Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "004. Kartograficzne metody badań i graficzna prezentacja wyników badań geograficznych"
0. Analiza wizualna:
polega na uśrednianiu, według określonego postępowania, zawartych na mapie danych
to pierwszy krok w kartograficznej metodzie badań
pozwala na badanie zależności między zachodzącymi zjawiskami
polega na wykorzystaniu pomiarów na mapie
1. Analiza matematyczno-statystyczna:
polega na uśrednianiu, według określonego postępowania, zawartych na mapie danych
charakteryzuje się bardzo obszernym zakresem badań i obejmuje obliczanie powierzchni
określa współrzędne geograficzne
polega na wykorzystaniu pomiarów na mapie
2. Analiza graficzna:
polega na wykorzystaniu pomiarów na mapie
określa współrzędne geograficzne
zajmuje się różnego rodzaju graficznymi formami prezentacji danych geograficznych
pozwala na badanie zależności między zachodzącymi zjawiskami
3. Metoda kartometryczna:
jest metodą, w której zestawienie kilku form ukazuje różnice zjawisk i obiektów w czasie i przestrzeni
polega na wykorzystaniu pomiarów na mapie
jest etapem, w którym zawarte na mapie informacje opracowuje się pod kątem graficzno-wizualnym
służy do prezentacji cech ilościowych
4. Zjawisko o naturze jakościowej to np.:
język
poziom wydobycia
plony
poziom zanieczyszczenia środowiska
5. Metoda sygnaturowa:
to metoda, w której sygnatury na mapie odpowiadają skali obiektów
dzieli się na 2 rodzaje
dzieli się na 3 rodzaje
to przedstawienie na mapie obiektów, które są na tyle małe, że nie można ich zobrazować w skali
6. Sygnatura punktowa:
wskazuje miejsce występowania obiektu oraz zjawisk
dzieli się na 2 rodzaje
przedstawia zjawisko o przebiegu liniowym
przedstawia obiekt o przebiegu liniowym
7. Sygnatura liniowa:
dzieli się na 2 rodzaje
dzieli się na 3 rodzaje
przedstawia np. rzeki
jest stosowana na potrzeby zobrazowania zjawisk masowych
8. Sygnatura punktowa obrazkowa:
to np. koło przedstawiające dane miasto
to np. samolot przedstawiający lotnisko
to np. linie przedstawiające rzeki, drogi
dzieli się na 2 rodzaje
9. Metoda kropkowa:
przedstawia zjawisko lub obiekt o przebiegu liniowym
przedstawia zjawiska przemieszczania się w przestrzeni
przedstawia obiekty za pomocą kropek (np. miasta)
jest stosowana na potrzeby zobrazowania zjawisk masowych
10. Metoda izarytmiczna:
przedstawia np. migracje ludności
przedstawia np. prądy morskie
dzieli się na 2 rodzaje
charakteryzuje się liniami, którym przypisana jest pewna wartość
11. Metoda wektorów:
przedstawia zjawiska przemieszczania się w przestrzeni
charakteryzuje się liniami, którym przypisana jest pewna wartość
przedstawia zjawisko lub obiekt o przebiegu liniowym
dzieli się na 3 rodzaje
12. Izohela to linia łącząca punkty o jednakowym:
usłonecznieniu
zasoleniu
ciśnieniu atmosferycznym
kierunku prądu morskiego
13. Izobary to linie łączące punkty o:
jednakowych ilościach opadów
jednakowej głębokości
jednakowym ciśnieniu atmosferycznym
jednakowym usłonecznieniu
14. Izohaliny to linie łączące punkty o:
jednakowym usłonecznieniu
jednakowym zasoleniu
jednakowym ciśnieniu atmosferycznym
jednakowej głębokości
15. Izohipsy to linie łączące punkty o:
jednakowych ilościach opadów
jednakowej głębokości
jednakowej wysokości n.p.m.
jednakowym usłonecznieniu
16. Izohiety to linie łączące punkty o:
jednakowej temperaturze
jednakowej głębokości
jednakowej wysokości n.p.m.
jednakowych ilościach opadów
17. Izotermy to linie łączące punkty o:
jednakowej wysokości n.p.m.
jednakowej głębokości
jednakowym zasoleniu
jednakowej temperaturze
18. Izohiety to linie łączące punkty o:
jednakowej temperaturze
jednakowych ilościach opadów
jednakowej wysokości n.p.m.
jednakowym usłonecznieniu
19. Metoda powierzchniowa:
to sposób przedstawiania zróżnicowania intensywności jakiegoś zjawiska pod względem określonego terenu
jest stosowana przy zobrazowaniu podziału obszaru na części jednorodne pod względem cech jakościowych
wykorzystuje diagramy powierzchniowe
obrazuje zjawiska występujące w rozproszeniu, które często pokrywają się z zasięgami innych zjawisk
20. Metoda kartodiagramu:
obrazuje na mapie określone zjawisko przy pomocy diagramów
najczęściej wykorzystuje diagramy strukturalne
najrzadziej wykorzystuje diagramy objętościowe
wyznacza granice terytorium objętego daną, dominującą cechą charakterystyczną
21. Metoda zasięgów:
wyznacza granice terytorium objętego daną dominującą cechą charakterystyczną
pokazuje wewnętrzne zróżnicowanie zjawisk
obrazuje zjawiska występujące w rozproszeniu
wyznacza granice terytorium objętego daną, dominującą cechą charakterystyczną
22. Metoda kartogramu:
obrazuje na mapie określone zjawisko przy pomocy diagramów
przedstawia zróżnicowania intensywności jakiegoś zjawiska pod względem określonego terenu
wyznacza granice terytorium objętego daną, dominującą cechą charakterystyczną
obrazuje zjawiska występujące w rozproszeniu
23. Który z diagramów jest najrzadziej wykorzystywany w metodzie kartodiagramowej?
powierzchniowy
obrazkowy
strukturalny
objętościowy
24. Która z graficznych metod prezentacji wyników badań przedstawia podział polityczny świata?
zasięgów
kartodiagramu
kartogramu
powierzchniowa
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie