Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

VSEPR

VSEPR

VSEPR (ang. Valence Shell Electron Pair Repulsion 'koncepcja odpychania par elektronowych powłoki walencyjnej' bądź też 'odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej'). Metoda ta została opracowana w 1940 roku przez Nevila Vincenta Sidgwicka i H.M. Powella . Według niej o budowie przestrzennej cząsteczki decyduje łączna liczba elektronów walencyjnych wokół atomu centralnego oraz orientacja przestrzenna obszarów orbitalnych , w których mieszczą się te elektrony .

Teoria VSEPR zakłada, że pary elektronów są rozmieszczone wokół atomu centralnego tak, aby siły wzajemnego odpychania były możliwie jak najmniejsze, przy czym w sumarycznym efekcie wszystkich odpychań istotny jest udział wolnych (niewiążących) i wiążących par elektronowych. Najsłabiej odpychają się pary wiążące, potem para wiążąca z wolną parą elektronową, a najsilniej dwie wolne pary elektronowe. Inaczej mówiąc, jeżeli odległości par decydujących o geometrii cząsteczki są maksymalne, to w zależności od liczby tych par powstają pewne uprzywilejowane struktury o charakterystycznym rozmieszczeniu wolnych i wiążących par elektronowych na wyróżnionych kierunkach wokół atomu centralnego.

Regularne kształty cząsteczek powstają tylko wtedy, gdy wszystkie pary elektronów wiążących zostaną wykorzystane do związania takich samych atomów. Występowanie w cząsteczce różnych ligandów wokół atomu centralnego i niewiążących par elektronowych zaburza idealne struktury, np. wraz z rosnącą liczbą wolnych par elektronowych może następować zmiana kąta wiązania.

W niektórych przypadkach metoda VSEPR nie nadaje się do przewidywania budowy przestrzennej związków, gdyż nie prowadzi do prawidłowego opisu ich struktury, np. nie jest wygodne zastosowanie jej do opisu budowy cząsteczek zawierających wiązania zdelokalizowane .

Dokładniejsze omówienie metody

Właściwości i geometrię cząsteczek typu ABn można opisać, przyjmując że:

 • A jest atomem centralnym i n atomów B (jednakowych bądź różnych), zwanych roboczo ligandami, uczestniczy w tworzeniu orbitali molekularnych z atomem A
 • cząsteczka zawiera pierwiastki grup głównych układu okresowego
 • hybrydyzacji ulegają orbitale atomu centralnego A
 • jeżeli cząsteczka zawiera więcej niż jeden atom centralny to hybrydyzacji ulegają wszystkie atomy centralne (jak np. C w etenie CH2=CH2)

Wśród elektronów walencyjnych atomu centralnego wyróżnia się:

 • wolne pary elektronowe danego atomu (zlokalizowane w polu jednego jądra) - stanowią pary niewiążące
 • elektrony, które są wspólne dla dwóch sąsiadujących atomów - stanowią pary wiążące (pary zlokalizowane w polu dwóch sąsiadujących jąder)

Wśród par wiążących wyróżnić można pary σ i pary π, które mogą tworzyć:

 • wiązania typu σ (o symetrii względem osi łączącej jądra)
 • wiązania typu π (o obszarze orbitalnym złożonym z dwóch fragmentów leżących poza osią łączącą jądra)

Określonym wartościom liczby przestrzennej oznaczanej symbolem Lp, równej liczbie orbitali zhybrydyzowanych (LH), odpowiada określona geometria cząsteczka. O kształcie cząsteczki decyduje liczba wiążących par elektronowych (PW) i wolnych par elektronowych (WPE). Ich suma wskazuje typ hybrydyzacji, a tym samym podstawowy wielościan koordynacyjny, którego naroża zajmują atomy lub wolne pary elektronowe:

Lp = \sigma PW + WPE = LH\,

gdzie:

 • σPW - liczba par elektronowych tworzących wiązanie a; wynosi ona tyle, ile atomów B jest przyłączonych do atomu centralnego A. Przykład: dla PCl5 σPW = 5, dla H2O σPW = 2, dla COCl2 σPW = 3,
 • WPE - liczba wolnych par elektronowych atomu centralnego; oblicza się ją odejmując od liczby elektronów walencyjnych atomu centralnego A, taką liczbę elektronów, jaka jest potrzebna do uzupełnienia konfiguracji wszystkich atomów B i dzieli przez 2, czyli WPE = 1/2 [liczby elektronów walencyjnych atomu A pomniejszona o liczbę elektronów potrzebną do uzupełnienia oktetów (lub dubletów dla wodoru) dla n atomów B]. Dla jonów ujemnych zwiększa się, a dla jonów dodatnich zmniejsza się liczbę elektronów walencyjnych o ładunek jonu. Przykład: Dla H2O WPE = (6 − 2) / 2 = 2, dla SO42- WPE = (6 + 2 − 8) / 2 = 0

Wartość liczby przestrzennej możemy ustalić:

 • ze wzoru elektronowego cząsteczki
 • lub przez obliczenie:
  • najpierw liczby wolnych par elektronowych atomu centralnego,
  • a następnie liczby przestrzennej,
  • ostatni etap opisu budowy przestrzennej cząsteczki opiera się na fakcie, że do każdej wartości Lp jest przyporządkowana charakterystyczna struktura przestrzenna. Można więc powiedzieć, że przestrzenna budowa cząsteczki, a zatem kierunki, w jakich ustawiają się ligandy i wolne pary elektronowe, są określone liczbą przestrzenną.

Zależność między liczbą wolnych i wiążących par elektronowych a kształtem cząsteczki według modelu VSEPR zebrano w tabeli:

Typ Cząsteczki:

A - atom centralny
X - ligandy
E - wolne pary elektronowe

Liczba przestrzennaTyp hybrydyzacjiKształt cząsteczkiRozmieszczenie elektronów

(na żółto zaznaczono wolne pary elektronowe)

Geometria cząsteczkiPrzykłady
AX1Encząsteczka dwuatomowa
HF, O2
AX2E02sp linia
BeCl2, HgCl2, CO2
AX2E13sp2Kształt litery V
NO2, SO2, O3
AX2E24sp3Kształt litery V
H2O, OF2
AX2E35sp3d linia
XeF2, I3
AX3E03sp2 trójkąt równoboczny
BF3, CO32−, NO3, SO3
AX3E14sp3 piramida trygonalna
NH3, PCl3
AX3E25sp3dkształt litery T
ClF3, BrF3
AX4E04sp3 tetraedr CH4, PO43−, SO42−, ClO4
AX4E15sp3dnieregularny tetraedr
SF4
AX4E26sp3d2 kwadrat, płaski
XeF4
AX5E05sp3dbipiramida trygonalna
PCl5
AX5E16sp3d2bipiramida kwadratowa
ClF5, BrF5
AX6E06sp3d2 oktaedr
SF6
AX6E17sp3d3piramida pentagonalna
XeF6
AX7E07sp3d3bipiramida pentagonalna
IF7
Liczba
przestrzenna
kształt cząsteczki
brak wolnych par elektronowych
1 wolna para elektronowa2 wolne pary elektronowe3 wolne pary elektronowe
2

linia
   
3

trójkąt równoboczny

Kształt litery V
  
4

tetraedr

piramida trygonalna

Kształt litery V
 
5

bipiramida trygonalna

nieregularny tetraedr

kształt litery T

liniowy
6

oktaedr

bipiramida kwadratowa

kwadrat, płaski
 
7

bipiramida pentagonalna

piramida pentagonalna
  

Poniżej podano przykłady obliczeń odpowiednich parametrów, dzięki którym, przy zastosowaniu metody VSEPR, można określić budowę cząsteczki:

Atom centralnyWolne pary elektronoweLiczba przestrzenna

Lp= PW + WPE

typ hybrydyzacjikształt
C w CH4(4-4x1)/2 = 04+0=4sp3Tetraedr
O w H2O(6-2x1)/2=22+2=4sp3Kształt litery V
N w NH3(5-3x1)/2=13+1=4sp3Piramida trygonalna
S w SO2(6-2x2)/2=12+1=3sp2Kształt litery V
C w CO32-(4-3x2+2)/2=03+0=3sp2trójkąt równoboczny
C w CO2(4-2x2)/2=02+0=2spliniowa


Inne hasła zawierające informacje o "VSEPR":

Kwas siarkowy(VI) Kwas siarkowy(VI)Ogólne informacjeNomenklatura systematyczna ( IUPAC ):dihydroksydodioksydosiarkaInne nazwykwas siarkowy witriol kwas tetraoksosiarkowyWzór sumarycznyH2SO4 SMILES (O[H])(=O)(=O)O[H] Masa molowa 98,08 g / mol Wyglądbezbarwna lub lekko żółta, klarowna, gęsta, oleista cieczIdentyfikacja Numer CAS 7664-93-9 PubChem 1118Właściwości Gęstość i ...

Metan ...

Dwutlenek węgla ...

Czterochlorek węgla ...

Grupa aldehydowa ...

Aldehyd octowy ...

Chloroetan ...

Etan ...

Tlenek azotu(IV) ...

Amoniak ...


Inne lekcje zawierające informacje o "VSEPR":

Alkany, alkeny, alkiny (plansza 18) także trzy hybrydy sp. Ustawiają się one w przestrzeni (zgodnie z teorią VSEPR) na płaszczyźnie, w narożach trójkąta równobocznego. Hybrydyzację sp2 nazywamy trójkątną płaską ...

Wiązania chemiczne w świetle mechaniki kwantowej (plansza 28) e height=434 width=770 > Metoda VSEPR Metoda ta zakłada, ze budowa przestrzenna cząsteczki zależy od łącznej liczby elektronów ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie