Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "11. Finanse przedsiębiorstwa"
0. Aktywa trwałe czyli majątek przedsiębiorstwa, charakteryzuje:
termin realizacji krótszy niż 12 miesięcy
termin realizacji dłuższy niż 12 miesięcy
termin realizacji zamykający się w okresie 12 miesięcy
termin realizacji jest nie istotny
1. Aktywa obrotowe czyli majątek przedsiębiorstwa, charakteryzuje:
termin realizacji krótszy niż 12 miesięcy
termin realizacji dłuższy niż 12 miesięcy
termin realizacji zamykający się w okresie 12 miesięcy
termin realizacji jest nie istotny
2. Zysk to:
różnica między wartością kosztów a przychodami
różnica między wartością przychodów a kosztami
koszty stałe pomniejszone o koszty zmienne
dochodowość produktu
3. Do aktywów trwałych przedsiębiorstwa zalicza się:
patenty
udziały
środki pieniężne
akcje
4. Do aktywów obrotowych przedsiębiorstwa zalicza się:
licencje
programy komputerowe
środki transportu
papiery wartościowe
5. Bilans przedsiębiorstwa odzwierciedla:
zyski w poszczególnych latach
wszystkie koszty poniesione przez przedsiębiorstwo
majątek przedsiębiorstwa oraz źródła jego finansowania w danej chwili
straty i zyski w poszczególnych latach
6. Rachunek zysków i strat jest:
zestawieniem kosztów prowadzonej działalności
rachunkowym odzwierciedleniem bilansu przedsiębiorstwa
zestawieniem przychodów ze sprzedaży i kosztów prowadzonej działalności
rachunkiem opłacalności przedsięwzięcia
7. Próg rentowności wylicza się w celu:
opracowania bilansu przedsiębiorstwa
określenia kosztów całkowitych
opracowania rachunku wyników
określenia opłacalności przedsięwzięcia
8. Które twierdzenie jest prawdziwe?
dochód to przychód pomniejszony o koszty
przychodem jest to co ?wypływa? z przedsiębiorstwa
kosztem jest to co ?pozostaje? w przedsiębiorstwie
przychód to koszty pomniejszone o dochód
9. Różnica między przychodami a kosztami stanowi:
przychód
dochód
stratę
zysk
10. Wskaźniki rentowności informują o:
wypłacalności przedsiębiorstwa
opłacalności przedsiębiorstwa
wykorzystaniu aktywów do uzyskania przychodów ze sprzedaży
zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze zobowiązań
11. Wskaźniki płynności informują o:
wypłacalności przedsiębiorstwa
opłacalności przedsiębiorstwa
wykorzystaniu aktywów do uzyskania przychodów ze sprzedaży
zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze zobowiązań
12. Wskaźniki aktywności gospodarczej informują o:
wypłacalności przedsiębiorstwa
opłacalności przedsiębiorstwa
wykorzystaniu aktywów do uzyskania przychodów ze sprzedaży
zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze zobowiązań
13. Wskaźniki zadłużenia informują o:
wypłacalności przedsiębiorstwa
opłacalności przedsiębiorstwa
wykorzystaniu aktywów do uzyskania przychodów ze sprzedaży
zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze zobowiązań
14. Źródłem finansowania działalności przedsiębiorstwa jest:
kredyt
udziały
akcje
obligacje
15. Koszt jest to wyrażone wartościowo:
zużycie składników majątku trwałego
zużycie składników majątku obrotowego
zużycie składników pasywów
zużycie składników aktywów
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie