Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Budowanie systemu jakości pracy w Gimnazjum nr 2 w Krotoszyni

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1950 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 ANNA WOLNA
ALINA BINKOFSKA


DZIAŁANIA PROJAKOŚCIOWE
W GIMNAZJUM NR 2 W KROTOSZYNIE

Wstęp

Szkoła jest społeczną organizacją formalną. Społeczną, gdyż odnosi się to do szeroko rozumianych zjawisk społecznego współżycia, a formalną, ponieważ mamy do czynienia do czynienia ze specjalistycznym procesem współdziałania ludzi. Organizacja społeczna wyłania się wtedy, kiedy ludzie razem współpracują, współdziałają. Organizacje formalne tworzone są do realizacji określonych celów.
Postrzeganie szkoły jako określonej całości może przynieść wielorakie korzyści zarówno dyrektorowi szkoły, nauczycielom, rodzicom, uczniom. R. Schulz słusznie zauważa, że dotychczas mówiąc o szkole, miało się na myśli przede wszystkim pracę w szkole, a nie pracę szkoły, z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami w postaci cząstkowego widzenia zachodzących w niej procesów.1
Większość szkół działa w podobnych warunkach, dysponuje tym samym budżetem, a jednak różnią się od siebie efektami pracy. O efektach bowiem decydują więzi międzyludzkie, styl kierowania, tradycja, stosunki z otoczeniem, a przede wszystkim wspólne wartości uznawane i akceptowane przez całą szkolną społeczność. Właśnie one stanowią " serce szkoły'', jej jakość, klimat, wytyczają kierunki jej działania, tworzą wraz z innymi materialnymi i duchowymi elementami kulturę organizacyjną szkoły.1 Bardzo ważne są tu oczekiwania wobec dyrektora i nauczycieli. Nie mogą oni dopuścić do pracy byle jakiej, dlatego muszą tworzyć, udoskonalić system mierzenia jakości pracy szkoły.
Celem pracy jest zdiagnozowanie obszarów wymagających doskonalenia i ustawicznej pracy w ocenie uczniów, rodziców i nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie.
Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zaprezentowano zagadnienia związane z jakością szkoły i rolą jaką pełni mierzenie jakości w rozwoju placówki. Rozdział drugi przedstawia metodologiczne podstawy badań. W trzecim rozdziale zamieszczono analizę wyników przeprowadzonych badań.


1. Jakość w edukacji

1.1. TQM w edukacji.
Jakość to pojęcie wieloznaczne. Najczęściej definiuje się ją jako stopień doskonałości lub określenie stosowności ( porównanie z oczekiwaniami. Edward Deming twórca teorii TQM określił, że jakość to "to co zadawala, a nawet zachwyca klienta". Wysoka jakość to właściwe warunki rozwoju dzieci, dobra atmosfera, odpowiednie programy dydaktyczne, przyjęte priorytety wychowawcze, to dobre kontakty z rodzicami i środowiskiem lokalnym, to właściwe zarządzanie, to wszystkie sprawy pedagogiczne i merytoryczne. Wszystko co wpływa na jakość mierzoną satysfakcją klietów.3 W przypadku szkoły trzeba mówić o "zbiorowym kliencie" artykułującym oczekiwania wszystkich klientów szkoły.4
Reasumując - jakość w edukacji to konieczność badania oczekiwań klientów szkoły, diagnozowania obecnego stopnia zaspokojenia potrzeb klientów szkoły, projektowania zmian w szkole, służących lepszemu spełnianiu oczekiwań klientów, wreszcie zespołowego współdziałania w realizowaniu zaprojektowanych zmian, a także mierzenia diagnozowania jakości realizowanych zmian (monitoring) oraz ewaluacja zmian.5
Ukierunkowanie się na klienta szkoły wymaga wprowadzania pewnych procedur. Do podstawowych procedur należą ankietowanie, wywiad.6 Mierzenie jakości jest jedynie metodą, którą należy stosować na drodze do osiągnięcia celu. Mierzenie jakości nie jest i nie powinno być nigdy celem samym w sobie.7 Aby móc planować poprawę jakości, należy zdiagnozować stan wyjściowy. Temu właśnie służy mierzenie jakości pracy szkoły, której celem jest dostarczanie pełnej, rzetelnej i obiektywnej informacji o jej silnych i słabych stronach. Informacja ta powinna stanowić podstawę planowania placówki i stałego podnoszenia jakości jej pracy.
Rezultatem mierzenia jakości jest raport, w którym zamieszczone zostają wyniki przeprowadzonych badań.8

1.2. Standardy jakości pracy szkoły.
Budowanie systemu mierzenia jakości pracy szkoły należy rozpocząć od zapoznania się z rozporządzeniem MEN9 z dnia 13 sierpnia 1999r. oraz art.33 ust. 1,2 ustawy o systemie oświaty10, z których wynika, że dyrektor jest osobą kierującą mierzeniem pracy w placówce. Cel jest jeden, aby zadowolić klienta, należy poznać jego gusta i oczekiwania.
Poziom oczekiwań klienta określamy jako standard czyli przeciętną normę, typ, wzorzec, model, wyrób odpowiadający ustalonym cechom dotyczącym jego jakości... . Standardy to jasno sformułowane poziomy osiągnięć uczniów lub rozwiązań organizacyjnych. Czasami są one uporządkowane w malejącej lub rosnącej skali. Opisane są przez podanie szczegółowych kryteriów lub wskaźników działania, które mogą być jakościowe bądź ilościowe. Jakościowe to np. pozytywne środowisko nauczania. Ilościowe to: statystyka, wyniki egzaminów, frekwencja.
Standardy podstawowe i osiągnięć są uniwersalne, dotyczą wszystkich szkół, natomiast standardy wymagań są zróżnicowane i wynikają ze specyfiki szkoły, zatem ustalane są w szkole.11 Standardy jakości pracy szkoły są spójną strukturą, na którą składają się standardy zewnętrzne (wojewódzkie), ustalone przez kuratora oświaty we współpracy z dyrektorami szkół oraz standardy wewnętrzne ustalone przez dyrektora we współpracy ze społecznością szkolną. Biorąc pod uwagę fakt, że pewne efekty pracy szkoły mają charakter uniwersalny, bez względu na uwarunkowania środowiskowe, charakterystykę społeczności uczniowskiej, środki finansowe, można wyodrębnić cztery podstawowe standardy jakości pracy szkoły12:
1. w szkole stworzone są warunki do rozwoju każdego ucznia, aby umożliwić mu potencjalny sukces w dalszej edukacji lub w pracy zawodowej,
2. klimat szkoły sprzyja efektywnej pracy nauczycieli i uczniów,
3. warunki materialne i kwalifikacje kadry pedagogicznej umożliwiają realizację przyjętych w szkole programów edukacyjnych,
4. szkoła promuje swoje możliwości w lokalnym środowisku.
Pierwszy standard uwzględnia aspekty: intelektualne, emocjonalne moralne, zdrowotne. W drugim standardzie wskaźniki dotyczą zjawisk patologii społecznej, relacji nauczyciele - uczniowie, nauczyciele - dyrektor, a także frekwencji i estetyki budynku. Standard trzeci jest zaakcentowaniem różnych możliwości w szkole, między innymi intelektualnych, wychowawczych, i opiekuńczych, które ściśle wiążą się z przyjętymi w szkole programami edukacyjnymi i ich realizacją. Czwarty standard jakości pracy szkoły związany jest bezpośrednio z oczekiwaniami środowiska wobec szkoły, ale i z wyraźnym zaakcentowaniem indywidualnych możliwości placówki.
Powyższe standardy wyraźnie określają wartości istotne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły: rozwój osobisty uczniów, sprzyjanie szkolnej pracy, realność programową podejmowanych w szkole działań, akcentowanie przez szkołę swego udziału w rozwoju środowiska.

Standardy jakości spełniają różne funkcje:
- unifikacyjną, polegającą na ujednoliceniu wymagań w ustalonym
zakresie,
- informacyjną, określającą jawność zamierzeń i celów dla wszystkich,
którzy są zainteresowani budowaniem jakości danej szkoły,
- selekcyjną, pozwalającą ustalić szkoły, które osiągają standardy bądź ich nie osiągają,
- zarządzającą, wytyczającą cele, dla osiągnięcia, których organizuje się określone działanie,
- kontrolną, stanowiącą punkt odniesienia przy porównaniu wyników mierzenia,
- różnicującą, wskazującą, iż szkoły są zobowiązane do spełniania
standardów zewnętrznych, ale każda z nich może podejmować cele ponadstandardowe, uwzględniające tradycje, osiągnięcia, specyfikę, uwarunkowania,
- rozwojową , która ma na celu podejmowanie nowych wyzwań w celu dalszego podnoszenia jakości pracy szkoły w różnych obszarach.
Zawsze tworząc standardy należy pamiętać, aby charakteryzowały je
następujące cechy:
- ukierunkowanie na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela
(opisywać oczekiwany i pożądany stan temu rozwojowi sprzyjający ),
- racjonalność, uniwersalność, obserwowalność,
- zgodność z prawem,
- wewnętrzna spójność,
- akceptowalność społeczna.
2. Metodologiczne podstawy badań

2.1. Przedmiot i cele badań
Przedmiotem badań prowadzonych wśród uczniów klas pierwszych, rodziców i nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie jest określenie słabych i mocnych stron szkoły w następujących obszarach: funkcjonowanie szkoły, klimat i samopoczucie ucznia w szkole.
Celem badań jest poznanie oczekiwań klientów wobec szkoły i wyznaczenie obszarów, które wymagają doskonalenia, aby w przyszłym roku szkolnym stworzyć plan mierzenia jakości pracy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie. Plan ten zostanie opracowany przez powołany na radzie pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2004/2005 zespół do spraw mierzenia jakości. Powyższe działania zapoczątkują wdrażanie systemu mierzenia jakości pracy szkoły.

2.2. Techniki i narzędzia badawcze
2.2.1. Metoda badawcza "jest zespołem czynności i zabiegów zmierzających do poznania określonego przedmiotu. Jest to pewnego rodzaju charakter działania, jaki podejmujemy dla zdobycia interesujących nas danych" .
2.2.2. Techniki badawcze - "sposoby zbierania materiału oparte na starannie opracowanych dyrektywach (dokładnych, jasnych, ścisłych), weryfikowanych w badaniach różnych nauk społecznych i dzięki temu posiadających walor użyteczności międzydyscyplinarnej"15.
2.2.3. Wywiad - "czynność dwustronna, oparta na bezpośrednim kontakcie informatora z przeprowadzającym wywiad" 16 .
2.2.4. Ankieta - "jest techniką gromadzenia informacji, polegającą na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy, na ogół o wysokim stopniu standaryzacji" 17.
2.2.5. Test - "zadania, które wykonuje osoba badana, służące do określenia właściwości jednostki, np. jej zdolności, potrzeb"18.
2.2.6. Analiza dokumentów - " metoda lub technika badawcza, polegająca na opisie i interpretacji konkretnych dokonań w procesie uczenia się, pracy produkcyjnej, zabawy lub innego rodzaju działalności, zakończonych bardziej lub mniej gotowym produktem"19.
2.2.7. Obserwacja - "jest czynnością jednostronną, angażuje tylko badającego, którym powoduje dążenie do celowego, planowego, systematycznego i krytycznego spostrzegania określonych zachowań , przedmiotów, itp." 20.
2.2.8. Narzędzie badawcze - "przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badań" 21.
Przykładami narzędzi badawczych zastosowanych w niniejszej pracy są: kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu, arkusz obserwacji i test.

2.3. Charakterystyka terenu badań.

Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie jest szkołą publiczną. Zajęcia odbywają się w trybie jednozmianowym. Do szkoły uczęszcza 513 uczniów . Istnieje 19 oddziałów. W 6 klasach pierwszych uczy się 171 uczniów, w 6 klasach drugich 160 uczniów, w 7 klasach trzecich 182 uczniów. Przeciętnie do klasy uczęszcza od 26 do 29 uczniów. Szkoła dysponuje 23 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, pracownią komputerową i salą telewizyjną. Uczniowie korzy stają z biblioteki i czytelni szkolnej. Na terenie placówki działa świetlica i stołówka. Młodzież może korzystać z wielu zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań np.: koło teatralne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, języka angielskiego, SOK, PCK, ZHP, PTTK, kluby sportowe: OLIMPIJCZYK i LIDER, sekcja lekkoatletyczna. Szkoła kultywuje tradycje, w jej murach mieści się izba tradycji. Do trwałych ogniw szkolnej tradycji należą: bal gimnazjalny, memoriał Ignacego Czerwonki oraz organizowany przez Radę Rodziców - festyn rodzinny
Szkoła dysponuje aulą i salą konferencyjną. W szkole zatrudnionych jest zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i w pełnym wymiarze godzin 40 nauczycieli. Wykształcenie wyższe magisterskie posiada 36, wyższe zawodowe 1, licencjat 1, studium nauczycielskie 2. Nauczycieli dyplomowanych jest 7, mianowanych 28, kontraktowych 2, stażystów 3. W szkole zatrudniony jest pedagog. Młodzież ma zapewnioną opiekę przedlekarską oraz stomatologiczną.

3. Analiza wyników w świetle proponowanych badań
Ankietę przeprowadzono w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie wśród:
- uczniów klas pierwszych,
- rodziców uczniów,
- nauczycieli.
Zakres: zdiagnozowanie środowiska szkolnego w trzech obszarach: uczniów, rodziców i nauczycieli.
Cel: uzyskanie informacji na temat funkcjonowania szkoły, klimatu w niej panującego oraz samopoczucie ucznia w szkole.
Ankietę zawierającą 15 pytań wypełniło:
. 158 uczniów, czyli 92 % ze 171 uczniów klas pierwszych,
. 133 rodziców, czyli 78 % rodziców uczniów klas pierwszych,.
. 40 nauczycieli, czyli 100 % zatrudnionych na pełnym etacie nauczycieli w naszej szkole.

3.1. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów

1. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w zdecydowanej większości potrafili określić rejon, do którego przynależą. Jest nim rejon naszej szkoły.
2. O wyborze szkoły zadecydowały: bliskość obiektu, opinia rodziców i uczące się w niej rodzeństwo oraz pozytywna opinia o szkole.
3. Większości uczniów klas pierwszych raczej odpowiada skład uczniów w ich klasie. Część odpowiedziała raczej nie, nieliczni zdecydowanie nie.
4. Większość uczniów dobrze czuje się w swojej klasie. Część wskazuje na obecność kolegów agresywnych i próbujących narzucać swoje zdanie.
5. Przyjazną atmosferę odczuwa 73 % uczniów,
twórczą 18 % uczniów,
nijaką 8 % uczniów
nieprzyjemną 1 % uczniów.6. Za ucznia bardzo dobrego uważa się 13 % ankietowanych uczniów,
za ucznia dobrego uważa się 37% ankietowanych,
za ucznia dostatecznego uważa się 39 % ankietowanych,
za ucznia słabego uważa się 11 % ankietowanych.

7. Zdecydowana większość uczniów wie, że w szkole działa Samorząd Uczniowski.
8. O działalności kół zainteresowań wie większość ankietowanych. Mała część stwierdza, że nie odczuwa potrzeby ich istnienia.
9. Czynniki, które przeszkadzają w szkole uczniowie podają w następującej kolejności:
. wulgarne słownictwo kolegów,
. agresja kolegów,
. wymuszenia i prześladowanie jednych uczniów przez drugich,
. zachowania uczniów utrudniające prace na lekcjach,
. palenie papierosów.
10. Naszym uczniom imponuje gmach i tradycje oraz ład i porządek. Wielu uczniów docenia działalność kół sportowych.
11. Uczniowie przyznają, iż zostali zapoznani z dokumentami szkoły.
12. Na naukę w ciągu jednego dnia poświęca:
. 4 uczniów, co stanowi 2 % uczniów - powyżej 4 godzin
. 7 uczniów, co stanowi 4 % uczniów - od 3 do 4 godzin
. 27 uczniów, co stanowi 17 % uczniów - od 2 do 3 godzin
. 53 uczniów, co stanowi 35 % uczniów - od 1 do 2 godzin
. 51 uczniów, co stanowi 32 % uczniów - od pół do 1 godziny
. 16 uczniów, co stanowi 10 % uczniów - mniej niż pół godz.


13. W razie problemów w nauce uczniowie przeważnie mogą zwrócić się do nauczyciela. Pojawiły się też odpowiedzi: raczej tak oraz raczej nie.

14. Z problemami osobistymi uczniowie są ostrożniejsi i stwierdzają, iż raczej nie lub przeważnie nie zwracają się do nauczyciela.
15. Zmiany proponowane przez uczniów:
. organizowanie zajęć dla uczniów słabych,
. większa ilość zajęć integrujących młodzież.

3.2. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

1. Zadowolonych z wyboru Gimnazjum nr 2 jest 93% ankietowanych,
niezadowolonych jest 1 % ankietowanych,
nie wyraziło zdania 6 % ankietowanych.

2. O wyborze tej szkoły zadecydowała bliskość domu oraz pozytywna opinia o szkole.
3. Większość rodziców stwierdza, że raczej akceptuje dobór uczniów w zespole klasowym dziecka. Część rodziców deklaruje, że raczej nie, pozostali nie wypowiedzieli się na ten temat.
4. Poziom wymagań rodzice oceniają w większości jako dostosowany do wymagań uczniów, inni wskazują zależność od przedmiotu. Część rodziców nie ma zdania.
5. W sytuacji problemowej dziecko może zwrócić się do:
. wychowawcy klasy - 73 % ankietowanych,
. pedagoga - 10 % ankietowany
. dyrektora szkoły - 6 % ankietowanych
. opiekuna Samorządu Uczniowskiego - 3 % ankietowanych,
. higienistki szkolnej - 8 % ankietowanych.

6. Rodzice stwierdzają, iż mają wpływ na życie szkoły poprzez spotkania organizowane przez szkołę, część przez Radę Rodziców, nieliczni zaś uważają, że nie mają wpływu.
7. 11 % rodziców chętnie udziela się w pracach szkoły - Rada klasy, Rada Szkoły, TPD.
19 % rodziców udziela się okazjonalnie,
44 % rodziców deklaruje chęć pomocy,
26 % rodziców nie uczestniczy w życiu szkoły.

8. Większość uczniów korzysta z kół zainteresowań , część zainteresowana jest organizacją zajęć wyrównawczych.
9. Jako najbardziej przeszkadzające czynniki rodzice wskazują w podanej kolejności:
. wulgaryzmy,
. agresja uczniów,
. palenie papierosów,
. wymuszenia i prześladowanie jednych uczniów przez drugich.
. zachowania uczniów utrudniające pracę na lekcjach,
10. Rodzice doceniają w naszej szkole ład i porządek, tradycje, działalność wielu kół sportowych.
11. Wszyscy ankietowani potwierdzają, iż zostali zapoznani z dokumentacją szkoły.
12. Rodzice oceniają czas pracy dzieci w domu następująco:
a) powyżej 4 godzin - 4 % ankietowanych rodziców,
b) od 3 do 4 godzin - 7 % ankietowanych,
c) od 2 do 3 godzin - 21 % ankietowanych,
d) od 1 do 2 godzin - 36 % ankietowanych,
e) od pół godziny do 1 godziny - 25 % ankietowanych,
f) mniej niż pół godziny - 7 % ankietowanych.

13. Rodzice posyłają dzieci na zajęcia organizowane poza szkołą głównie na języki obce, do klubów sportowych ( głównie karate i sekcja pływacka ) oraz do szkoły muzycznej.
14. Rodzice oceniają, że:
. do liceum ogólnokształcącego wybiera się 39 % dzieci,
. do liceum profilowanego wybiera się 23 % dzieci,
. do technikum wybiera się 17 % dzieci,
. do szkoły zawodowej wybiera się 21 % dzieci.

15. Proponowane zmiany przez rodziców:
. organizacja zajęć wyrównawczych.

3.3. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli

1. Nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie raczej są zadowoleni z faktu, że są nauczycielami tej szkoły.
2. Ankietowani podają jako dokuczliwe skutki reformy, wszystkie podane w formularzu dystraktory w następującej kolejności:
. poszerzenie zakresu obowiązków nauczyciela,
. konieczność dokształcania się nauczycieli,
. zwiększenie problemów wychowawczych w gimnazjach z uwagi na skupienie młodzieży w najtrudniejszym okresie rozwojowym,
. awans zawodowy nauczyciela,
. wprowadzenie nowych programów nauczania,
. zwiększenie biurokracji .
3. Dokumentami, nad którymi należy jeszcze popracować są we wskazanej kolejności:
. plan rozwoju szkoły,
. Szkolny Program Profilaktyki,
. Program Wychowawczy
. Wewnątrzszkolny System Oceniania
. przedmiotowe systemy oceniania
. Statut Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie.
4. Atmosfera w gronie nauczycielskim jest zdaniem większości przyjazna. Część określa ją jako drętwą, zaś część podaje, iż istnieją wzajemnie ścierające się grupki nauczycieli.
5. Zdecydowanie docenianymi przez dyrekcję czuje się 71 % nauczycieli,
raczej docenianymi czuje się 27 % nauczycieli,
nie docenianymi czuje się 0 % nauczycieli,
raczej niedocenianymi czuje się 2 % nauczycieli.

6. 12 % nauczycieli uważa, że ma możliwość wpływania na ważne decyzje podejmowane w Gimnazjum nr 2,
76 % uważa, że raczej ma możliwość wpływania na decyzje,
2 % uważa, że nie ma możliwości wpływania na decyzje,
10 % uważa, że raczej nie ma możliwości wpływania na decyzje.

7. Zdecydowana większość ankietowanych sądzi, że szkoła umożliwia im dokształcanie.
8. Zdecydowana większość ankietowanych twierdzi, iż szkoła zapewnić im zdobywanie stopni awansu zawodowego.
9. Na pomoc rodziców może liczyć:
. w stopniu znacznym - 4 % ankietowanych nauczycieli,
. w stopniu dużym - 35 % ankietowanych,
. w stopniu niewielkim - 49 % ankietowanych,
Wcale nie może liczyć - 12 % ankietowanych.

10. Zdecydowanie popiera tworzenie klas uczniów dobrych oraz uczniów słabych odrębnie
7 % ankietowanych nauczycieli,
raczej popiera 11 % ankietowanych,
przeciwko jest 53 % ankietowanych,
raczej nie wskazuje 29 % ankietowanych.

11. Nauczyciele problemy występujące w Gimnazjum nr 2 uszeregowali w następującej kolejności:
. wulgarne słownictwo,
. spóźnianie się na lekcje,
. wagary,
. nie odrabianie zadań domowych,
. palenie papierosów,
. prześladowanie jednych uczniów przez drugich,
. bójki,
. agresja uczniów wobec nauczycieli
12. Zachęty mobilizujące ucznia do nauki to:
. różnorodne metody dydaktyczne i środki dydaktyczne,
. indywidualizacja pracy ucznia na lekcjach,
. wycieczki przedmiotowe,
. stosowanie metod aktywizujących.
13. O pomoc w razie wątpliwości przy opracowywaniu i realizacji programu nauczania nauczyciele zwróciliby się w pierwszej kolejności do koleżanek i kolegów, następnie doradcy metodycznego, a na końcu do dyrekcji. Część wskazywała dyrekcję na drugim miejscu.
14. Nauczyciele w zdecydowanej większości podają, że są zadowoleni z wybranego przez siebie zawodu nauczyciela.
15.Nauczyciele podali następujące propozycje zmian:
. poszerzenie zespołów przedmiotowych,
. przy tworzeniu nowych klas rozdzielić uczniów z najgorszym zachowaniem, z którymi były problemy już w szkole podstawowej,
. organizacja zajęć integrujących życie wszystkich zespołów klasowych.
. pedagogizacja rodziców.

3.4. Wnioski z przeprowadzonych badań

W wyniku przeprowadzonych badań w grupie rodziców, uczniów i nauczycieli wyodrębniono następujące obszary, w których przeprowadzone zostaną działania naprawcze. Po uwzględnieniu opinii ankietowanych stwierdzono, iż przy doborze uczniów do klas pierwszych nie będzie się grupować uczniów wyłącznie dobrych ani wyłącznie słabych. Podjęte zostaną działania prowadzące w kierunku stworzenia zespołów wyrównawczych oraz mobilizacji uczniów do nauki. Zmiany wymaga postawa nauczycieli wobec uczniów. W celu poprawy samopoczucia ucznia w szkole organizować się będzie więcej form integrujących zespoły klasowe oraz wycieczek przedmiotowych. Skorelowaniu zostanie poddany system wymagań wobec ucznia z jego możliwościami. Częściej stosowane będą metody dydaktyczne uatrakcyjniające zajęcia lekcyjne.
Analizy wymaga Szkolny Program Profilaktyki oraz Program Wychowawczy w celu rozpowszechniania działań niwelujących agresję, wulgaryzmy, wymuszenia i prześladowanie słabszych. Rozszerzone zostaną działania angażujące rodziców w życie środowiska szkolnego.

A. W opinii uczniów
Mocne strony
. przyjazna i twórcza atmosfera,
. przekazywanie tradycji,
. ład i porządek,
. znajomość dokumentów szkolnych,
. działalność SKS
Słabe strony
. dobór uczniów w klasie,
. mobilizacja uczniów do nauki,
. wydłużenie czasu nauki w domu,
. wydłużenie czasu nauki w domu,
. postawa nauczycieli wobec uczniów,
. stworzenie zespołów wyrównawczych,
. organizacja zajęć integrujących.
B. W opinii rodziców
Mocne strony
. wybór Gimnazjum nr 2,
. pozytywna opinia o szkole,
. praca wychowawców klas i zaufanie uczniów do nich,
. znajomość drogi szukania pomocy w szkole,
. funkcjonowanie Rady Rodziców, Rad klasowych i TPD,
. działalność wielu kół sportowych,
. przekazywanie tradycji szkoły,
. znajomość dokumentacji szkoły.
Słabe strony
. dobór uczniów w zespołach klasowych,
. dostosowanie poziomu wymagań do możliwości ucznia ze wszystkich przedmiotów,
. zacieśnienie współpracy ze środowiskiem,
. organizowanie zajęć wyrównawczych,
. niwelowanie agresji, wulgaryzmów, wymuszeń wśród uczniów i prześladowania jednych przez drugich,
. ograniczenie palenia tytoniu,
. wydłużenie czasu nauki w domu.C. W opinii nauczycieli
Mocne strony
. poprawa sytuacji materialnej,
. przynależność do zespołu nauczycieli Gimnazjum nr 2,
. znajomość dokumentacji szkoły,
. atmosfera w gronie nauczycielskim,
. wybór zawodu przez nauczyciela,
. zapewnianie możliwości dokształcania przez szkołę,
. zapewnienie możliwości zdobywania awansu zawodowego,
. wpływ na decyzje podejmowane w szkole,
. zaufanie do koleżeństwa.
Słabe strony
. rozwiązywanie problemów wychowawczych (wulgarne słownictwo uczniów, spóźnianie się na lekcje, wagary),
. ewaluacja Programu Rozwoju Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego,
. integracja zespołu nauczycieli,
. zaangażowanie rodziców w życie szkoły,
. zasady tworzenia nowych zespołów klas pierwszych (unikanie skupiania w jednym zespole prymusów lub uczniów stwarzających problemy dydaktyczne i wychowawcze),
. zwiększenie liczby wycieczek przedmiotowych,
. zastosowanie metod aktywizujących dla urozmaicenia zajęć,
. pedagogizacja rodziców.

ZAKOŃCZENIE
Wyniki ankiety wstępnej pozwoliły odpowiedzieć na pytanie: "Jakie obszary w zakresie jakości powinny podlegać mierzeniu w najbliższym roku szkolnym?"
Mentalność nauczycieli sprawia, iż trudno jest przekonać ich do zamian. Jednakże dobro szkoły wymaga, aby podjąć próbę, gdyż uzyskany w badaniach obraz rzeczywistości skłoni do autorefleksji i uczyni samoocenę bardziej obiektywną.
Przed rozpoczęciem prac badawczych powołany zostanie Zespół do spraw mierzenia jakości pracy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie.
Powyższy zespół kierowany jest przez dyrektora szkoły, jako przewodniczącego. W skład jego wchodzi lider i koordynatorzy, wśród których znajdą się: polonista, matematyk i pedagog.
Z uwagi na fakt, iż do tej pory żaden z nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie nie ukończył formy doskonalenia zawodowego związanej z podnoszeniem jakości pracy szkoły, potrzebę te zasygnalizowano na analitycznym posiedzeniu rady pedagogicznej za I okres w dniu 3 lutego 2004 roku.
Powołany zespół ma za zadanie opracować Plan mierzenia jakości pracy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie na rok szkolny 2004/2005. Badaniami objęte zostaną wybrane obszary, które wymagają udoskonalenia w pierwszej kolejności z uwzględnieniem aktów prawnych obowiązujących na terenie szkoły.


Ankieta dla uczniów

Drogi Gimnazjalisto!
Droga Gimnazjalistko!

Uczniowie Waszej klasy zostali wybrani do badań na temat pracy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie. Trwa pierwszy rok nauki w nowej szkole. Chcielibyśmy uzyskać od Was informacje na temat Waszych spostrzeżeń i odczuć dotyczących spraw związanych z nauką i klimatem panującym w tej szkole. Ankieta jest anonimowa, nie należy jej podpisywać. Odpowiadając na pytania należy wybrać i zakreślić numer odpowiedzi. Jeżeli żadna z podanych odpowiedzi nie będzie pasować, prosimy wpisać właściwa odpowiedź pod pytaniem. Jeżeli miałbyś/abyś inne ważne informacje o naszej szkole, dopisz je na końcu ankiety.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

1. Czy wybrane przez Ciebie Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie jest szkołą leżącą w Twoim rejonie szkolnym? Wybieramy jedną odpowiedź.
a) tak
b) nie
c) nie wiem
2. Co skłoniło Ciebie do wyboru właśnie tej szkoły?
a) moje rodzeństwo chodziło do tej szkoły
b) rodzice wskazali mi te szkołę
c) słyszałem pozytywne opinie o tej szkole
d) szkoła jest położona blisko mojego domu
e) trudno powiedzieć
3. Czy jesteś zadowolona/y z doboru uczniów w Twojej klasie?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzieć
4. Jak oceniasz swoją klasę?
a) zgrana, znajduję w niej swoje miejsce
b) tworzy zespół uczniów, którzy chcą osiągać dobre wyniki
c) kłótliwa
d) niezaangażowana w życie szkoły
e) są w niej uczniowie, którzy są agresywni
f) są w niej uczniowie, którzy próbują narzucać swoje zdanie
5. Jak oceniasz atmosferę panującą w Gimnazjum nr 2?
a) przyjazna
b) twórcza
c) nijaka
d) nieprzyjemna
6. Za jakiego ucznia się uważasz?
a) bardzo dobrego
b) dobrego
c) dostatecznego
d) słabego
7. Czy w szkole istnieje samorząd uczniowski?
a) tak
b) nie
c) nie wiem

8. Czy w szkole istnieją koła zainteresowań?
a) tak, istnieją
b) nie, nie istnieją
c) nie wiem
d) nie obchodzi mnie, czy istnieją
9. Co najbardziej przeszkadza Ci w szkole?
a) agresja kolegów
b) zachowania uczniów utrudniające prace na lekcjach
c) wulgarne słownictwo kolegów
d) wymuszenia i prześladowanie jednych uczniów przez drugich
e) palenie papierosów
Możesz zakreślić więcej odpowiedzi.
10. Co najbardziej podoba Ci się w tej szkole?
a) ład i porządek
b) gmach i tradycje
c) pozytywna reakcja nauczycieli na wulgaryzmy
d) istnienie wielu kół zainteresowań
e) wiele zajęć sportowych
f) przyjazny stosunek nauczycieli do uczniów
11. Czy zostałeś zapoznany z dokumentami szkoły takimi, jak:
a) Statut Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie - tak/nie
b) Program Wychowawczy - tak/nie
c) Wewnątrzszkolny System Oceniania tak/nie
( podkreśl właściwą odpowiedź )
12. Ile czasu poświęcasz na naukę w ciągu jednego dnia?
a) powyżej 4 godzin
b) od 3 do 4 godzin
c) od 2 do 3 godzin
d) od 1 do 2 godzin
e) od pół godziny do 1 godziny
f) mniej niż pół godziny
13. Czy mogę zwrócić się do nauczycieli tej szkoły w razie trudności w nauce?
a) tak, zawsze
b) nie, nigdy
c) przeważnie tak
d) raczej tak
e) przeważnie nie
f) raczej nie
14. Czy mogę zwrócić się do nauczycieli tej szkoły z problemami osobistymi?
a) tak, zawsze
b) nie, nigdy
c) przeważnie tak
d) raczej tak
e) przeważnie nie
f) raczej nie
15. Co zmieniłabym/zmieniłbym w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie?
............................................................................... ............................................................................... ..................................................................Ankieta dla rodziców

Szanowna Pani!
Szanowny Panie!

Pana/i dziecko uczęszcza do pierwszej klasy Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie. Chcielibyśmy zapytać Pana/nią o zdanie na temat klimatu naszej szkoły, jej funkcjonowania.
Odpowiedzi Państwa będą dla nas bardzo cenne. W większości pytań wystarczy wybrać i zakreślić numer odpowiedzi. Jeżeli zadane przez nas pytania nie wyczerpią Państwa informacji o szkole, prosimy dopisać je na końcu ankiety.
Ankieta jest anonimowa, a wszelkie dane wykorzystane będą do celów badawczych.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety


1. Czy jest Pan(i) zadowolona z wybranego przez Pana/nią Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie?
a) tak
b) nie
c) nie mam zdania
2. Co skłoniło Pana/nią do wyboru właśnie tej szkoły?
a) moje starsze dzieci chodzą lub chodziły do tej szkoły
b) syn/córka sam dokonał/a wyboru
c) słyszałem pozytywne opinie o tej szkole
d) szkoła jest położona blisko naszego domu
e) trudno powiedzieć

3. Czy jest Pan/i zadowolony/a z doboru uczniów w klasie Pańskiego syna/córki?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) zdecydowanie nie
e) trudno powiedzieć
4. Jak ocenia Pan/i poziom wymagań w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie ?
a) jest dostosowany do możliwości mojego/jej syna/córki
b) niejednokrotnie przekraczają możliwości mojego/jej syna/córki
c) niejednokrotnie są poniżej możliwości mojego/jej syna/córki
d) zależy z jakiego przedmiotu
e) trudno powiedzieć
5. Do kogo w szkole mógłby/mogłaby się zwrócić Pański/a syn/córka w sytuacji problemowej?
a) do wychowawcy klasy
b) do pedagoga
c) do dyrektora szkoły
d) do opiekuna Samorządu Uczniowskiego
e) do higienistki szkolnej
6. Czy rodzice mają wpływ na życie szkoły?
a) mają poprzez spotkania organizowane przez szkołę
b) mają poprzez działalność Rady Rodziców
c) nie maja wpływu
d) nie mam zdania

7. Czy uczestniczy Pan/i w czynnym życiu szkoły?
a) tak, w Radzie klasy, w Radzie Rodziców, zarządzie TPD
b) tak, poprzez organizowanie akcji i imprez na rzecz szkoły
c) nie, ale chciałbym/abym się włączyć
d) nie uczestniczę w życiu szkoły
8. Czy Pana syn/córka należy do jakiegoś koła zainteresowań w naszej szkole?
a) tak, należy
b) nie należy, ponieważ nie ma koła, którym byłby/aby zainteresowany/a
c) nie należy, ponieważ nie jest zainteresowany/a zajęciami pozalekcyjnymi
d) należałby/aby, gdyby działało koło...................................
9. Co najbardziej przeszkadza Pana/i dziecku w szkole?
a) agresja uczniów
b) zachowania uczniów utrudniające prace na lekcjach
c) wulgaryzmy
d) wymuszenia i prześladowanie jednych uczniów przez drugich
e) palenie papierosów
10. Co najbardziej podoba się Panu/i w tej szkole?
a) ład i porządek
b) gmach i tradycje
c) pozytywna reakcja nauczycieli na wulgaryzmy i twórcze rozwiązywanie problemów
d) możliwość pracy w wielu kołach zainteresowań
e) wiele zajęć sportowych
f) przyjazny stosunek nauczycieli do uczniów

11. Czy został/a Pan/i zapoznany/a z dokumentami szkoły takimi, jak:
a) Statut Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie - tak/nie
b) Program Wychowawczy - tak/nie
c) Wewnątrzszkolny System Oceniania - tak/nie
( Proszę podkreślić właściwą odpowiedź )
12. Ile czasu poświęca Pana/i syn/córka na naukę w ciągu jednego dnia w domu?
a) powyżej 4 godzin
b) od 3 do 4 godzin
c) od 2 do 3 godzin
d) od 1 do 2 godzin
e) od pół godziny do 1 godziny
f) mniej niż pół godziny
13. Czy Pana/i syn/córka uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych poza szkołą?
a) tak, języki obce
b) tak, zajęcia sportowe
c) korepetycje
d) inne..............................................................................
e) nie
f) nie wiem
14. Do jakiej szkoły wybiera się Pana/i syn/córka?
a) do liceum ogólnokształcącego
b) do liceum profilowanego
c) do technikum
d) do szkoły zawodowej

15. Co zmieniłby/łaby Pan/i w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie?
............................................................................... ............................................................................... .................................................................Ankieta dla nauczycieli

Szanowna Pani!
Szanowny Panie!

Nasze Gimnazjum zostało wytypowane do badań oceniających funkcjonowanie szkoły.
Bardzo nam zależy na opinii Państwa. Wyniki ankiety pozwolą nam odpowiedzieć na pytania na jakie aspekty należałoby zwrócić uwagę i jak poprawić jakość pracy oraz klimat panujący w Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie. Jeżeli posiadają Państwo inne ważne spostrzeżenia i uwagi, o które nie pyta ankieta, prosimy je wpisać na końcu formularza.
Ankieta jest anonimowa, a wszelkie dane wykorzystane będą do celów badawczych.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety


1. Czy jest Pan/i zadowolony/a z faktu, że jest Pan/i nauczycielem Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
2. Które z wymienionych poniżej elementów - skutków reforma uważa Pan/i za najbardziej uciążliwe?
a) wprowadzenie nowych programów nauczania
b) awans zawodowy
c) konieczność dokształcania się nauczycieli
d) zwiększenie problemów wychowawczych w gimnazjach z uwagi na skupienie młodzieży w najtrudniejszym okresie rozwojowym
e) zwiększenie biurokracji
f) poszerzenie zakresu obowiązków nauczyciela
( można zakreślić więcej odpowiedzi)
3. W Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie zostały opracowane dokumenty szkoły. Są one na bieżąco modyfikowane. Które z nich w pierwszej kolejności wymagają dopracowania?
Proszę przydzielić punkty od 1 do 6.
a) Statut Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie
b) Program Wychowawczy
c) Wewnątrzszkolny System Oceniania
d) przedmiotowe systemy oceniania
e) Szkolny Program Profilaktyki
f) plan rozwoju szkoły
4. Jak Pan/i ocenia atmosferę w gronie nauczycielskim?
a) przyjazna
b) każdy może znaleźć miejsce dla siebie
c) drętwa
d) są wzajemnie ścierające się grupki nauczycieli
e) wroga
5. Czy Pana/i praca jest doceniana przez dyrekcję?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
6. Czy ma Pan/i możliwość wpływania na ważne decyzje podejmowane w naszym Gimnazjum ?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
7. Czy szkoła zapewnia Panu/i możliwość doskonalenia zawodowego?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
8. Czy szkoła zapewnia Panu/i możliwość zdobywania stopni awansu zawodowego?
a) tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
9. W jakim stopniu może Pan/i liczyć na pomoc rodziców uczniów?
a) znacznym
b) dużym
c) niewielkim
d) wcale
10. Czy Pana/i zdaniem należy tworzyć odrębne klasy dla uczniów dobrych i odrębne dla uczniów słabych?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
11. Które z wymienionych poniżej zjawisk występują w Pana/i szkole najczęściej? Proszę przyporządkować liczby od 1 do 10 według gradacji problemu ( 1 - największy problem )
a) spóźnianie się na lekcje
b) wagary
c) nie odrabianie zadań domowych
d) wulgarne słownictwo
e) bójki
f) prześladowanie jednych uczniów przez drugich
g) agresja uczniów wobec nauczycieli
h) palenie papierosów
i) picie alkoholu
12. W jaki sposób stara się Pan/i zachęcić ucznia do swojego przedmiotu?
Proszę zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi.
a) stosując różnorodne metody dydaktyczne
a) stosując wielorakie środki dydaktyczne
b) odbywając wycieczki przedmiotowe
c) realizując projekty dydaktyczne
d) indywidualizując pracę ucznia lekcjach
e) w inny sposób................................................................
13. Do kogo zwróciłby się Pan/i o pomoc w razie wątpliwości przy opracowywaniu i realizacji programu nauczania?
Proszę zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi.
a) do koleżanek i kolegów
b) do doradcy metodycznego
c) do dyrekcji
d) do innej osoby....................................................

14. Czy jest Pan/i zadowolony/a z wykonywanego przez siebie zawodu nauczyciela?
a) zdecydowanie tak
b) raczej tak
c) nie
d) raczej nie
15. Co zmieniłby/aby Pan/i w pracy Gimnazjum nr 2?
............................................................................... ............................................................................... ..................................................................


Bibliografia:

Schulz R., Szkoła - instytucja - system - rozwój, Toruń 1990, str. 26
Elsner D., Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły, Katowice 1999, str. 10
3 Dzierzgowska I., Mierzenie jakości pracy przedszkola, Warszawa 1998, s. 13
4 Wlazło S., Mierzenie jakości pracy szkoły, część pierwsza, Wrocław 1998, s. 39
5 Tamże, s. 40
6 Tamże, s. 41
7 Dzierzgowska I., Mierzenie jakości pracy szkoły - poradnik, Warszawa 1997, s. 7
8 Dzierzgowska I., Mierzenie jakości pracy przedszkola, Warszawa 1998, s. 11
9 Dz. U. Nr 67, poz. 759, Rozp. MEN z dnia 13 sierpnia 1999
10 Dz. U. Nr 67, poz. 329, art.33, ust. 1,2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991
11 Wlazło S., Jakościowy rozwój szkoły, Wrocław 2002, s. 63
12 Wlazło S., Mierzenie jakości pracy szkoły, część trzecia, Wrocław 1999, s. 29
13 Biblioteka Reformy, MEN o nadzorze pedagogicznym, część pierwsza, Warszawa 2000, s. 19, s. 20
14 T.Pilch, Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, 1971, s. 79.
15 A. Kamiński, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974, s. 54.
16 A. Kamiński, tamże, s. 56.
17 T.Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977, s. 141.
18 Z. Zaborowski, Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1973, s. 359.
19 M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych. Warszawa 1978, s. 227.
20 Tamże, s. 56.
21 T. Pilch, Zasady..., op.cit., s.116.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie