Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie ( łac. resurrectio od gr. anastasis) – inaczej powstanie z martwych, ponowne ożywienie.

Koncepcja będąca jedną z ważniejszych prawd wiary w zaratusztrianizmie , judaizmie , chrześcijaństwie i islamie , zgodnie z którą – w eschatologii tych systemów wyznaniowych – wszyscy zmarli zostaną wskrzeszeni przez Boga w czasach ostatecznych. Elementy wiary w zmartwychwstanie występują również w hinduizmie i wielu religiach animistycznych .

Spis treści

Mitologia egipska i grecka

W mitologii egipskiej bogiem, który zmartwychwstał, był zabity przez swego brata Seta Ozyrys . Pięć tysięcy lat temu wierzono także, że zmartwychwstaniu po śmierci podlega również faraon.

W mitologii greckiej zmartwychwstałym bogiem był Attis , towarzysz i kochanek bogini Kybele , która przywróciła go do życia oraz Adonis powracający corocznie z krainy Hades .

Judaizm

W judaizmie wiara w zmartwychwstanie zakłada przebudzenie się wszystkich prawowiernych żydów w dniu sądu ostatecznego . Z tego względu żydzi grzebią zmarłych w pozycji prenatalnej, skierowanej w stronę Jerozolimy , aby mogli oni wstać jak najszybciej z grobu na dźwięk trąb obwieszczających sąd ostateczny. Według niektórych odłamów judaizmu warunkiem zmartwychwstania jest zachowanie w grobie szczątków ciała zmarłego, z czego w dużym stopniu wynikają starania żydów o zachowanie w stanie nienaruszonym miejsca pochówku swoich najbliższych.

Zaratusztrianizm

W zaratusztrianizmie istnieje wiara w zmartwychwstanie Zaratusztry , który ma się urodzić ponownie z dziewicy zapłodnionej przez Ahurę Mazdę i zaprowadzić na świecie bezpośrednie rządy Boże. W religii tej występuje też wiara w zmartwychwstanie wszystkich "nieskalanych" dusz w dniu sądu ostatecznego.

Chrześcijaństwo

Naczelnym dogmatem wiary chrześcijańskiej i jednocześnie wydarzeniem, które stoi u początków pierwszej wspólnoty Jego uczniów ( Kościoła ) jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa opisane w Ewangeliach . Chrześcijanie czczą to wydarzenie w największym swoim dorocznym święcie, jakim jest Wielkanoc , a także w każdą niedzielę, która nazywana jest paschą tygodnia[1]. Według nauczania Pawła z Tarsu zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem wiary w synostwo Boże Jezusa z Nazaretu i to że jest Kyriosem, Panem Wszechświata (por. List do Rzymian 1,4). Jest to, mająca charakter soteriologiczny , Dobra Nowina o tym, że w zmartwychwstaniu Chrystusa obecne w świecie wszelka śmierć i cierpienie , niesprawiedliwość i krzywda, których pierwszą przyczyną jest Grzech pierworodny , zostały pokonane i możliwa jest miłość między ludźmi (por. Ewangelia wg św. Jana 15,13). Bez zmartwychwstania wiara chrześcijaństwa w możliwość zwycięstwa dobra w świecie byłaby daremna[2]. Wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa jest dla wierzących chrześcijan zapowiedzią i gwarantem powszechnego zmartwychwstania wszystkich ludzi na dźwięk trąb Sądu Ostatecznego i wyboru sprawiedliwych, którzy wspólnie z Chrystusem obejmą Królestwo Boże i otrzymają życie wieczne. Koncepcja ta jest najpełniej opisana w ostatniej księdze Nowego Testamentu: Apokalipsie Jana .

Zrozumienie pojęcia zmartwychwstania sprawia chrześcijanom wiele trudności pojęciowych. Kościół Katolicki naucza o zmartwychwstaniu ciał; zmartwychwstania ciała nie należy identyfikować z reanimacją zwłok, choć takie przedstawienia można niekiedy spotkać w sztuce chrześcijańskiej. Z drugiej strony zmartwychwstania nie powinno się rozumieć w sensie czysto duchowym. Kościół naucza bowiem o wyraźnym związku duszy z ciałem, które razem tworzą istotę ludzką. Zgodnie z Ewangelią apostołom ukazał się Chrystus zmartwychwstały. Ślady ran, które pozostały po ukrzyżowaniu, świadczyły o duchowo-cielesnej tożsamości Osoby zmartwychwstałego. Aby nie sądzili, że mają przed sobą ducha kazał podać sobie chleb i rybę, po czym jadł w ich obecności. Istoty duchowe takich potrzeb nie mają; zmartwychwstały Chrystus miał więc postać cielesną, ale przez drzwi przechodził jako istota duchowa, nie otwierając ich a "cielesne" tak nie potrafią. Jednakże jego ciało było zasadniczo odmienione i różniło się w istotny sposób od tego, które złożono do grobu. Kościół mówi o tzw. ciele chwalebnym, które mamy otrzymać w chwili zmartwychwstania. Nie jest ono identyczne z ciałem ziemskim; pozwala jednak zachować istotę człowieka złożonego z duszy i ciała.

Islam

W islamie wiara w zmartwychwstanie w dniu sądu ostatecznego jest zbliżona do wersji chrześcijańskiej, choć Koran nie opisuje jej tak obrazowo jak Apokalipsa. Zgodnie z Koranem jako pierwszy ma być przebudzony Mahomet , który razem z Mojżeszem ma stać przy tronie Allaha. Pozostali ludzie mają być obudzeniu z grobów i zostać poddani sądowi ostatecznemu, który ma trwać 50 000 lat. Wiara w inne formy zmartwychwstania jest w islamie zabroniona.

Hinduizm

Hinduizm nie uważa ciała za związane z duszą i odrzuca możliwość wskrzeszenia martwego ciała (nieliczne wyjątki od tej reguły wynikają tylko z interwencji Najwyższego Boga, który nie podlega żadnym prawom), a całkowicie neguje zmartwychwstanie człowieka jako ciała i duszy, którymi był w swoim ziemskim życiu. Zmartwychwstanie nie jest więc rozumiane tak, jak w religiach powstałych z judaizmu. Wieczna dusza ( atman ) nie ma początku ani końca i w cyklu reinkarnacji wciela się w kolejne ciała, które są uznawane tylko za przejściowe i niewłaściwe miejsce przebywania duszy, której ostatecznym przeznaczeniem jest połączenie się z Bogiem. Ciało po śmierci jest palone , ponieważ nie ma znaczenia i nie oczekuje się jego zmartwychwstania. Przykłady zmartwychwstania, opisane w mitologii , dotyczą głównie bogów, a właściwie ich awatarów (wcieleń), jednak w tym przypadku zmartwychwstanie można uznać za pozorne, ponieważ ciało boskie jest transcendentalne, a nie materialne.

Kryszna , uznawany przez niektóre odłamy hinduizmu za Najwyższą Osobę Boga, w ogóle nie podlega śmierci i jako Dusza Najwyższa (Paramatma) jego istnienie nie ma początku ani końca. Z tego względu śmierć i zmartwychwstanie Kryszny (opisane w Mahabharacie ) teolodzy uznają za pozorne, ponieważ jego ciało (i ciała innych bogów) tylko wydaje się materialne. Dlatego w hinduizmie nie mówi się o narodzinach i śmierci awatarów Boga lub bogów, lecz o ich pojawieniu się i zniknięciu, po wypełnieniu misji na Ziemi.

Przykładem pojmowania zmartwychwstania w hinduizmie jest Śriwasa Thakura , w którego martwe ciało Kryszna inkarnował duszę mędrca Narady i w ten sposób przywrócił ciało do życia. Było to jednak zmartwychwstanie tylko ciała, ożywionego przez inną duszę.

Formy zmartwychwstania w religiach animistycznych

W wielu religiach animistycznych istnieje wiara w tzw. nieumarłych – ludzi powstających z grobów mimo stwierdzonego zgonu, a nawet po rozpoczętym u nich procesie rozkładu. Charakterystyczni są tu pochodzący z kultu Voodoo (skąd trafili do powszechnej kultury masowej – np. horrorów ) Zombie . Innym rodzajem nieumarłych byli np. pochodzący z mitologii słowiańskiej Wąpierz i Strzyga . Wszyscy oni jednak – dla dalszego życia (czy raczej połowicznego życia) – potrzebowali ludzi żywych, którymi się odżywiali.

Motyw zmartwychwstania dość powszechny jest też w obrzędach magii wegetacyjnej dawnych Słowian, praktykowanych powszechnie podczas świąt agrarnych. Symbolizuje zazwyczaj odrodzenie się ziemi, która na zimę obumiera by odrodzić się wiosną. Echa tych obrzędów odnajdujemy np. w tradycji kolędowania z Turoniem , który podczas zabawy i tańców pada, by następnie zostać ocuconym przez domowników[3].

Teorie na temat źródła wiary w zmartwychwstanie

Teolog i były ksiądz Llogari Pujol twierdzi, że korzeni mitu zmartwychwstania powinno się szukać pięć tysięcy lat temu, w starożytnym Egipcie – faraon był wtedy uważany za boga-człowieka, zrodzonego z dziewicy i zmartwychwstającego po śmierci. Twierdzi on również, iż historia Jezusa z Nazaretu została napisana w oparciu o mit faraona jako Boga-człowieka[4].

Istnieją również teorie, że wiara w zmartwychwstanie przeniknęła najpierw do judaizmu a potem przez judaizm do chrześcijaństwa i islamu poprzez kontakty z zaratusztrianizmem, na co wskazywać mają liczne analogie i podobieństwa opisu sądu ostatecznego we wszystkich tych religiach[5].

Przypisy

  1. Zob. Jan Paweł II, List apostolski o chrześcijańskim znaczeniu niedzieli "Dies Domini" ,19
  2. Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego , 638-658
  3. Obrzędowość Bożego Narodzenia na Sądecczyźnie – Magdalena Kroh, etnograf
  4. Faraon zwany Jezusem? (PDF)
  5. William F. Albright, From Stone Age to Christianity: Monotheism and Historical Process

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Zmartwychwstanie":

Adwentyzm okresu panowania Jezusa Chrystusa ze zbawionymi w Jerozolimie . Po Tysiącleciu nastąpić miało Zmartwychwstanie niesprawiedliwych, Sąd Ostateczny i zabranie chrześcijan z Ziemi do nieba. Kościół ...

Adolf Giżyński Polskiego na Litwie - "...ostatnim słowem Boga nie jest krzyż , lecz Zmartwychwstanie", "Magazyn Wileński" 1999, nr 2 s.10-15 ...

Rezurekcja w parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Kole Rezurekcja – (z łac. resurrectio – Zmartwychwstanie) w Kościele katolickim pierwsza msza Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego , połączona z procesją .Odprawiana ...

Chrześcijaństwo ...

Łaska naturę, drugą – przez swoją śmierć na krzyżu; i wreszcie, przez swoje Zmartwychwstanie, obalił on mur odgraniczający naszą naturę od zjednoczenia z Jego naturą, ...

Ambona (architektura) na Górze), i kamień, z którego anioł głosił myroforom (niewiastom niosącym wonności) Zmartwychwstanie Chrystusa. Z rzadka spotyka się jednak w cerkwiach prawosławnych ambony w ...

Grzegorz I ...

Różaniec Pana Jezusa Droga krzyżowa Pana Jezusa Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Tajemnice chwalebneZwiązana ze Zmartwychwstaniem Jezusa i po nim następujących wydarzeniach (odmawiana w środy i niedziele). Zmartwychwstanie ...

Świadkowie Jehowy ...

Chrzest ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zmartwychwstanie":

47. Wybrane religie świata (plansza 11) 3 osobach (stwórcę wszystkich bytów), wcielenie i zbawcza misja Jezusa Chrystusa oraz Zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. ...

Sekret udanego życia według Jana Kochanowskiego (pieśni - ˝Serce roście˝ i ˝Nie porzucaj nadzieje˝) (plansza 8) śpiewać poczynają." Opis ma ważne znaczenie w kontekście całości. Radość z nowego życia, "Zmartwychwstanie" to naturalny element przyrody. Jeżeli ta potrafi się samoistnie odradzać, "wracać ...

010c. Rzym (plansza 9) ludzkości, dokonując tym samym ich zbawienia. Dowodem na to miało być jego Zmartwychwstanie i życie wieczne w królestwie niebieskim. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie