Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "114. Rolnictwo, jego typy oraz warunki rozwoju"
Gdzie powstawały pierwsze ośrodki działalności ludzkiej i cywilizacji?
na korzystnych terenach
w Mezopotamii
w Palestynie
w Egipcie
Gdzie powstawały pierwsze ośrodki działalności ludzkiej?
w dolinach wielkich rzek
na obrzeżach wielkich pustyń
w miejscach, gdzie był długi okres wegetacji
na żyznych glebach
Rozwój cywilizacji sprzyjał:
zasiedlaniu mniej korzystnych terenów
rozwojowi agrarnemu
wzrostowi liczebności ludzi
zagospodarowywaniu terenów strefy umiarkowanej
Który z krajów, mimo posiadania niekorzystnych gospodarczo terenów, odznacza się wysokim poziomem społeczno-gospodarczym?
Japonia
Wenezuela
Indie
Ukraina
Który z krajów, mimo posiadania niekorzystnych gospodarczo terenów, odznacza się niskim poziomem społeczno-gospodarczym?
Singapur
Wenezuela
Indie
Ukraina
Jakie dziedziny gospodarki obejmuje gospodarka światowa?
rybołówstwo
przemysł
budownictwo
usługi
Co oznacza skrót ISIC?
Międzynarodowa Klasyfikacja Działów Gospodarki
Międzynarodowe Grupy Gospodarki Światowej
Międzynarodowa Klasyfikacja Działów Gospodarki i Usług
Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności Gospodarczej
Rolnictwo zajmuje się:
międzynarodowym handlem produktami rolnymi
hodowlą zwierząt
uprawą roślin
wstępną obróbką roślinną
Ekonomiczna funkcja rolnictwa:
stwarza miejsca pracy
dostarcza żywności
dostarcza produktów na potrzeby handlu
wpływa na rozwój rolnictwa
Społeczna funkcja rolnictwa:
stwarza miejsca pracy
wpływa na ekonomiczną funkcję rolnictwa
oferuje miejski styl życia
zmienia krajobraz poprzez działalność gospodarczą człowieka
Co powoduje różny udział rolnictwa w produkcji krajowej w poszczególnych krajach?
postęp technologiczny
usługi
poziom rozwoju rolnictwa
opłacalność tej dziedziny gospodarki
W Polsce odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie mieści się w przedziale:
10-20%
20-40%
30-40%
40-60%
Jakie europejskie kraje mają najniższy odsetek (poniżej 5%) ludności zatrudnionej w rolnictwie?
Hiszpania
Dania
Macedonia
Bośnia i Hercegowina
Ile oC wynosi dolna granica izotermy dla uprawy roślin?
+5 w najzimniejszym miesiącu roku
+10 w najcieplejszym miesiącu roku
+15 w najcieplejszym miesiącu roku
+20 w najcieplejszym miesiącu roku
Które tereny sprzyjają rolnictwu?
równinne strefy umiarkowanej
nisko położone strefy umiarkowanej
nisko położone w strefie klimatu gorącego
wyżyny w strefie równikowej
Które tereny niekorzystnie wpływają na rolnictwo?
wyżyny w strefie równikowej
nisko położone w strefie klimatu wilgotnego
nisko położone w strefie klimatu gorącego
górzyste
W klimacie podzwrotnikowym morskim uprawa zbóż rozpoczyna się:
bardzo wcześnie
wcześnie
późno
bardzo późno
Piętrowość klimatyczna:
nie występuje na obszarach polarnych
ustala górną granicę uprawy roślin
jest to cecha charakterystyczna dla gór
ustala górną granicę hodowli zwierząt
Klimatyczne piętro mroźne zaczyna się od wysokości:
2000 m.n.p.m.
3500 m.n.p.m.
4000 m.n.p.m.
4500 m n.p.m.
W jakim państwie występuje rolnictwo wielkoobszarowe nastawione na produkcje zbóż?
w Rosji
w Wielkiej Brytanii
w Kanadzie
w Australii
Rolnictwo wyspecjalizowane w hodowli zwierzęcej zajmuje się chowem:
bydła mlecznego
trzody chlewnej
drobiu
owiec
W Polsce występuje rolnictwo:
średnioobszarowe
wyspecjalizowane w hodowli zwierzęcej
tradycyjne
wieloprodukcyjne
Na ile typów dzieli się rolnictwo tradycyjne?
4
5
6
7
Rolnictwo tradycyjne ugorowe:
występuje w państwach strefy klimatu ciepłego
występuje m.in. w Polsce
występuje w południowej Azji
jest oparte na różnych własnościach ziemi
Rolnictwo tradycyjne ciągłe o mieszanej strukturze produkcji:
występuje w zachodniej Azji
charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw
charakteryzuje się średnią intensywnością
charakteryzuje się wysoką intensywnością
Na ile typów dzieli się rolnictwo?
3
4
5
6
Rolnictwo żarowo-odłogowe:
występuje w niektórych rejonach Środkowej Afryki
występuje w niektórych rejonach Ameryki Środkowej
polega na uprawie roślin po wcześniejszym wypaleniu fragmentów terenu
polega na odłogowaniu pól
Jakie gleby są bardzo dobre do produkcji roślinnej?
bielicowe
czarne ziemie
czarnoziemy
rędziny
Jakie czynniki pozaprzyrodnicze mają duży wpływ na rozwój rolnictwa?
stopnień rozwoju państwa
zapotrzebowanie rynku
struktura agrarna
wysokość produkcji
Rolnictwo tradycyjne mało intensywne, wielkoobszarowe i wysokotowarowe:
występuje głównie w Ameryce Łacińskiej
charakteryzuje się uzyskiwaniem zbiorów kilka razy w ciągu roku
występuje głównie w południowo-zachodniej Azji
charakteryzuje się najmowaniem pracowników
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie