Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska

w Przemyślu

ul. Tymona Terleckiego 6, 37-700 Przemyśl
tel. (016) 678 37 90
www:   http://www.pwsw.eu
e-mail:   rektorat@pwsw.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4016 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Instytut Historii i Archiwistyki
Instytut Historii i Archiwistyki prowadzi studia licencjackie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunku historia. Studia trwają 3 lata (sześć semestrów) i kończą się egzaminem licencjackim (obroną pracy licencjackiej). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki bądź podjęcia pracy zgodnie ze zdobytymi podczas studiów kwalifikacjami.Oferowane specjalizacje (do wyboru):

 • nauczycielska,
 • turystyka międzynarodowa (nowość!),
 • kulturoznawstwo (nowość!),
 • zarządzanie dokumentacją współczesną.

Uzupełnieniem toku kształcenia każdego studenta jest obowiązkowa praktyka zawodowa. Zajęcia dydaktyczne studentów stacjonarnych obywają się od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne są bezpłatne. Zajęcia dydaktyczne studentów niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele w każdym tygodniu. Czesne za semestr nauki w trybie niestacjonarnym wynosi 1250zł.

Studenci (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) mają możliwość uzyskania stypendiów: socjalnego, mieszkaniowego, specjalnego, na wyżywienie oraz za wyniki w nauce i sporcie.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie historii.

Instytut Politologii i Polityki Regionalnej prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Politologia w zakresie specjalności: Polityka Regionalna. Trwają one 3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem licencjackim (obroną pracy licencjackiej). Integralną częścią studiów jest 3 tygodniowa praktyka zawodowa. Cykl kształcenia w trybie stacjonarnym obejmuje nie mniej niż 2000 godzin dydaktycznych, zaś w trybie niestacjonarnym przedmioty kierunkowe i specjalnościowe w wymiarze 80%, pozostałe przedmioty 60% godzin studiów stacjonarnych - bez wychowania fizycznego. Zajęcia dydaktyczne studentów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast w trybie niestacjonarnym od piątku (od godziny 16-stej) do niedzieli (włącznie). Studia stacjonarne są bezpłatne, niestacjonarne odpłatne, a czesne za semestr nauki od roku akad. 2007/2008 wynosi -1200 zł. Absolwenci mają możliwość kontynuacji studiów na magisterskich kierunkach politologicznych.

Celem kształcenia na kierunku Politologia ze specjalnością Polityka Regionalna jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie standardu politologicznego (przedmioty: kierunkowe, podstawowe, kształcenia ogólnego) oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie polityki regionalnej (przedmioty specjalistyczne) uzupełnionej poprzez praktykę zawodową. Zakres wiedzy zdobyty przez absolwenta, z jednej strony umożliwia dalsze kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie politologii, z drugiej gwarantuje rzetelne kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w instytucjach życia publicznego: urzędach państwowych i samorządowych, agencjach rządowych i regionalnych, fundacjach, organizacjach pozarządowych, mediach lokalnych, regionalnych, itp. Absolwent, dzięki zdobytej wiedzy specjalistycznej m.in. w zakresie programowania, funkcjonowania i absorpcji europejskich funduszy strukturalnych oraz znajomości uwarunkowań polityki regionalnej wszechstronnie poszerza możliwości zatrudnienia. Staje się bardziej konkurencyjny na rynku pracy.

Zajęcia dydaktyczne posiadają formę: wykładów, ćwiczeń, lektoratów, proseminariów licencjackich i seminariów licencjackich. Wszystkie formy zajęć dydaktycznych oceniane są według tradycyjnej skali ocen: bardzo dobry (5), plus dobry (+4), dobry (4), plus dostateczny (+3), dostateczny (3), niedostateczny (2).

Niezależnie od tradycyjnej skali ocen zajęcia dydaktyczne wraz z praktyką zawodową podlegają Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów (European Credit Transfer System).

W trakcie 3-letnich studiów licencjackich student może uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów programowych, niezależnie od tradycyjnej oceny.

Instytut Polonistyki

Studia w Instytucie Polonistyki PWSW trwają 3 lata i kończą się dyplomem licencjata filologii polskiej. W ramach kierunku filologia polska prowadzimy zajęcia na dwóch specjalnościach:

 • specjalność "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna"
 • specjalność nauczycielska

Program studiów na kierunku "filologia polska" jest zgodny ze standardami ministerialnymi i został pozytywnie oceniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną (2004 r.)

Specjalność "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna"
Celem studiów na tej specjalności jest kształcenie absolwentów, którzy będą mogli kompetentnie wykonywać zawody wymagające znajomości specyfiki rynku prasy. U nas zdobędziesz zawód:

 • dziennikarza lub redaktora (zwłaszcza w mediach lokalnych),
 • rzecznika prasowego (w instytucjach publicznych i biznesowych)
 • specjalisty ds. public relations.

Absolwenci tej specjalności mogą też kontynuować polonistyczne studia na poziomie magisterskim na uczelniach akademickich, kształcących polonistów na specjalnościach nie-nauczycielskich (np. komparatystyka, wiedza o kulturze, specjalność ogólna, dziennikarstwo). Absolwent specjalności dziennikarskiej może też uzyskać uprawnienia do pracy w szkole, jeśli we własnym zakresie ukończy kurs specjalizacyjnych przedmiotów pedagogicznych.

Specjalność nauczycielska
Program studiów filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej jest nakierowany na wykształcenie nauczycieli polonistów, którzy dobrze będą radzić sobie na rynku pracy lub w dalszej karierze naukowej. PWSW przygotowuje absolwentów do prowadzenia zajęć z przedmiotu głównego: "języka polskiego" i przedmiotu dodatkowego: historii, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy (kształcenie tego typu zgodne jest z zaleceniami MEN).

Podczas trzech lat studiów w Instytucie Polonistyki można poznawać najnowszą literaturę polską i obcą, historię polskiej i światowej literatury, nowoczesną wiedzę lingwistyczną, a także kształcić praktyczne umiejętności komunikacyjne, przydatne w pracy szkolnej, aktywności publicznej i w życiu codziennym.
Oprócz kanonu polonistycznego proponujemy też interesujące przedmioty kształcenia ogólnego, jak: filozofia, kulturoznawstwo, historia Polski i świata, informatyka oraz blok przedmiotów do wyboru (m.in. film, sztuka nowoczesna, psychologia percepcji dzieł sztuki, językowy obraz świata, literatura popularna, retoryka itp.).
Szczególny nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności pedagogicznych, przydatnych do pracy w szkole. Zapewniamy zajęcia z psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania, technologii informacyjnej oraz 8 tygodni praktyk nauczycielskich w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Instytut Socjologii

Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu prowadzi nabór na trzyletnie wyższe studia zawodowe (licencjat) na kierunku Socjologia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Od nadchodzącego roku akademickiego PWSW w Przemyślu chcąc sprostać wyzwaniom współczesnego społeczeństwa i gospodarki uelastycznia ofertę edukacyjną wprowadzając wolny wybór specjalności zawodowych na istniejących w uczelni kierunkach

Osoby rozpoczynające studia na kierunku "Socjologia" od drugiego roku studiów mają do wyboru następujące specjalności:
1. Praca socjalna (spełnia ustawowe wymagania niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego)
2. Socjologia rynku pracy (europejski rynek pracy)
3. Polityka regionalna
4. Studia środkowo-europejskie
5. Specjalność celna*
6. Zarządzanie zasobami i ludzkimi projektami* (projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE)

* uruchomienie specjalności jest uzależnione od naboru i zainteresowania określonym profilem studiów

Instytut Ukrainistyki

Instytut Ukrainistyki PWSW prowadzi studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne w ramach kierunku ukrainistyka, specjalności: ekonomiczno-dziennikarska oraz specjalność translatoryczna. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem licencjackim oraz obroną pracy dyplomowej. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatnym) i niestacjonarnym (płatnym).

Interdyscyplinarne studia ukrainistyczne są otwartym w 2006 roku kierunkiem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Nowy kierunek ma sprzyjać realizacji projektu większego: stworzenia na pograniczu polsko-ukraińskim Akademii Wschodnioeuropejskiej, która kontynuować będzie chlubne tradycje uczelni położonych na granicy Unii Europejskiej i państw do niej aspirujących. Przemyska ukrainistyka będzie wykorzystywać bliskość ośrodków naukowych Ukrainy Zachodniej dla budowy sieci kontaktów międzynarodowych i merytorycznego wzbogacenia studiów.

Program trzyletnich studiów licencjackich łączy wiedzę w zakresie mentalności, historii i duchowości Ukrainy ze znajomością realiów życia współczesnego - ekonomii, podstaw prawa, systemu politycznego, kulturoznawstwa i antropologii. Studia ukrainistyczne proponują wiedzę na temat historii Ukrainy oraz jej miejsca w Europie i świecie, stosunków i współpracy z Polską, krajami Europy Zachodniej, a także Ameryki, gdzie prowadzą działalność naukową i kulturalną elity diaspory ukraińskiej. Program studiów przewiduje jeden semestr kształcenia ogólnego dla wszystkich studentów, a następnie wybór dwuletniej specjalizacji: ekonomiczno-dziennikarskiej lub translatorskiej. Studia zapewniają umiejętność biegłego posługiwania się językiem ukraińskim, a także wybranymi dwoma językami zachodnimi (angielski oraz niemiecki lub francuski).

Chcemy zapewnić kontakt z zagranicznymi ośrodkami badawczymi zarówno na Ukrainie (położony zaledwie 60 km od Przemyśla Lwów, Czerniowce, Iwano-Frankiwśk, Drohobycz i Kijów), jak też silnymi centrami studiów ukrainistycznych na świecie (Wolny Uniwersytet w Monachium, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet w Toronto czy w Edmonton).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich - stacjonarnych lub zaocznych), student może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich - stacjonarnych lub zaocznych) i uzyskać dyplom magistra. Absolwenci-ukrainiści będą mogli znaleźć zatrudnienie jako dziennikarze i komentatorzy życia politycznego, ekonomicznego i kulturalnego oraz jako coraz bardziej potrzebni analitycy w ramach intensywnie rozwijających się dyplomatycznych i gospodarczych stosunków polsko-ukraińskich. Specjalność translatorska przygotowuje do zawodu tłumacza na przykład dla polskich inwestorów współpracujących z Ukrainą jako partnerem strategicznym.

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to nowy, kierunek studiów realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu już od roku akademickiego 2007/2008. Instytut Stosunków Międzynarodowych prowadzi nabór na 3 letnie licencjacie studia w trybie dziennym (stacjonarnym; bezpłatne) oraz w trybie niestacjonarnym zaocznym (odpłatne).

Ogromne zainteresowanie tym kierunkiem studiów pokazuje nam wszystkim, że warto było go uruchomić. Chcemy, by nasza oferta kształcenia była dostosowana do potrzeb aktualnego rynku pracy.

"Stosunki międzynarodowe" to uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy nie tylko politologicznej, lecz także prawniczej i ekonomicznej.

Standardy kształcenia w PWSW na kierunku stosunki międzynarodowe są na najwyższym poziomie, zgodne z obowiązującymi w Polsce normami, i takie same jak w przypadku innych renomowanych polskich uczelni. Jesteśmy przekonani, że wybierając stosunki międzynarodowe dokonaliście Państwo, bądź dokonacie, właściwego wyboru.

Instytut Architektury Wnętrz

Nabór kandydatów na kierunek Architektura Wnętrz ze specjalnościami:

 • projektowanie architektury wnętrz,
 • projektowanie architektury wnętrz sakrlanych,
 • projektowanie wnętrz ogrodowych i krajobrazu.

Architektura Wnętrz to studia licencjackie 3-letnie prowadzone przez profesorów i wykładowców Akademi Szktuk Pięknych w Krakowie.

Studia Podyplomowe

Nasza Uczelnia proponuje również bogatą ofertę studiów podyplomowych:

 • Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej
 • Współpraca transgraniczna i euroregionalna - procedury przygotowywania projektów i ich finansowania
 • Przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej i terroryzmowi
 • Nauczanie dorosłych - organizacja i prowadzenie szkoleń
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie, kontrola i audyt wewnętrzny
 • Doradca d/s profilaktyki i przeciwdziałania korupcji
 • Turystyka międzynarodowa
 • Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Ukraińskie prawo gospodarcze - praktyczne aspekty działalności gospodarczej.

Kontakt
ul. Terleckiego 2
37-700 Przemyśl
tel. (016) 676-01-66
podyplomowe@pwsw.pl

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie