Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program autorski z edukacji teatralnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1442 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 EDUKACJA TEATRALNA W GIMNAZJUM


PROGRAM AUTORSKI - mgr Bożena Bieszk

Program zachowuje obowiązujące treści z języka polskiego , ale wzbogacony jest o zagadnienia teatralne , które są realizowane aktywizującymi metodami pracy. Przedstawione propozycje są zgodne ze współczesną dydaktyką i eksponuje korelację języka polskiego z muzyką , plastyką oraz z historią.
Realizowany będzie na lekcjach języka polskiego w kl. I-III gimnazjum , a uzupełniany w ramach godzin przeznaczonych na zajęcia koła zainteresowań "Młodzi twórcy kultury".
Do napisania tego programu predysponowała mnie nie tylko miłość do teatru , wiedza o nim i umiejętności zdobyte w czasie długoletniej pracy z uczniami , ale także fakt , iż w latach osiemdziesiątych byłam z ramienia Szkoły Podstawowej w Mrzezinie opiekunką trzyletniego cyklu "Poznajemy teatr", realizowanego przez Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży w Gdańsku.


WSTĘP


W szkolnictwie europejskim przywiązuje się ogromną wagę do wychowania przez dramę i teatr, ściśle przylegająca do dramy. Ta ostatnia coraz częściej jest metodą edukacyjną. Niestety, zabrakło miejsca na przedmiot drama-teatr i na świadome , zaprogramowane i zorganizowane wychowanie przez teatr i dla teatru.
Od nauczyciela języka polskiego zależy , jak wielu uczniów zainteresuje się teatrem i innymi dziełami sztuki, polubi je i zechce w nich uczestniczyć w sposób bierny lub aktywny.
Dzięki kontaktom z wytworami sztuki rozwija się świat wartości, zainteresowań, postawy, a więc wszystko, co określa się mianem charakteru człowieka. Sukcesywne wprowadzanie w tajniki sztuki teatralnej, odczytywanie jego niekiedy trudnych znaków i form, doznawanie przyjemności z obcowania z udanymi dziełami, doskonałym aktorstwem, funkcjonalną muzyką i scenografią, pozwoli młodemu człowiekowi stać się świadomym i krytycznym odbiorcą.
Teatr uczy życiowej mądrości, ale jest też wartościowa formą rozrywki, teraz bardziej dostępną dzięki spektaklom TV.
Pozwala również na współuczestnictwo w tworzeniu spektaklu. To wyróżnia go spośród innych dziedzin sztuki. Tak więc zadaniem nauczyciela jest nie tylko przygotowanie odbiorców dzieł, ale także inspirowanie ich od tworzenia własnych inscenizacji, pisania scenariuszy , przygotowywania dekoracji, kostiumów, oprawy muzycznej itp.
Edukacja teatralna obok wartości poznawczych wzbogaca też ogólną kulturę uczniów, wskazuje na związki teatru z literaturą i innymi sztukami. Bardzo istotny jest wpływ wychowawczy, gdyż kontakt ze sztuką rozwija wrażliwość człowieka, otwartość na życie, przygotowuje do twórczych zachowań w żuciu społecznym, rozwija wyobraźnię i fantazję, oryginalność.
Przygotowujmy więc z uczniami inscenizacje wybranych dzieł (lektur), analizujmy dzieła literackie za pomocą technik dramowych
czy opracowanie aktorskiego czytania.

GŁÓWNE ZADANIA EDUKACJI TEATRALNEJ

1/ Przygotowanie do świadomego odbioru dzieła scenicznego
i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez rozwijanie
teatralnych zainteresowań uczniów.

2/ Wyzwolenie w uczniach umiejętności kreacyjnych poprzez
zabawę w teatr, improwizacje, tworzenie małych widowisk
o charakterze teatralnym, próby adaptacji scenicznych utworów
literackich, oraz odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych
i naukę pracy w grupie rówieśniczej.


FORMY PRACY :

 Zabawy ,improwizacje tj. "Przedstawmy się"
"Zabawa w tiki".
 Wykorzystanie różnych technik dramowych, łączących zabawę z procesem uczenia się.
 Wycieczki dydaktyczne do teatru (zwiedzanie kulis , warsztaty).
 Goszczenie grup teatralnych w szkole.
 Poznanie pracy tzw. "niewidzialnych w teatrze" tj. scenograf, choreograf, charakteryzator, kostiumolog.
 Wykorzystanie nagrań przedstawień teatralnych, muzyki do spektakli, fotosów, programów teatralnych i innych materiałów ilustracyjnych do analizy dzieła scenicznego.
 Wystawki o tematyce teatralnej.
 Konkursy plastyczne np. na projekt scenografii, kostium czy najlepszy afisz.
 Przygotowanie scenariusza niewielkiego utworu fabularnego.
 Analiza recytacyjna tekstu poetyckiego (tzw. czytanie z podziałem na role).
 Opracowanie muzyki do przedstawienia.
 Próby czytane konkretnych fragmentów dramatów.
 Nauka ruchu scenicznego.
 Współreżyserowanie przedstawień , obsadzanie aktorów i innych pracowników teatru.
 Przygotowywanie całościowych inscenizacji.
REALIZACJA PROGRAMU W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

Kl. I
ZADANIA ŚRODKI I METODY UWAGI
1. Poznanie podstawowych wyróżników
sztuki teatralnej tj. żywe słowo, charakte-
ryzacja, scenografia, światło...oraz słow-
nictwa związanego z widowiskiem sceni-
cznym np. inscenizacja, dekoracje, gesty-
kulacja... - wspólne oglądanie spektakli teatru TV i ich omawianie
- uczestnictwo w przedstawieniach teatru stacjonarnego -dobrze jest wykorzystać nagrania na video, aby móc zatrzymać bądź cofnąć obraz
- ważna jest nauka kultury bycia tzn. znalezienia i zajęcia miejsca na widowni, zachowania w czasie przedstawienia.

2. Zaznajomienie uczniów z podstawo-
wymi gatunkami dramatu ze szczegól-
nym uwzględnieniem dramatu romanty-
cznego i komedii.- II cz. "Dziadów" A. Mickiewicza,
"Zemsta" A. Fredry - czytanie i obej-
rzenie spektakli TV z video.

3. Podstawowe informacje o genezie tea-
tru ze szczególnym uwzględnieniem roli
CHÓRU i jego Przewodnika (Guślarz),
widowisk obrzędowych oraz postaci
Wiliama Szekspira. - analiza fragmentów II cz. "Dziadów"
- lektura źródeł wskazanych przez nau-
czyciela
- wykonanie mapy medialnej "Początki
dramatu i teatru".
- Szekspir pokazany powinien być jako
ojciec dramatu romantycznego
- mapa medialna będzie źródłem informa-
cji na cały 3-letni cykl
4. Przygotowanie inscenizacji obrzędu
dziadów wg Mickiewicza- wybór reżysera, obsadzenie ról aktor-
skich, scenografa, kostiumologów,
inspicjenta i suflera
- promocja przygotowanego spektaklu
poprzez wykonanie afisza , programu
teatralnego, zaproszeń.
- można wybrać tylko jeden sposób promocji.

5. Rodowód komedii, jej najwybit-
niejsi twórcy w Europie.
Komedia i jej cechy gatunkowe ;
komizm sytuacji, postaci, języka. - poznanie utworu i analizowanie
wybranych aktów i scen "Zemsty" A.Fredry
- przygotowanie w grupach insce-
nizacji najbardziej komicznych
scen np. oświadczyny Papkina
Papkin u Rejenta
pisanie listu
testament Papkina
- próba dokonania oceny wyników
pracy własnej i kolegów
- korzystanie ze źródeł wiadomości
znajdujących się w bibliotece szkolnej oraz dostępnych w internecie.
- szczególnie dużo uwagi poświęca-
my A. Fredrze
-czytanie może być wsparte obej-
rzeniem inscenizacji np. z taśmy
video

KL. II
1. Poznanie budowy tekstu dramatycznego i cech gatunkowych tragedii- uczniowie przeglądają teksty różnych utworów dramatycznych wyróżniając akty, sceny, temat główny, poboczny (didaskalia)
- czytając fr. "Romea i Julii"Szekspira zwracając uwagę na Prolog
i utrwalają wiadomości o roli Chóru
-można przygotować sceniczną recy-
tację tzw. sceny balkonowej
- uczniowie poznają jedną z najpiękniejszych scen miłosnych

2. Zaznajomienie z najmniejszym
teatrzykiem świata
- "Zieloną Gęsią"
K. I. Gałczyńskiego - czytanie i odszukiwanie głębokiego sensu tych dramatycznych "błachostek"
- praca nad inscenizacją wybranych
przedstawień ( strona plastyczna
widowiska, realizowanie włas-
nych pomysłów reżyserskich )
- uczniowie podejmują próby uło-
żenia własnego scenariusza do
"Zielonej Gęsi"
-ponieważ wspólnie przygotowywa-
liśmy już kilka przedstawień, teraz
zostawiamy młodzieży pełne pole do
działania w formie konkursu.

KL. III
1. Wzbogacanie słownictwa o ter-
miny odnoszące się do gry aktor-
skiej oraz pracy reżysera z aktorem
(mimika, barwa głosu, modulacja
głosu, kwestie, dubler, odtwarzać
postać, prapremiera, premiera,
gong ) i terminy wywodzące się
z teatru antycznego (epizodiony,
stasimony, przodownik chóru,
maska, koturny itp.)
- lektura "Antygony" Sofoklesa
- czerpanie z różnych źródeł wia-
domości o teatrze antycznym, jego rozwoju, twórcach

2. Poznanie charakterystycznych
cech tragedii greckiej. - inscenizacja wybranych scen
z "Antygony"
- dekoracje
- kostiumy
- oprawa muzyczna
- próby wykonania masek greckich
- zwracamy uwagę na to, że wystarczy jedna dekoracja a i w ubiorze łatwo markować proste starożytne stroje
3. Utrwalanie wiedzy o dramacie
w oparciu o fr. "Balladyny"
J. Słowackiego.- test sprawdzający wiadomości
o teatrze i dramacie
- uczniowie wybierają sceny, które
chcą inscenizować; dokonują niewielkich skrótów w tekście
- przygotowują kostiumy, dekora-
cje, oprawę muzyczną
- próbują uwspółcześnić dramat
- uczniowie sami są krytykami
swoich dokonań artystycznych:próbują napisać recenzję
-w"dobrej" klasie można spróbować
wykonać komiks z wybranej
sceny
-namawiamy do nowatorstwa
w pomysłach, opowiadając o słynnej
inscenizacji Hanuszkiewicza.
4. Kształtowanie umiejętności
oratorskich.
- popisy uczniów o zainteresowaniach i umiejętnościach retorycznych ( wygłaszający mowę charakteryzuje się na starożytne-
go mówcę )
-nauczyciel opowiada o Demostenesie
- tematyka związana z "Antygoną"
ale niekoniecznie.

Na zakończenie cyklu pożądana jest wizyta w teatrze i obejrzenie
bardzo dobrego przedstawienia.


BIBLIOGRAFIA :

Anna Dziedzic "Teatr i edukacja"
Anna Marzec , Stanisław Rzęsikowski "Edukacja teatralna (...)na lekcjach języka polskiego" L. Grzegorek "Poznajemy teatr"
Zeszyty wydawane przez Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży w Gdańsku.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie