Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Usługa

Usługa

Usługa – działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji.

Może obejmować czynności: od niematerialnych, jak porada techniczna, reprezentowanie kogoś przed urzędem czy sądem aż po wykonawstwo konkretnych przedmiotów (na przykład: dokumentacji ).

Termin usługi, wywodzący się z teorii ekonomicznych oznacza wszelkie czynności pożyteczne związane z pracą nieprodukcyjną, w odróżnieniu od czynności prowadzących do produkcji dóbr materialnych . Pogląd przeciwstawiający usługi określane jako działalność o charakterze niematerialnym od aktywności produkcyjnej posiadającej konkretne, materialne skutki czy efekty został przyjęty na gruncie nauk społecznych. W literaturze pojęcie usług społecznych stosuje się zamiennie z pojęciem usług niematerialnych.

Mówiąc o niematerialnym charakterze usług społecznych należy pamiętać o rozgraniczeniu usługi od materialnego narzędzia jej świadczenia (np.: szpital i opieka zdrowotna , szkoła i edukacja ). Rozróżnienie to wskazuje na dwa zasadnicze poziomy analizy zjawiska świadczenia i konsumpcji usług społecznych:

  • poziom analizy infrastruktury usług - w tym ujęciu uwaga badacza skupia się na materialno–kadrowej bazie instytucji świadczących usługi społeczne
  • ogląd funkcjonowania infrastruktury usług tzn. analiza procesu zaspokajania potrzeb społecznych

Pod pojęciem usług społecznych przyjęło się rozumieć działalność społecznie użyteczną nakierowaną wprost na człowieka, zarówno na jego potrzeby materialne jak i duchowe. Efektem świadczenia usług społecznych nie są bezpośrednio majątkowe, fizyczne wartości użytkowe. Rezultat tak określonej działalności ma zatem charakter niematerialny i może nim być np.: wiedza, kwalifikacje zawodowe, informacja, porada, przeżycia, poprawa wyglądu, zdrowia, samopoczucia, satysfakcja, odprężenie psychiczne, poczucie bezpieczeństwa.

Geografia usług to część geografii społeczno-ekonomicznej , zajmującą się rozmieszczeniem działalności usługowej. Rozpatruje się je z punktu ich znaczenia w gospodarce , wpływu na kształtowanie się sieci osadniczej i zaspokojenia potrzeb ludzkich. (E. Jakubowicz 1993 )

  • O. Lange ( 1967 ) uważał, ze usługi to czynności związane z zaspokojeniem potrzeb ludzkich, nie służą one do bezpośredniej produkcji dóbr materialnych.
  • Cz. Niewadzi ( 1975 ) uważa, iż usługi są to czynności zaspokajające potrzeby ludzkie.
  • K. Polarczyk ( 1971 ) przyjmuje, że usługi to praca wytwórcza.
  • J.B. Qeen ( 1988 ) usługi to "przedmiot wymiany między ludźmi, którego nie można sobie upuścić na nogi".
  • J. Chmielewski ( 2001 ) usługi to trzeci wyodrębniający się sektor aktywności gospodarczej. Celem usług jest zaspokajanie rosnących materialnych i niematerialnych potrzeb.

Podział usług

Według Europejskiej Klasyfikacji Działalności :

Literatura

  • Edyta Jakubowicz "Podstawy metodologiczne geografii usług"


Inne hasła zawierające informacje o "Usługa":

Handel ...

Cena (ekonomia) ...

Społeczeństwo nowoczesne ...

Pop innych wyznań i niekiedy uważane za obraźliwe Orange POP (dawniej Idea POP) – Usługa typu pre-paid w sieci telefonii komórkowej Orange Polska PoP – skrót serii ...

Zamość ...

Asortyment ...

Konkurencja (ekonomia) ...

Dobra komplementarne ...

Konsument (ekonomia) ...

Umowa o dzieło konkretnej sytuacji lub doprowadzenie do konkretnej sytuacji może być dziełem, podczas gdy Usługa stałej konsultacji prawnej dziełem nie jest.Prawnicy "zlecenie" nazywają "umową starannego działania", ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Usługa":

03. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (plansza 8) ...

02. System gospodarki rynkowej (plansza 9) ...

236. Charakterystyka regionów geograficznych. Pobrzeże Kaszubskie (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie