Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Nauka » Matematyka » Gimnazjum - lekcje

12
Lekcja: "W banku-oprocentowanie kredytu" Lekcja powstała dzięki: Temat: W BANKU-ODSETKI DLA LOKATY, OPROCENTOWANIE KREDYTU Autor: Waldemar Statuch Etap edukacyjny: Gimnazjum Klasa: I Przedmiot: Matematyka Czas trwania zajęć: 45 minut Cele zajęć: (cele zajęć sformułowane w postaci celów operacyjnych) Uczeń: • Rozumie pojęcia: kapitał, kredyt, lokata, odsetki • Potrafi obliczać odsetki od kapitału złożonego w banku • Potrafi obliczać odsetki od kredytów zaciągniętych w banku • Rozwiązuje zadania z życia codziennego Treści wynikające z Podstawy Programowej: PROCENTY: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Uczeń: • Przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie • Oblicza procent danej liczby • Oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu • Stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty rocznej. Kompetencje Kluczowe rozwijane podczas zajęć: • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne Metody i formy pracy: - pogadanka - karta pracy nr 1 - karta pracy nr 2 - biuletyny informacyjne Forma pracy: -indywidualna Przebieg zajęć: I. Etap wstępny: 1. Rozgrzewka: Nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat działalności banków: - Jakie usługi świadczą banki? - Jak nazywamy pożyczkę zaciągniętą w banku? - Jakie są rodzaje kredytów bankowych? - Jak nazywamy kwotę, którą bank pobiera od dłużnika? - Co robimy w celu pomnożenia naszych pieniędzy? II. Realizacja 1. Nauczyciel wprowadza pojęcia: Kredyt to pożyczka zaciągnięta w banku. Banki udzielają kredytów:  mieszkaniowych  samochodowych  inwestycyjnych Odsetki to kwota pobierana od dłużnika za pożyczenie pieniędzy. Odsetki nazywane są też procentem. Lokata to umieszczenie w banku określonej gotówki, czyli kapitału. 2. Obliczanie odsetek. - Nauczyciel wyjaśnia uczniowi sposoby obliczania odsetek: Zad.1. Oblicz odsetki po upływie 6 miesięcy od kwoty 500 zł w banku, w którym roczne oprocentowanie wynosi 15 %. Zadanie to rozwiązujemy dwoma sposobami. I sposób: Nauczyciel oblicza odsetki za cały rok. 15 % * 500 = 15/100 * 500 = 75 Odsetki za cały rok wynoszą 75 zł. 6 miesięcy to 6/12 roku, czyli 1/2 roku. Po sześciu miesiącach otrzymamy więc: ½ * 75 zł = 37.5 zł Odpowiedź: Odsetki po upływie 6 miesięcy wyniosą 37.5 zł. II sposób: Do obliczania odsetek stosujemy wzór: d = , gdzie d-odsetki, k- kapitał, p- procent, t- czas oprocentowania w latach Korzystając z podanego wzoru nauczyciel oblicza odsetki: k=500, p=15, t=1/2 d = 500*15*1/2:100=37.5 Odpowiedź: Odsetki po upływie 6 miesięcy wyniosą 37.5 zł. - Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe ( karta pracy nr 1) ( załącznik I): 1) Kapitał 6000 złotych wpłacono do banku na 6 % rocznie. Oblicz odsetki po upływie 6 miesięcy. 2) Klient pożyczył w banku 60 000 zł na 5 lat. Oprocentowanie pożyczki jest równe 28 %. Ile odsetek zapłaci klient po roku? 3) Przedsiębiorca pożyczył w banku 30 000 zł na okres jednego roku. Roczne oprocentowanie tego kredytu wynosi 22 %. Jaką kwotę wraz z odsetkami będzie musiał przedsiębiorca zwrócić do banku po roku? 3. Uczeń rozwiązuje kartę pracy nr 2 (załącznik II). Mając do dyspozycji bankowe biuletyny informacyjne dotyczące oprocentowania lokat i kredytów stwierdza, która oferta jest dla niego najkorzystniejsza. III. Etap podsumowujący: - Uczeń korzystając z wiedzy zdobytej na lekcji oraz ze słowniczka zawartego poniżej rozwiązuje zadanie z luką: Adam dostał od rodziców 200 zł. Był to jego …………….. Wpłacił do banku całą kwotę na …………, której ……….. w skali roku wynosi 6%. Po roku wypłacił 212 zł. Jego …….. wyniósł 12 zł. Ile wynosił jego …………… końcowy. Słowniczek: zysk, kapitał, kapitał początkowy, oprocentowanie, lokata terminowa. ZAŁĄCZNIK I-KARTA PRACY NR 1 (tekst) 1) Kapitał 6000 złotych wpłacono do banku na 6 % rocznie. Oblicz odsetki po upływie 6 miesięcy. Obliczenia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Odpowiedź:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2) Klient pożyczył w banku 60 000 zł na 5 lat. Oprocentowanie pożyczki jest równe 28 %. Ile odsetek zapłaci klient po roku? Obliczenia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Odpowiedź:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3) Przedsiębiorca pożyczył w banku 30 000 zł na okres jednego roku. Roczne oprocentowanie tego kredytu wynosi 22 %. Jaką kwotę wraz z odsetkami będzie musiał przedsiębiorca zwrócić do banku po roku? Obliczenia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Odpowiedź:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ZAŁĄCZNIK II-KARTA PRACY NR 2 (tekst) Masz do dyspozycji 5 000 zł. Oblicz, jaka kwotę otrzymasz z wybranego przez ciebie banku po upływie 6 miesięcy. Obliczenia wykonaj dla kilku wariantów: a) ulokowałeś pieniądze na lokacie 3-miesięcznej z kapitalizacją co 3 miesiące b) ulokowałeś pieniądze na okres 6 miesięcy c) ulokowałeś pieniądze na lokatę typu „ INTRATA” (dynamiczna) d) ulokowałeś pieniądze na rachunku walutowym (tzn. zakupiłeś „euro”, a następnie założyłeś lokatę 3-miesięczną), e) ulokowałeś pieniądze na „Rachunku osobistym”. Porównaj, która lokata jest najkorzystniejsza?
Temat: MIERZYMY, WAŻYMY, LICZYMY-JEDNOSTKI MIAR I WAG Autor: Waldemar Statuch Etap edukacyjny: Gimnazjum Klasa: I Przedmiot: Matematyka Czas trwania zajęć: 45 minut Cele zajęć: (cele zajęć sformułowane w postaci celów operacyjnych) Uczeń: • Zna jednostki miar, wag • Potrafi posługiwać się jednostkami miar i wag • Potrafi zamienić jednostki miar i wag • Potrafi wyjaśnić zasadę zamiany jednostek • Wykonuje obliczenia w sytuacjach praktycznych stosując zamianę jednostek • Rozwiązuje zadanie tekstowe związane z jednostkami Treści wynikające z Podstawy Programowej: LICZBY WYMIERNE DODATNIE: 1.7 Uczeń: • Stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek ( jednostek masy, długości itp.) Kompetencje Kluczowe rozwijane podczas zajęć: • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne Metody i formy pracy: - pogadanka - plansza z jednostkami miar i wag (tabela) - karta pracy - obraz Forma pracy: -indywidualna Przebieg zajęć: I. Etap wstępny: 1. Rozgrzewka: Nauczyciel przedstawia uczniowi listę zakupów: 2 kg jabłek 1 kg cukru 2 litry soku pomarańczowego 6 dag masła 50 cm kolorowej taśmy Następnie zadaje uczniowi pytania: a) Z jakimi jednostkami spotykamy się robiąc zakupy? b) Jakie znasz jednostki masy (wagowe) ? c) Jakie znasz jednostki miar? d) Jakie znasz jednostki monetarne? II. Realizacja 1. Nauczyciel objaśnia uczniowi tabelę z podstawowymi jednostkami miar i wag oraz jednostkami monetarnymi: Jednostki masy Jednostki długości Jednostki monetarne 1 gram 1 dekagram = 10 g; 1 kilogram = 100 dag = 1000 g 1 tona = 1000 kg, 1 mm 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm, 1 m = 100 cm 1 km = 1000 m, 1 grosz 1 zł= 100 groszy 10 zł= 1000 groszy 100 zł= 10000 groszy 2. Nauczyciel zapisuje na tablicy wyrażenia 2 kg 20 dag i 3 zł 40 gr za pomocą ułamka dziesiętnego, wyjaśnia różnicę między wyrażeniem dwumianowym i wyrażeniem jednomianowym: 2 kg 20 dag = 2,20 kg 3 zł 40 gr = 3,40 zł 6 t 2 kg = 6,002 t ↑ ↑ wyrażenie wyrażenie dwumianowane jednamianowane Uczeń zapisuje poniższe wyrażenia dwumianowane w postaci wyrażenia jednomianowego: Mąka 3 kg 50 dag Cukierki 1 kg 20 dag Sól 2 kg 30 dag Wstążka 5 m 70 cm Tasiemka 4 m 85 cm Firanka 7 m 40 cm Zasłonka 9 m 60 cm Karnisze 2m 20 cm Ser 12 zł 40 gr Chleb 1 zł 60 gr 3. Uczeń wypełnia kartę pracy nr 1 (załącznik I). 4. Nauczyciel prosi ucznia żeby dopasował jednostki wagi do poszczególnych obrazków ( załącznik II). 5. Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe: a) W torebce było 50 dag mąki. Odsypano z tej torebki 20 dag mąki na naleśniki. Ile dekagramów mąki zostało w torebce? b) Ania kupiła 30 dag winogron, 60 dag jabłek i 10 dag wędliny. Ile ważyły kupione owoce? c)W sklepie było 17 litrów mleka w kartonikach i 9 litrów mleka w torebkach. O ile litrów mniej było mleka w torebkach? d) W dwóch skrzyniach było 19 kg jabłek. Ile kg jabłek było w pierwszej skrzynce, jeśli w drugiej było 4 kg jabłek? e) Ania przywiozła z działki 17 kg warzyw: ogórków i pomidorów. Było 500 dag pomidorów. Ile kg ogórków przywiozła? III. Etap podsumowujący: - Uczeń oblicza równania: a) 42 cm + 13 cm + 30 cm = __ cm + __ cm = ___ cm b) 18 kg + 12 kg + 26 kg = __ kg + __ kg = ___ kg c) 24 dag + 38 dag + 22 dag = __ dag + __ dag = ___ dag d) 26 cm + 53 cm + 22 cm = __ cm + __ cm = __ m __ cm e) 50 dag + 40 dag + 45 dag = __ dag + __ dag = __ kg __ dag ZAŁĄCZNIK I- KARTA PRACY NR 1 I. Zamień jednostki. 1 kg = ......... dag 2 kg 34 dag = .......... dag 1 m = .......... cm 6 m 18 cm = ........... cm 1 cm = ......... mm 40 cm 4 mm = .......... mm II. Arek i Mateusz brali udział w zawodach sportowych. Arek przebiegł długość 615 m, a Mateusz o 73 m więcej. Ile metrów przebiegł Mateusz? Obliczenie: .......................................................................................................................................................................................................................................................... Odpowiedź: ............................................................................................................................. III. Agnieszka kupiła 47 dag cukierków czekoladowych, 24 dag cukierków owocowych i 47 dag miętowych. Ile dekagramów cukierków kupiła Agnieszka? Obliczenie: .......................................................................................................................................................................................................................................................... Odpowiedź: ............................................................................................................................. IV. Połącz równe jednostki. ZAŁĄCZNIK II- CO ILE WAŻY?( tekst/obraz) 15 g 1500 kg 3500 kg 300 g 35 kg
 Następna plansza >>

Udostępnij link do tej lekcji innym uczniom:
Zgłoś uwagę do lekcji:
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie