Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "notarialnych (rok 2007) - 08"
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dopłaty wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów
obciążają wspólników w dowolnych wysokościach, niezwiązanych z wysokością ich udziałów
powinny być nakładane i uiszczane tylko przez wspólników posiadających udziały uprzywilejowane
Komentarz: art. 177 k.s.h. w zw. z art. 163 pkt 2 k.s.h.
Sprzedaż udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga:
formy pisemnej dla celów dowodowych
formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi
formy aktu notarialnego
Komentarz: art. 180 k.s.h.
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością księgę udziałów prowadzi:
zgromadzenie wspólników
rada nadzorcza lub komisja rewizyjna
zarząd
Komentarz: art. 188 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd trzyosobowy reprezentuje spółkę w następujący sposób:
do zawarcia umowy w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem
do zawarcia umowy w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie wszystkich członków zarządu
do zawarcia umowy w imieniu spółki wystarczające jest samodzielne działanie każdego członka zarządu
Komentarz: art. 205 k.s.h.
Jeżeli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi inaczej, uchwały wspólników wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości co najmniej:
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego
trzykrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego
pięciokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego
Komentarz: art. 230 k.s.h.
Z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników, mogą wystąpić wspólnicy reprezentujący:
co najmniej jedną trzydziestą kapitału zakładowego
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego
Komentarz: art. 236 k.s.h.
Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno się odbyć nie później niż w terminie:
jednego miesiąca po upływie każdego roku obrotowego
trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego
Komentarz: art. 231 § 1 k.s.h.
Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej:
3 dni przed terminem zgromadzenia wspólników
tydzień przed terminem zgromadzenia wspólników
dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników
Komentarz: art. 238 k.s.h.
Jeżeli umowa spółki inaczej nie stanowi, uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga:
większości bezwzględnej
większości trzech czwartych głosów
jednomyślnej uchwały
Komentarz: art. 246 k.s.h.
Powództwo o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wnieść w terminie:
miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale
dwóch miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale
trzech miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale
Komentarz: art. 251 k.s.h.
Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga:
wyłącznie uchwały wspólników
uchwały wspólników i wpisu do rejestru
uchwały wspólników, wpisu do rejestru i zatwierdzenia przez urząd skarbowy
Komentarz: art. 255 k.s.h.
Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony:
w formie pisemnej dla celów dowodowych,
w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi
w formie aktu notarialnego
Komentarz: art. 301 § 2 k.s.h.
Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje:
o równej wartości nominalnej
o równej lub nierównej wartości nominalnej
o równej lub nierównej wartości nominalnej, z tym że jeżeli akcje mają nierówną wartość, to każdy akcjonariusz może mieć tylko jedną akcję
Komentarz: art. 302 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wartość nominalna akcji spółki akcyjnej nie może być niższa niż:
jeden grosz
jeden złoty
dziesięć złotych
Komentarz: art. 308 § 2 k.s.h.
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej:
100.000 złotych
250.000 złotych
500.000 złotych
Komentarz: art. 308 § 1 k.s.h.
W spółce akcyjnej akcje obejmowane mogą być:
po cenie niższej od wartości nominalnej
po cenie niższej od wartości nominalnej, jeżeli pokryte zostaną przed zarejestrowaniem spółki
po cenie wyższej od wartości nominalnej
Komentarz: art. 309 § 1 k.s.h.
Zgłaszając celem wpisu do rejestru jednoosobową spółkę akcyjną:
należy podać sądowi rejestrowemu dane jedynego akcjonariusza
należy podać sądowi rejestrowemu dane jedynego akcjonariusza tylko, jeżeli jest nim inna spółka jednoosobowa
nie trzeba ujawniać tożsamości jedynego akcjonariusza
Komentarz: art. 319 k.s.h.
Według Kodeksu spółek handlowych, statut spółki akcyjnej może uzależnić od zgody spółki rozporządzenie akcjami:
imiennymi
na okaziciela
wszystkimi
Komentarz: art. 337 § 2 k.s.h.
Zasadą przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych jest, że jednej akcji w spółce akcyjnej nie można przyznać więcej niż:
jeden głos
dwa głosy
pięć głosów
Komentarz: art. 352 k.s.h.
Według Kodeksu spółek handlowych, kadencja członka zarządu spółki akcyjnej nie może być dłuższa niż:
2 lata
3 lata
5 lat
Komentarz: art. 369 § 1 k.s.h.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie