Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć rozwijających z dzieckiem zdolnym dla klas 0 i I

 

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z DZIECKIEM ZDOLNYM
     Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 – 7 lat, które przejawiają uzdolnienia w obrębie obszaru edukacji językowej (polonistycznej).

ZAŁOŻENIA:
 • doskonalenie u dzieci umiejętności czytania ze zrozumieniem, a w szczególności cichego czytania w celu otworzenia przed nimi drogi rozwoju umysłowego i powodzenia w szkole;
 • zainteresowanie dzieci literami pisanymi i powiązanie czytania z pisaniem na miarę możliwości wychowanków:
  • układanie słów i zdań z alfabetu ruchomego;
  • uzupełnianie zdań z lukami;
  • zamienne stosowanie pisania na maszynie i komputerze;
  • pisanie po śladzie liter, wyrazów, zdań;
  • kalkowanie liter pisanych, wyrazów, zdań;
  • pisanie w liniaturze;
 • zapoznanie dzieci z wybranymi zagadnieniami edukacji polonistycznej klasy pierwszej:
  • ćwiczenia doskonalące technikę czytani cichego ze zrozumieniem;
  • ćwiczenia w mówieniu:
    wypowiedzi na określony temat;
   • tworzenie pytań;
   • układanie odpowiedzi na pytania;
   • układanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej;
   • układanie opisu (przedmiot, zwierzę, roślina);
   • układanie zdań z podanymi wyrazami;
   • układanie pytań do tekstu;
   • układanie zakończenia opowiadania, bajki, baśni.
CEL GŁÓWNY:
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień polonistycznych, w obrębie obszaru edukacji językowej;
 • tworzenie warunków, w których dziecko rozwija nabyte doświadczenia językowe ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania;
 • rozwijanie aktywności i zdolności poznawczych dzieci;
 • pobudzanie twórczego wyrażania własnych sądów, myśli, doznań, uczuć;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania słowami treści, odczuć, pragnień.
CELE OPERACYJNE
Dziecko:
 • poszerza zakres wiadomości związanych z opracowywanym tematem, określoną sytuacją;
 • potrafi logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski;
 • różnicuje zdania oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • rozwija samodzielność;
 • poszerza zasób słownictwa;
 • stosuje zdobyte wiadomości przy rozwiązywaniu krzyżówek;
 • doskonali zdobyte umiejętności;
 • czyta po cichu ze zrozumieniem teksty literackie oraz proste teksty informacyjne;
 • zwraca uwagę na poprawne posługiwanie się językiem polskim;
 • czyta teksty z podziałem na role;
 • korzysta z encyklopedii;
 • próbuje układać rymy, wierszyki.
METODY: aktywizujące, integracyjne w pracy z grupą – pedagogika zabawy.

FORMY PRACY: praca indywidualna, grupowa.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Lp. Działania Kryterium sukcesu
1. Uzupełnianie luk w tekstach. Dziecko prawidłowo ze zrozumieniem uzupełnia luki w zdaniach.
3. Redagowanie opowiadań opisów. Zabawy twórcze werbalne rozwijające mowę, poszerzające zasób słownictwa. Wychowanek potrafi samodzielnie redagować twórczą wypowiedź ustną.
4. Układanie zdań z podymi wyrazami (np z trudnościami ortograficznymi). Doskonalenie mowy poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym. Dziecko poprawnie stosuje części mowy w różnych przypadkach, rodzajach, liczbach, osobach w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym w zdaniach.
5. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania krzyżówek, zagadek literowych, rebusów obrazkowo – wyrazowych. Potrafi rozwiązać krzyżówki, zagadki, rebusy.
6. Przyporządkowanie do obrazków i sytuacji zabawowych napisów w formie zdań, tekstów. Dziecko poprawnie wykonuje zadania.
7. Różnicowanie zdań oznajmujących, pytających, wykrzyknikowych.
Wskazywanie w tekście powyższych zdań. Wstawianie odpowiednich znaków interpunkcyjnych.
Potrafi przyporządkować zdaniom odpowiednie znaki interpunkcyjne(oznajmujące, pytające, rozkazujące).
8. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej. Potrafi porządkować wyrazy w zdaniu.
9. Wykonanie dowolną techniką plastyczną ilustracji do przeczytanego tekstu. Dziecko czyta ze zrozumieniem tekst i wykonuje do niego odpowiednią ilustrację.
10. Rozwiązywanie testów z książki „Czytam ze zrozumieniem”. Dziecko doskonali zdobyte umiejętności.
11. Czytanie fragmentów tekstu i opowiadanie dalszego biegu wydarzeń. Potrafi przewidzieć dalszy ciąg czytanego tekstu.
12. Uczestniczenie w zabawach „Rymowanki”, „Wierszowanki”. Wyszukuje w wierszach wyrazy rymujące się.
Dobiera rym do podanego wyrazu. Samodzielnie tworzy pary wyrazów
Układa krótkie rymowanki, wierszyki.


OCZEKIWANE EFEKTY
Dziecko potrafi:
 • prawidłowo uzupełniać luki w tekście;
 • ze zrozumieniem przeczytać po cichu tekst;
 • układać pytania do przeczytanego tekstu;
 • opisywać słownie przedmiot , zwierzę, roślinę;
 • przyporządkować napisy, zdania do obrazków;
 • odpowiedzieć prawidłowo na pytania dotyczące treści tekstu;
 • samodzielnie redagować twórczą wypowiedź ustną;
 • stosować części mowy w różnych przypadkach, rodzajach, liczbach, osobach w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym w zdaniach;
 • rozwiązywać krzyżówki, zagadki, rebusy;
 • poprawnie wykonać zadania;
 • porządkować wyrazy w zdaniu;
 • zaprojektować i wykonać pracę plastyczną do tekstu;
 • przewidzieć dalszy ciąg czytanego tekstu;
 • wskazać na związek tekstu z ilustracjami.
EWALUACJA
     Na zakończenie zajęć dzieci oceniają ich atrakcyjność. Nauczyciel zaś na podstawie obserwacji i kart pracy uzupełnia na bieżąco

Arkusz wiadomości i umiejętności dziecka.
     Arkusz obserwacji ma na celu dostarczenie informacji dotyczącej zasobu wiadomości i umiejętności, także rozwój indywidualnych zdolności dziecka.

Ćwiczenia doskonalące umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem
 1. Wyróżnianie w podanych wyrazach innych wyrazów.
 2. Wyszukiwanie określonego typu wyrazów ukrytych w zdaniach.
 3. Wykrywanie zbędnych słów w tekście.
 4. Wykrywanie błędnych słów i zastępowanie ich właściwymi.
 5. Wykonywanie czynności zgodnie z instrukcją.
 6. Rysowanie obrazka zgodnie z podaną instrukcją.
 7. Modyfikowanie obrazka zgodnie z instrukcją.
 8. Udzielanie odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego tekstu.
 9. Różne typy pytań i poleceń:
  • pytania uczące znaczenie wyrazów,
  • skreślanie wyrazów niepasujących do pozostałych,
  • nadawanie wspólnej nazwy wyrazom.
 10. Ćwiczenia antyregresyjne – czytanie wyrazów podobnych optycznie, ale różniących się znaczeniowo.
 11. Ćwiczenia pola widzenia.
WNIOSKI
     Badania potwierdzają, że braki w cichym czytaniu tekstu ze zrozumieniem odbijają się negatywnie na postępach uczniów w nauce, dobre zaś opanowanie tej umiejętności sprzyja w sposób istotny osiąganiu powodzeń dydaktycznych.
     Im więcej czasu przeznacza się na stosowanie ćwiczeń w cichym czytaniu, tym szybciej doprowadza się do umiejętności pracy z tekstem i jego rozumienia.
     Im wyższy stopień rozumienia czytanego po cichu tekstu, tym większa możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy.
     Analizując wnioski należałoby stwierdzić, że dla polepszenia wyników nauczania trzeba prowadzić systematyczną i planową pracę w zakresie stosowania ćwiczeń w cichym czytaniu ze zrozumieniem.
     Stosowanie cichego czytania ze zrozumieniem przyczynia się do zwiększenia samodzielności, dzięki której staje się poszukiwaczem, badaczem, a nauczyciel pełni tylko funkcję kierującego.

Opracowała Agata Zielińska

Bibliografia:
 1. Gemińska - Majer Barbara: Wdrażanie uczniów klas początkowych do rozumienia tekstu, "Nauczanie Początkowe" 1992/93 nr 1-2
 2. Grelowska Wanda: Wpływ umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem na powodzenia dydaktyczne uczniów, „Nauczanie początkowe" 1992/93 nr 3
 3. Kopyść Stefania: Wybrane ćwiczenia doskonalące umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, „Nauczanie Początkowe" 1992/93 nr 4
 4. Cichy Danuta, Cywińskia Elżbieta,…: Program Nauczania Zintegrowanego w klasach 1 – 3 S.P, Warszawa 1999, JUKA
 5. PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ABC, WSiP DKW – 4013-1/00

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:57:55
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:57:55) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie