napis:
Zapraszamy na baśń
pt. „O dwunastu miesiącach”
w wykonaniu aktorów z klasy III.
wtorek 11.XII. godz.12
w auli szkolnej

Kolorowe plakaty zostaną rozwieszone w szkole i w miejscowościach, w których mieszkają uczniowie.

7 spotkanie: Próba generalna – czas pracy 2 godz.

Efektem pracy uczniów jest odegranie swoich ról w strojach, przy pełnej scenografii.


U – Przy pomocy rodziców i nauczyciela ustawiają dekorację, zakładają przygotowane stroje.
N – Wszystko zostało przygotowane, nadszedł czas, żebyśmy ostatni raz przed występem w strojach i przy pięknej scenografii jeszcze raz przećwiczyli to, co już doskonale potraficie.
U – Odgrywają całe przedstawienie, poprawiają jeszcze drobne usterki i potknięcia.
N – Jutro odbędzie się ważne wydarzenie, publiczność zobaczy efekty waszej pracy. Wszyscy bardzo się napracowaliście i wszystko to zobaczą widzowie. Powodzenia.

8 spotkanie: Przedstawienie baśni „O dwunastu Miesiącach” – czas pracy 1 godz.

Efektem pracy uczniów jest przedstawienie, nad którym pracowano wiele dni.

U – Prezentują przygotowane przedstawienie.
Publiczność dopisała, wszystkim bardzo się podobało.
Uczniowie poczuli, że to co zrobili z przyjemnością obejrzeli inni, a im przyniosło to wiele radości i satysfakcji.
Przedstawienie pokazywane było jeszcze kilka razy, w przedszkolu i pobliskich szkołach.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie