Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "adwokackich (rok 2007) - 01"
Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który:
najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat
najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat
w dniu składania przyrzeczenia kończy 18 lat
Komentarz: art. 99 Konstytucji R.P.
Zgodnie z Konstytucją RP, komisję śledczą do zbadania określonej sprawy powołuje:
Sejm
Senat
Prezydent Rzeczypospolitej
Komentarz: art. 111 ust. 1 Konstytucji R.P.
Do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej ustawę przedstawia:
Marszałek Senatu
Prezes Rady Ministrów
Marszałek Sejmu
Komentarz: art. 122 ust. 1 Konstytucji R.P.
Ważność referendum ogólnokrajowego stwierdza:
Marszałek Senatu
Marszałek Sejmu
Sąd Najwyższy
Komentarz: art. 125 ust. 4. Konstytucji R.P.
Według Konstytucji RP, Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez:
Senat
Sejm za zgodą Senatu
Prezesa Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Sejmu
Komentarz: art. 209 ust. 1 Konstytucji R.P.
Trybunał Konstytucyjny składa się z:
15 sędziów
20 sędziów
25 sędziów
Komentarz: art. 194 ust. 1 Konstytucji R.P.
Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje:
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie
Sejm po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Komentarz: art. 194 ust. 2 Konstytucji R.P.
Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa:
cztery lata
pięć lat
trzy lata
Komentarz: art. 187 ust. 3 Konstytucji R.P.
Wybory do Sejmu i Senatu zarządza:
Prezes Rady Ministrów
Prezydent Rzeczypospolitej
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Komentarz: art. 98 ust. 2 Konstytucji R.P.
Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu:
prawomocnego stwierdzenia ważności wyborów
objęcia przez niego urzędu
ogłoszenia ważności wyborów w Dzienniku Ustaw
Komentarz: art. 128 ust. 1 Konstytucji R.P.
Zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wyraża:
Prezes Rady Ministrów
wojewoda, właściwy według ostatniego miejsca stałego zameldowania obywatela
Prezydent Rzeczypospolitej
Komentarz: art. 137 Konstytucji R.P.
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje:
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Administracyjnego
Sejm na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Administracyjnego
Prezydent Rzeczypospolitej
Komentarz: art. 144 ust. 3 pkt 22 Konstytucji R.P.
Zwoływanie pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu należy do kompetencji:
Zgromadzenia Narodowego
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Prezydenta Rzeczypospolitej
Komentarz: art. 144 ust. 3 pkt 2 Konstytucji R.P.
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powoływany jest na kadencję:
pięcioletnią
sześcioletnią
czteroletnią
Komentarz: art. 183 ust. 3 Konstytucji R.P.
Przewodniczącym Trybunału Stanu jest:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
sędzia Trybunału Stanu wybrany przez Ogólne Zgromadzenie Sędziów Trybunału Stanu
sędzia Trybunału Stanu wybrany przez Sejm
Komentarz: art. 199 ust. 2 Konstytucji R.P.
Zgodnie z Kodeksem karnym, występek można popełnić:
tylko umyślnie
umyślnie, a nieumyślnie tylko jeżeli ustawa tak stanowi
umyślnie, a nieumyślnie tylko wtedy, gdy dolna granica zagrożenia przekracza 1 rok pozbawienia wolności.
Komentarz: art. 8 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, wymierzając karę młodocianemu, sąd:
zawsze stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, ale tylko wtedy, gdy sprawca pojednał się z pokrzywdzonym
Komentarz: art. 60 § 1 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, nie popełnia przestępstwa z uwagi na wyłączenie bezprawności ten, kto:
działa w celu przeprowadzenia eksperymentu ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy
dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność
dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności
Komentarz: art. 27 § 1 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, karę ograniczenia wolności wymierza się:
w latach
w latach i miesiącach
w miesiącach
Komentarz: art. 34 § 1 k.k.
Zgodnie z Kodeksem karnym, wymierzając karę ograniczenia wolności sąd może zobowiązać skazanego do:
nauki
wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby
poddania się leczeniu rehabilitacyjnemu
Komentarz: art. 36 § 2 k.k. w zw. z art. 72 § 1 k.k.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie