Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

ul. Staffa 7, 25-410 Kielce
tel./fax (041) 368-60-77, (041) 368-66-61
www:   http://www.wsap-kielce.edu.pl
e-mail:   sekretariat@wsap-kielce.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4962 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
O szkole

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach jest Uczelnią Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Uczelnia kontynuuje 10-letnią tradycję Pomaturalnej Szkoły Samorządu i Administracji, której absolwenci odbywali praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej i w większości znaleźli zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej w całej Polsce.

Wraz z innymi uczelniami Fundacji, które działają w Białymstoku, w Łodzi i w Szczecinie, kielecka Uczelnia kieruje sie misją kształcenia pracowników administracji na poziomie odpowiadającym warunkom nowoczesnego, europejskiego państwa prawa, w którym praca w administracji cieszy sie dużym uznaniem społecznym, a dla samych pracowników stanowi powód do dumy. Realizując ten cel Uczelnia ściśle współpracuje z samorządami zarówno w zakresie procesu dydaktycznego, a przede wszystkim praktyk dla studentów, jak i programów badawczych, konferencji i seminariów.

Uczelnia posiada Uniwersytecką Kartę Programu ERASMUS i uczestniczy w Programie Leonardo da Vinci w zakresie międzynarodowych praktyk dla studentów.

O studiach

STUDIA LICENCJACKIE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych (studia pierwszego stopnia) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku ADMINISTRACJA w specjalnościach:

 • Administracja Publiczna
 • lub Administracja w Procesie Integracji Europejskiej.

W trakcie trwania studiów, student ma możliwość wyboru specjalności i specjalizacji, najbardziej odpowiadającej jego zainteresowaniom i potrzebom.

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu LICENCJATA ADMINISTRACJI. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku administracja, oraz suplement do dyplomu, który ma służyć do uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą.

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W demokratycznym państwie prawnym obywatele mają pełne prawo oczekiwać, że będą obsługiwani przez ludzi kompetentnych. Studia w zakresie specjalności "ADMINISTRACJA PUBLICZNA" skutecznie uczą pracy w administracji poprzez wyposażenie jej absolwentów w bogaty zasób wiedzy z zakresu prawa, interpretacji przepisów prawnych, znajomości urzędowych procedur, postępowania administracyjnego, zarządzania publicznego.

Ponadto poprzez trening menedżerski, psychologiczny, socjologiczny, seminaria i ćwiczenia praktyczne, Uczelnia znakomicie przygotowuje do podejmowania decyzji w różnych, często skomplikowanych okolicznościach.

WSAP kładzie szczególny nacisk na dopasowanie programów kształcenia do wymogów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, zapewniając w ten sposób absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania w europejskiej przestrzeni administracyjnej. Zapotrzebowanie na tak wykształconych pracowników administracji szacuje się w Polsce w najbliższych latach na kilkadziesiąt tysięcy osób.

Przygotowanie do zawodu zdobyte w Uczelni ma zastosowanie także w innych obszarach profesjonalnej aktywności poza administracją publiczną. Praca w biznesie wymaga podobnej wiedzy, wysokiego poziomu kompetencji, szeregu sprawności i umiejętności pracy w grupie, jak praca w sektorze publicznym.

Praktyki zawodowe w urzędach miast, gmin, urzędach marszałkowskich, urzędach pracy, instytucjach administracji gospodarczej i finansowej, oraz organizacjach międzynarodowych, pozwalają na skrócenie okresu adaptacji i wdrażania absolwentów do pracy.

Program studiów obejmuje przedmioty z różnych dziedzin prawa, finansów, psychologii, socjologii, oraz innych dyscyplin społecznych.

Specjalizacje na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • Finanse publiczne
 • Informatyka w pracy administracji
 • Administracja i sprawy obywatelskie

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Celem specjalności zawodowej "ADMINISTRACJA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ" jest przekazanie studiującym kompetencji w zakresie działań państwowych - administracyjnych i menedżerskich - w wymiarze europejskim. Należy tu w szczególności wymienić:

 • zdolność do podejmowania działań w zakresie konkretnych uwarunkowań integracji europejskiej na szczeblu administracji państwowej, regionalnej i lokalnej ,
 • znajomość prawa europejskiego i zasad stosowania prawa narodowego w zgodzie z prawem unijnym,
 • wiedzę na temat instytucji europejskich i zasad ich działania,
 • zdobycie umiejętności niezbędnych dla interkulturowych potrzeb i kontaktów z instytucjami europejskimi takich jak: umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, techniki prezentacji, negocjacji i lobbingu, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi,
 • zdolność do międzynarodowej współpracy, szczególnie poprzez zdobycie wiedzy o systemach politycznych i administracyjnych w krajach członkowskich UE oraz znajomość języków obcych,
 • wiedzę o możliwościach zastosowania europejskich środków pomocowych w sektorze publicznym,
 • umiejętności zarządzania projektami w procesie integracji europejskiej,
 • wiedzę ekonomiczną, socjologiczną i psychologiczną pozwalającą absolwentowi dobrze orientować się we współczesnym świecie i podejmować trafne - także w dłuższej perspektywie - decyzje administracyjne i menedżerskie,
 • wiedzę prawniczą dająca rękojmie dobrego wykonywania prawa i swoich obowiązków zgodnie z europejskimi zasadami sprawowania władzy publicznej.
Specjalizacje na studiach dziennych i zaocznych:
 • Europejskie zarządzanie administracją
 • Zarządzanie projektami w procesie integracji europejskiej

STUDIA PODYPLOMOWE

WSAP prowadzi studia podyplomowe:

 • Podyplomowe Studium Samorządu i Administracji
 • Podyplomowe Studium Zarządzanie Programami i Projektami w Administracji Publicznej
 • Podyplomowe Studium Finansów Publicznych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Studia trwają 2 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru zatwierdzonego prze MNiSW. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela).

PODYPLOMOWE STUDIUM SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI

Studium jest adresowane do pracowników urzędów samorządowych wszystkich szczebli samorządów lokalnych, którzy chociaż mają wykształcenie wyższe to jednak pragną doskonalić swoje umiejętności w zakresie procedur administracyjnych oraz zarządzania publicznego. Problematyka:

 • Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej w Polsce
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Podstawy wiedzy o UE, prawie europejskim i procesie integracji europejskiej
 • Polityka lokalna i regionalna w UE
 • Status pracownika samorządowego
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Finanse samorządu
 • Prawo cywilne
 • Przetargi i zamówienia publiczne
 • Polityka informacyjna samorządu i public relations
PODYPLOMOWE STUDIUM ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI I PROJEKTAMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studia są adresowane do kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych (tak państwowych jak i samorządowych) uczestniczących w planowaniu strategicznym i programowaniu operacyjnym oraz nadzorujących realizacje programów i projektów, jak również dla pracowników współuczestniczących w realizacji jakichkolwiek projektów w tym zwłaszcza w obszarze wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczy to zwłaszcza osób zaangażowanych w procesy planowania, realizacji, monitorowania i rozliczania finansowego oraz kontroli w ramach wykonywania bądź nadzoru nad projektami.

Problematyka:

 • Struktura oraz główne sfery działania administracji publicznej
 • Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych
 • Podstawy zarządzania publicznego
 • Zarządzanie rozwojem instytucjonalnym organizacji
 • Regionalne i lokalne planowanie strategiczne - metody i narzędzia
 • Regionalne i lokalne planowanie operacyjne - metody i narzędzia
 • Procedury kontroli i ewaluacja programów i projektów
 • Podstawy metodyki zarządzania projektami
 • Ćwiczenia z metodyki zarządzania projektami
 • Procedury montażu finansowego
 • Opracowywanie projektów wspieranych przez fundusze strukturalne UE
PODYPLOMOWE STUDIUM FINANSÓW PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Studia adresowane są do pracowników urzędów samorządowych wszystkich szczebli samorządów lokalnych, którzy już pracują w szeroko rozumianej sferze finansów samorządowych i pragną doskonalić wiedzę i umiejętności w tym zakresie lub zamierzają podjąć taką pracę. Główną tematyką zajęć będą finanse publiczne w powiązaniu z budżetem samorządu terytorialnego, ewidencja i sprawozdawczość budżetowa, zamówienia publiczne, nadzór i kontrola oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tematyka studiów pozwoli słuchaczom na opanowanie w szerokim zakresie problematyki funkcjonowania administracji finansowej jednostek samorządu terytorialnego tj. województw samorządowych, powiatów, gmin, związków ich jednostek organizacyjnych. Oprócz wiedzy teoretycznej zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków w wyżej wymienionych dziedzinach, pozwolą Państwu posiąść praktyczne umiejętności zastosowania w przyszłej lub aktualnej pracy zdobytych wiadomości. Zajęcia prowadzone będą w niewielkich grupach w formie wykładowo-seminaryjnej umożliwiającej bezpośredni kontakt uczestników studiów z prowadzącymi.

Problematyka:

 • Podstawy finansów publicznych
 • Budżet jednostki samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie finansowe w jednostce samorządu terytorialnego
 • Ewidencja budżetu i sprawozdawczość budżetowa
 • Zamówienia publiczne
 • Pomoc publiczna
 • Partnerstwo Publiczno - Prywatne
 • Nadzór i kontrola
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
STUDIA MAGISTERSKIE

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

26 marca 2004 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, w której między innymi:

 • Uniwersytet Jagielloński zapewnia absolwentom licencjackiego kierunku administracji WSAP w Kielcach, możliwość kontynuowania studiów magisterskich na wydziale Prawa i Administracji UJ.
 • O przyjęciu na SUM decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji UJ na podstawie średniej ze studiów licencjackich i oceny na dyplomie licencjackim.
 • Studia na SUM trwają cztery semestry i kończą się wydaniem dyplomu magistra administracji UJ.
 • Zajęcia na SUM odbywają się w trybie zaocznym w piątki, soboty i niedziele i obejmują siedem zjazdów w semestrze.
 • Opłaty za studia ustalane są corocznie przez Senat UJ na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ i płatne w danym roku akademickim w dwóch równych częściach - do 15 października i do 15 stycznia ( w roku akademickim 2006/07 opłata wynosi 3 800 zł).
 • Współpraca oznacza także pomoc UJ w zakresie pozyskiwania kadry dla prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego WSAP w Kielcach, koordynację planów i programów studiów administracyjnych oraz współpracę naukową.

W roku akademickim 2005/06 pierwsza grupa absolwentów WSAP ukończyła studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji UJ.

AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA

W dniu 11 września 2000 roku została zawarta umowa pomiędzy Instytutem Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, a Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, na podstawie której absolwenci WSAP posiadający dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych są przyjmowani na studia magisterskie uzupełniające w Instytucie Nauk Politycznych w zakresie politologii w systemie studiów zaocznych.

W roku akademickim 2005/06 kolejna grupa absolwentów WSAP ukończyła studia uzupełniające w Instytucie Nauk Politycznych z tytułem magistra politologii.

Zasady rekrutacji

STUDIA LICENCJACKIE

O przyjęcie do WSAP mogą ubiegać się osoby mające wykształcenie średnie i pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w szczególności do pracy w administracji publicznej lub administracji gospodarczej. Na adres Uczelni należy przesłać lub osobiście złożyć w dziekanacie Uczelni następujące dokumenty:

STUDIA PODYPLOMOWE

O przyjęcie do studium podyplomowego mogą ubiegać się osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. Na adres Uczelni należy przesłać lub osobiście złożyć w dziekanacie Uczelni następujące dokumenty:

 • Podanie
 • Życiorys
 • Odpis dyplomu uczelni wyższej

Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Rektor WSAP na podstawie przedłożonych dokumentów.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie