Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego n-la mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1090 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego n-la mianowanego wg paragrafów

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż : mgr Katarzyna Prokop

Nazwa szkoły : Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku ul. Kossaka 103

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku al. Wolności

Imię i nazwisko opiekuna stażu : mgr Danuta Libich

Stopień zawodowy : nauczyciel kontraktowy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2000r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2001r.

Staż pracy : 5 lat

L.p

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

§ 4 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania, dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

1.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Rozmowa, zawarcie kontraktu.

IX 2000r.

Ustalenie zasad. Podpisanie kontraktu.

2.

Bieżące dokumentowanie planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, zdjęć, nagrań itp.

Rok szkolny 2000/2001

Założenie “Teczki dokumentacyjnej realizacji planu rozwoju zawodowego”

3.

Ocena własnej dotychczasowej pracy pedagogicznej.

Sporządzenie opisu dotychczasowego dorobku nauczycielskiego.

XII 2000r.

Zamieszczenie opisu w teczce dokumentacji

4.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy na lekcjach przyrody.

Aktywny udział uczniów na lekcjach.

Rok szkolny 2000/2001

Prace uczniów, zdjęcia

5.

Organizowanie wycieczek przedmiotowych.

Wycieczki: Oceanarium, Fokarium, Słowiński Park Narodowy, ZOO w Oliwie, Stacja meteorologiczna, Oczyszczalnia ścieków itp.

Rok szkolny 2000/2001

Sprawozdania, zdjęcia, zaświadczenia

6.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna.

Hospitacja i omawianie jej wyników

4-6 razy

w roku

Konspekty

7.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna

Opracowywanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza, ewaluacja

4-6 razy

w roku

Arkusze hospitacji, konspekty

8.

Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki przedmiotowej

Udział w spotkaniach z redaktorami podręczników, zakup nowych, ciekawych pozycji, prasy

Rok szkolny 2000/2001

Spis zgromadzonych książek, czasopism, map

9.

Gromadzenie samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, filmów

Wykonywanie pomocy do bieżących zajęć; np. foliogramy, fazogramy, modele, pomoce do doświadczeń, itp

Rok szkolny 2000/2001

Spis zgromadzonych pomocy, filmów;

foliogramy i fazogramy w teczce

10.

Wdrażanie i realizacja w planie pracy treści ścieżek międzyprzedmiotowych

Realizacja zajęć z uwzględnieniem ścieżek międzyprzedmiotowych

Rok szkolny 2000/2001

Konspekty, sprawozdania

11.

Dokonywanie analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, ewentualnych braków

Bieżąca analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów. Dostosowanie wymagań do zaleceń poradni ped. –psych., w miarę możliwości indywidualizacja pracy z uczniem

Rok szkolny 2000/2001

Ocena skuteczności podejmowanych zadań

12.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opis realizacji planu rozwoju.

Do 15 V 2001r.

Sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego.

§ 4 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.

Dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.

Spotkania w celu rozwiązywania różnych problemów wychowawczych i dydaktycznych z nauczycielami, pedagogiem szkolnym

Rok szkolny 2000/2001

2.

Aktywna realizacja zadań zgodnie z planem wychowawczym szkoły

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kontakty z pedagogiem szkolnym, realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych przeciwdziałających

narkomanii, alkoholizmowi, paleniu tytoniu

Rok szkolny 2000/2001

Zamieszczenie dokumentów w teczce dokumentacji

3.

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami.

Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez władze i organizacje działające na terenie miasta, MDK, PTTK.

Nawiązanie współpracy z OSR.

Rok szkolny 2000/2001

Zaświadczenia, sprawozdania, zdjęcia w teczce dokumentacji.

4.

Zacieśnianie więzi z uczniami poprzez uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i klasowych.

Udział w uroczystościach szkolnych, klasowych, wycieczkach.

Wg kalendarza

Zdjęcia, potwierdzenia wychowawców

5.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów

Samokształcenie, indywidualne spotkania z uczniami, kontakty na przerwach, ankiety. Rozmowy i współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym, higienistką.

Rok szkolny 2000/2001

Ankiety

6.

Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów

Spotkania z rodzicami wg harmonogramu i indywidualnie, rozmowy z pedagogiem szkolnym

Rok szkolny 2000/2001

Wykaz spotkań

7.

Integracja z rodzicami

Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne, klasowe, wycieczki

Rok szkolny 2000/2001

Sprawozdania

8.

Integracja ze środowiskiem lokalnym.

Udział w imprezach i zbiórkach charytatywnych jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Sprzątamy Ziemię, Dni Lęborka

Rok szkolny 2000/2001

Sprawozdania

§ 4 ust. 2 pkt 3 Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

1.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim, wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, udział w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli.

Rok szkolny 2000/2001

Udział w Radach Pedagogicznych, klasyfikacyjnych, szkoleniach, spotkaniach z rodzicami.

Zaświadczenia w teczce dokumentacji.

2.

Uczestnictwo w pracach tworzenia Planu Rozwoju Szkoły.

Prace z zespole tworzącym Plan Rozwoju Szkoły

Rok szkolny 2000/2001

Stworzenie PRSz. , zaświadczenie

3.

Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.

Udział w spotkaniach bloku przyrodniczego, opiekun kółka “Młodego Ekologa”, pomoc nauczycielom stażystom

Rok szkolny 2000/2001

Potwierdzenia Dyrektora szkoły

4.

Organizowanie konkursów dla uczniów.

Przygotowanie regulaminów i treści konkursów. Zebraniu i udostępnienie materiałów edukacyjnych, pomoc w opanowaniu wiedzy do konkursów. Prezentacje, pokazy, wystawy prac konkursowych

Rok szkolny 2000/2001

Zdjęcia, prace, sprawozdania

5.

Organizowanie wystaw prac uczniów, audycji radiowych

Wystawy na terenie szkoły

Rok szkolny 2000/2001

Zdjęcia, prace uczniów, sprawozdania

6.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach spotkaniach metodycznych itp.

Rok szkolny 2000/2001

Zaświadczenia potwierdzające obecność, świadectwa itp. zamieszczone w teczce dokumentacji.

7.

Wspieranie działalności Samorządu Szkolnego

Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, konkursów, dyskotek, kiermaszy, zbiórek itp

Rok szkolny 2000/2001

Potwierdzenie opiekuna Samorządu Szkolnego

8.

Współpraca z biblioteką szkolną

Pomoc w przygotowaniu wystaw, przygotowywanie potrzebnych informacji, rekwizytów, projektowanie dyplomów itp

Rok szkolny 2000/2001

Potwierdzenie z biblioteki

9.

Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych

Pomoc w zebraniu materiałów edukacyjnych, pomoc w opanowaniu wiedzy do konkursów

Rok szkolny 2000/2001

Lista konkursów - laureatów

§ 4 ust. 2 pkt 4 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej

Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnych, leksykonów, map, atlasów do przygotowania zajęć.

Tworzenie dokumentów, testów, druków.

Rok szkolny 2000/2001

Wydruki

2.

Wdrażanie uczniów do korzystania z komputerów, Internetu

Zajęcia w pracowni komputerowej

Rok szkolny 2000/2001

3.

Gromadzenie programów wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną

Rok szkolny 2000/2001

Spis programów

§ 4 ust. 2 pkt 5 Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.

1.

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Udział w zajęciach warsztatowych, szkoleniach, pomoc młodym nauczycielom itp.

Rok szkolny 2000/2001

Potwierdzenia,

2.

Zapoznanie z zagadnieniami i przepisami Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej

Spotkania i współpraca z pracownikami MOPS

Rok szkolny 2000/2001

Potwierdzenie

3.

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.

Udział w grupach dyskusjach, praca indywidualna.

Aktualizacja wiedzy pedagogicznej i dydaktycznej.

Rok szkolny 2000/2001

Spis lektur, publikacji, wykorzystanie porad i doświadczeń innych w swojej pracy.

4.

Zapoznanie z zagadnieniami i przepisami w postępowaniu w sprawach z nieletnimi.

Szkolenia z Policją, Kuratorem Sądowym i instytucjami wspomagającymi.

Rok szkolny 2000/2001

Potwierdzenie

§ 4 ust. 2 pkt 6 Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż oraz umiejętności posługiwania się nimi.

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia)

Udział w szkoleniu.

IX-X 2000r.

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu z powołaniem się na odpowiednie przepisy, wszczęcie postępowania, udział w szkoleniach.

Zaświadczenie w teczce dokumentacji

2.

Poszerzenie znajomości przepisów prawa oświatowego związanych ze zmianami w Karcie Nauczyciela.

Analiza przepisów w nowej Karcie Nauczyciela.

(Internet www.men.waw.pl )

X-XI 2000r.

3.

Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły

Analiza planu wychowawczego

X 2000

4.

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji: statutu szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego, regulaminów itp

XI-XII 2000r.

Zamieszczenie podanych przepisów w teczce dokumentacji.

Sporządziła

mgr Katarzyna Prokop

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie