Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Węglan sodu

Węglan sodu

Węglan sodu
Ogólne informacje
Inne nazwysoda kalcynowana
Wzór sumarycznyNa2CO3
Masa molowa 105,977 g / mol
Wyglądbiały
Identyfikacja
Numer CAS 497-19-8
PubChem 10340[1]
Niebezpieczeństwa
Zagrożenia
Drażniący
Drażniący
(Xi)
Zwroty ryzyka 36
Zwroty bezpieczeństwa 2, 22, 26
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków standardowych (25 °C, 1000 hPa)

Węglan sodu (nazwy zwyczajowe: soda, soda kalcynowana Na 2 C O 3) nieorganiczny związek chemiczny , sól kwasu węglowego i sodu.

W temperaturze pokojowej jest to biała, higroskopijna substancja, która topi się w temperaturze 852°C i dobrze rozpuszcza się w wodzie. Z roztworu krystalizuje w postaci dużych bezbarwnych kryształów, wietrzejących na powietrzu.

W przyrodzie związek ten występuje w stanie naturalnym tzw. jeziorach sodowych oraz w popiele roślin morskich. Stanowi też ważny składnik wielu minerałów .

Stosuje się go do wyrobu szkła oraz papieru . Wykorzystuje się go również w produkcji mydła i środków piorących. Jest stosowany do zmiękczania wody.

Spis treści

Otrzymywanie

Dawniej węglan sodu otrzymywano metodą Leblanca, działając na sól kamienną kwasem siarkowym , otrzymując siarczan sodu , który następnie prażono z węglem i kamieniem wapiennym . Otrzymywany roztwór ługowano wodą otrzymując roztwór sody.

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl

Na2SO4 + 2C + CaCO3 → Na2CO3 + CaS + 2CO2

Ze względu jednak na zbyt duże zużycie energii, proces ten został zastąpiony metodą Solvaya , gdzie surowcami głównymi są węglan wapnia, sól kamienna.

 • dekarboksylacja kwasów lub soli kwasów:

H3C-COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Metoda Solvaya

Wytwarzanie węglanu sodu metodą Solvaya

Metoda Solvaya otrzymywania węglanu sodu polega na wykorzystaniu następujących reakcji:

 1. CaCO3 → CaO + CO2
 2. 2NaCl + 2NH3 + 2CO2 + 2H2O → 2NaHCO3 + 2NH4Cl
 3. 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O - ( kalcynacja )
 4. 2NH4Cl + CaO → 2NH3 + H2O + CaCl2

co sumarycznie daje:

CaCO3 + 2NaCl → Na2CO3 + CaCl2

Z reakcji sumarycznej wynika, że surowcami są węglan wapnia i sól kamienna (chlorek sodu), amoniak jest surowcem pomocniczym, koks używany jako paliwo do wypalania wapna palonego z wapienia . Natomiast w procesie Leblanca surowcem głównym jest węgiel .

Proces wytwarzania sody amoniakalnej składa się z następujących głównych procesów i operacji:

 • przygotowanie roztworów soli
 • nasycanie solanki amoniakiem w celu otrzymania solanki amoniakalnej
 • wypalanie wapna z kamienia wapiennego z jednoczesnym wytworzeniem gazów zawierających CO2
 • nasycanie solanki amoniakalnej CO2 ( karbonizacja )
 • oddzielenie kryształów NaHCO3 od ługu macierzystego
 • suszenie wilgotnego NaHCO3 i jego rozkład termiczny (kalcynacja)
 • regeneracja NH3 z ługów macierzystych przez zmieszanie z mlekiem wapiennym i ogrzewanie .

Przygotowanie solanki

Stosuje się solanki naturalne, które dosyca się solą w razie potrzeby. Najczęściej używa się solanek wytworzonych przez ługowanie wodą pokładów soli. Solanki takie mają zanieczyszczenia w postaci soli Mg , Ca , K , itp. Aby oddzielić zanieczyszczenia solankę poddaje się procesowi analogicznemu do chemicznej metody zmiękczania wody. Strącające się osady CaCO3 i Mg(OH)2 oddziela się w odstojnikach .

Nasycenie solanki amoniakiem

NH3 bardzo dobrze rozpuszcza się w solance ze znacznym efektem cieplnym . W miarę wzrostu stężenia amoniaku wzrasta objętość solanki. Ponieważ rozpuszczalność soli w wodzie amoniakalnej maleje, to aby nie dopuścić do wytrącenia kryształów stosuje się solankę nie całkowicie wysyconą (około 310 g NaCl na 1 l ). Do nasycania solanki NH3 stosuje się wysokie wieże absorpcyjne wypełnione koksem lub kolumny półkowe.

Wypalanie wapna

Wapno palone otrzymuje się w taki sam sposób jak przy produkcji materiałów wiążących.

Wysycanie solanki amoniakalnej za pomocą CO2 (karbonizacja)

Solanka amoniakalna zawierająca pewną ilość CO2 w stanie związanym jest nasycana CO2 w kolumnach karbonizacyjnych w przeciwprądzie. Kolumny karbonizacyjne mają budowę półkową. W dolnej części półki przedzielone są chłodnicami rurkowymi. Średnica kolumny 1,8-2,8 metra a wysokość do 30 metrów. Z powodu osadzania się kryształów NaHCO3 po kilkudziesięciu godzinach pracy kolumna karbonizacyjna zarasta i trzeba przerywać jej pracę aby ją oczyścić. Z tego powodu kolumny karbonizacyjne łączy się w baterie 4-7 sztuk i kolejno poddaje płukaniu polegającym na przepuszczaniu przez nie całej ilości solanki, którą następnie kieruje się do pozostałych kolumn.

Jednocześnie dla polepszenia efektu płukania wprowadza się do kolumny pewną ilość gazu z pieców wapiennych, dzięki czemu w kolumnie płukanej następuje wstępna karbonizacja solanki. Gazy zawierające CO2 pochodzą z dwóch źródeł: z wypalania wapna około 40% i rozkładu NaHCO3 60%. Gazy uboższe w CO2 wprowadza się w połowie wysokości kolumny, a gazy bardziej stężone wprowadza się od dołu kolumny. Ciśnienie słupa cieczy u dołu kolumny wynosi 0,3 M Pa , wpływa to korzystnie na proces karbonizacji.

Oddzielanie kryształów NaHCO3 od ługu macierzystego

Z kolumn karbonizacyjnych wypływa zawiesina kryształów NaHCO3 w ługu macierzystym (tzw. mleczko bikarbonatowe). Oddzielenie kryształów od cieczy odbywa się za pomocą filtracji na filtrach obrotowych lub przez odwirowanie w wirówkach o działaniu ciągłym.

Kalcynowanie NaHCO3

Aby otrzymać sodę bezwodną osad NaHCO3 należy osuszyć a następnie poddać termicznemu rozkładowi

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Proces suszenia i kalcynacji prowadzi się metodą ciągłą w obrotowych suszarniach bębnowych, suszarnia ogrzewana jest parą wodną lub rzadziej spalinami. Bęben stalowy o średnicy 2,5 m i długości do 25 m. Ponieważ gazy pokalcynacyjne zawracane są do procesu produkcyjnego to ogrzewanie suszarki (kalcynatora) odbywa się przeponowo. Wilgotny NaHCO3 ma tendencję do przywierania do rur grzewczych, aby zapobiec temu zjawisku obniża się jego wilgotność, zawracając część wysuszonego produktu i mieszając go z wilgotnym NaHCO3 przed wejściem do kalcynatora.

Regeneracja amoniaku

W ługach macierzystych po karbonizacji NH3 znajduje się w postaci następujących związków:

 • NH3 (aq)
 • (NH4)2CO3 i NH4HCO3
 • NH4Cl

Związki te różnią się trwałością. Z amoniakalnego roztworu (NH4)2CO3 i NH4HCO3 amoniak można odzyskać przez ogrzewanie roztworu do temperatury około 70°C, NH4Cl rozkłada się pod działaniem Ca(OH)2. Obie te operacje prowadzi się w instalacji do regeneracji amoniaku. Instalacja ta składa się z aparatów do sporządzania mleka wapiennego, wymienników ciepła, kolumn odpędowych.

Ług macierzysty razem z popłuczynami z filtrów ogrzewa się do temperatury około 65°C i wprowadza do górnej części kolumny odpędowej. W tym momencie następuje odpędzenie amoniaku z lotnych związków amonowych. Następnie gorącą ciecz miesza się z mlekiem wapiennym w osobnym mieszalniku i wprowadza do dolnej części kolumny odpędowej a odprowadza się roztwór odpadkowy. Gazy zawierające NH3 i CO2 po ochłodzeniu kieruje się do absorpcji w solance. W ten sposób zamyka się obieg amoniaku. Straty amoniaku pokrywa się przez wprowadzenie stężonej wody amoniakalnej do kolumny odpędowej.

Wykorzystywanie odpadów stałych i ścieków z produkcji sody amoniakalnej

Gorąca ciecz odpływająca z kolumn odpędowych kierowana jest do wielkich osadników ziemnych, w których następuje osadzanie się zawiesin, a klarowny roztwór soli odprowadza się do zbiorników wodnych. Ciecz z kolumn odpędowych ma następujący skład (kg\m³):

 • NaCl - 56
 • CaCl2 - 112
 • Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4, SiO2 - 21

Do osadników ziemnych kieruje się osady z oczyszczania solanki i osad CaCO3 z kaustyfikacji sody i ewentualnie inne odpady. Osadniki te noszą nazwę "białych mórz". Białe morza stanowią poważny problem ekologiczny. Dlatego też podjęto próby utylizacji osadów z osadników. Przerabia się je na wapno nawozowe lub stosuje się jako surowiec w przemyśle cementowym. Na 1 T sody amoniakalnej zużywa się:

 • NaCl (w postaci solanki) 1525-1555 kg
 • CaCO3 (w postaci wapniaka) 1206-1370 kg

oraz jako materiały pomocnicze:

 • koks do wypalania wapna 98-105 kg
 • węgiel do kalcynacji NaHCO3 120-140 kg
 • woda amoniakalna 4-8 kg

Przypisy

 1. Węglan sodu – podsumowanie ( ang. ). PubChem Public Chemical Database.


Inne hasła zawierające informacje o "Węglan sodu":

Nadciśnienie tętnicze ...

Oddychanie komórkowe ...

Fosforan wapnia ...

Regosole ...

Mułowiec ...

Alkohole ...

Ziemia ...

Dyspersja (optyka) ...

Czarne ziemie ...

Żywność syntetyczna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Węglan sodu":

Tlenki proste (plansza 10) ...

Aldehydy i ketony (plansza 11) ...

Sole - właściwości i otrzymywanie (plansza 23) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie