Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
tel. (0-55) 239-38-02, fax 239-38-01
www:   http://www.euh-e.edu.pl
e-mail:   rektorat@euh-e.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11038 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna została powołana na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej w październiku 2001r. (DNS-3-0145-990/Eko/2001) jako niepaństwowa uczelnia zawodowa. W 2004 roku uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działająca na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym. W rejestrze niepaństwowych uczelni została wpisana pod numerem 144.

Struktura Uczelni

Organem jednoosobowym uczelni jest J. M. Rektor, Dziekan Wydziału, a kolegialnym Senat Uczelni. W skład Senatu Uczelni wchodzą:

 • J.M. Rektor, jako przewodniczący senatu,
 • prorektorzy,
 • dziekani,
 • prodziekani,
 • kanclerze,
 • przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnieni w pełnym wymiarze,
 • jeden przedstawiciel studentów,
 • pięciu przedstawicieli założyciela, którymi mogą być również osoby nie zatrudnione na uczelni.
Oferta rekrutacyjna

Wydział

Kierunek

Studia

Tryb

Specjalności

Pedagogika
Pedagogika
studia I-go stopnia stacjonarne (dzienne)
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńcza z praca socjalną
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pedagogika opiekuńcza i wspomaganie rozwoju małego dziecka
niestacjonarne (zaoczne)
studia II-go stopnia stacjonarne (dzienne)
niestacjonarne (zaoczne)
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczna
 • pedagogika opiekuńcza i socjalna
 • pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
 • pedagogika społeczno -rodzinna
 • pedagogika szkoły
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne: nauczycielskie bądź absolwentów kierunku pedagogika)
 • edukacja dla bezpieczeństwa (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne: nauczycielskie)
 • szkolenia dorosłych i doradztwo personalne
Administracja Administracja studia I-go stopnia stacjonarne (dzienne)
 • administracja europejska
 • administracja publiczna
 • administracja samorządowa
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
niestacjonarne (zaoczne)
Administracja Administracja studia II-go stopnia stacjonarne (dzienne)
 • ogólnoadministracyjna
 • administracja samorządowa
 • administracja europejska
 • administracja bezpieczeństwa publicznego
 • administracja gospodarcza
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • logistyka administracji
 • zarządzanie publiczne
 • administracja ochrony zdrowia
 • administracja systemu zabezpieczeń społecznych
niestacjonarne (zaoczne)
Nauk Ekonomicznych
Zarządzanie studia I-go stopnia stacjonarne (dzienne)
 • zarządzanie finansami i controlling
 • zarządzanie procesami logistycznymi
 • zarządzanie małym przedsiębiorstwem
 • zarządzanie procesami sprzedaży
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
niestacjonarne (zaoczne)
Politologia
studia I-go stopnia
stacjonarne (dzienne)
 • media i komunikacja społeczna
 • edukacja społeczno-obywatelska
 • integracja europejska i polityka globalna
 • polityka regionalna
niestacjonarne (zaoczne)
Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo
studia I-go stopnia
stacjonarne (dzienne)
niestacjonarne (pomostowe)
studia II-go stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
Fizjoterapia
studia I-go stopnia
stacjonarne (dzienne)
niestacjonarne (zaoczne)
Ratownictwo Medyczne
studia I-go stopnia
stacjonarne (dzienne)
niestacjonarne (zaoczne)
Fizjoterapia
studia I-go stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
 • ubezpieczenia zdrowotne
 • statystyka i informatyka medyczna
 • promocja zdrowia, odnowa biologiczna i rekreacja
 • menadżer zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
 • inspekcja sanitarna i epidemiologia
 • protetyka słuchu
 • higiena dentystyczna
 • technika ortopedyczna
 • optometria i optyka okularowa
 • elektroradiologia
 • terapia zajęciowa
 • przedstawiciel medyczny
 • medycyna estetyczna i pielęgnacja urody

Uczelnia z akredytacją

Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co oznacza, że wszystkie oferowane przez nią kierunki kształcenia spełniają wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne a poziom prowadzonych studiów w pełni odpowiada kryteriom jakościowym.

Wykładowcy - klucz do sukcesu uczelni

Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna jest ważnym ośrodkiem inspirującym wysiłek młodych ludzi oraz stwarzającym im szanse samodoskonalenia się pod kierunkiem posiadających znaczący dorobek wykładowców. To właśnie kadra naukowo-dydaktyczna decyduje o poziomie kształcenia wyższej uczelni, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo- dydaktycznych EUH-E to ok. 300 osób. Wśród nich znajdują się wybitni lekarze, pedagodzy, historycy, ekonomiści, eksperci, profesorowie, socjolodzy, psycholodzy. Z uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski, dzięki którym możemy gwarantować wysoki poziom nauczania i jakość dyplomu naszej Uczelni. Studenci w liczbach

W Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej studiuje obecnie ponad 7000 studentów. Liczba studentów naszej uczelni z roku na rok sukcesywnie się zwiększa.

Absolwenci - najlepsza wizytówka uczelni

Uczelnia pomaga swoim absolwentom w wejściu na rynek pracy W tym celu zostało uruchomione Centrum Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów w ramach którego działa Klub Absolwenta. Można tu złożyć swoje CV lub sprawdzić aktualne oferty pracy. Centrum promocji zawodowej prowadzi również pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów. Nasi najlepsi absolwenci znajdują zatrudnienie również na uczelni.

Studia za granicą

Od 2005 roku uczelnia jest uczestnikiem europejskiego programu wymiany studentów i naukowców Socrates - Erasmus, w ramach którego studenci naszej uczelni mogą zdobywać wiedzę w partnerskich uczelniach w całej Europie.

Baza dydaktyczna

EUH-E dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym.

Budynek uczelni jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie zlikwidowano bariery architektoniczne. Zainstalowane windy umożliwiają swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Z myślą o nich zainstalowano również toalety. Nasi studenci korzystają z nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych pracowni komputerowych, sal wykładowych a na zajęciach wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny.

Wirtualnie na uczelni

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna zapewnia wszystkim studentom bezpłatny dostęp do Internetu. Stały i swobodny dostęp do zasobów Internetu zmienia sposób postrzegania tej cyfrowej skarbnicy wiedzy. Studenci wykorzystuje Internet nie tylko w celach komunikacyjnych, lecz również jako doskonałą pomoc naukową. Nie jeden referat i praca zaliczeniowa powstały dzięki wiedzy zdobytej w ten sposób.

Biblioteka i czytelnia

Przez pięć lat udało się stworzyć nowoczesną bibliotekę akademicką. Biblioteka EUH-E posiada bardzo obszerny zbiór literatury dotyczącej dyscyplin wiedzy wykładanych w uczelni. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 20 tys. woluminów . Jest to najnowsza literatura dotycząca dyscyplin wiedzy wykładanych w uczelni. Uzupełnienie księgozbioru stanowią encyklopedie, słowniki, bibliografie i literatura popularnonaukowa. Ponadto biblioteka prenumeruje 53 tytułów czasopism fachowych polskich i zagranicznych. Biblioteka jest w pełni zinformatyzowana, każdy student ma możliwość wyszukiwania właściwej dla niego pozycji. Zbiory biblioteczne systematycznie są uzupełniane o najnowsze podręczniki akademickie.

Wydawnictwo EUH-E

Wydawnictwo EUH-E jest bardzo bogate, wydaliśmy około 30 pozycji naukowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż ukazuje się rocznik zatytułowany ACTA ELBINGENSIA, w którym publikują nasi wykładowcy, ale również nasi studenci. W roku 2007 ukazał się już V tom tego rocznika.

Chór akademicki

W EUH-E działa Chór akademicki "Cantata" pod dyrekcją dr hab. Waldemara Górskiego, pracownika dydaktyczno-naukowy Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, animator życia kulturalnego w Elblągu. W 2007 roku chór obchodził jubileusz XX-lecia swojej działalności. Członkami chóru są również studenci i pracownicy EUH-E. Chór uświetnia swoim śpiewem wszystkie uroczystości Uczelni i bierze z powodzeniem udział w koncertach i festiwalach.

Studenci

O zainteresowaniu studentów naszą ofertą edukacyjną przesądza szereg czynników, z pewnością rolę pierwszoplanową pełnią w tym wypadku zasoby intelektualne uczelni, ale nie tylko. Oferujemy naszym studentom możliwość rozwoju w pięciu kołach naukowych: Parlamencie Studentów, Sekcji Żeglarskiej oraz innych sekcjach sportowych. Studenci uzdolnieni plastycznie mogą prezentować swoje prace w uczelnianej Galerii "Bonitas". Najzdolniejsi należą do 10 Najlepszych, mogą publikować swoje artykuły na łamach uczelnianego rocznika, jakim są Acta Elbingesia lub prezentować je podczas konferencji naukowych.

Stypendia i nagrody

Wspieramy materialnie studentów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Studenci EUH-E objęci są też pomocą stypendialną. Przykładowo, w 2007 roku skorzystało z niej ponad 30 % studiujących, co szósty student otrzymał stypendium za wyniki w nauce. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż pani Lidia Wojnarowska, studentka administracji, obecnie już nasza absolwentka, jako pierwsza w historii EUH-E uzyskała stypendium naukowe MENiS a p. Michał Suliga student fizjoterapii otrzymał stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia sportowe.

Uczelnia promuje także szczególnie wyróżniające się postawy społeczne studentów. Osoby najbardziej zaangażowane w życie uczelni lub osiągające najlepsze wyniki w nauce otrzymują listy gratulacyjne, nagrody finansowe lub rzeczowe. W skali roku w ten sposób wyróżnia się średnio kilkunastu studentów. Każdego roku nagrody rzeczowe i listy gratulacyjne otrzymują najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków. Specjalnym programem lojalnościowym objęci są absolwenci EUH-E, którzy decydują się kontynuować studia magisterskie (dotyczy to kierunku pedagogika). Ulgi przysługują także rodzinom studiującym w EUH-E.

Od czterech lat, z inicjatywy Parlamentu Studentów EUH-E, jest przyznawana Nagroda Rektora EUH-E. Stanowi ona rodzaj stypendium naukowego. Otrzymuje ją osoba, która w minionym roku akademickim osiągnęła w skali uczelni najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażowała się w różnorodne formy pracy społecznej.

Każdy student może ubiegać się w uczelni o:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium na wyżywienie,
 • stypendium mieszkaniowe,
 • stypendium naukowe MNiSW,
 • stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce,
 • stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • Nagrodę Rektora EUH-E (nagroda przyznawana jest raz w roku najlepszym studentom),
 • nagrodę pieniężną lub rzeczową za pracę w kole naukowym lub w Parlamencie Studentów,
 • nagrodę ufundowaną przez sponsorów.Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie