Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dokument

Dokument

Dokument – w uogólnionej definicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.

Spis treści

Podział dokumentów

 1. Według sposobu sporządzenia, rozróżnia się dokumenty:
  • wizualne
   • piśmiennicze (np. rękopisy, druki, książki, czasopisma)
   • niepiśmiennicze (np. fotografie, plany, mapy, dzieła sztuki)
  • audialne (np. taśmy i płyty dźwiękowe)
  • audiowizualne (np. filmy)
 2. Według wzajemnych odniesień dokumenty określa się jako:
  • pierwotne (w formie, jaką nadał im twórca)
  • wtórne, dokładnie odwzorowane ( duplikat , odpis , kopia )
  • pochodne, zawierające informacje o dokumencie pierwotnym i jego zawartości.
 3. W różnych okolicznościach pojęcie dokumentu może różnić się szczegółami interpretacyjnymi:
  • W nauce jest to przedmiot, który ilustruje lub uzasadnia pogląd naukowy. W naukach zajmujących się przeszłością, dokumentem może być rzecz, która w zamierzeniu twórcy (autora) niczego nie miała dokumentować; jest to tzw. dokument epoki.
  • W bibliotekoznawstwie jest to utrwalony z przeznaczeniem do rozpowszechniania wyraz myśli ludzkiej.
  • W prawie to przedmiot stanowiący dowód prawa , stosunku prawnego lub okoliczności, która może mieć znaczenie w sprawie lub fakty będące podstawą ustalenia stanu prawnego. Zwykle sporządzony w formie określonej przepisami i zaopatrzony w środki uwierzytelniające ( podpisy , pieczęcie ).
  • W administracji dokument urzędowy to sporządzone przez organ państwowy lub samorządowy wyrażenie woli, regulujące konkretną sprawę.
  • W rachunkowości to pismo dotyczące zmian w stanie majątkowym przedsiębiorstwa . Zadekretowany do zaksięgowania staje się dowodem księgowym.
  • W informatyce dokument oznacza określony typ pracy zapisywanej do pliku , czyli dokument binarny ( dokument cyfrowy ).
  • Wg ustawy o ochronie informacji niejawnych: dokumentem jest każda utrwalona informacja niejawna, w szczególności na piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisów informacji w postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także w formie mapy, wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu i tłumaczenia dokumentu, zbędnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, matrycy i dysku optycznego, kalki, taśmy atramentowej, jak również informacja niejawna utrwalona na elektronicznych nośnikach danych.

Rodzaje dokumentacji

Dokumenty tożsamości

Zobacz też


Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Dokument":

Koszykówka igrzyskach olimpijskich Linki zewnętrzneWikiportalZobacz Portal:Koszykówka oraz Wikiprojekt:Koszykówka Polski Związek Koszykówki Oficjalne przepisy gry w Koszykówkę (Dokument PDF) Najnowsze zmiany w przepisach Polska Liga Koszykówki Polska Liga Koszykówki Kobiet Koszykówka – Historia ...

Wittenberga na których położona jest Wittenberga były zamieszkane już przed ok. 10.000 lat. Dokument datowany na 12 kwietnia 965 określał okolice dzisiejszej Wittenbergi jako słowiańskie ...

Diakon 2004 roku watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego zatwierdziła na okres sześciu lat Dokument dotyczący formacji i posługi diakonów stałych w Polsce[11]. W 2005 roku ...

Akcja (prawo) akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego .Spis treści1 Początki akcyjnych papierów wartościowych2 Dokument akcji3 Emisja akcji3.1 Uregulowania kodeksu spółek handlowych3.2 Emisja publiczna akcji4 Rodzaje ...

Habeas Corpus Act common law.W 1715 prawo Habeas Corpus zostało czasowo zawieszone.W Polsce zatwierdzono podobny Dokument już w 1433 r., ale tylko względem szlachty. Nazywał się on ...

Schronisko PTTK "Odrodzenie" na Przełęczy Karkonoskiej oraz rozpoczęto remont budynku, który jednak nadal jest dostępny dla turystów.Przypisy↑ źródło: Dokument *.doc ze strony www.duchgor2.hb.pl . ...

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Bibliografia5 Zobacz też GenezaW trakcie trwania Wielkiej Rewolucji, Deklaracja stanowiła jej podstawowy Dokument programowy. Zredagowana według projektu Lafayett'a była wyrazem zmian zachodzących we Francji. ...

Łaska łaski, dotyczyły przede wszystkim zależności pomiędzy łaską a wolną wolą człowieka. (Przedstawione Dokumenty nauczania Kościoła należą do najważniejszych wypowiedzi doktrynalnych ). Kontrowersja Pelagiańska , w której Pelagiusz ...

Adres zameldowania dana osoba .W Polsce zameldowanie jest obowiązkiem ustawowym związanym z ewidencją ludności i Dokumentami tożsamości . Nie wiąże się z prawem własności do lokalu , w którym ...

Pokolenie "Współczesności" obecność zaznaczyła nie tylko w literaturze, ale także w filmie (tzw. czarny Dokument, polska szkoła filmowa , filmy Wajdy , Kutza , Munka ), w teatrze ( Grotowski , Tomaszewski ), ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dokument":

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (plansza 4) e height=380 width=770 > Licencja Według definicji encyklopedycznej licencja - to Dokument prawny lub umowa, w której są określone warunki korzystania z utworu ...

03 Dokumentacja pojazdu i uprawnienia policji (plansza 6) przez jednostkę do tego nie upoważnioną nieokazania lub stwierdzenia, że kierujący nie posiada Dokumentacji poświadczającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu W przypadku zatrzymania ...

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 11) styczniu 1935 r. Senat przyjął projekt konstytucji, a następnie zatwierdził ją Sejm. Dokument z podpisem marszałka Józefa Piłsudskiego, zatwierdził 23 kwietnia 1935 r. prezydent ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie