Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Warianty tekstowe Nowego Testamentu

Warianty tekstowe Nowego Testamentu

Warianty tekstowe Nowego Testamentu powstały w wyniku zamierzonych lub nieświadomych zmian w tekście dokonanych przez kopistów przy sporządzaniu kolejnej kopii tekstu. Niektóre z wariantów powstały w ten sposób, że oko kopisty zatrzymało się na podobnym słowie ale znajdującym się w innym miejscu oryginalnego tekstu. Jeżeli oko wróciło na wcześniejsze słowo, powstawało powtórzenie (błąd dittografii ). Jeżeli oko spojrzało na dalsze słowo, powstawało opuszczenie. W innych przypadkach kopista dodawał tekst z pamięci, z innych paralelnych tekstów (najczęściej miało to miejsce w Ewangeliach synoptycznych ). Czasami zmieniał pisownię. Synonimy zastępował substytutami . Zaimki zamieniano w rzeczowniki (zwrot jak "On powiedział" stał się zwrotem "Jezus powiedział").

Orygenes był jednym z pierwszych, który zastanawiał się nad różnicami w tekście Nowego Testamentu i deklarował swoje preferencje dla określonych wariantów. W Mat 27,16-17 faworyzował "Barabasz" przeciwko "Jezus Barabasz" (In Matt. Comm. ser. 121). W Jan 1,28 preferował "Bethabara" zamiast "Betania" jako miejsce gdzie Jan chrzcił (Commentary on John VI.40 (24)). "Gergeza" raczej niż "Geraza" albo "Gadara" (Commentary on John VI.40 (24)). Orygenes odnotował dwa warianty w Hebr 2,9 "z dala od Boga" i "przez łaskę Bożą". W Komentarzu do Ewangelii Mateusza Orygenes napisał: "Tymczasem jest oczywiste, że istnieje duża różnica między rękopisami; wynika ona bądź z niedbalstwa pewnych kopistów, bądź z niegodziwej śmiałości niektórych, bądź winę za to ponoszą ci, <którzy nie zwracają uwagi> na poprawność tekstów, bądź ci, którzy poprawiając dodają lub usuwają, co im się podoba.[1]

John Mill w roku 1707 oszacował liczbę wariantów Nowego Testamentu na 30 000[2]. Jednak Mill miał do dyspozycji zaledwie około stu rękopisów NT. Eberhard Nestle, w końcu XIX wieku podał liczbę od 150 000 do 200 000 wariantów[3]. Obecnie Ehrman mówi o 400 000 wariantach[4].

W dalszej części artykułu podana została skrócona lista wybranych wariantów tekstowych Nowego Testamentu.

Spis treści

Niektóre spośród stosowanych skrótów
 • it — utworzony od Itala, ale dotyczy wszystkich przekładów starołacińskich (Itala stanowi zdecydowaną większość)
 • vg — Vulgata
 • syr — przekład syryjski
 • syrcur — Syro-Curetonian
 • syrh — Syro-Harcleian
 • syrp — Peszitta
 • syrpal — Syro-Palestyna
 • syrsin — Syro-Sinaitica
 • copsa — sahidycki dialekt języka koptyjskiego
 • copbo — bohairycki dialekt języka koptyjskiego
 • copfay — fajumski dialekt języka koptyjskiego
 • arm — przekład ormiański
 • geo — przekład gruziński
 • eth — przekład etiopski
 • Byz — tekst bizantyjski
 • Lect — lekcjonarze

Ewangelia Mateusza

Papirus 1 verso z tekstem Mateusz 1,1-9; w 1,3 zawiera wariant Ζαρε przeciwko Ζαρα

Mateusz 1,24

ἐγερθεὶς (wstał) — א , B , C , Z , 071 , f1
διεγερθεὶς (został zbudzony) — C3, D , L , W , 087, f13 , Byz mss

Mateusz 1,25

υἱὸν (syn) — א, B, Z, 071, f1, f13, 33
τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον (jej pierworodny syn) — C, D, K , L (brak αὐτῆς), W, Δ , Π , 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1365, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, ℓ 70, ℓ 185, 333, 1761, aur, f, ff1, vg

Mateusz 2,18

κλαυθμὸς (płacz) — Sinaiticus, Vaticanus, 0250, f1, it(q), aur, b, c, f, ff1,g1,k, l, 1, vg, syrp, pal, copsa, bo, eth
θρῆνος καὶ κλαυθμός (lament i płacz) — C, D, K, L, W, Δ, Π, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1241, 1253, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, 70, ℓ 150, 185, 1761, syrcur, syrs, syrh, arm

Mateusz 4,10

ὕπαγε (idź precz) — א, B, C*, K, P, W, Δ, 0233, f1, f13, 565, 700, 892
ὕπαγε ὀπίσω μου (idź precz ode mnie) — C2, D, L, Z, 28, 33, 8922, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1365, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, 76, itb, d, h, l, vg, syrc, h
ὕπαγε ὀπίσω σου (idź precz za siebie) — syrs
vade retro — a, aur, c, ff1, g1

Mateusz 5,44

ευλογειτε τους καταρωμενους υμας, καλως ποιειτε τοις μισουσιν υμας (błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą) — K L W Δ Θ Π f13 28 33 565 70 892 1009 1010 1079 1195 1216 1241 1242 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect
brak w א, B, f1 k syrc, s copsa, bo;[5]

Mateusz 5,47

ἐθνικοί (poganie) — א, Β, Δ, f1, 33, 892, 1071, 1216, 1230, 1241, 1365, it, vg
τελῶναι (poborcy podatków) — Κ, L, W, Δ, Θ, Π, f13, 28, 565, 700, 1009, 1010, 1079, 1195, 1242, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, ith, syrp, goth, geo

Mateusz 6,13 (patrz 1 Kor 29,11-13)

ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. amen) — K, L, W, Δ, Θ, Π, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1365, 1546, 1646, Byz, Lect
ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoje jest królestwo i moc i chwała, Ojca i Syna i Ducha Świętego na wieki. amen) — 157, 225, 418
ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoja jest moc na wieki. amen) — k
ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoja jest moc i chwała na wieki. amen) — copsa, copfay
ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoje jest królestwo i moc na wieki. amen) — syrc
ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (bo Twoje jest królestwo, Ojca, i Syna i Ducha Świętego na wieki. amen) — 1253
ominięty przez א, B, D, 0170, f1, 547, it, vg, copbo

Mateusz 6,15

τὰ παραπτώματα αὐτῶν (ich przestępstwa), ominięty przez א, D, 1 -118-205-209-1582, 22, 892*, a, aur, c, ff1, g1, syrh

Mateusz 8,13 (por. Łk 7,10)

και υποστρεψας ο εκατονταρχος εις τον οικον αυτου εν αυτη τη ωρα ευρεν τον παιδα υγιαινοντα (a kiedy setnik powrócił do swego domu tej godziny, znalazł sługę zdrowym) — Sinaiticus, C, ( N ), U , Θ, (0250), f1, (33, 1241), g1, syrh.[6]
większość rękopisów nie posiada go

Mateusz 9,34

οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον ἐν τᾡ ἂρχωντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια (Ale faryzeusze powiedzieli: "On wypędza demony [mocą] księcia demonów") — opuszczone przez D, a, d, k, sin, Hilary (hiat e syrcur)

Mateusz 12,47

wiersz ominięty przez א, B, L, 1009, ℓ 12, ff1, k, syrc, s, copsa

Mateusz 13,33

ἐλάλησεν αὐτοῖς (powiedział im) — rękopisy tekstu aleksandryjskiego, cezarejskiego i bizantyjskiego
ominięte przez — D, d, (k), sin, syrcur

Mateusza 13,35

 • W Ewangelii Mateusza powiedziano zatem: 'Stało się to po to, aby spełniło się to, co zostało napisane u proroka Asafa'. Taka lekcja znajduje się we wszystkich dawnych kodeksach, lecz ludzie nie znający się na rzeczy usunęli ten fragment. Natomiast wiele wydań Ewangelii do dziś zawiera lekcje: 'Aby spełniło się to, co zostało napisane przez proroka Izajasza: 'Otworzę moje usta w przypowieściach i opowiem postanowienia od początku'. Słów tych jednak nie wypowiada Izajasz, lecz Asaf (Orygenes, Hom.Ps. 1/77:2; Hieronim, Kom.Mat. II, 13,35), — Kodeksy א , Θ , f1, f13 33

Mateusz 14,12

σωμα (ciało) — W 0106 0136 Byz lat syrh copsa
πτωμα (zwłoki) — א B C D L Θ f1 f13 33 565 700 892 1010 1241 1424 e k syrs, c, p copbo

Mateusz 15,6

τὸν πατέρα αὐτοῦ (jego ojca) — אa, B, D, ita, d, e, syrc, copsa, geo
τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ (ojca i jego matkę) — Θ, f1, (1216 opuszcza αὐτοῦ), ℓ 184, geoB, Orygenes
τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα (jego ojca albo matkę) — 084, f13, 33, 700, 892, 1071
τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ (jego ojca albo jego matkę) — C, K, L, W, X, Δ, Π, 0106, 1009, 1010, 1079, 1195, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, (1546), 1646, 2148, 2174, Byz, Lect
τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ (jego ojca i jego matkę) — 565, 1241

Mateusz 15,6 (patrz Marek 7,13)

τὸν λόγον (słowo) — אa, B, D, Θ, 700, 892, 1230, ita, b, d, e, ff1, syrc, s, p, hmg, copsa, bo, arm, eth, geo, Diatessaron , Ireneusz , Orygenes, Euzebiusz, Augustyn
τὸν νόμον (prawo) — א*, b, C, 084, f13, 1010, geo2
τὴν ἐντολήν (przykazanie) — K, L, W, X, Δ, Π, 0106, f1, 33, 565, 1009, 1071, 1079, 1216, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, itaur, c, f, g1, l, q, vg, syrh, Orygenes
Mateusz 15,15 w kodeksie 0237; wariant "przypowieść"

Mateusz 15,15

τὴν παραβολὴν ταύτην (przypowieść tę) — C, D, K, L, W, X, Θ, Π, 0119, 33, 565, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect
τὴν παραβολὴν αὐτήν (przypowieść tę) — Δ
ταύτην τὴν παραβολήν (tę przypowieść) — f13
τὴν παραβολήν (przypowieść) — א, B, 0237, f1, 700, 892, copsa, copbo, geoB

Mateusz 15,31

λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς — C, K, L, P, W, X, Δ, Π, 565, (700c), 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1242, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, 1231m, 1761 itd, f, q
λαλοῦντας, κυλοὺς ὑγιεῖς — 185
λαλοῦντας καὶ κυλλοὺς ὑγιεῖς — D, Θ, f13, 33, 1230, 1253, ℓ 76, syrp, h
ἀκούοντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς — B
ἀκούοντας, κυλοὺς ὑγιεῖς — 211
ἀκούοντας καὶ λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς — N , O , Σ ,
λαλοῦντας — א, f1, 700*, 892, 184, it, vg, syr, eth, geo, Orygenes

Mateusz 16,2b-3 Rękopisy tekstu aleksandryjskiego nie zawierają tego tekstu. Również najstarsze bizantyjskie rękopisy nie mają go bądź kwestionują jego autentyczność.

 • Tego nie ma w wielu kodeksach (Hieronim, Kom.Mat II:16,2-3) — brak np. w א , B, X, f13, 1216

Mateusz 16,12

της ζυμης των αρτων (kwasu chlebów) — Sinaiticus2, B, L, 892, 1009, 1241
της ζυμης των αρτων των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων (kwasu chlebów faryzeuszy i saduceuszy) — Sinaiticus, ff1, syrc
της ζυμης των Φαρισαιων (kwasu faryzeuszy) — 33
των αρτων (chlebów) — f1
της ζυμης του αρτου (kwasu chleba) — C, W, Byz, c, f, q, syrp, syrh, copsa, copbo
της ζυμης (kwasu) — D, Θ, f13, 565, a, b, ff2, syrs

Mateusza 16,20

 • Mateusz zatem według pewnego rękopisu napisał: 'Wtedy polecił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.(...) Trzeba także wiedzieć, że niektóre rękopisy Ewangelii według Mateusza mają: 'Surowo przykazał ' (Orygenes, Kom.Mt. 12:15)

Mateusz 17,21

Wiersz opuszczony przez Sinaiticus, B, Θ, 33, 892, syrc, pal, copsa, bo, arm, eth
wiersz występuje w C, D, K, L, W, X, Δ, Π, f1, f13

Mateusza 18,1

 • [Mateusz] oddał według jednych rękopisów: 'W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa', według zaś innych: 'W tym dniu ' (Orygenes, Kom.Mt. 13:14)

Mateusz 19,29

ἐκατονπλασίονα (stokrotnie) — א, C, D, W, Θ, f1, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr, copbo, arm, eth
πολλαπλασίονα (wielokrotnie) — B, L, 1010, syrpal, copsa, ethmss

Mateusz 20,28

Kodeks Bezy , Codex Beratinus , syrcur i kilka rękopisów Wulgaty zawierają dodatek:

"Ale wy dążcie, by wzrastać z tego, co jest małe, a z większego mniejszym być. Kiedy wejdziecie do domu wezwani na obiad, nie siadajcie na prominentnych miejscach, aby nie wszedł ktoś dostojniejszy od ciebie i gospodarz nie przyszedł, i nie powiedział tobie: Usiądź niżej. I będziecie zawstydzeni. Lecz jeśli usiądziesz na niższym miejscu i przyjdzie do ciebie ktoś niższy, wtedy gospodarz powie tobie: Usiądź wyżej. Będzie to dla ciebie korzystne."[7]

Mateusz 21,10

γαμος (wesele) — B1, D, W, Θ, 085, 0161, f1, f13, Byz
νυμφων (oblubieniec) — א, B, L, 0138, 892, 1010;
αγαμος — C
Kodeks 087, Mt 21,19-24

Mateusz 21,31[8][9]

ὁ πρῶτος (pierwszy) — א, C*, K, W, Δ, Π, Byz
ὁ δεύτερος (drugi) — 4, 273
ὁ ὕστερος (następny) — B
ὁ ἔσχατος (ostatni) — D, Θ, f13

Mateusz 21,44

Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται ἐφ ὃν δ' ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν (A kto upadnie na ten kamień zostanie roztrzaska się; a na kogo on spadnie, ten zostanie zmiażdżony) — א, B, C, K, L, W, X, Δ, Π, 0138, 33, 892, 1010, 1546, f1, f13, 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, arm, eth, geo
ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται ἐφ ὃν δ' ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν (Kto upadnie na ten kamień zostanie roztrzaska się; a na kogo on spadnie, ten zostanie zmiażdżony) — Θ, 1079, 1546
cały wiersz opuszczony przez 104, D, 33, a, b, d, e, ff1, ff2, r1, syrsin, Ireneusz (lat), Orygenes , Euzebiusz

Mateusz 23,26

καὶ τῆς παροψίδος (i misie) — B, C, L, W , 33, Byz, cop
ominięty przez D , Q , 1-118-209-1582, 700, a, d, e, ff1, r1, sin, geo, Ireneuszlat, Klemens (hiat, b, syrcur)

Mateusz 23,38

ἔρημος (pustynia) — rękopisy zachodnie, cezarejskie, bizantyjskie i niektóre aleksandryjskie
opuszczone przez 77?, B, L, 184

Mateusza 24,36

 • 'O dniu zaś owym i o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec'. W niektórych kodeksach łacińskich dodano: 'ani Syn', podczas gdy w greckich, a szczególnie w manuskryptach Adamantiusa i Pieriusa nie jest to dopisane. Ponieważ jednak w niektórych to można przeczytać (Hieronim, Kom.Mat. IV:24,36)

Mateusz 25,17

ἐκέρδησεν (zyskał) – א, B, C*, L, 33, 892, 1010, 1546, itaur, g1, l, vg, syrp, pal, copsa, bo, arm, eth
καὶ αὐτὸς ἐκέρδησεν (i on zyskał) – D itd
ἐκέδησεν καὶ αὐτός (zyskał i on) – A, C3, K, W, X, Δ, Θ, Π, 074, f1, f13, 28, 565, 700, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1646, 2174, Byz, Lect ith, syrh
Papirus 37 recto; fragment Mt 26,19-37; w Mt 26,28 przekazuje wariant przymierza

Mateusz 26,28

διαθήκης (przymierza) – rękopisy aleksandryjskie oraz Θ
καινῆς διαθήκης (nowego przymierza) – rękopisy zachodnie, cezarejskie i bizantyjskie

Mateusz 27,4

ἀθῷον (niewinny) – א, B*, C, K, W, X, Δ, Π, Byz, Lect
δίκαιον (sprawiedliwy) – B2mg, L, Θ

Mateusz 27,9

ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου (wypełniło się słowo powiedziane przez Jeremiasza proroka) – omitted word Ιερεμιου (Jeremiah) in manuscripts: Codex Beratinus , 33, Old-Latin Codex Vercellensis (a), and Codex Veronensis (b), in syrs, syrp, and copbo
ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ζαχαρίου τοῦ προφήτου (wypełniło się słowo powiedziane przez Zachariasza proroka) – 22, syrhmg
ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰησαίου τοῦ προφήτου (wypełniło się słowo powiedziane przez Izajasza proroka) – 21

Mateusz 27,16

Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν (Jezus Barabasz) – Θ , f1, 700*, syrs, pal, arm geo2
τὸν Βαραββᾶν (Barabasz) – B, 1010, Orygenes
Βαραββᾶν (Barabasz) – א, A, D, K, L, W, Δ, Π, 064 , f13, 565, 700c, 892, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, copsa, bo, goth

Mateusz 27,49 (por. J 19,34)

ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην ἒνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευράν, καὶ ἐξῆλθεν ὖδορ καὶ αἳμα (inny wziął włócznię i przebił Jego bok, i natychmiast wyszła woda i krew), ten wariant pochodzi z Jan 19,34 – występuje w rękopisach א, B, C, L, U , Γ , 1010, 1293, syrpal, ethmss, nie posiadają go rękopisy: A, D, E , F , G , H , K , M , S , W, Δ, Θ, Σ , 090, Byz, it , am, syrcur, copsa, copbo, arm, geo); nie występuje w późnych aleksandryjskich rękopisach 892

Ewangelia Marka

Kodeks 543, w Mk 1,2 wariant - ἐν τοῖς προφήταις, Mk 1,8 - ἐν πνεύματι ἁγίῳ

Marek 1,2

ἐν τοῖς προφήταις (u proroków) – A, W, f13, Byz
ἐν τῷ Ἠσαἲᾳ τῷ προφήτῃ (u Izajasza proroka) – א, B, L, D
ἐν Ἠσαἲᾳ τῷ προφήτῃ (u Izajasza proroka) – D, Θ, f1

Marek 1,8

ἐν πνεύματι ἁγίῳ (Duchem Świętym) — א, A, D, K, W, Δ, Θ, Π, f1, f13,
πνεύματι ἁγίῳ — B, L
ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί (Duchem Świętym i ogniem) — P, 1195, 1241, ℓ 44, syrh

Marek 1,13

καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρημω (był na pustyni) — א, A, B, D, L, Θ, 33, 579, 892, 1342, 2427
καὶ ἦν ἐκει ἐν τῇ ἐρημω (był tam na pustyni) — W, Δ, 157, 1241, Byz, TR
καὶ ἦν ἐκει (był tam) — 28, 517, 565, 700, f1, Rodzina Π , syrs
Omit — f13
Hiatus — C, Ψ, syrc

Marek 1,14

εὐαγγέλιον (ewangelię) — א, Β, L, Θ, f1, f13, 28, 33, 565, 892
εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας (ewangelię królestwa) — Α, D, Κ, W, Δ, Π, 074, 0133, 0135, 28mg, 700, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, lat, syrp, copbo

Marek 2,26

ἐπὶ Ἀβιαθαρ ἀρχιερέως (kiedy Abiatar był wielkim kapłanem) — א, A, B, K, L, 892, 1010, 1195, 1216, 1230, 1242, 1344, 1365, 1646, 2174, Byz, ℓ 69, ℓ 70, ℓ 76, ℓ 80, ℓ 150, 299, 1127, 1634, 1761, arm
ἐπὶ Ἀβιαθαρ τοῦ ἀρχιερέως (kiedy Abiatar był wielkim kapłanem) — A, C, Θ, Π, 074
ἐπὶ Ἀβιαθαρ τοῦ ἱερέως (kiedy Abiatar był kapłanem) — Δ, itf
fraza ominięta przez rękopisy D, W, 1009, 1546, ita, b, d, e, ff2, i, r1, t, syrs

Marek 4,19

η αγαπη του πλουτου (miłość bogactwa) — Δ
η απατη του πλουτου (złudzenie bogactwa) — א, A, Β, C, E, Byz
απαται του πλουτου (złudzenia bogactwa) — W
απαται του κοσμου (złudzenia świata) — D (Θ 565)

Marek 4,19

και αι περι τα λοιπα επιθυμιαι (i porządanie innych rzeczy) — reszta rkp
brak — D (Θ) W f1 28 (565 700) it

Marek 4,24

καὶ προστεθήσεται ὑμῖν (i zostanie wam dodane) — Sinaiticus, Vaticanus, Efrema, Regius, Δ , 700, 892
καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν (i zostanie dodane wam słuchającym) — A, K, Π, 0107, Byz
ominięte — D, W, 565

Mark 5,9

απεκριθη λεγων (odpowiedział mówiąc) — E 565 700 1010
απεκριθη (odpowiedział) — D
λεγει αυτω (mówi mu) — pozostałe mss.

Marek 5,9

λεγιων ονομα μοι (Legion imię moje) — א B C L Δ
λεγεων (legiony) — A W Θ f1 f13 Byz

Marek 6,33

ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς — Codex Sinaiticus, Vaticanus, 0187 (omit εκει), 892, ℓ 49, 69, 70, 299, 303, 333, 1579, ( 950 αυτους), itaur, vg, (copsa,bo)
ἐκει καὶ προσηλθον αὐτοῖς — Codex Regius, 1241, (Δ, Θ, ℓ 10 αὐτοῖς), ℓ 12, 80, 184, 211, 1127, arm, geo
ἐκεῖ καὶ συνῆλθον αὐτῷ — Kodeks Bezygr, itb
ἐκεῖ καὶ συνῆλθον αὐτοῦ — 28, 700
ἐκεῖ καὶ ἢλθον αὐτοῦ — 565, it(a),d,ff,i,r, Diatessaron
καὶ ἢλθον ἐκεῖ — f1
προηλθον αὐτὸν ἐκεῖ — Peszitta
πρὸς αὐτούς καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτον — 33
ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτοῖς καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτον — K, Π, (f13 συνεισηλθον πρὸς αὐτούς), 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz
ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτοῖς καὶ συνέδραμον πρὸς αὐτον — A
ἐκει — W, 150, itc

Marek 6,51

ἐξίσταντο — א, B, L, Δ, 28, 892, itc, ff2, i, l, vg, syrs, copsa, bo, geo
ἐξεπλήσσοντο — f1
ἐξίσταντο καὶ ἐθαύμαζον — A, D, K, W, X, Θ, Π, f13, 33, 565, 700, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect
ἐθαύμαζον καὶ ἐξίσταντο — 517, 1424

Marek 8,10

τὰ μέρη Δαλμανουθά — א, Α, Β, C, K, L, X, Δ, Π, 0131, 33, 700, 892, 1009, 1010, 1195, 1216, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr, cop
τὰ ὂρη Δαλμανουθά (góry Dalmanuta) — 1071
τὸ ὂρος Δαλμανοῦναι (góra Dalmanuta) — W
τὰ ὅρια Δαλμανουθά (kraj Dalmanuta) — 1241
τὸ ὂρος Μαγεδά (góra Megiddo) — 28
τὰ ὅρια Μελεγαδά — Dgr
τὰ μέρη Μαγδαλά — Θ f1, f13, 80
τὰ μέρη Μαγεδά — 565
Minuskuł 544 z tekstem Mk 9,42-10,4; brak wierszy 44 i 46

Marek 9,49

πας γαρ πυρι αλισθησεται (każdy bowiem ogniem zostanie osolony) — (א εν πυρι) B L W Δ f1 f13 28 565 700 ℓ260 syrs copsa
πασα γαρ θυσια αλι αλισθησεται – D it
πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται (każda ofiara solą zostanie osolona) – A (C εν πυρι) K (X πυρι αλι αλισθησεται) Π (Ψ θυσια αναλωθησεται)
πας γαρ πυρι αναλωθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται (każdy bowiem zostanie ogniem spalony i każda ofiara solą osolona) — Θ
θυσια αναλωθησεται (ofiarą spaloną) — Kodeks Athous Lavrensis .[10]

Marek 10,2

προσελθόντες Φαρισαῖοι (przyszli faryzeusze) – A, B, K, L, Γ, Δ, Ψ, f13, 28, 700, 892, 1010, 1079, 1546, 1646, Byz, copbo, goth
προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι (przyszli faryzeusze - rozmaita kolejność słów) – א, C, X
ominięte przez D, a, b, d, k, r1, syrsin (syrcur)

Marek 14,39

τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών (tymi słowami) – opuszczony przez D, a, b, c, d, ff2, k, (syrcur)
Zakończenie Marka w Kodeksie Watykańskim

Marek 15,34 (por. Ps 22,2)

ἐγκατέλιπές με (zostawiłeś mnie) — א, B, Ψ, 059 , vg, syrs, p, copsa, bo, fay, geo
ἐγκατέλειπές με (zostawiłeś mnie) — L, 0112, 565, 892
με ἐγκατέλιπες (mnie zostawiłeś) (por. Mt 27,46) — C, P, X, Δ, Θ, Π2, f1, f13, 28, 700, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, it, goth
με ἐγκατέλειπες (mnie zostawiłeś) — A, Π*
με ἐγκατέλειπας (mnie zostawiłeś) — K, 1009, ( 70)
με ἐγκατέλιπας (mnie zostawiłeś) — 33
ὠνείδισάς με (obraziłeś mnie) — D, itc, (i), k, syrh

Marek 16,8-20

Ewangelia Łukasza

Codex Boreelianus , początek Łukasza

Łukasz 2,7

φατνη (żłób) — א A B D L W Θ Ξ 700
τη φατνη (żłób) — Ψ 053 f1 f13 Byz
τω σπηλαιω φατνη (żłób w jaskini) — Orygenes (Epifaniusz)

Łukasz 2,9

εφοβηθησαν σφοδρα (bardzo się przerazili) – Β
εφοβηθησαν φοβον μεγαν (przerazili się wielkim strachem) – א A D L Ψ 053 f1 f13 Byz
εφοβηθησαν φοβον μεγαν σφοδρα (przerazili się bardzo wielkim strachem) – W copsa

Łukasz 2,21

επλησθησαν (dokonały) – א Β A L Ψ 053 f1 f13 Byz
επληρωθησαν (wypełniły) – Θ 33
συνετελεσθησαν (ukończyły) – D copsa

Łukasz 2,21

αυτον και εκληθη (Go i nazwano) – א Β A L Ψ 053 f1 Byz
αυτον εκληθη (Go nazwano) – Θ f13 565
το παιδιον ωνομασθη (Dziecko nazwano) – D

Łukasz 2,22

αὐτῶν (ich) — Sinaiticus, A, B, K, L, W, Δ, Θ, Ξ, Π, Ψ, 053 etc.
αὐτου (jego) — D, 2174, syrs, copsa
αὐτῆς (jej) — 76
ominięte — 435, copbo

Łukasz 2,37

osiemdziesiąt cztery lat
siedemdziesiąt lat — Sinaiticus

Łukasz 2,38

καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ (i tej godziny) — Sinaiticus, A, B, D, L, W, Δ, Ξ, Ψ, 0130, 28, 33
καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ (i która tej godziny) — Θ , 053 , f1, f13, Byz

Łukasz 4,17

ἀνοίξας (otworzył) — B, A, L, W, Ξ, 33, 892, 1195, 1241, ℓ 547, syrs, h, pal, copsa, bo
ἀναπτύξας (rozwinął) — א, Dc, K, Δ, Θ, Π, Ψ, f1, f13, 28, 565, 700, 1009, 1010, 1071, 1079, 1216, 1230, 1242, 1253, 1344, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz
ἁπτύξας (dotknął) — D*

Łukasz 5,39

cały wiersz ominięty przez D, a, b, c, d, e, ff2, l, r1 (syrsin syrcur)

Łukasz 8,26

Γερασηνων (Gerazeńczycy) — 75 B D 0267
Γεργεσηνων (Gergezeńczycy) — א L Θ Ξ, f1, 33, 700, 1241
Γαδαρηνων (Gadareńczycy) — A R W Ψ 0135 f13, Byz

Łukasz 9,10

εις πολιν καλουμενην Βηθσαιδα (do miasta zwanego Betsaida) – א1 Β L Ξ* 33 (syrs) cop
εις πολιν καλουμενην Βηδσαιδα (do miasta zwanego Bedsaida) – \mathfrak{P}75
εις κωμην λεγομενην Βηδσαιδα (do wioski zwanej Bedsaida) – D
εις τοπον ερημον (do miejsca pustynnego) – א*, 2 (1241) syrc copbo
εις τοπον καλουμενην Βηθσαιδα (do miejsca zwanego Betsaida) – Ψ
εις κωμην καλουμενην Βηθσαιδα εις τοπον ερημον (do wioski zwanej Betsaida, do miejsca pustynnego) – Θ r1
εις τοπον ερημον πολεως καλουμενην Βηδσαιδα (do miejsca pustynnego, miasta zwanego Bedsaida) – A C W Ξmg (f1) f13 Byz syr(p), h
brak całej frazy – 1010

Łukasz 9,55-56

στραφεις δε επετιμησεν αυτοις (A On obróciwszy się, zgromił ich) — p45 p75 א B C L W X Δ Ξ Ψ 28 33 565 892 1009 1010 1071 Byzpt Lect
στραφεις δε επετιμησεν αυτοις και ειπεν, Ουκ οιδατε ποιου πνευματος εστε (A On obróciwszy się, zgromił ich i powiedział: "Nie wiecie jakiego ducha jesteście) — D ( 1127m) d geo
στραφεις δε επετιμησεν αυτοις και ειπεν, Ουκ οιδατε ποιου πνευματος εστε υμεις; ο γαρ υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν ψυχας ανθρωπων απολεσαι αλλα σωσαι (A On obróciwszy się, zgromił ich i powiedział: "Nie wiecie jakiego ducha jesteście; Albowiem Syn Czowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale zbawiać) — K Π 1079 1242 1546 (f1 bez γαρ) (Θ f13 bez υμεις i γαρ)

Łukasz 10,41-42

μεριμνας και θορυβαζη περι πολλα, ολιγων (ενος) δε εστιν χρεια Μαριαμ γαρ (troszczysz się i kłopoczesz o wiele, lecz niewiele (jednego) trzeba)
θορυβαζη (kłopoczesz) with (D has Μαριαμ) (a, b, d, e, ff2, i, l, r1, syrsin, Ambrose omit θορυβαζη)

Łukasz 11,2 ( Modlitwa Pańska )

ἐλθέτω τὸ πνεῦμα σου τὸ ἄγιον εφ ημας και καθαρισατω ημας ("Niech Twój Duch Święty przyjdzie i oczyści nas") — 162 and 700
ἐφ ἡμᾶς ἐλθέτω σου ἡ βασιλεία (na nas przyjdzie Twoje królestwo) — D, itd
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου ("niech Twoje królestwo przyjdzie") — A, B, K, L, X, Θ, Π, Ψ, f1, 28, 33, (565, 1253), 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, ℓ 69, 185, 1127, it, vg, syr, copsa, bo, arm, geo, Origen
ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου ("niech Twoje królestwo przyjdzie") — C, P, W, Δ, f13, 1241, ( p45 nieprzetłumaczalne ἐλθάτω/ἐλθέτω)
omit geo

Łukasz 12,14

κριτὴν ἢ μεριστήν (sędzią lub rozjemcą) — p75, Sinaiticus, B, L, 0191, f1, f13, 33, 700, 892, 1241, copsamss
δικαστὴν ἢ μεριστήν (sędzią lub rozjemcą) — A, K, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ , 565, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz
μεριστὴν ἢ δικαστήν (rozjemcą lub sędzią) — 472, 1642, eth
κριτὴν ἢ δικαστήν (rozjemcą lub sędzią) — 69
ἄρχοντα καὶ δικαστήν (rządcą lub sędzią) — 157
κριτήν (sędzią) — D, it(a), c, d
δικαστήν (sędzią) — 28
μεριστήν (rozjemcą) — copsamss

Łukasz 12,21

cały wiersz ominięty przez D, a, b, d

Łukasz 17,36 (por. Mat 24,40)

cały wiersz ominięty przez א, A, B, K, L, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ, 063, f1, 28, 33, 565, 892, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1242, 1365, Byz, ℓ 184, ℓ 950, copsa, bo, goth, eth
δύο ἐν ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται (dwóch na polu, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony) — D, 1071, 1230, 2174, 185, 1579, it, vg, syr, arm, geo, Diatessarona, i, n
δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται (dwóch będzie na polu, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony) — 700, 1253, 1344
δύο ἔσονται ἐν ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται (dwóch będzie na polu, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony) — 1646
δύο ἔσονται ἐν ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται, ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται (dwóch będzie na polu, jeden zostanie zabrany, druga będzie zostawiona) — f13

Łukasz 22,19b-20

τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον... τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον (dane za was... przelana za was), omitted by D, a, (b, e have a different word order) d, ff2, i, l (syrcur omits only verse 20)

Łukasz 22,62

wiersz ominięty przez (0171 nawet nie zostawia przerwy) a, b, e, ff2, i, l, r1

Łukasz 24,3

τοῦ κυρίου Ἰησοῦ (Pana Jezusa) — p75, א, A, B, C, K, L, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ, 0124, f1, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, Byz, Lect, itaur, c, f, q, vg
του Ιησου (Jezusa) — 579, 1071, 1241, syrcur
ominięty przez D, a, b, d , e, ff2, l, r1,

Łukasz 24,6

οὐκ ἔστιν ὢδε, ἀλλ(ὰ) ἠγέρθη (nie ma Go tu, ale powstał!), opuszczony przez D, a, b, d, e, ff2, l, r1, armmss, geoB

Łukasz 24,9

απο του μνημειου (z grobu), opuszczone przez D, a, b, c, d, e, ff2, l, r1, arm, geo

Łukasz 24,12

cały wiersz ominięty przez D, a, b, d, e, l, r1

Łukasz 24,26

δοξαν (chwałę) – większość mss
βασιλειαν (królestwo) – \mathfrak{P}75

Łukasz 24,36

καὶ λέγει αὐτοῖς εἰρήνη ὑμῖν (i powiedział do nich: Pokój wam), opuszczony przez D, a, b, d, e, ff2, l, r1
Kodeks Bezy , z tekstem Łk 23,47-24,1 (sparafrazowany)

Łukasz 24,40

καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χειρᾶς καὶ τοὺς πόδας (a kiedy to powiedział, pokazał im swoje ręce i swoje stopy), opuszczony przez D, a, b, d, e, ff2, l, r1, sin, syrcur

Łukasz 24,51

καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν (i został zaniesiony do nieba), opuszczony przez א*, D, a, b, d, e, ff2, l,
hiatus in r1, sin (syrcur) geo1

Łukasz 24,52 – προσκυνήσαντες αὐτὸν (służąc Mu), opuszczony przez D, a, b, d, e, ff2, l (hiat r1), sin (syrcur), geo2

Łukasz 24,53

εὐλογοῦντες τὸν θεόν ("błogosławiąc Boga") — tekst aleksandryjski
αἰνουντες τὸν θεόν ("chwaląc Boga") — tekst zachodni
αἰνουντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν θεόν ("chwaląc i błogosławiąc Boga") — tekst bizantyjski

Ewangelia Jana

Codex Bezae, Jan 1,1-16

Jan 1,1

και ο λογος ην προς τον θεον (a Słowo było [zwrócone] do Boga) — greckie rękopisy
et Verbum erat apud Deum (a Słowo było u Boga (przy Bogu)) — it, vg
ΑϒѠ ΠϢΑϪЄ ΝЄϤϢΟΟΠ ΝΝΑϨΡΜ ΠΝΟϒΤЄ (a Słowo było z Bogiem) — sahidycki dialekt języka koptyjskiego
ΠЄ ΟϒΟϨ ΠΙСΑϪІ ΝΑϤΧН ϦΑΤЄΝ Φ'Ϯ (a Słowo było z Bogiem) — bohairycki dialekt języka koptyjskiego

Jan 1,4

ἐν αὐτῷ ζωὴ ἐστίν (w Nim jest życie) — Sinaiticus, Bezae, Vetus Latina, Sahidic mss
ἐν αὐτῷ ζωὴ ᾓν (w Nim było życie) — mss aleksandryjskiego, bizantyjskiego i cezarejskiego tekstu
 • Niektóre jednak rękopisy Pisma zawierają lekcję: 'To, co się w Nim stało, jest życiem', i jest to wersja bardzo prawdopodobna (Orygenes, Kom.Jn. 2:132)

Jan 1,18

ὁ μονογενὴς υἱὸς (jednorodzony Syn) — A, C3, K, X, Δ, Θ, Π, 063 , 0234, f1 , f13 , 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, Byz
ὁ μονογενὴς θεὸς (jednorodzony Bóg) — 75 , אc, 33, copbo
μονογενὴς θεὸς (jednorodzony Bóg) — 66 , א*, B, C*, L

Jan 1,28

ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο (w Betanii się stało) — 59vid, \mathfrak{P}75, A, B, C,*, L, Wsupp, X, Δ, Θ, Ψ, 063, 28, 565, 700, 892*, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365*, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr
ἐγένετο ἐν Βηθανίᾳ — \mathfrak{P}66, א*, ita, b, e, r1, copsa
ἐν Βηθαβαρᾷ ἐγένετο (w Betabarze się stało) — C2, K , Ψ, 083, 0113, f1, f13, 33, 1079, 1230, 1365c, 1546, 1646c, Byz
ἐν Βηθαραβᾷ ἐγένετο (w Betarabie się stało) — 892, syrhmg</sup, Orygenes
ἐγένετο ἐν Βηθαραβᾷ — Sinaiticus2

Jan 1,30

ὑπὲρ — 5, 66 , 75 , Sinaiticus*, Vaticanus, C*, WS
περι — Sinaiticus2, A, C3, L, Θ, Ψ, 063, 0101, f1, f13, Byz

Jan 1,34

ὁ ἐκλεκτός — \mathfrak{P}5, 106, א, itb, e, ff2, syrc, s
ὁ ἐκλεκτός υἱὸς — ita,ff2c, syrpalmss, copsa
ὁ υἱὸς — mss aleksandryjskiego, bizantyjskiego i cesarejskiego tekstu

Jan 3,12

πιστεύετε (wierzycie) — \mathfrak{P}75, 050 , 083
πιστεύσετε (uwierzycie) — większość mss wszystkich tradycji

Jan 3,15

ἐν αὐτῷ — \mathfrak{P}75, B, WS, 083, 0113
ἐπ' αὐτῷ — 63, A
εἰς αὐτον — Sinaiticus, Koridethi , Athous Lavrensis , 063, 086, f1, f13, Byz

Jan 3,16

υἱον (syna) — \mathfrak{P}66, 75 , א*, B, W
υἱον αὐτοῦ (syna jego) — \mathfrak{P}63, א2, A, L, Θ, Ψ, 063, 083, 086, 0113, f1 , f13, Byz, Didache

Jan 3,20

τὰ ἔργα αὐτοῦ (dzieła jego) — א, B, Δ, 050, 063, 083, 086, 28, 700, 1230, 1242c, 1253, 1365, 2148, Byz, Lect, it, copfay, arm, geo
αὐτοῦ τὰ ἔργα (jego dzieła) — \mathfrak{P}75, A, K, Wsupp, Π, f1, 565, 892*, 1079, 1546,
τὰ ἔργα αὐτοῦ ὄτι πονηρά ἐστιν (dzieła jego, że są złe) — \mathfrak{P}66, Θ, f13, 33, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1242*, 1344, 1646, 2174, itr1, copsa, bo, ach2
τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν ὄτι (dzieła jego, złe są że) — L
τὰ ἔργα αὐτοῦ ὄτι πονηρά εἰσιν (dzieła jego, że złe są) — Ψ, 1241
αὐτοῦ τὰ ἔργα ὄτι πονηρά εἰσιν (jego dzieła, że złe są) — 892mg, 1241

Jan 4,9

ου γαρ συνχρωνται Ιουδαιοι Σαμαρειταις (Żydzi nie obcują z Samarytanami), ominięty przez א*, D, a, b, d, e, j, copfay

Jan 7,8

εγω ουκ αναβαινω εις την εορτην ταυτην (nie pójdę na to święto) — Sinaiticus, Bezae, Cyprius, Petropolitanus, 1071, 1079, 1241, 1242, 1546
εγω ουπω αναβαινω εις την εορτην ταυτην (jeszcze nie pójdę na to święto) — \mathfrak{P}66, \mathfrak{P}75, Vaticanus, Regius , Borgianus , Washingtonianus , Monacensis , Sangallensis , Koridethi, Athous Lavrensis, 0105, 0180, 0250, f1, f13, 28, 700, 892, 1010, 1195, 1216, 1230, 1253, 1344, 1365, 1646, 2148, mss of Byz.

Jan 7,53-8,11

Jan 8,8

ἕνος ἑκάστου αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας ("grzechy każdego z nich") — U (030) , 73, 331, 364, 700, 782, 1592, arm, it. Minuskuł 264 posiada ten wariant w Jan 8,6.

Jan 9,35

εις τον υιον του ανθρωπου (w Syna Człowieczego) – \mathfrak{P}66, \mathfrak{P}75, א, Β, D, W, syrc, cop
εις τον υιον του θεου (w Syna Bożego) – A K L X Δ Θ Ψ 0124 0250 f1 f1 28 33 565 700 Byz Lect

Jan 12,28

δοξασον σου το ονομα (uwielbij imię) — Sinaiticus, A, C, K, W, Δ, Θ, Π, Ψ, 0250, 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, Byz, Lect ℓ 69, ℓ 70, 211, 1579, 1761
δοξασον μου το ονομα (uwielbij moje imię) — B
δοξασον σου τον υιον (uwielbij swego Syna) — L, X, f1, f13, 33, 1071, 1241, pc, vg, syh mg, copbo
δοξασον σου το ονομα εν τη δοξη η ειχον παρα σοι προ του τον κοσμον γενεσται — D itd
5 z fragmentem Jana 16,22-30

Jan 13,2

Ιουδας Σιμωνος Ισκαριωτου — L, Ψ, 0124, 1241
Ιουδα Σιμωνος απο Καρυωτου — D, it(d), e

Jan 16,28

ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρός (wyszedłem od Ojca) — ominięty D, W, itb, d, ff2, syrs, copach2

Jan 19,29

υσσωπω — \mathfrak{P}66, אc, A, Dsupp, K, L, X, Π, Ψ, 054 , f1, 28, 33, 565, 700, 1009, 1010, 1071, Byz
μετα χολης και υσσωπου — Θ, 892supp, 1195, 2174

Jan 19,39

μίγμα (mieszanina) — \mathfrak{P}66, אc, A, Dsupp, K, L, X, Θ, Π, 054, f1, f13, 28, 33 565, 700, 1009, 1010, 1071
ἕλιγμα (zawinięcie) — א*, B, W, copbo
σμίγμα — Ψ, 892supp, 2174, ℓ 47
σμῆγμα (ług) — 1242*, ℓ 181, syrpal
malagmani — ite

Dzieje Apostolskie

Dzieje 1,5

ἔως τῆς πεντηκοστῆς (aż do pięćdziesiątnicy) — Kodeks Bezy, copsa

Dzieje 1,10.11

εἰς τὸν οὐρανόν (do nieba) — opuszczony przez D, 33c, 242, 326*

Dzieje 2,5

κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς (mieszkali w Jeruzalem, mężowie pobożni) — A, B
κατοικοῦντες εν Ἰερουσαλὴμ, ἄνδρες Ἰουδαῖοι (mieszkali w Jerozolimy, mężowie judzcy) — C3 (Ἰουδαῖοι ἄνδρες), D (εὐλαβεῖς ἄνδρες), Ea (Ἰουδαῖοι κατοικοῦντες), Ψ , 049 , 056 , 0142, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, Lect
κατοικοῦντες ἄνδρες εὐλαβεῖς (mieszkali mężowie pobożni) — Sinaiticus, itph, syrp
κατοικοῦντες Ιουδαιοι (mieszkańcy Judei) — 603

Dzieje 5,3

ὁ Πέτρος Ἁνανία (Piotr: Ananiaszu) — większość mss wszystkich tradycji
Πέτρος πρὸς Ἁνανίαν (Piotr do Ananiasza) — D, Ψ
πρὸς αὐτόν ὁ Πέτρος Ἁνανίαν (do niego Piotr, Ananiasza) — E, 321

Dzieje 8,37

εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Φίλιππος, εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν ἀποκριθεὶς δὲ ειπε, πιστεύω τὸν υἱὸν του θεου ειναι τὸν Ιησουν Χριστον — 36, 323, 453, 945, 1739, 1891
εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Φίλιππος, ἐὰν πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, σωθήσει ἀποκριθεὶς δὲ ειπε, πιστεύω εἰς τὸν Χριστὸν τὸν υἱὸν του θεου — Εa, ite
wiersz ominięty przez 45 , 74 , א, A, B, C, P, Ψ, 049 , 056 , 0142, 33, 81, 88*, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1505, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, Lect

Dzieje 8,39

πνεῦμα ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν εὐνοῦχον, ἄγγελος δέ κύριου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον (Duch Święty spadł na eunucha, a anioł Pański porwał Filipa) — A, 36a, 94, 103, 307, 322, 323, 385, 453, 467, 945, 1739, 1765, 1891, 2298, itp, vg, syrh

Dzieje 11,25

Kodeks Bezy zawiera dodatek: "A gdy Pιοtr zbliżał się do Cezarei, jeden ze sług wybiegł naprzeciw i doniósł o jego przybyciu."

Dzieje 13,33

εν τω ψαλμω γεγραπται τω δευτερω (w Psalmie drugim napisano) — \mathfrak{P}75, א, A, B, C, Ψ, 33 81 181 326 630 945 1739
εν τω ψαλμω τω δευτερω γεγραπται (w Psalmie drugim napisano) — Ε Π 049 88 104 330 436 451 614 629 1241 1505 1877 2127 2412 2492 2495 Byz
εν τω δευτερω ψαλμω γεγραπται (w drugim Psalmie napisano) — 056 0142
εν τω πρωτω ψαλμω γεγραπται (w pierwszym Psalmie napisano) — D* it
εν τοις ψαλμοις γεγραπται (w Psalmach napisano) — \mathfrak{P}45
εν τω ψαλμω γεγραπται (w Psalmie napisano) — 522 1175
Dz 15,22–24 z grecko-łacińskiego kodeksu Ea

Dzieje 15,23

γραψαντης δια χειρος αυτων (napisany przez ich ręce) — \mathfrak{P}45, \mathfrak{P}74, א*, A, B, copbo
γραψαντης δια χειρος αυτων ταδε (to napisane przez ich ręce) — אc, E, (33), Byz, syrh
γραψαντης δια χειρος αυτων επιστολην περιεχουσαν ταδε (napisany przez ich ręce list zawierający to) — C, ar, c, gig , w, geo
γραψαντης επιστολην δια χειρος αυτων περιεχουσαν ταδε — D, d
γραψαντης επιστολην δια χειρος αυτων εχουσαν τον τυπον τουτον — Ψ
γραψαντης δια χειρος αυτων επιστολην και πεμψαντες περιεχουσαν ταδε — 614.[11]

Dzieje 15,24

ψυχας υμων (dusze wasze) — \mathfrak{P}33, \mathfrak{P}45, \mathfrak{P}74, א, A, B, D, 33, 81, 629
ψυχας υμων λεγοντες περιτεμνεσθαι και τηρειν τον νομον (dusze wasze, mówiąc że musicie się obrzezać i zachowywać prawo) — C, Ea (περιτεμνεσθαι δει), P, Ψ, 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 630, 945, 1241, 1739, Byz

Dzieje 20,28

εκκλησιαν του Θεου (kościół Boga) — B 614 1175 2495 al vg sy boms
εκκλησιαν του κυριου (kościół Pana) — \mathfrak{P}74 A C* D E Ψ 33 36 453 945 1739 1891
εκκλησιαν του κυριου και του Θεου (kościół Pana i Boga) — C3 Byz
\mathfrak{P}74 z tekstem Dz 27,14-21 (wariant Καυδα w 27,16)

Dzieje 27,16

Καυδα (nazwa wyspy) — \mathfrak{P}74, B, 1175, Itala, Vulgata, Peszitta .[12]
Κλαυδα — א A 33 81 614 945 1739 2495, niektóre mss Wulgaty (Codex Cavensis) syrh
Κλαυδην — rękopisy tekstu bizantyjskiego
Γαυδην — Ψ

List do Rzymian

Codex Boernerianus; w Rzym 1,7 frazę "w Rzymie" zamienia na "w miłości" (ΕΝ ΑΓΑΠΗ - trzecia linijka po lakunie, z lewej)

Rzymian 1,7

ἐν Ῥώμῃ (w Rzymie) — א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739txt, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, arm, Orygenes, Ambrozjaster, Augustyn
ἐν ἀγάπῃ θεοῦ (w miłości Bożej) — Kodeks Boerneriański
opuszczony przez 1739mg, 1908mg, itg, Orygenes

Rzyomias 1,8

περι — א A B C D* K 33 81 1506 1739 1881
υπερ — Dc G Ψ Byz

Rzymian 1,15

ἐν Ῥώμῃ (w Rzymie) — opuszczony tylko przez Ga

Rzymian 3,26

Ἰησοῦ — א, A, B, C, K, P, 81, 88, 104, 181, 630, 1241, 1739, 1881, 1877, 1962, 2495, Byz, 598, 599, 603
Ἰησοῦν — D, Ψ, 33, 326, 330, 436, 451, 614, 1985, 2127, 2492
Ἰησοῦν Χριστόν — 1984
Ἰησοῦ Χριστοῦ — 629
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ — syrp
ominięty — F, G, 336, it

Rzymian 6,11

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ — p46 , A, B, D, G, Ψ, 629, 630, 1739, it, vg
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυριῷ ἡμῶν — א, C, K, P, 33, 81, 88, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
ἐν Χριστῷ τῷ κυριῷ ἡμῶν — 104
ominięty przez itr

Rzymian 6,16

εἰς θάνατον (na śmierć) — mss aleksandryjskie i bizantyjskie
ominięty przez D, 1739*, d, r, am, pesh, sa, armmss, Ambrozjaster

Rzymian 10,21

καὶ ἀντιλέγοντα (i zaprzeczającego) — ominięty przez F, G, g, Ambrozjaster, Hilary

Rzymian 11,1

τὸν λαόν (naród) — א, A, Β, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, itar, d, dem, e, z, vg, syrp, h, copsa, bo, arm, Orygenes, Euzebiusz, Chryzostom, Augustyn, Teodoret
τὴν κληρονομίαν (dziedzictwo) — p46, G, it, goth, Ambrozjaster, Ambroży, Pelagiusz

Rzymian 12,9

ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν — rękopisy tekstu aleksandryjskiego, cezarejskiego, bizantyjskiego
μισουντες το πονηρον — F, G, lat, syr

Rzymian 12,11

 • ['Pełnijcie służbę!'] Wiem jednak, że w niektórych wydaniach łacińskich jest lekcja : 'Służcie czasowi'; moim zdaniem jest to nieprawidłowa koniektura (Orygenes, Kom.Rzym 9:10)

Rzymian 12,13

 • ['Miejcie udział w potrzebach świętych!'] Pamiętam, że w wydaniach łacińskich tekst ten brzmi: 'Miejcie udział w pamiątkach świętych ' (Orygenes, Kom.Rzym. 9:12)

Rzymian 16,20

ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ (Χριστου) μεθ' ὑμῶν (Łaska Pana naszego Jezusa (Chrystusa) z wami) — mss aleksandryjskiego, cezarejskiego i bizantyjskiego
opuszczony przez D*vid, F , G, d, f, g , m, bodl Ambrozjaster , Pelagiusz ms

Rzymian 16,25-27

wiersz ominięty przez F, G, 629, d**?, g, goth?, Hieronim mss

1. List do Koryntian

1 Kor 3:3

ἔρις — p11, א, B, C, P, Ψ, 81, 181, 630, 1739, 1877, 1881, it, vg
ἔρεις — A
ἔρις διχοστασία — 623, Chryzostom
ἔρις καί διχοστασίαι — p46 , D, 33, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
ἔρις καί ἀρχοστασία — 1962
ἔρεις καί διχοστασίαι — Ga

1 Kor 5:5

κυρίου — p46, B, 630, 1739, Marcjon , Tertulian, Orygenes
κυρίου Ἰησοῦ — א, Ψ, 81, 181, 326, 614, 1877, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect
κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ — D, 1984
Ἰησοῦ Χριστοῦ — 629
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ — 048, copbo, eth
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ — A, G, P, 33, 88, 104, 330, 436, 451, 629, 241, 1881, 1962, 2127, it, vg, syrp, h, copsa, bo, arm, Orygenes

1 Kor 14:40

wiersze 14:34-35 włączone za 14:40 — D, F, G, 88

1 Kor 15:3

ὃ καὶ παρέλαβον (otrzymałem) — ominięty przez b, Ambrozjaster, Ireneuszlat, Tertulian?

1 Kor 15:15

εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται (jeśli martwi nie powstają) — ominięty przez D, a, b, r, bam, ful**, harl*, kar, mon, reg, val*, pesh, Ambrozjaster , Ireneusz (lat), Tertulian ?

1 Kor 15:51

 • ' Wszyscy zmartwychwstaniemy', albo jak mają inne kodeksy: 'Wszyscy zaśniemy ' (Augustyn, Państwo Boże 20:20 przyp. cf. Tertull.Resurr.c.42; Hieron.ep.ad Minerv. c.7 et comment in Esai.c.51)

2. List do Koryntian

2 Kor 4:14

τὸν κύριον Ἰησοῦν (Pana Jezusa) — א, B, 630, 1739, Marcjon , Tertulian, Orygenes
τὸν Ἰησοῦν (Jezusa) — p46 , Β
Ἰησοῦν — 0243, 33, 630, 1739, 1984, 1985
τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν (Pana naszego Jezusa) — syrp, h
τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν (Pana naszego Jezusa Chrystusa) — itar
τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν (Pana Jezusa Chrystusa) — 436
τὸν κύριον Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν (Pana Jezusa z martwych) — 2492

2 Kor 8:19

σύν (z) — p46, א, D, G, K, Ψ, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect
ἐν (w) — Β, C, P, 0225, 0243, 33, 81 , 88, 104, 326, 630, 1739, 1877, 1881, 1962, 2127, itdem, f, x, z vg syrp, copsa, bo, arm, eth, Ambrozjaster

2 Kor 10:12-13

οὐ συνιᾶσιν. ἡμεῖς δέ (nie rozumieją. My natomiast) — opuszczony przez D*, F, G, a, b, d, f, (429?) Ambrozjaster

List do Galatów

Gal 3:14

ἐπαγγελίαν (obietnica) — א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88mg, 104, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 2127, 2492, 2465, Byz, Lect, it, vg. syr, cop, arm
εὐλογίαν (błogosławieństwo) — p46 , D*, Fgr, G, 88*, it

Gal 5:21

φθόνοι — p46, א, B, 33, 81, 2492, 603, 809, it, copsa
φθόνοι φόνοι — A, C, D, G, K, P, Ψ, 0122, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1985, 2127, 2495, Byz, Lect

List do Efezjan

Efezjan 1:1

ἐν Ἐφέσῳ (w Efezie) — אc, A, B3, D*, G, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, goth, arm
ominięty przez: p46 , א*, B*, 424c, 1739

Efezjan 5:9

φωτός (światłości) — p49, א, A, B, D*, G, P, 33, 81, 330, 629, 1739*, 1877, 1881, 1962, 2127, 2492, Lect
πνεύματος (ducha) — p49, Dc, K, Ψ, 88, 104, 181, 326, 436, 451, 614, 630, 1241, 1739mg, 1877, 1984, 1985, 2495, Byz, 809, syrh

List do Filipian

Filipian 1,14

του θεου – א A B (D*) P Ψ 33 81 104 326 365 629 1175 1241 2464
κυρίου – F G; Cyp
opuszczony – p46 D2 Byz, r; Marcjon

Filipian 2,30

Χριστοῦ (Chrystusa) — p46, B, G, 88, 436, 1739, 1881, Orygenes
τοῦ Χριστοῦ (Chrystusa) — D, K, 181, 326, 614, 629, 630, 1877, 1984 1495, Byz, Lect
κυρίου (Pana) — אc, A, P, Ψ, 33, 81, 104, 330, 451, 1241, 1962, 2127, 2492, syr, cop, arm, eth
τοῦ θεοῦ (Boga) — 1985, Chryzostom
opuszczony – C

List do Kolosan

Codex Claromontanus , Kolossan 1,28b-2,3

Kolosan 1,28

Χριστω – p46, א*, A, B, C, D*, F, G, 33, 81, 1241, 1739, 1881, 2464
Χριστω Ιησου – א2, D2, H, Ψ, Byz

Kolosan 2,14

 • Wprawdzie w innych rękopisach znajduje się lekcja: 'powiódł je w tryumfie w sobie samym', jednakże w wydaniach greckich jest wersja: 'na drzewie' (Orygenes, Hom.Joz. 8:3)

Kolosan 3,13

κύριος (Pan) — p46, A, B, D*, G, 809, it, vg, Pelagiusz, Augustyn
Χριστός (Chrystus) — אc, C, Dc, K, P, Ψ, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, syr, cop, goth, eth
θεός (Bóg) — א*
θεός ἐν Χριστῷ (Bóg w Chrystusie) — 33 arm Augustyn

Kolosan 4,8

γνωτε τα περι ημων – A B D* F G P 048 33 81 365 1175
γνωτε τα περι υμων – א*
γνω τα περι υμων – Chester Beatty II , א2, C, D1, Ψ, Byz
γνω τα περι ημων – 451 598 1356

1. List do Tesaloniczan

1 Tes 1,7

νήπιοι (dzieci) — p65, א*, B, C*, G, I, Ψ*, 104*, 326c, 451, 1962, 2495, it, vg, cop, eth
ἢπιοι (łagodni) — אc, A, C2, Dc, K, P, Ψc, 33, 81, 88, 104c, 181, 326*, 330, 436, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1984, 1985, 2127, 2992, Byz, Lect

1 Tes 3,9

θεω (Bogu) — b A B D2 Ψ Byz f m vg syr cop
κυριω (Panu) — א* D* F G a b vg bo

2. List do Tesaloniczan

Kodeks Watykański, koniec 2 Listu do Tesaloniczan i początek Listu do Hebrajczyków

2 Tes 2:3

ἀνομὶας (bezprawia) — א, B, 81, 88mg, 104, 326, 436, 1739, 1881, 2127, 1365
ἁμαρτίας (grzechu) — A, D, G, K, L, P, Ψ, 88*, 181, 330, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1962, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect

1. List do Tymoteusza

1 Tym 3:16

ὅς ἐφανερώθη (który został objawiony) — Sinaiticus, C , G , 33, 365, 442, 2127, 599, syr, goth, eth
ὅ ἐφανερώθη — D*, it, vg
ω ἐφανερώθη — 061
θεός ἐφανερώθη (Bóg objawiony) — Sinaiticuse, A2, C2, Dc, K, L, P, Ψ, 81, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect
ὁ θεός ἐφανερώθη (Bóg objawiony) — 88

1 Tym 5:19

ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων (za wyjątkiem jeżeli jest oparta na dwóch albo trzech świadkach), ominięty przez b, Ambrozjaster, Pelagiusz , Cyprian

2. List do Tymoteusza

2 Tym 1:11

καὶ διδάσκαλος (i nauczyciel) — א*, A, I, 1175, syrpal
καὶ διάκονος (i sługa) — 33
καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν (i nauczyciel narodów) — אc, D, G, K, Ψ, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect

2 Tym 2:14

θεοῦ (Boga) — א, C, G, I, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1877, 1962, 2492, 2495, ℓ 598, it
κυρίου (Pana) — A, D, K, P, Ψ, 048 , 81, 88, 104, 181, 326, 1241, 1739, 1881, 1984, 1985, 2127, Byz, Lect

2 Tym 4:6

 • 'Nadszedł czas mojej rozłąki', albo - jak czytamy w rękopisach greckich* - 'mojego powrotu' (Orygenes, Hom.Lb. 24:1; przyp.: "Dodatek Rufina")

List do Tytusa

Tytus 1:14

ἐντολαῖς (przykazań) — większość mss
ἐνταλμασιν (ustaw) — F, G
γενεαλογιας (genealogii) — 1908

List do Filemona

Filemon 1

Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ (Paweł więzień Chrystusa Jezusa) — większość rękopisów
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ (Paweł apostoł Chrystusa Jezusa) — D*
Παῦλος ἀπόστολος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ (Paweł apostoł, więzień Chrystusa Jezusa) — 629
Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ (Paweł sługa Chrystusa Jezusa) — 323, 945

List do Hebrajczyków

Hebr 1:3

podtrzymujący wszystko słowem swojej potęgi — większość rękopisów wszystkich tradycji
objawiający wszystko słowem swojej potęgi — Kodeks Watykański

Hebr 2:9

χάριτι θεοῦ (łaską Boga) — p46, א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 424, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, cop, arm, eth, Orygenes, Euzebiusz, Atanazy
χωρὶς θεοῦ (bez Boga) — 0121b, 424c, 1739, mss, Orygenes
 • ' zaznał śmierci za wszystkich z wyjątkiem Boga'; w niektórych bowiem rękopisach Listu do Hebrajczyków zamiast: 'z łaski Boga', czytamy: 'z wyjątkiem Boga ' (Orygenes, Kom.Jn. 1:255)

List Jakuba

Papirus 23 z tekstem Jk 1,10-12

Jakub 1,12

ο κυριος (Pan) – P , 0246, Byz
κυριος (Pan) – Kodeks Efrema
ο θεος (Bóg) – 2816, 33vid, 323, 945, 1739, vg, syrp
brak – א, A, B, Ψ, 81, ff, cop

Jakub 1,22

λογου (słowa) – większość rękopisów
νομου (prawa) – C2, 88, 621, 1067, 1852

Jakub 2,19

εἵς ἐστιν ὁ θεός (jeden jest Bóg) — p74 , א, A, 2464, itar, c, dem, div, p, s, z, vg syrp, copsa, bo, arm, eth
εἵς ἐστιν θεός (jeden jest Bóg) — 945, 1241, 1739
εἵς θεος εστιν (jeden Bóg jest) — B, 614, 630, 1505, 2412, 2495
εἵς ὁ ἐστιν θεός (jeden jest Bóg) — C, 33, 81, 2992, syrh
ὁ θεος εἵς εστιν (Bóg jeden jest) — Kmg, 049 , 056 , 0142, 88, 104, 181, 326, 436, 629, 1877, Byz, Lect
θεος εἵς εστιν (Bóg jeden jest) — 330, 451, 2127
εἵς ὁ θεός (jeden Bóg) — Cyril
ἐστιν θεός (jest Bóg) — Ψ
unus Deus (jeden Bóg) — ff

1. List Piotra

1 Piotr 1,22

ἀληθείας (prawdę) — p72 , א, A, B, C, Ψ, 33, 81, 436, 629, 945, 1241, 1739, 1881, 2492, syrp, h, copsa, bo,
ἀληθείας διὰ πνεύματος (prawdę i ducha) — k< P, 049 , 056 , 0142, 88, 104, 181, 326, 330, 451, 614, 630, 1505, 1877, 2127, 2412, 2495, Byz, Lect
fidei per spiritum (wiarę przez ducha) — itm
caritatis (łaskę) — itar, c, dem, div, p, z, vg

1 Piotr 3,15

τὸν Χριστόν (Chrystusa) — p72, א, A, B, C, Ψ, 326mg, 614, 630, 945, 1739, 1881, 2412, it, vg, syr, copsa, bo, arm
τὸν Θεόν (Boga) — K, L, P, 049, 056, 0142, 81, 88, 104, 181, 326txt, 330, 436, 451, 1241, 1505, 1877, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
τὸν Θεόν ἡμῶν (Boga naszego) — ℓ 1441

1 Piotr 5,13

ἐν Βαβυλῶνι (w Babilonie) — większość mss
ἐν Ρωμη (w Rzymie) — 2138, pc
ἐν ἐκκλησια (w kościele) — א, pc, vgmss, syrp

2. List Piotra

2 Piotr 1:3

ἰδίᾳ δόξῃ καί ἀρετῇ — א, A, C, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 436, 614, 629, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1881, 2412, 1495, it, vg, syr, copsa, bo, arm
διὰ δόξης καί ἀρετῆς — p72, B, K, L, 049, 056, 0142, 0209vid, 181, 330, 451, 1877, 2492, Byz, Lect, 598m, 1365m
per propria gloria et virtute — itz

1. List Jana

1 Jana 4,3

τὸν Ἰησοῦν (Jezusa) — A, B, 945, 1241, 1739
Ἰησοῦν Χριστόν (Jezusa Chrystusa) — 629*
τὸν Χριστόν (Chrystusa) — copsa, bo
τὸν Ἰησοῦν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (Jezusa przychodzącego w ciele) — Ψ, 33, 81, 436, 630, 1505, 2495,
τὸν Ἰησοῦν κύριον ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (Jezusa Pana w ciele przychodzącego) — Sinaiticus
τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (Jezusa Chrustusa w ciele przychodzącego) — K, 056, 0142, 181, 330, 629c, 1877, 2127, 2492
τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα — 614, 2412
τὸν Ἰησοῦν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα — 049, 88, 104, 326, 451, Byzpt, Lect
 • 'Wszelki zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga'. Tę bowiem myśl usunęli ze starych odpisów ci, którzy pragnęli oddzielić bóstwo od człowieczeństwa (Sokrates Scholastyk, HE 7:32)

1 Jana 5,6

δι' ὕδατος καὶ αἵματος (przez wodę i krew) — B, K, Ψ, 049, 056, 0142, 181, 330, 451, 629, 1739*, 1881, 2127, Byz, Lect, it, vg, syrp
δι' ὕδατος καὶ πνεύματος (przez wodę i ducha) — 43, 241, 463, 945, 1241, 1831, 1877*, 1891
δι' ὕδατος καὶ πνεύματος καὶ αἵματος (przez wodę i ducha, i krew) — P, 81, 88, 442, 630, 915, 2492, arm, eth
δι' ὕδατος καὶ αἵματος καὶ πνεύματος (przez wodę i krew, i ducha) — א, A, 104, 424c, 614, 1739c, 2412, 2495, l598m, syrh, copsa, copbo, Orygenes
δι' ὕδατος καὶ αἵματος καὶ πνεύματος ἁγίου (przez wodę i krew, i Ducha Świętego) — 39, 61, 326, 1837

J Jana 5,7b-8a

2. List Jana

2 Jan 3

Ἰησοῦ (Jezusa) — A, B, Ψ, 048, 0238, 81, 88, 326, 436, 629, 1505, 1739, 2127, 2495, it, vg, copsa, eth
κύριου Ἰησοῦ (Pana Jezusa) — א, K, L, P, 049, 056, 0142, 33, 181, 330, 451, 614, 630, 945, 1877, 1881, 2412, 2492, Byz, Lect, ℓ 1439, syrh, copbomss, arm
κύριου Ἰησοῦ ἡμῶν (Pana Jezusa naszego) — syrph, copbo

3. List Jana

3 Jan 12

ἀληθεὶας (prawdę) — większość rękopisów wszystkich typów tekstu
ἐκκλησὶας (kościół) — p74, A
ἐκκλησίας και της ἀληθεὶας (kościół i prawdę) — C, syr

List Judy

Juda 5

παντα οτι κυριος απαξ (wszystko, że Pan wprawdzie) — א, Ψ
παντα οτι ο κυριος απαξ (wszystko, że Pan wprawdzie) — C 630 1505 2412 2495
παντα οτι ο θεος απαξ (wszystko, że Bóg wprawdzie) — 2492
απαξ παντα οτι Ιησους — A B 33 81 2344 ar dem div vg eth
απαξ παντα οτι κυριος — Ephraem
απαξ παντα οτι ο θεος — C2
απαξ παντας οτι θεος Χριστος — p72
απαξ τουτο οτι ο κυριος — L, 049 104 181 326 330 436 451 629 945 1877 2127 Byz Lect
τουτο απαξ οτι ο κυριος (to wprawdzie, że Pan) — K, 056
απαξ τουτο υμας οτι ο κυριος (wprawdzie to wy, że Pan) — 0142
παντα οτι Ιησους απαξ — 322 323 665 1241 1739 1881 2298 itc copbo
παντα οτι ο Ιησους απαξ (wszystko, że Jezus wprawdzie) — 88, 915

Juda 22

ἐλεᾶτε διακρινομένους — א, Β, Ψ2, Ψ, 88, l680, syrh
ἐλέγχετε διακρινομένους — A, C*, 33, 81, 326, 436, 1241, 1739, 1881, it, vg, copbo, arm
ἐλέγετε διακρινομένους — 181
ἐλεεῖτε διακρινόμενοι — K, L, P, 049, 056, 0142, 104, 330, 451, 630, 945, 1877, 2127, 2412, 2495, Byz, Lect

Apokalipsa świętego Jana

Ap 1,5

λυσαντι ημας εκ (uwolnił nas od) — P18, אc , A , C , 1 , 2020, 2081,
λουσαντι ημας απο (oczyścił nas z) — P , 046 , 94, 1006, 1859, 2042, 2065, 2073, 2138, 2432

Ap 1,6

βασιλειαν (królestwo) — א, A, 046, 1854, 2050, 2351
βασιλεις (królowie) — P, ByzA

Ap 5,9

ἠγόρασας τῷ θεῷ (odkupił Bogu) — A, eth
ἠγόρασας τῷ θεῷ ἡμας (odkupił Bogu nas) — Sinaiticus, 046, 1006, 1611, 1859, 2020, 2042, 2053, 2065, 2081, 2138, 2432, copbo
ἠγόρασας ἡμας τῷ θεῷ (odkupił nas Bogu) — 94, 1828, 2073, 2344, copsa
ἠγόρασας ἡμας (odkupił nas) — 1, 2065*, Cyprian
Kodeks 0308, w Ap 11,18 przekazuje wariant "sługom i prorokom"

Ap 11,18

τοις δουλοις σου και τοις προφηταις (sługom swoim i prorokom) — 47 , Sinaiticus, 0308
τοις δουλοις σου τοις προφηταις (sługom swoim prorokom) — A, tekst bizantyjski

Ap 13,18

εξακοσιοι εξηκοντα εξ (sześćset sześćdziesiąt sześć) — większość mss.
χξς (666) — \mathfrak{P}47, 051 , tekst bizantyjski
εξακοσιοι τεσσαρακοντα εξ (sześćset czterdzieści sześć) — itar
εξακοσιοι δεκα εξ (sześćset szesnaście) — C itz
εξακοσιοι εξηκοντα πεντε (sześćset sześćdziesiąt pięć) — 2344

Ap 22,14

ποιουντες τας εντολας αυτου (przestrzegających przykazań Jego) — 046, 1 , 94, 1611, 1854, 1859, 2042, 2065, 2073, 2138, 2432
πλυνοντες τας στολας αυτων (piorących szaty swoje) — א, A, 1006, 2020, 2053

Zobacz też

Przypisy

 1. Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza, tłum K. Augustyniak, Kraków: WAM 1998, s. 246.
 2. John Mill, Novum Testamentum Graecum, cum lectionibus variantibus MSS (Oxford 1707).
 3. E. Nestle, Einfürung in das Griechische Neue Testament, p. 23.
 4. Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - The Story Behind Who Changed the Bible and Why, p.90 (review)
 5. UBS3, p. 16.
 6. NA26, p. 18
 7. Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration, Oxford University Press , 2005, p. 71.
 8. Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart 2001), p. 45.
 9. NA26, p. 60.
 10. NA26, p. 121.
 11. NA26, p. 366.
 12. NA26, p. 403.

Bibliografia

 1. * Novum Testamentum Graece et Latine, ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1981.
 2. Bart D. Ehrman, "The Orthodox Corruption of Scripture. The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament", Oxford University Press , New York - Oxford, 1996, pp. 223-227.
 3. Bruce M. Metzger, "A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament", 1994, United Bible Societies, London & New York.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Warianty tekstowe Nowego Testamentu":

Wag ...

Meczet w Kownie ...

Obietnica ...

Wnioskowanie ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Akcja (prawo) ...

Strzebielino ...

Taylor Swift ...

Bernardo Bellotto ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Warianty tekstowe Nowego Testamentu":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 2) ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie