Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program rozwoju szkoły

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2184 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Założenia wstępne
     Program dalszego rozwoju szkoły wynika z potrzeb wprowadzenia pewnych zmian w dalszej działalności szkoły i opiera się na podtrzymywaniu mocnych stron pracy szkoły, dotychczasowych doświadczeniach, wnioskach i możliwościach realizacyjnych.
     Program rozwoju szkoły zakłada poprawę jakości jej funkcjonowania, systematyczne analizowanie i ocenianie stopnia realizacji stawianych przed szkołą wymagań wynikających z zadań szkoły, ukierunkowany jest na rozwój ucznia, rozwój zawodowy nauczyciela, realizację potrzeb i oczekiwań wszystkich podmiotów współpracujących ze szkołą.
     Projektowane działania związane z wprowadzaniem zmian w placówce są zgodne z przyjętymi standardami jakości pracy szkoły.
     Główne kierunki rozwoju szkoły dotyczą sfery dydaktycznej, wychowawczo - opiekuńczej i organizacyjnej.

KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM

     Program rozwoju szkoły zakłada systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły, wynika z przyjętych standardów wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
     W zakresie dydaktycznym szkoła będzie stwarzała warunki, które będą poprawiać systematycznie jakość kształcenia, aby umożliwiać wszechstronny rozwój każdemu uczniowi.
Prognozowane działania w kierunku poprawy jakości dydaktycznej:

 1. Systematyczny nadzór nad wyborem optymalnych programów nauczania dla każdego etapu kształcenia, tworzenie zestawu szkolnych programów nauczania zapewniających realizację potrzeb edukacyjnych szkoły i maksymalną integrację treści kształcenia w bloki tematyczne, eliminowanie wiedzy encyklopedycznej na korzyść rozszerzania i utrwalania treści dotyczących rozumienia podstawowych zjawisk i zależności, oraz kształcenia umiejętności szkolnych ucznia,
 2. Budowanie szkolnych planów nauczania zapewniających realizację przydziału godzin dydaktycznych, godzin do dyspozycji dyrektora oraz zajęć dodatkowych zgodnie z cyklem edukacyjnym, a także w zależności od potrzeb edukacyjnych i możliwości uczniów,
 3. Indywidualizacja nauczania poprzez dostosowanie nowoczesnych metod pracy dydaktycznej do uzdolnień, zainteresowań i możliwości uczniów, rozszerzone nauczanie niektórych przedmiotów na poziomie tych samych klas z możliwością umożliwienia uczniom między klasami równoległymi uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych według programów autorskich, rozszerzających wiedzę,
 4. Rozpoznawanie możliwości edukacyjnych uczniów, diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, podejmowanie wszechstronnych działań poprawiających sprawność umysłową ucznia i eliminowanie kłopotów dydaktycznych,
 5. Systematyczne prowadzenie analizy jakości kształcenia, wykorzystywanie możliwych technik i narzędzi wewnętrznego mierzenia jakości dydaktycznej szkoły, a także badającej organizacje i przebieg kształcenia,
 6. Motywowanie uczniów do podnoszenia wyników swojej pracy, poprzez:
  • eksponowanie ich osiągnięć ( wystawy, galerie, ekspozycje zdobytych nagród, dyplomów, wyróżnień, prezentacje najlepszych uczniów, laureatów różnorodnych konkursów, zawodów, eliminacji, przeglądy, festiwale artystyczne, imprezy szkolne i środowiskowe ),
  • umożliwianie korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych ( koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe, praca w organizacjach szkolnych i kołach zainteresowań, udział w zajęciach wyrównawczo - kompensacyjnych ),
  • korzystania z różnorodnych źródeł informacji ( biblioteka i czytelnia, dostęp do pracowni komputerowej również poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi, wykorzystywanie sieci INTERNET do potrzeb naukowych młodzieży )
  • ukierunkowanie na rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności ucznia za efekty kształcenia,
 7. Poprawa warunków dydaktycznych szkoły:
  • stworzenie drugiej pracowni komputerowej dla potrzeb zajęć informatycznych oraz z wykorzystaniem pracowni na prowadzenie zajęć z różnych przedmiotów, systematyczne gromadzenie i uzupełnianie programów komputerowych do nauczania przedmiotów,
  • wydzielenie pracowni do zajęć artystycznych: plastycznych, technicznych, muzycznych,
  • powiększenie biblioteki szkolnej o niezbędną czytelnię, systematyczne powiększanie zbiorów bibliotecznych,
  • poprawa warunków prowadzenia zajęć sportowych wynikających z planu nauczania jak i zajęć pozalekcyjnych - budowa drugiej sali gimnastycznej połączonej z widownią i pełnym zapleczem gospodarczo - sanitarnym,
  • systematyczne wyposażanie izb i pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny
 8. Zapewnienie i utrzymanie stałej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, systematycznie pogłębiającej wiedzę i umiejętności zawodowe, korzystanie z pomocy nauczycieli doradców metodycznych, poszukiwanie twórczych rozwiązań i wdrażanie nowoczesnych metod pracy.

KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W PROGRAMIE DALSZEGO ROZWOJU SZKOŁY

     Uczniowie szkoły wywodzą się ze środowisk rolniczych, robotniczych i inteligenckich. Kultura tych środowisk jest bardzo zróżnicowana, od wysokiej, występującej jednostkowo, do niskiej oraz do nieznacznego marginesu społecznego. Niewielu uczniów jest zagrożonych patologią społeczną.
     Realizując cele wychowawcze oraz program wychowawczy szkoły, który uzupełnia działania domu rodzinnego, szkoła musi przejąć często na siebie wszystkie obowiązki wychowawcze i opiekuńcze wynikające z jej statutowych zadań oraz z nie wypełnionych zadań domu rodzinnego.
     Przewidywany program działań w zakresie wychowania i opieki wzmacnia funkcję wychowawczą szkoły i obejmuje:
 1. Diagnozowanie środowiska wychowawczego szkoły z wykorzystaniem podstawowych procedur monitoringu i diagnozy problemowej oraz dostępnych technik i narzędzi badawczych ( ankiety, sondaże, wywiady, opinie itp. ), określanie priorytetów wychowawczych na poziomie klasy, grupy wychowawczej, szkoły
 2. Podejmowanie różnorodnych działań przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego, wychowawców świetlicy szkolnej itp. wobec uczniów i ich opiekunów w zakresie profilaktyki wychowawczej,
  • zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności wychowawców klas za efekty pracy wychowawczej, planowanie i rozliczanie z przyjętych obowiązków
  • podejmowanie analizy trudnych problemów wychowawczych, opracowywanie harmonogramów działań przez zespół wychowawczy,
 3. Rozpoznawanie rodzajów i przyczyn trudności wychowawczych, podejmowanie wszelkich działań zapewnienia pomocy psychologiczno- pedagogicznej młodzieży szkolnej
 4. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie medycznym, psychologicznym, prawnym, materialnym itp.
 5. Szeroka współpraca z domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym, otwarcie szkoły na potrzeby rodziców; szkolne imprezy środowiskowe, wykorzystanie bazy sportowej szkoły, pracowni szkolnych, świetlicy wykorzystywanej jako świetlica środowiskowa, bądź terapeutyczna itp. zachęcanie do włączenia rodziców w zajęcia otwarte prowadzone w szkole z młodzieżą,
 6. Ożywianie pracy organizacji uczniowskich, kół zainteresowań, tworzenie warunków do rozwijania samodzielności, ponoszenia odpowiedzialności za wyniki pracy, przestrzeganie zasad demokracji na poziomie funkcjonowania szkoły,
 7. Podejmowanie skutecznych działań zapewniających bezpieczne i zdrowe warunki nauki i pracy.
 8. Rozwijanie zainteresowań młodzieży:
  • rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o nowe dyscypliny sportowe i rekreacyjne ( unihok, koriball, siłownia i inne ),
  • rozbudzanie wartościowych zainteresowań w ramach pracy pozalekcyjnej: zespół taneczny, chór szkolny, teatr młodzieżowy, koła przedmiotowe w zależności od zgłaszanych potrzeb, inwencji twórczych uczniów i nauczycieli,
  • umożliwienie prowadzenia na terenie szkoły zajęć klubu ośmiu wspaniałych, włączenie organizacji młodzieżowych do jak najlepszego zagospodarowania czasu wolnego uczniów po zajęciach lekcyjnych,
 9. Eksponowanie indywidualnych i zbiorowych osiągnięć uczniowskich na terenie szkoły ( gazetka szkolna, własna strona internetowa, nagrania, dokumentacja fotograficzna itp. )
 10. Szerokie współdziałanie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły ze świetlicą szkolną obejmującą nie tylko dzieci wymagające stałej opieki ze względu na pracę rodziców, ale także problemowe, wymagające szerokiej pomocy pedagogicznej.
 11. Włączenie wszystkich organów działających na terenie szkoły w przygotowanie kroniki szkoły, ukierunkowanie działań wychowawczych na zbieranie informacji, pamiątek w związku ze zbliżającymi się obchodami 50 lecia założenia szkoły.

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY W ZAKRESIE ZADAŃ ORGANIZACYJNYCH I GOSPODARCZYCH

     Szkoła dysponuje wystarczającą bazą lokalową. Przeprowadzane są remonty i modernizacje zgodnie z planem remontów. Szkoła zaspokaja potrzeby uczniów w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmiany, a wszystkie zajęcia dodatkowe, odbywają się w zaraz po lekcjach. godzinach pozalekcyjnych.
     Rozwój szkoły to wprowadzenie wielu zmian organizacyjnych, poprawa warunków nauki i pracy, oddzielenie od siebie obu struktur szkolnych, przejęcie sali gimnastycznej, szatni i pomieszczeń na dolnej kondygnacji w budynku szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej i oddzielnie dla uczniów Gimnazjum, wykończenie skrzydła i hali sportowej przy zachowaniu możliwości korzystania ze stołówki uczniom obu placówek.
Główne kierunki działań programowych w zakresie administrowania szkołą:
 1. Modernizacja dotychczasowego budynku szkolnego:
  • remont i organizacja sali na dolnej kondygnacji z przeznaczeniem na bibliotekę, która zostanie przeniesiona z pietra,
  • remont i organizacja sali na dolnej kondygnacji z przeznaczeniem na siłownię,
  • zlokalizowanie i organizacja na piętrze sali lekcyjnej,
  • organizacja nowej pracowni komputerowej z możliwością wykorzystywania w czasie lekcji na rożne przedmioty,
  • remont kapitalny kuchni szkolnej i modernizacja stołówki wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym,
  • zlokalizowanie pomieszczeń dla obsługi szkoły,
  • lokalizacja na dolnej kondygnacji pomieszczeń pomocniczych ( magazyny, sanitariaty, szatnie, biblioteka, siłownia itp. )
  • dostosowanie nowego obiektu dla osób niepełnosprawnych ( podjazdy ) co stworzy możliwość tworzenia klas integracyjnych na terenie szkoły,
  • rozszerzenie warunków rozbudowy szkoły o program rekreacyjne - sportowy ( boiska do gier zespołowych, bieżnie),
  • wykonanie elewacji budynku istniejącego,
 2. Organizacja pracy szkoły umożliwiająca ciągłe doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych jak i administracji szkolnej.
 3. Właściwe kierowanie polityką kadrową i dostosowanie stylu kierowania szkołą do potrzeb placówki umożliwiające pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów ludzkich zgodne z ich kwalifikacjami i umiejętnościami.
 4. Dalsza komputeryzacja szkoły w części dydaktycznej, komputeryzacja biblioteki szkolnej.
 5. Dalsze usprawnienie obiegu dokumentacji szkolnej - praktyczne wykorzystanie w pracy przez nauczycieli jak i administrację szkolną sieci komputerowej i dostępu do INTERNET.
 6. Systematyczne unowocześnianie prawidłowego prowadzenia gospodarki majątkowej szkoły w zakresie obrotów środkami finansowymi, ewidencji i realizacji środków budżetowych szkoły.
 7. Stała współpraca z organami szkoły, organem nadzoru pedagogicznego, organem prowadzącym szkołę i instytucjami wspierającymi pracę z uczniem i rodzicami.
 8. Tworzenie warunków do rozwoju demokracji w szkole regulowanej przez przepisy prawa oświatowego i wewnątrzszkolne uregulowania, delegowanie uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych pracowników zgodnie z ich kompetencjami; wprowadzanie samorządności i zasad demokracji w społeczność uczniowską.
     Przewidywany program rozwoju szkoły musi być możliwy do realizacji i elastyczny, uzupełniany na bieżąco o niezbędne, nowe elementy wynikające z potrzeb oraz korygowany na podstawie weryfikacji treści programu w praktycznym jego funkcjonowaniu.
     Realizacja założonego programu zależy od ścisłej współpracy wszystkich podmiotów szkoły przyjmując założenie, że ich współdziałanie jest podstawowym obowiązkiem dla dobra i dalszego rozwoju placówki

Marianna Sudzińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie