Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocenianie jako system wspomagający pracę nauczyciela

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1127 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Ocena ma pomóc uczniowi, a pomoc ta sprowadza się do takich aspektów, jak:
 1. Poznanie własnych możliwości – uczeń dowiaduje się, jaki posiada zakres wiedzy, jakie musi nabyć umiejętności i co jeszcze powinien zrobić
 2. Rozwój psychospołeczny – ocena ma wpływ na określenie siebie w stosunku do innych osób w tej samej grupie
 3. Budowanie właściwej motywacji – motywowanie ucznia do nauki.
 4. Kształtowanie zainteresowań
 5. Nabywanie wiedzy
     W opracowaniach podręcznikowych można się spotkać z podziałem na role i funkcje, jakie pełni ocena szkolna. Jeżeli chodzi o rolę to mamy ocenę dydaktyczną – uwzględnia ona wyłącznie spełnienie wymagań programowych (określa, na jakim poziomie występuje wiedza) i ocenę społeczno-wychowawczą – uwzględnia inne kryteria poza wymaganiami programowymi
     Natomiast funkcje oceny to:
 • funkcja informacyjna
 • funkcja kontrolna
 • funkcja motywacyjna
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r., dotyczącego oceniania pojawiły się dwa nowe terminy; ocenianie zewnętrzne i ocenianie wewnątrzszkolne
     Ocenianie zewnętrzne ma charakter jednorazowy – z reguły jeden test trwający jeden dzień.
Ocenianie zewnętrzne jest szczególnie użyteczne przy:
 • porównywaniu osiągnięć uczniów ze standardami lub osiągnięciami innych uczniów
 • różnicowaniu i selekcji uczniów ze względu na dalsze ścieżki kształcenia - przygotowanie ucznia do uczenia się na wyższym poziomie
 • porównywaniu efektywności programów nauczania i ścieżek kształcenia

Ocenianie wewnątrzszkolne

     Każda szkoła powinna wypracować sobie własny system oceniania, uwzględniając specyfikę środowiska i warunki rozwoju uczniów. Pracując nad wewnątrzszkolnym systemem oceniania nie można pominąć decyzji wszystkich nauczycieli – system oceniania nie może być sprawą kilku aktywistów.
Ocenianie wewnątrzszkolne jest szczególnie użyteczne przy:
 • diagnozowaniu każdego ucznia, bo informuje co jest szczególnie trudne dla ucznia w rozwiązywaniu ćwiczeń, zadań i problemów, co przeszkadza w przyswajaniu nowych pojęć lub stosowaniu zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach
 • opisie umiejętności ucznia i przekazywaniu informacji zwrotnej dla ucznia i rodziców – rodziców jakim stopniu uczeń zrozumiał i przyswoił wiedze, w jaki sposób uczeń stosuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach, sytuacjach jakim stopniu uczeń jest przygotowany do uczenia się na wyższym poziomie
 • określaniu efektywności stosowanych metod pracy i planowaniu procesu nauczania – w jaki sposób uczniowie rozumieją przerabiany materiał, czy uczniowie potrafią stosować zdobyta wiedzę, czy uczniowie potrzebują więcej ćwiczeń utrwalających, utrwalających może rozszerzających wiedzę
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • Poinformowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych edukacyjnych postępach w tym zakresie
 • Pomoc uczniów w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 • Motywowanie ucznia do dalszej pracy
 • Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach lub specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
     Obok wewnątrzszkolnego systemu oceniania nauczyciele są zobowiązani do konstruowania przedmiotowych systemów oceniania.
      Przedmiotowy system oceniania musi uwzględniać założenia WSO – jednolite zasady oceniania w naszym przedmiocie.

Zasady planowania wymagań edukacyjnych stanowiących cześć PSO:
 • współdziałanie
 • realizm
 • zrozumiałość
 • ciągłość
 • konkretność
 • podmiotowość
 • odpowiedzialność
 • integralność
Przedmiotowy system oceniania powinien zawierać:
 • operacyjne cele nauczania w przedmiocie
 • stopniowanie wymagań programowych
 • metody i sposoby sprawdzania poszczególnych rodzajów osiągnięć
 • skale w ocenianiu
 • procedury bieżącego sprawdzania i oceniania
 • sposoby ustalania ocen końcowych
 • techniki gromadzenia informacji
 • sposoby informowania ucznia o osiągnięciach postępach
 • sposoby monitorowania i ewaluacji PSO
 • kodeks etyczny oceniania
EWALUACJA
      Aby szkolny system oceniania działał coraz lepiej powinien on być poddawany ewaluacji.
Ewaluacja – jest to proces systematycznego zbierania, analizowania informacji o warunkach przebiegu i wynikach działań w celu ich ulepszenia
Ewaluacja edukacyjna stanowi systematyczny opis obiektów edukacyjnych szacowanie ich zalet względnie wartości. Możliwe są cztery różne funkcje ewaluacji edukacyjnej:
 • formatywna (zapewnienie postępu)
 • konkluzywna (selekcja lub sprawozdawczość)
 • społeczno-polityczna (kształtowanie motywacji i uzyskiwanie poparcia społecznego)
 • administracyjna (sprawowanie wiedzy)
Etapy projektowania ewaluacji:
 1. O czym będziemy zbierać informacje?
 2. W jaki sposób będziemy te dane oceniać?
 3. Jak będziemy zbierać informacje?
 4. Od kogo chcemy otrzymać te informacje?
 5. W jaki sposób informacje będą opracowane?
 6. W jaki sposób zebrane zostaną wyniki analiz?
Ewaluacja, PSO:
Zbieramy i oceniamy informacje. Należy odpowiedzieć na kilka pytań:
 • Jakie sytuacje związane z ocenianiem budzą niezadowolenie?
 • Czy zadowalające są efekty?
 • Czy wykorzystano w ocenianiu wszelkie zasoby?
 • Gdzie tkwią zasadnicze trudności w naszym ocenianiu?
 • Czy konieczne są zmiany?
 • Jakie środki działania podjąć?
 • Czy zmieniam metody wprowadzam ulepszenia?
 • Czy spełnia dobrze rolę informacyjną?
Opracowała mgr Joanna Siwińska


Bibliografia:
 1. J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Dubiecka, M. Fryska, D. Obidniak: "Szkolny system oceniania" WS i P, Warszawa 200
 2. E. Konińska: "Ocenianie w szkole" Rubikon, Kraków 2000,
 3. B. Niemiecko: "Między oceną szkolną, a dydaktyką" WSiP, S.A. Warszawa 2001,
 4. B. Niemiecko: "Ocenianie szkolne bez tajemnic" WSiP, S.A. Warszawa 2002,
 5. B. Niemiecko: "Pomiar wyników kształcenia" WSiP S.A. Warszawa 1999,
 6. D. Sołtys, M.K. Szmigel: "Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej" Zamiast Korepetycji, Kraków 1997,

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie