Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 37995 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela opracowane dla Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie.

Kilka praktycznych rad:
 • Nigdy nie rób sam tego, co mogą zrobić twoi podwładni, za wyjątkiem przypadków zagrażających życiu i zdrowiu,
 • Lepiej wykonywać właściwą pracę, niż jakąś pracę właściwie,
 • Kierowanie to sztuka osiągania celów za pośrednictwem innych ludzi,
 • Umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi, trzeba się uczyć tak, jak chociażby jazdy na rowerze,
 • W każdej rozmowie ten, który mówi więcej, jest tym, który dowiaduje się mniej,
 • To dyrektor decyduje o tym, czy szkoła będzie nowoczesna, czy też skazana na przeciętność,
 • Pomagaj innym w rozwoju i uczyń z tego największą radość swego życia,
 • Naśladuj zegary słoneczne, licz tylko jasne dni,
 • Staraj się polubić siebie, podwładnych, zwierzchników, a przede wszystkim szkołę którą kierujesz,
 • Traktuj swoją pracę i sprawowanie władzy w kategoriach obowiązków, a nie uprawnień,
 • Stosuj zasadę, że co nie jest zabronione, jest dozwolone,
 • Bądź tak silny, by nic nie mogło naruszyć spokoju Twojego ducha,
 • Słowa Twe niech zawsze niosą z sobą radość, zdrowie i nadzieję,
 • Spoglądaj zawsze na słoneczną stronę życia i dąż, by optymizm stał się Twoją prawdziwą naturą,
 • Przyjmij z prawdziwym entuzjazmem sukces innych, tak jakby to był Twój własny,
 • Błędy w przeszłości niech będą dla Ciebie wskazówką i siłą do wspaniałych osiągnięć w przyszłości,
 • Niech Twoja twarz zawsze będzie pogodna i niech darzy uśmiechem każdą napotkaną istotę.
 • Poświęcaj wiele czasu na doskonalenie siebie- tak, by go już nie starczyło na krytykowanie innych,
Za tłumaczeniem z angielskiego:
M. Kaweckim, J. Gąsiorowskim
N.C.E STO-Szczecin
KRYTERIA i WSKAŹNIKI DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA OPRACOWANE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SIENIAWIE.
 1. Kryteria do oceny pracy nauczyciela w zakresie wspomagania szkoły w realizacji jej funkcji wychowawczo-opiekuńczej.
  1. Zna warunki domowe swoich uczniów /wychowanków/, utrzymuje kontakty z domem rodzinnym, w sytuacjach koniecznych stara się pomóc uczniom.
  2. Efektywnie wpływa na kształtowanie właściwego środowiska wychowawczego uczniów, uzyskuje efekty wychowawcze niezależnie od predyspozycji dyd.-wych powierzonego mu zespołu.
  3. W swoich kontaktach z uczniami pomaga im w zrozumieniu sensu życia, nakreśleniu planów życiowych, wskazuje pozytywne i negatywne strony rozwoju cywilizacyjnego.
  4. Sprzyja rozwojowi osobowości powierzonego zespołu uczniowskiego i każdego ucznia z osobna.
  5. Rozwija samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności za własną osobę i osobę z otoczenia.
  6. Wykazuje znajomość problemów zdrowotnych powierzonej jego opiece młodzieży, w bezpośrednich kontaktach z uczniami promuje zachowanie prozdrowotne, wskazuje na niebezpieczeństwo uzależnień.
  7. Działa na rzecz poprawy statusu społecznego uczniów pochodzących z rodzin patologicznych.
  8. Podczas lekcji i innych zajęć wdraża uczniów do ekonomicznego działania, do szanowania własnego i cudzego czasu.
  9. Interesuje się losami absolwentów, ich dalszymi karierami zawodowymi i życiowymi.
  10. Współpracuje z instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia.
  11. Zapoznaje się na bieżąco z obowiązującym prawem szkolnym (reguluje życie wewnątrzszkolne).
 2. Kryteria do oceny pracy nauczyciela w zakresie wspomagania szkoły w realizacji funkcji dydaktycznej.
  1. Wskazuje dużą troskę o stan i rozwój bazy materialno-dydaktycznej,
  2. Właściwie planuje i wykorzystuje odpowiednie metody mające na celu ułatwienie przyswajania materiału, w pełni wykorzystuje czas lekcyjny,
  3. Zna dobrze metodykę nauczanego przedmiotu, posiada opracowania merytoryczne i metodyczne oraz starannie dobiera pomoce do prowadzonych zajęć,
  4. Dysponuje standaryzowanymi testami do pomiaru wiedzy i umiejętności, stosuje je w procesie kształcenia,
  5. Obserwuje reakcje uczniów, stymuluje właściwie interakcje, wyczuwa kiedy uczniowie zrozumieli lekcję, a kiedy nie,
  6. Stosuje w swojej pracy indywidualizację nauczania. Procesem lekcyjnym kieruje tak, aby każdy uczeń na zajęciach był aktywny,
  7. Osiąga sukcesy w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych oraz rozwija zainteresowania uczniów potwierdzone celującymi i b. dobrymi wynikami w nauce.
  8. Sukcesywnie przygotowuje się do zajęć, posiada aktualne rozkłady materiałów, programy nauczania i konspekty,
  9. Osiąga b. dobre wyniki nauczania potwierdzone w konkursach przedmiotowych, a także w przyjęciach do szkół wyższego stopnia,
  10. Jest zainteresowany postępami uczniów, służy im pomocą, udziela dodatkowych wyjaśnień jeśli o to poproszą,
  11. Prowadzi analizę efektów kształcenia oraz wyciąga wnioski usprawniające proces dydaktyczny.
 3. Kryteria do oceny pracy nauczyciela w zakresie znajomości i przestrzegania prawa oraz dyscypliny pracy.
  1. Zna i przestrzega treści zawarte w art. 6 KN,
  2. Zna i przestrzega treści art. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty,
  3. Zna i przestrzega art. 42, ust. 2 KN,
  4. Zna i przestrzega resortowych rozporządzeń i zarządzeń dot. klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji roku szkolnego, oceniania pracy nauczycieli,
  5. Zna i przestrzega zapisów Konwencji Praw Dziecka,
  6. Zna i przestrzega zapisów statutu i regulaminu szkoły,
  7. Zna i realizuje plan pracy szkoły,
  8. Realizuje zarządzenia i przestrzega decyzji kierownictwa szkoły,
  9. Prawidłowo prowadzi podstawową dokumentację nauczyciela i ucznia,
  10. Wykazuje wysoką dyscyplinę pracy w zakresie rozpoczynania i kończenia zajęć oraz udziału w pracach Rady Pedagogicznej,
  11. Aktywnie pełni dyżury przed lekcjami i w czasie przerw lekcyjnych. Ze szkoły wychodzi po wyjściu uczniów na swoim dyżurze,
  12. Pracuje bezpiecznie, potrafi przewidzieć i wyeliminować niebezpieczeństwo zagrażające uczniom,
  13. Jest aktywnym członkiem Rady Pedagogicznej, bierze udział w tworzeniu dokumentów będących w jej kompetencji,
  14. Pełni jedną z funkcji społecznych, przyczyniającej się do tworzenia bezpiecznego miejsca pracy dla ucznia i nauczyciela.
 4. Kryteria do oceny kultury osobistej nauczyciela i jego udziału w kształtowaniu korzystnych stosunków interpersonalnych w szkole.
  1. Stanowi wzorzec osobowy dla wychowanków i swoich kolegów,
  2. Jest taktowny, tolerancyjny, sprawiedliwy i konsekwentny w swoich działaniach,
  3. Posiada umiejętność skutecznego komunikowania się w środowisku szkolnym w różnych sytuacjach,
  4. Posiada umiejętność obrony i argumentowania własnego punktu widzenia,
  5. Dba o to, by przedstawić obiektywny punkt widzenia na płynące propozycje ze strony kolegów, rodziców i uczniów,
  6. Chętnie dzieli się własnym doświadczeniem i pomysłami z innymi ,
  7. Posiada umiejętność radzenia sobie z konfliktami i różnicami w opiniach,
  8. Potrafi łagodzić i skutecznie zapobiegać konfliktom między uczniami. Utrzymuje więź emocjonalną z uczniami w celu oddziaływania wychowawczego,
  9. Umie pracować w zespole, kształtuje pozytywne stosunki, które wzmacniają poczucie własności własnej,
  10. Cechuje go opanowanie, pewność siebie spokój, umie słuchać innych i być partnerem w rozmowie,
  11. Interes szkoły traktuje na równi z interesem własnym,
  12. Zachowuje tajemnicę Rady Pedagogicznej,
  13. Jest osobą zadbaną, wykształconą i oczytaną,
  14. Problemy własne nauczyciela nie mają następstw w stosunkach z kolegami i uczniami,
  15. Uwzględnia uwagi rodziców we własnej pracy z dziećmi i młodzieżą,
  16. Ma poczucie humoru i śmieje się nawet wtedy gdy żart dotyczy jego osoby.
 5. Kryteria do oceny rozwoju zawodowego nauczyciela.
  1. Aktywnie uczestniczy w samokształceniu oraz upowszechnia swoje osiągnięcia w środowisku nauczycielskim,
  2. Aktywnie uczestniczy w formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez kierownictwo szkoły,
  3. Regularnie uczestniczy w warsztatach, seminariach i kursach organizowanych przez ośrodki metodyczne,
  4. Podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych,
  5. Publikuje opracowania metodyczne i merytoryczne z nauczanego przedmiotu w czasopismach pedagogicznych , wydawnictwach ośrodków metodycznych i Internecie,
  6. Jest autorem jednej zmian edukacyjnych,
  7. Jest autorem oryginalnej pomocy dydaktycznej – podręcznika szkolnego,
  8. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i kursowe dla nauczycieli własnej i innych szkół,
  9. Dokonuje we własnym zakresie ewaluacji zmian we własnej pracy po ukończeniu form doskonalenia wewętrznego lub zewnętrznego,
  10. Wykazuje dużą troskę o stały rozwój własnego warsztatu pracy.
 6. Kryteria do oceny pracy nauczyciela w zakresie oceny postępów w nauce i wychowaniu młodzieży.
  1. Ocenia systematycznie uczniów, stosując klarowne kryteria, staranne recenzje oceny, jest konsekwentny i sprawiedliwy w ocenianiu,
  2. Udostępnia uczniom ocenione opracowania, sprawdziany i testy. Podkreśla słabe i mocne strony opracowania,
  3. Stosuje urozmaicone metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów,
  4. Stosuje ocenianie kryterialne, wg ustalonych kryteriów poprawności, z którymi wcześniej zapoznał uczniów,
  5. Zachęca uczniów do dokonywania samooceny oraz do oceny wiedzy i umiejętności swoich kolegów,
  6. Ze zrozumieniem przyjmuje i uwzględnia uzasadnione wnioski uczniów dotyczące wysokości wystawianych ocen,
  7. Stosuje metody i sposoby oceniania odpowiadające możliwościom intelektualnym i potrzebom dzieci i młodzieży,
  8. Wykorzystuje ocenianie i rejestrację ocen do przyszłego planowania i diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów.
 7. Kryteria do oceny pracy nauczyciela w zakresie współpracy z rodzicami i pozyskiwania sojuszników szkoły.
  1. Efektywnie współpracuje z rodzicami uczniów w realizacji różnych projektów uczniowskich,
  2. Efektywnie współpracuje z rodzicami uczniów w realizacji różnych programów pomocy uczniom z rodzin patologicznych, bezrobotnych, niepełnych itp. Utrzymuje regularne kontakty z domem rodzicielskim powierzonych uczniów,
  3. Skutecznie włącza rodziców do programu utrzymania dyscypliny i zwalczania zjawisk patologicznych,
  4. Skutecznie organizuje przepływ informacji, od rady pedagogicznej, dyrektora do rodziców, dotyczących problemów uczniów oraz informacji zdrowotnych,
  5. Organizuje wspólnie spotkania klasowe rodziców i młodzieży,
  6. Uwzględnia uwagi rodziców we własnej pracy z dziećmi i młodzieżą,
  7. Jest promotorem swojej szkoły w jej środowisku informując o jej osiągnięciach,
  8. Utrzymuje kontakty z domem rodzicielskim powierzonych mu uczniów,
  9. Skutecznie poszukuje sympatyków wspierających finansowo lub rzeczowo interesujące zamierzenia pedagogiczne w szkole.

     Powyższe wskaźniki punktowane są w skali 1 – 3. Suma uzyskanych punktów zostaje następnie przeliczona na ocenę pracy nauczyciela wg poniższych kryteriów:
 • ocena wyróżniająca - powyżej 100 punktów
 • ocena dobra - od 50 – 100 punktów
 • ocena negatywna - poniżej 50 punktów
Uwaga!

Na ocenę wyróżniającą nauczyciel musi zaistnieć w każdym z siedmiu kryteriów na minimum 10 punktów bez względu na ilość uzyskanych punktów za całość.
Opracował:
Wiesław Urbanik

Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie projekt oceny pracy nauczyciela.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie