Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy z dzieckiem zdolnym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1487 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Uczeń zdolny:

"Każdy kto jest twórczy jest zdolny; nie każdy kto jest zdolny, jest twórczy."

Kształcenie jest czynnikiem rozwijającym zdolności i uzdolnionych, dlatego powinno być nastawione na tworzenie jak największej liczby ludzi zdolnych, na ich ujawnianie i rozwijanie. Cechy wyróżniające ucznia zdolnego to zdolność do rozumowania abstrakcyjnego, łatwość uczenia się, duża zdolność obserwacji, inicjatywa i oryginalność w pracy intelektualnej, wielostronne zainteresowania. Uczniowie zdolni są wytrwali w swych dążeniach, mają poczucie własnej wartości, są samodzielni.
Praca z uczniem zdolnym powinna iść przede wszystkim w kierunku poszerzania i pogłębiania wiedzy z tematów programowych jak również pozaprogramowych. Praca z uczniem zdolnym ma także służyć opanowaniu przez ucznia takich umiejętności jak zapis treści zadań i problemów, opanowanie sprawności manualnych, konstruowanie schematów, rozumowanie. Celem wychowawczym takiej pracy jest możliwie najlepsze przygotowanie takich uczniów do życia w społeczeństwie, poprzez kształcenie cech osobowościowych o bardziej całościowym charakterze jak np.: postawy, motywacje, zainteresowania.
Uczyć dziecko zdolne powinniśmy nie przez przymus, lecz rozbudowanie jego zainteresowań, przez stworzenie atmosfery sprzyjającej ciekawości i wysiłkom.

Cele pracy z dzieckiem zdolnym:

- kształtowanie osobowości i rozwijanie zainteresowań,
- rozwijanie i pogłębianie zdolności i predyspozycji psychofizycznych,
- rozbudzanie twórczego myślenia, aktywności i samooceny.

Formy pracy z dzieckiem zdolnym:

- praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień,
- praca w grupach, w których dzieci zdolne pełnią funkcje liderów, a praca może być formą konkursów,
- praca indywidualna (indywidualizacja tempa uczenia się ora zróżnicowanie treści nauczania materiału o wysokim stopniu trudności).

Zdolności występujące u dzieci naszej grupy wiekowej mają charakter ogólny dotyczący poziomu inteligencji.
Charakterystyczne cechy tych dzieci:
- umiejętność dostrzegania problemów i zależności matematyczno-fizycznych oraz elastycznego i niestereotypowego myślenia'
- rozwiązywanie problemów drogą stawiania hipotez i sprawdzania ich, jak również dostrzeganie swojej niewiedzy,
- wysoko rozwinięta pamięć logiczna i mechaniczna,
- zdolność szybkiego przejścia z rozumowania konkretno-obrazowego do myślenia abstrakcyjnego,
- tendencja do poszukiwania prostych, jasnych, czasami zaskakujących rozwiązań,
- krytyczne spojrzenie na rozumowanie własne lub cudze,
- dobrze rozwinięta wyobraźnia i łatwość koncentracji uwagi przez dłuższy czas.

Kierunki pracy z dzieckiem zdolnym przyjęte przez nauczycieli dotyczą:

1. Stosowania metod aktywizujących podczas pracy dydaktyczno wychowawczej.
- nauczanie problemowe z wykorzystaniem metod: Burza Mózgów, Metaplan, rybi szkielet, drzewko decyzyjne itp.
2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej przez dostarczanie różnorodnych materiałów dydaktycznych dotyczących różnych dziedzin życia.
3. Zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w zajęciach fakultatywnych np.: j. angielski, zajęcia informatyczne.
4. Zwiększenie wymagań dotyczących efektów pracy.
5. Stwarzanie okazji do swobodnego wyboru zadań i treści zainteresowań.
6. Zadawanie dodatkowych zadań dotyczących różnych dziedzin nauczania.
7. Pomoc w korygowaniu błędów innych.
8. Organizowanie konkursów, quizów, zagadek itp. dotyczących treści ponadprogramowych.
9. Stwarzanie możliwości dokonywania samokontroli swoich poczynań poprzez stosowanie kart samokontrolnych np.: podczas gier dydaktycznych, zadań wymagających logicznego myślenia, zdań matematycznych rebusów, zagadek.
- układanie działań matematycznych do treści zadań tekstowych,
- układanie treści zadań tekstowych do działań matematycznych z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
10. Rozwijanie myślenia twórczego poprzez inscenizacje, improwizacje, dramy, gry sytuacyjne, historyjki obrazkowe, ilustracje oraz literaturę.
- zachęcanie do samodzielnego korzystania z książek, bajek i czasopism,
- czytanie literatury i prezentacja jej dzieciom młodszym,
- zachęcanie do samodzielnego tworzenia treści wierszy, opowiadań, gier planszowych, itp.
11. Kształcenie umiejętności manualnych poprzez rozszerzone zadania dotyczące pisowni wyrazów i prostych zadań w polu ograniczonym literaturą.
12. Poszerzanie inwencji twórczej plastycznej poprzez stosowanie interesujących form pracy:
- angażowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych organizowanych na terenie miasta .
Ewaluacja programu kształcenia dziecka zdolnego jest trudna z powodu odmiennych wartości żywionych przez ludzi zainteresowanych programem. Program powinno się oceniać z punktu widzenia klienta. Ewaluacja powinna polegać na porównywaniu wyników rzeczywistych z założonymi. Ocena programu ma miejsce każdego dnia, jest to ewaluacja nieformalna.


Program pracy z dzieckiem wszechstronnie uzdolnionym:

Zakres treści Zadania programowe Sposób realizacji
Edukacja z zakresu mowy i myślenia - Tworzenie zakończeń opowiadań, bajek z umiejętnością uzasadniania wyboru przyjętego rozwiązania- Samodzielne czytanie książek , encyklopedii, słowników, wartościowych komiksów i prasy- Poznawanie części mowy, czasowników, rzeczowników, przymiotników oraz roli jaką pełnią w zdaniu- Poznawanie zasad intonacji przy recytacji, opowidaniu- Ćwiczenie językowe na podstawie skomplikowanych wypowiedzi - Improwizacja werbalna dzieci, zapisywanie wytworów (wierszyki, opowiadania, rymowanki), układanie treści bajek- Dzielenie się wiedzą podczas rozmowy, przekazywanie je innym dzieciom - Praktyczne dobieranie odpowiednich wyrazów do określenia zjawisk na ilustracjach- Objaśnienie zasad intonacji w procesie mówienia- Wymawianie:np.: "W czasie suszy szosa sucha","Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego",
Edukacja w zakresie przygotowania do pisania - Rozwiązywanie krzyżówek literowo - obrazkowych z hasłem, rebusów, łamigłówek- Pisanie wyrazów, prostych zdań w liniaturze - Poznawanie zasad ortograficznych w pisowni wyrazów z "ó", "rz", "ż", itd.- Wdrażanie zasad interpunkcyjnych (rola ,.?!), zwrócenie uwagi za zdania orzekające, pytające i rozkazujące - Praktyczne zastosowanie materiału dydaktycznego w ww. formie- Zastosowanie zasad ortografii z wykorzystaniem systemu samokontroli "Geniusz"- Układanie różnych rodzajów zdań
Edukacja matemtyczna - Działania matematyczne z przekroczeniem progu dziesiątkowego- Układanie treści zadań tekstowych do działań matematycznych- Układanie działań do treści zadań matematycznych-Zapoznanie z zapisem na grafach matematycznych i osi liczbowej- Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się pieniędzmi, zapoznanie z walutą innych krajów m.in.: Euro- Zapoznanie z jednostkami · miary (metr, centymetr, milimetr)· wagi (kg, dag, g) - Kształcenie logicznego myślenia i działania- Zabawy dydaktyczne "W sklepie" z wykorzystaniem pieniędzy- Praktyczne zastosowanie przy mierzeniu i ważeniu

- Określanie czasu (godzina, minuta, sekunda)- Określenie pojemności cieczy w naczyniach (litr) - Zajęcia z zegarem (zaznaczanie prawidłowe aktualnego czasu)- Przelewanie i odmierzanie pojemności cieczy w naczyniach
Edukacja kulturowo - estetycznej - Poznawanie kultury, tradycji, zwyczajów ludzi różnych narodowości- Poznawanie kultury i sztuki różnych epok historycznych np.: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, porównywanie jej ze sztuką i kulturą współczesną- Oglądanie albumów dzieł plastycznych (rzeźba, malarstwo) znanych twórców światowych (m.in. Michał Anioł, Rembrandt, Wit Stwosz i inni ) - Płyty, nagrania, literatura, wytwory kultury i sztuki- Wykorzystanie książek historycznych, albumów, zdjęć, ilustracji- Wzbogacanie wiadomości poprzez opowiadania, analizowanie ilustracji, swobodne wypowiedzi, wykorzystywanie materiałów historycznych, reprodukcji dzieł
Edukacja przyrodnicza - Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych minerałów np.: wapień, krzemiany, bursztyn- Poznawanie zjawisk przewodnictwa; dobrych i złych przewodników ciepła- Poznawanie kalendarzowych okresów pór roku i ich charakterystycznych zjawisk w kosmosie (np.: położenie Ziemi wobec Słońca) - Praktyczne doświadczanie za pomocą zmysłów, doświadczeń i eksperymentów- Wykorzystanie Encyklopedii Przyrodniczej, globusa


- Eksperymentowanie z różnymi nasionkami roślin- Poznawanie przyczyn powstawania dziury ozonowej, kwaśnego deszczu oraz skutków i ich działania w środowisku - Obserwowanie przez szkło powiększające budowy roślin i nasion-Obserwowanie etapów wzrostu i budowy roślin- Wykorzystanie literatury z tego zakresu
Edukacja społeczno - moralna - Odszukiwanie na planie miasta: ulicy, osiedla, na której mieszkają koledzy, znajomi itd.- Interesowanie się aktualnymi sprawami dziejącymi się w kraju, państwach Unii Europejskiej i na świecie- Poznawanie historii świata, umieszczanie różnych wydarzeń z dziejów Ziemi i ludzkości w czasie np.: epoka dinozaurów, człowiek pierwotny, budowa piramid, aż po współczesność- Badanie kosmosu, galaktyki, ważniejsze odkrycia i wynalazki - Obcowanie z mapą miasta Jarosławia- Rozmowy na podstawie informacji przekazywanych przez telewizję, prasę itp.- Dostarczanie materiałów dydaktycznych i naukowych dotyczących problemu, dyskusje, wyciąganie wniosków

Ewaluację powyższego programu przeprowadzę za pomocą Arkusza Ewaluacji na koniec roku szkolnego 2005/2006.
Arkusz Ewaluacji osiągnięć dziecka zdolnego 6 letniego

Tak Nie Czasami

1. Dziecko potrafi tworzyć zakończenia opowiadań, bajek,
historyjek obrazkowych...........................................................................................

2. Formułuje zdania złożone podrzędnie i nadrzędnie............................................

3. Zna części mowy oraz ich funkcje jaką pełnią w zdaniu....................................

4. Potrafi wypowiadać skomplikowane wyrazy......................................................

5. Chętnie korzysta z dostępnej literatury naukowej dotyczącej
różnych dziedzin życia............................................................................................

6. Samodzielnie czyta książki, korzysta z encyklopedii,
słowników, wartościowych komiksów i prasy.......................................................

7. Rozwiązuje krzyżówki literowo - obrazkowe z hasłem,
rebusy, układanki.....................................................................................................

8. Pisze wyrazy, proste zdania w liniaturze.............................................................

9. Zna zasady ortografii w pisowni wyrazów z "ó", "rz", "ż" itd. ..........................

10. Poznało zasady interpunkcyjne, rozpoznaje zdania orzekające,
pytające i rozkazujące..............................................................................................

11. Poprawnie rozwiązuje zadania matematyczne w zakresie 100.........................

12. Potrafi dokonać działań na grafach i osi liczbowej...........................................

13. Potrafi posługiwać się pieniędzmi, zna ich wartość..........................................

14. Zna jednostki miary długości............................................................................

15. Potrafi określać pojemność cieczy w naczyniach, posługiwać się
miarą pojemności (litr, itp.).....................................................................................

16. Zna się na zegarku, określa prawidłowo czas...................................................
17. Waży towary, posługuje się jednostką wagi......................................................

18. Dziecko zna kulturę, tradycje, zwyczaje ludzi różnych
narodowości.............................................................................................................

19. Rozpoznaje wytwory kultury, sztuki ludzi żyjących w różnych
epokach historycznych............................................................................................

20. Interesuje się twórczością znanych malarzy, rzeźbiarzy...................................

21. Umiejętnie odnajduje na mapie miasta ulice, na których mieszkają
znajomi....................................................................................................................

22. Potrafi zinterpretować aktualne wydarzenia w kraju, Państwach Unii Europejskiej i na świecie.........................................................................................

23. Potrafi umiejscowić w czasie różne wydarzenia z dziejów Ziemi i
ludzkości..................................................................................................................

24. Interesuje się wynalazkami, odkryciami, zdobyczami kosmosu.......................

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie