Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji europejskiej dla klas I - III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4081 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Agnieszka Dołęgiewicz
Agnieszka Ledzińska
Anna PetelskaWSTĘP„ Celem nie jest zjednoczenie państw, lecz ludzi.”
Jean Monnet


Autorski program edukacji europejskiej opracowany został przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Zabłudowie. Przeznaczony jest dla uczniów z klas I-III do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w ramach Szkolnego Klubu Małego Europejczyka.
Prawne uregulowania MEN w odniesieniu do nauczania i wychowania w zakresie problematyki europejskiej zostały wprowadzone do wszystkich etapów zreformowanej szkoły.
Wśród ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej jest edukacja europejska, którą realizuje się przede wszystkim w klasach starszych. Treścią edukacji europejskiej jest propagowanie idei zjednoczonej Europy, kształtowanie poczucia europejskiej tożsamości, nauka demokracji i poszanowania wolności, wzajemnego zrozumienia i tolerancji.
Nauczyciele klas młodszych sami muszą poszukiwać materiałów dostosowanych do wieku ich uczniów. Podstawa programowa dla I etapu kształcenia uwzględnia tematykę europejską. Odnajdujemy ją zarówno w celach jak i treściach nauczania zintegrowanego. Łączą się one między innymi z edukacją ekologiczną, regionalną, medialną.
Poprzez wychowanie patriotyczne i europejskie chcemy przygotowywać dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami, znającymi swój region, kraj i kontynent, którzy szanować będą drugiego człowieka i jego prawa oraz aktywnie włączać się w życie wspólnoty regionalnej, państwowej, europejskiej i ogólnoludzkiej.

CELE EDUKACYJNE

Opracowany program realizuje następujące cele edukacyjne:

Cele główne:

1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swój region, kraj.
2. Budowanie świadomości narodowej, np. dumy z polskiej kultury, przywiązania do symboli narodowych.
3. Kształtowanie otwartości na świat i drugiego człowieka.
4. Przygotowanie do uczestnictwa we wspólnocie europejskiej.
5. Przybliżanie problemów współczesnego świata.

Cele szczegółowe:

1. Poznawanie nowych wiadomości o swoim regionie, kraju, Europie.
2. Zdobywanie umiejętności prezentacji Polski na tle innych krajów europejskich.
3. Zachęcanie do zdobywania wiedzy geograficznej, historycznej i ekologicznej w odniesieniu do własnego regionu, kraju, Europy.
4. Poznawanie wybranych krajów należących do Zjednoczonej Europy.
5. Zaprezentowanie postaci znaczących w tworzeniu Unii Europejskiej.
6. Kształtowanie postaw wzajemnej tolerancji i szacunku.
7. Zapoznanie z prawami człowieka.
8. Stymulowanie kreatywności uczniów, ich intelektualnej ciekawości oraz zdolności rozwiązywania problemów.
9. Udział w konkursach o tematyce europejskiej.
10. Współpraca z innymi klubami Małego Europejczyka.
11. Zdobycie odznaki Małego Europejczyka.


ZADANIA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ


Do zadań realizowanych w ramach działalności Klubu Małego Europejczyka należą:

1. Promowanie działalności Klubu Małego Europejczyka na terenie szkoły i w środowisku lokalnym poprzez konkursy, spotkania i różnego rodzaju akcje.
2. Gromadzenie materiałów informacyjnych, dotyczących regionu, Polski oraz państw członkowskich Unii ( teczki tematyczne o wybranych krajach ).
3. Opracowywanie materiałów do klubowej gazetki ściennej.
4. Przygotowywanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.
5. Współpraca z klubami europejskimi oraz innymi organizacjami proeuropejskimi.
6. Integracja dzieci w realizacji wspólnych przedsięwzięć.


TREŚCI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ
I ETAP KSZTAŁCENIA


I. Jesteśmy u siebie

1. Nasz region.
- zadania związane z małą ojczyzną;
2. Nasza Polska.
- nasze barwy, symbole narodowe, hymn, język, dziedzictwo kulturalne i tożsamość narodowa;

II. Nasza Europa

1. Jednocząca się Europa.
- kraje europejskie, języki europejskie, wielcy europejczycy;
2. W różnorodności siła.
- Europa jako różnorodność państw i kultur;
3. My w Europie.
- relacje między ojczyzną a Europą;
4. Unia Europejska.
- geneza,
- symbole;

III. Razem w świat

1. Każdy inny, wszyscy równi.
- tolerancja wobec różnic, dostrzeganie wartościowych cech u innych;
2. Jakie mamy prawa?
- podstawowe prawa i wolności przysługujące każdemu człowiekowi;
3. Przeciwko obojętności.
- pomoc potrzebującym.
STRUKTURA PROGRAMU


Program podzielony został na trzy działy wprowadzające dzieci w tematykę europejską. Każdy z nich dotyka innych zagadnień. Tematyka zawiera się w następujących kręgach:
Jesteśmy u siebie – dotyczy wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Zadania w nim zawarte odnoszą się do poszanowania małej ojczyzny – czyli regionu i Polski.
Nasza Europa – zadania dotyczą kultury i różnorodności europejskiej, procesów integracji europejskiej oraz roli Polski w Europie.
Razem w świat – poświęcony jest prawom człowieka, które są gwarantem poszanowania ludzkiej godności oraz wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie. Uczy otwartości i akceptacji drugiego człowieka oraz rozwijać przyjazne relacje z innymi.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

W procesie poznawania świata na pierwszym etapie kształcenia niezwykle ważną rolę odgrywa aktywność dziecka, której sprzyjają trafnie dobrane metody i techniki. Szczególnie zaś metody aktywizujące. Kładą one nacisk na samodzielne myślenie, samodzielne zdobywanie i weryfikowanie informacji, kształcenie umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, funkcjonowania w grupie. Rozbudzają i poszerzają zainteresowania uczniów, kształtują atmosferę wzajemnej współpracy, przyjaznych postaw, uczą trudnej sztuki komunikowania się w grupie i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
Oto wybrane propozycje aktywnych metod i technik kształcenia do stosowania na zajęciach edukacji europejskiej.

Praca w grupach

Charakteryzuje się tym, że co najmniej dwie osoby pracują nad zleconym zadaniem, skład zespołów jest różny, na sukces grupy pracuje każdy indywidualnie, nagradzana jest cała grupa. Techniki tej metody to: turnieje zespołowe, układanki, kula śnieżna itp. Można ją zastosować przy realizacji wszystkich tematów.

Burza mózgów

Metoda ta pozwala na uzyskanie w krótkim czasie dużej liczby różnych pomysłów i rozwiązań danego problemu. Bazujemy w niej na pomysłowości i inicjatywie dzieci. Burza mózgów rozwija twórcze myślenie. Można ją wykorzystać przy realizacji wielu tematów np. „ Moja miejscowość za 100 lat” itp.

Mapy mentalne

Jest to metoda polegająca na wizualnym opracowaniu danego problemu za pomocą obrazków, symboli, haseł, słów, wycinków, zdjęć. Pomaga ona w lepszym poznaniu i zrozumieniu tematyki. Sprawdza się podczas realizacji niemal każdego tematu np. „ Kraje europejskie”.


Drzewo decyzyjne

Metoda ta to graficzny zapis analizy procesu podejmowania decyzji. Służy rozwijaniu umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania decyzji, z pełną świadomością skutków, które ta decyzja może przynieść. Może być wykorzystana dla odnalezienia przez uczniów związków między różnymi możliwościami rozwiązań danego problemu np. „ Czy chciałbyś, aby w Polsce wprowadzono walutę euro?”

Gry dydaktyczne – symulacje

Jest to metoda, dzięki której uczniowie uczestniczą w symulowanym wydarzeniu odgrywając jednak role autentycznych bohaterów, Charakteryzuje się tym, że ma wyraźny związek z rzeczywistością lub wydarzeniem historycznym. Daje możliwość swobodnej interpretacji roli przez ucznia, który nie ma napisane, co i w którym momencie powinien powiedzieć, zna natomiast realia, których symulowane wydarzenie się rozgrywa. Wymaga to od uczniów dużej aktywności, znajomości i odgrywanej sytuacji a także wyobraźni. Przy jej pomocy możemy między innymi przybliżyć legendy związane z miastami europejskimi np. LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM.


Słoneczko

Jedna z najłatwiejszych technik służąca do definiowania pojęć, określania cech, zasad oraz do hierarchizacji. Można ją z powodzeniem zastosować przy realizacji tematu: „ Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony przyrody”.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:
- potrafi wskazać na mapie swoje miasto, kraj i kraje europejskie;
- wymienia i wskazuje na mapie kraje sąsiadujące z Polską;
- zna zabytki znajdujące się w okolicy, w której mieszka;
- zna symbole narodowe Polski;
- rozpoznaje symbole Unii Europejskiej (flaga, hymn, waluta);
- zna istotne wydarzenia z przeszłości swojej miejscowości, kraju, Europy;
- zna tradycje związane z najważniejszymi świętami obchodzonymi w Polsce i w Europie;
- wymienia kraje członkowskie Unii Europejskiej;
- umie rozróżniać monety i banknoty euro;
- zna „Odę do radości” L. van Beethovena – hymn Unii Europejskiej;
- kojarzy wybrane dzieła literackie, muzyczne, plastyczne z nazwiskami autorów;
- rozpoznaje popularne, współczesne postacie ze świata kultury;
- uświadamia konieczność ochrony środowiska;
- zna prawa człowieka;
- potrafi wymienić charakterystyczne elementy kojarzące się z danym krajem Wspólnoty Europejskiej;
- bierze udział w konkursach o tematyce europejskiej;
- zdobywa odznakę Małego Europejczyka.SPOSOBY EWALUACJI

Osiągnięcia uczniów można zbadać różnymi metodami:
- wypowiedzi ustne na bieżących zajęciach ;
- praca w grupie;
- prezentacje;
- quizy, konkursy;
- prace plastyczne.LITERATURA

Barankiewicz Z., Mosiński B , Waluch K., Formy działania Szkolnych Klubów Europejskich – scenariusze, Płock 2002

Bieda H., 15 lekcji o Europie, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Gliwice 2001

Bliżej Unii, Podlaski Informator Europejski, Podlaskie Centrum Edukacji Europejskiej

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Zakład wydawniczy SFS, Kielce 2000

Fechner – Sędzińska I., Główaczewska D., 111 zabaw w edukacji europejskiej

Fechner – Sędzińska I., Główaczewska D., Nehring A., Poznajemy kraje Unii Europejskiej, Toruń 2003

Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Suwałki 1998

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum, I etap edukacyjny kl. I –III, Dz. U. Nr 51, poz. 458

Smardz P., Nasz barwny świat, „ Horyzonty´2002

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie