Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski

Na mapach: 50°15'38″N 19°01'41″E / 50.26056, 19.02806

Uniwersytet Śląski
Nazwa łacińskaUniversitas Silesiensis
Nazwa angielskaUniversity of Silesia
Data założenia8 czerwca 1968
Lokalizacja   Polska , Katowice
Liczba studentów37,3 tys.
Rektorprof. dr hab. Wiesław Banyś
Adres ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Członkostwo Socrates-Erasmus , Socrates-Lingua, Leonardo da Vinci 2, CEEPUS , CIRCEOS , IAU , CRE, AUDEM, IAUP, CBUR i in.
Położenie na mapie Polski

Uniwersytet Śląski
Strona internetowa uczelni
Wydział Prawa i Administracji UŚ
Wydział Teologiczny UŚ
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
( ul. Bankowa 9)
Wydział Filologiczny UŚ
Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Wydział Nauk Społecznych UŚ
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ
Instytut Fizyki

Uniwersytet Śląski z siedzibą w Katowicach powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąty uniwersytet w Polsce.

Miasta uniwersyteckie: Katowice, Sosnowiec , Rybnik , Chorzów , Cieszyn .

Siedziba władz Uczelni i większości wydziałów znajduje się w Katowicach. Pozostałe wydziały i inne jednostki dydaktyczne uczelni zlokalizowane są w innych miastach województwa śląskiego : Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu. Od października 2001 r. w piątym mieście, Rybniku, Uniwersytet Śląski współtworzy razem z Akademią Ekonomiczną im. K. Adamieckiego oraz Politechniką Śląską kampus akademicki zwany Zespołem Szkół Wyższych. Do 2009 roku miastem uniwersyteckim było Jastrzębie Zdrój, w którym funkcjonował Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Początki tej jednostki dydaktycznej sięgają 1998 roku.

Od 22 lutego 1983 roku w strukturach Uniwersytetu działa również Uniwersytet Trzeciego Wieku , który funkcjonuje dzięki współpracy z innymi uczelniami wyższymi w Katowicach - Akademiami : Medyczną , Muzyczną , Sztuk Pięknych oraz Wychowania Fizycznego .

Uniwersytet Śląski jest stroną ponad 250 międzynarodowych umów, dzięki którym możliwa jest wymiana studentów i kadry dydaktycznej, a także prowadzenie wspólnych badań naukowych. Jednocześnie uczelnia aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych, należy również do międzynarodowych organizacji akademickich, w tym m.in.: IAU , CRE, AUDEM, IAUP, CBUR.

Od rozpoczęcia działalności w 1968 studia na tej uczelni ukończyło około 141 tysięcy absolwentów, w tym ponad 75 tysięcy po studiach dziennych.[1]

Spis treści

Historia Uniwersytetu Śląskiego

Inicjatywa

Starania o utworzenie uniwersytetu na Górnym Śląsku stanowią proces złożony, którego początek można datować na 1921 rok. Pierwsza inicjatywa powołania na Śląsku uczelni należała do ks. Stanisława Adamskiego oraz Wojciecha Sosińskiego, posłów na Sejm Ustawodawczy. Zgłoszenie wniosku o przygotowanie założenia na Górnym Śląsku uniwersytetu i politechniki nie miało jednak szans na realizację, przede wszystkim z powodu niedoboru kardy naukowo-dydaktycznej.

Myśl o utworzeniu w województwie śląskim tego typu uczelni pojawiła się ponownie pod koniec lat dwudziestych. Potrzeba stworzenia w Katowicach instytucji, która m.in. podnosiłaby kwalifikacje nauczycieli szkół powszechnych i średnich zaowocowała powołaniem w 1928 roku Instytutu Pedagogicznego. Z czasem planowano przekształcenie ośrodka na uniwersytet, ambitnych założeń nie udało się jednak nigdy urzeczywistnić. Pierwotnie program studiów w Instytucie obejmował głównie przedmioty pedagogiczne, w miarę upływu czasu oferta edukacyjna poszerzała się o studia: historyczne, polonistyczne, przyrodnicze, geograficzne i matematyczno-fizyczne. Poza działalnością dydaktyczną, Instytut angażował się w prace naukowo-badawcze oraz wydawnicze. Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój katowickiego ośrodka dydaktycznego, jednak już w marcu 1945 roku rozpoczęto działania zmierzające do jego reaktywacji.

Instytut pedagogiczny nie posiadał uprawnień szkoły wyższej, a potrzeba powołania do życia instytucji zaspokajającej nie tylko potrzeby edukacyjne Śląska, ale również pełniącej funkcję ogniska polskiej kultury była nadal żywa. Z tego też powodu ponownie podjęto starania o utworzenie w Katowicach uniwersytetu. W maju 1945 roku powstał Obywatelski Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Efektem pracy Komitetu był Memoriał w sprawie założenia Uniwersytetu w województwie śląsko-dąbrowskim szeroko uzasadniający postulat utworzenia Uniwersytetu Śląskiego. „Komitet ten wypracował konkretny plan organizacyjny, kadrowy, lokalowy i gospodarczy”[2]. Wbrew oczekiwaniom i nadziejom, ówczesne warunki społeczno-polityczne nie były sprzyjające dla tej inicjatywy.

W 1950 roku powołano do życia Państwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną, która zajęła miejsce likwidowanego ostatecznie Instytutu Pedagogicznego. W ten sposób WSP – pierwotnie utworzona w 1946 roku, lecz rok później przeniesiona do Łodzi – wznowiła swą działalność na terenie Katowic. Pierwsze lata funkcjonowania uczelni były trudne, jednak późniejszy okres przyniósł znaczny rozkwit uczelni; katowicka WSP uzyskała pełnię praw akademickich, stworzono kilka kierunków studiów humanistycznych.

W latach pięćdziesiątych na nowo odżyły nadzieje związane z utworzeniem na Śląsku wyższej uczelni humanistycznej. W 1957 roku na łamach tygodnika „Przemiany” prof. Józef Pieter pisał: „W ramach zasadniczej rewizji naszego szkolnictwa wyższego miejsce poczesne powinna znaleźć stara i zaniedbana, lecz wciąż aktualna, sprawa uniwersytetu dla okręgu górnośląskiego; sprawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualna jest ona nieledwie od chwili przyłączenia Górnego Śląska do Polski, to jest od roku 1921. […]
Największe w Polsce, około trzymilionowe skupisko ludności Górnego Śląska powinno mieć swoją wszechstronną uczelnię akademicką w postaci uniwersytetu. Nie mając jej, ludność Śląska jest w sposób jawny pokrzywdzona. […]
Kilka wyższych szkół już jest, to prawda, lecz jako uczelnie zawodowe mają one niewielkie szanse rozwoju […]. Uniwersytet to nie jest po prostu wieloliczbowa szkoła zawodowa. Jest to i być powinien – najbardziej twórczy ośrodek nauki i kultury, ośrodek intelektualny z najlepszymi warunkami do pracy badawczej […]. Takiego właśnie ośrodka naukowego Śląsk Górny żąda dla siebie ze względów kulturalnych i politycznych […]”.[3]

Tymi słowami, w artykule Kiedy Uniwersytet w Katowicach?, ówczesny rektor WSP upominał się o utworzenie na Śląsku wyższej szkoły humanistycznej. Kwestię tę podnosił również publicysta Stowarzyszenia PAX Szczepan Balicki. W artykule zatytułowanym Dziś Śląsk czeka na uniwersytet pisał: „Sieć wyższych uczelni już na pierwszy rzut oka wykazuje rażąca niesprawiedliwość polegającą na tym, że najludniejsze województwo, tj. katowickie, pozbawione jest uniwersytetu. Sprawa ta urosła do rangi poważnego problemu […]. Stworzono Politechnikę, Akademię Medyczną, W(yższą) S(zkołę) P(edagogiczną). Lecz na uniwersytet zabrakło tchu…”.[4]

W czerwcu 1962 roku podjęto próby zainstalowania Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, było to przełomowe wydarzenie dla inicjatywy tworzenia uniwersytetu. Początkowe plany uruchomienia w Katowicach zamiejscowych studiów humanistycznych uległy znacznej modyfikacji, ostatecznie otworzono kierunki matematyczne, fizyczne oraz studia prawnicze. Stanowisko prorektora do spraw Filii UJ objął prof. Kazimierz Popiołek . Ciągle żywa potrzeba utworzenia samodzielnego ośrodka uniwersyteckiego w miarę upływu czasu nabierała bardziej realnych kształtów, między innymi dzięki koncepcji połączenia dwóch uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii UJ. Rozmowy prowadzone z Ministerstwem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zaowocowały opracowaniem perspektyw rozwoju katowickiego ośrodka uniwersyteckiego, docelowo otwarcie uczelni przewidywano w roku 1975.

Ostatecznie decyzja w sprawie powołania uniwersytetu zapadła w 1968 roku, w Projekcie połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego możemy przeczytać: „[…] 3. Wnioskuje się, aby przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 1968/1969 do miesiąca września 1968 r. połączonym uczelniom Filii UJ i WSP nadać nazwę »UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH«”.[5] Na stanowisko rektora nowej uczelni powołany został prof. Kazimierz Popiołek, uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 1 października 1968 roku. Uczelnia rozpoczęła działalność licząc 5 724 studentów (na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych) kształcących się na czterech wydziałach:
1. Humanistycznym,
2. Matematyki, Fizyki i Chemii,
3. Prawa i Administracji,
4. Wychowania Technicznego.

Kalendarium[6]

1968–1977

1968
 • powstaje Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, a wraz z nią pięć bibliotek zakładowych
 • pracę rozpoczyna uniwersytecka oficyna wydawnicza - Dział Wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego
 • inauguracja pierwszego roku akademickiego. Studenci rozpoczynają naukę na 9 kierunkach studiów stacjonarnych (filologia polska, psychologia, prawo, wychowanie techniczne, mechanika, elektrotechnika, matematyka, fizyka, chemia) oraz na 10 kierunkach studiów dla osób pracujących (historia, filologia polska, pedagogika, wychowanie techniczne, mechanika, elektrotechnika, matematyka, fizyka, prawo, Zawodowe Studium Administracyjne)
1969
 • przekształceniu ulega dotychczasowa struktura uczelni, powstają Instytuty:
- Filologii Polskiej, Pedagogiki i Psychologii, Historii, Nauk Społecznych (WH)
- Matematyki, Fizyki, Chemii oraz Ośrodek Obliczeniowy (WMFiC)
- Prawa Sądowego, Prawa Gospodarczego, Administracji i Zarządzania, Historii Państwa i Prawa (WPiA)
- Wychowania Technicznego, Mechaniki, Elektrotechniki (WT)
 • powstaje Podyplomowe Studium Administracji oraz Podyplomowe Studium Dziennikarskie
 • otwarcie dwóch nowych kierunków studiów stacjonarnych - biologii i historii
 • działalność rozpoczyna Studenckie Radio „Egida”
1970
 • z inicjatywy grupy studentów powstaje pierwszy w regionie studencki zespół folklorystyczny - Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”
 • powołane zostaje Wyższe Studium Nauczycielskie w Sosnowcu kształcące na kierunkach: matematyka, fizyka, fizyka z chemią, filologia rosyjska
 • Wydział Prawa i Administracji uruchamia Punkt Konsultacyjny w Bielsku-Białej
1971
 • dotychczasowy Instytut Nauk Społecznych zostaje przekształcony w jednostkę pozawydziałową. W jego skład wchodzi utworzone rok wcześniej Podyplomowe Studium Wychowania Obywatelskiego
 • otwarcie Wyższego Studium Nauczycielskiego w Cieszynie jako filii Uniwersytetu Śląskiego
 • Wydział Wychowania Technicznego zmienia nazwę na Wydział Techniki i uruchomia nowy kierunek - informację naukowo-techniczną
 • WSN w Sosnowcu przyjmuje studentów na studia dla pracujących w zakresie matematyki i filologii rosyjskiej
 • utworzone zostaje Podyplomowe Studium Pedagogiczne
1972
 • na uczelni działa już 10 studenckich kół naukowych liczących około 160 osób
 • powstają dwie nowe biblioteki wydziałowe: Biblioteka Międzywydziałowego Studium Języków Obcych oraz Biblioteka Wydziału Techniki
 • w Wyższym Studium Nauczycielskim w Cieszynie nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym zostaje zastąpione nowym kierunkiem - wychowaniem muzycznym
 • przeprowadzono 44 przewody doktorskie
 • otwarcie Podyplomowego Studium Fizyki
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii zyskuje nową siedzibę, budynek przy ul. Bankowej 14. Instytut Fizyki otrzymuje do użytku zespół dydaktyczny i warsztaty przy ul. Uniwersyteckiej
1973
 • nawiązanie współpracy pomiędzy Biblioteką Główną UŚ a Biblioteką Śląską w Katowicach
 • powstaje Rada Dyskusyjnego Klubu Filmowego „U Kopernika”
 • powstają trzy nowe wydziały: Wydział Filologiczny, który do użytku otrzymuje kompleks budynków w Sosnowcu, Wydział Nauk Społecznych - powstały z połączenia części Wydziału Humanistycznego i Międzywydziałowego Instytutu Nauk Społecznych oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska przekształcony z dotychczasowego Instytutu Biologii
 • zmienia się struktura instytutowa uczelni, zmiany dotyczą Wydział Prawa i Administracji oraz Wydziału Techniki
 • otwarcie Zakładu Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym
 • Filia UŚ w Cieszynie otrzymuje profil uczelni bezwydziałowej
 • reorganizację przechodzi struktura sieci bibliotecznej oraz Dział Wydawnictw
1974
 • powstaje nowy siódmy wydział Uniwersytetu - Wydział Nauk o Ziemi (w 1997 roku wydział uzyskał pełnię praw akademickich)
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii zyskuje Instytut Fizyki i Chemii Metali, natomiast z Wydziału Nauk Społecznych wyodrębnione zostają dwa instytuty: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii
 • otwarcie Podyplomowego Studium Filologii Polskiej oraz Podyplomowego Studium Historii
 • z inicjatywy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Śląski otrzymuje medal „Nauka w Służbie Ludu”. Wręczenie odznaczenia odbyło się 6 marca 1975 roku
1975
 • przy Instytucie Filologii Polskiej powstaje Ośrodek Poradnictwa Językowego
 • otwarcie Podyplomowego Studium Filologii Angielskiej
 • kolejne instytuty i wydziały otrzymują nowe siedziby: Instytut Zoologii - budynek ul. Bankowej 9; Instytut Filologii Polskiej w Sosnowcu - gmach przy ul. Bieruta 6 (obecnie ul. Kościelna); Instytut Filologii Obcych - obiekt poszkolny przy ul. Bando 12 (obecnie ul. Żytnia); Wydział Nauk o Ziemi - budynek ul. Szkolnej 4 w Sosnowcu; Wydział Techniki - część budynku przy ul. Partyzantów
 • Dział Wydawnictw zostaje przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • uczelnia posiada 28 zarejestrowanych studenckich kół naukowych
 • WSN w Sosnowcu kończy działalność
1976
 • powstaje ósmy wydział Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Pedagogiki i Psychologii zlokalizowany przy ul. Tyszki 53 (obecnie ul. Grażyńskiego) w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji uzyskuje prawo nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego nauk prawnych
 • Filia UŚ w Cieszynie uruchamia nowy kierunek studiów: pedagogika przedszkolna; na Wydziale Filologicznym utworzona zostaje nowa specjalizacja: serbochorwacka
 • Instytut Filozofii i Socjologii (WNS) zostaje podzielony na dwa odrębne jednostki organizacyjne: Instytut Socjologii oraz Instytut Filozofii
 • dotychczasowy Ośrodek Obliczeniowy zostaje przekształcony na Centrum Techniki Obliczeniowej, odtąd też staje się jednostką międzywydziałową
 • SZPiT „Katowice” zdobywa III nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca
1977
 • Instytut Wychowania Technicznego zostaje przemianowany na Instytut Problemów Techniki, a Instytut Filologii Polskiej zostaje rozdzielony na dwa nowe Instytuty: Literatury i Kultury Polskiej oraz Języka Polskiego.
 • na Spitsbergen wyrusza trzymiesięczna ekspedycja naukowa, w skład której weszli studenci UŚ. Celem wyprawy było prowadzenie badań biologicznych, astronawigacyjnych i meteorologicznych u podnóża lodowca Antonio
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska uzyskuje prawo nadawania stopni doktora habilitowanego
 • dziesięć lat istnienia Uczelni można podsumować liczbami: około 12 000 absolwentów, prawie 16 000 osób rozpoczynających naukę (zarówno w trybie dziennym, jak i na studiach dla pracujących), w sumie przeprowadzono 304 przewody doktorskie i 11 przewodów habilitacyjnych

1978–1987

1978
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zostaje przekształcone w jednostkę międzywydziałową; na Wydziale Filologicznym utworzony zostaje Instytut Filologii Romańskiej; dotychczasowy Instytut Filologii Obcych przyjmuje nazwę Instytutu Filologii Angielskiej i Językoznawstwa Ogólnego; powstaje Muzeum Uniwersytetu Śląskiego; działalność rozpoczyna "Wydział Radia i Telewizji"
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii uzyskuje prawo nadawania tytułu doktora nauk humanistycznych
 • pierwsze obchody „Dni Uniwersytetu Śląskiego”
 • wyrusza druga wyprawa pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen
1979
 • na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska powstają trzy nowe instytuty: Instytut Botaniki i Zoologii, Instytut Ekologii i Rejonów Wielkoprzemysłowych oraz Instytut Fizjologii i Cytologii. Nowe siedziby otrzymują: Wydział Nauk Społecznych (gmach przy ul. Bankowej 11), Wydział Radia i Telewizji (budynek przy ul. Buczka, obecnie ul. Bytkowska), Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (budynek przy ul. Szkolnej), Wydział Pedagogiki i Psychologii (m.in. część budynku przy ul. Zawadzkiego, obecnie ul. Sokolska)
 • prawo nadawania doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskał Wydział Nauk Społecznych
 • Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” zdobywa I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Efezie (Turcja); rusza I Międzynarodowy Festiwal Studenckich Zespołów Folklorystycznych Sosnowiec’79
 • na Spitsbergen wyrusza trzecia wyprawa naukowo-badawcza
 • pierwszy numer czasopisma „Studenckim piórem”, pismo ukazuje się przez ok. dwa lata
1980
 • do życia powołana zostaje niezależna Wszechnica Górnośląska; Muzeum Uniwersytetu Śląskiego zostaje włączone w strukturę Biblioteki Głównej
 • kolejne wydziały przechodzą reorganizacje: dotychczasowy Instytut Geologii i Surowców Mineralnych Górnego Śląska Wydziału Nauk o Ziemi zostaje podzielony na dwa instytuty; w miejsce instytutów powstają katedry: na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (w liczbie 13) oraz na Wydział Prawa i Administracji (w liczbie 19)
 • Wydział Filologiczny uzyskuje prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych
 • konstytuują się koła NSZZ „Solidarność”, powołany zostaje Tymczasowy Uczelniany Komitet Koordynacyjny związku.
 • powstają: Trybuny Studenckie oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów. W Sosnowcu działalność rozpoczyna Studenckie Centrum Kultury „Zameczek–Remedium” a w jego ramach klub studencki „Remedium”
 • w listopadzie ma miejsce dwudniowy strajk okupacyjny studentów (akademik Filii Uniwersytetu w Cieszynie)
1981
 • na Wydziale Nauk Społecznych powstaje Międzyinstytutowy Zakład Nauk Ekonomicznych. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii przechodzą reorganizację: Instytut Wychowania Muzycznego i Plastycznego zostaje podzielony na dwa instytuty, w miejsce Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii powstaje pięć katedr
 • w odpowiedzi na sposób rozwiązania przez władze z tzw. sprawy bydgoskiej rozpoczyna się strajk ostrzegawczy. W listopadzie zaczyna się fala protestów studenckich. Powodem jest sytuacja w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Radomiu oraz spór o kształt ustawy o szkolnictwie wyższym. Strajk okupacyjny studentów zostaje zawieszony 11 grudnia
 • 13 grudnia zostaje wprowadzony stan wojenny. Do momentu jego zakończenia internowano i aresztowano w sumie około 90 pracowników i studentów uczelni
1982
 • piętnastolecie istnienia uniwersytet rozpoczyna licząc 11 500 studentów, w tym 7 500 osób na studiach dziennych
 • Wydział Nauk o Ziemi otrzymał nową siedzibę, 18-piętrowy budynek przy ul. Będzińskiej. Instytut Fizyki i Chemii Metali zostaje włączony w strukturę organizacyjną Wydziału Techniki. Reorganizację przechodzi także Filia w Cieszynie: miejsce niektórych instytutów i zakładów zajęły katedry
 • aresztowaniem kończy się demonstracja pracowników i studentów przed budynkiem rektoratu. Manifestacja była wyrazem sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego
1983
 • działalność rozpoczyna "Uniwersytet Trzeciego Wieku". Filia UŚ w Cieszynie przechodzi kolejną reorganizację, powstają instytuty kierunkowe. Wydział Nauk o Ziemi uzyskuje strukturę katedrową
 • Filia UŚ w Cieszynie otwiera nowy kierunek studiów – nauczanie początkowe
 • senat uczelni przyjmuje Statut Uniwersytetu Śląskiego oraz „Program rozwoju uczelni”
1984
 • w ramach Filii w Cieszynie powstaje Pracownia Muzykoterapii, nowa jednostka międzywydziałowa. Wydział Pedagogiki i Psychologii zyskał pięć katedr
 • na pięciu kierunkach wprowadzono tzw. semestr zerowy
 • wprowadzono jednolity semestralny system zaliczeń
1985
 • tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego nadano prof. dr. hab. Rudolfowi Ranaszkowi oraz prof. dr. hab. Janowi Szczepańskiemu
 • Zakład Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych organizuje Międzynarodową Konferencję o Prasie i Dziennikarstwie Lokalnym. W zjeździe uczestniczą reprezentanci 12 krajów
1986
 • zatwierdzony zostaje nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii obchodzi 10-lecie istnienia. Mury wydziału opuściło dotychczas 3 697 absolwentów oraz 47 doktorów nauk humanistycznych
 • w Instytucie Socjologii zorganizowana zostaje Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu. Przedmiotem obrad są metody jakościowe w socjologii
1987
 • Wydział Techniki uzyskuje prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych
 • Wydział Nauk Społecznych otwiera nowy kierunek – studia filozoficzne
 • Uniwersytet Śląski współpracuje z 20 zagranicznymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi
 • 7 listopada 2000 Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął uchwałę o powołaniu Wydziału Teologicznego.

Rektorzy

Kazimierz Popiołek 2 VII 1968–30 IX 1972
Henryk Rechowicz1 X 1972–5 XII 1980
Sędzimir Klimaszewski 5 XII 1980–15 XII 1980 (p.o.), 16 XII 1980–30 IX 1981, 1 VI 1982–30 IX 1984, 1 X 1984–30 IX 1987, 1 X 1987–30 XI 1990
August Chełkowski 1 X 1981–16 I 1982
Maksymilian Pazdan1 XII 1990–31 VIII 1993, 1 IX 1993–31 VIII 1996
Tadeusz Sławek 1 IX 1996–31 VIII 1999, 1 IX 1999–31 VIII 2002
Janusz Janeczek 1 IX 2002–31 VIII 2005, 1 IX 2005–31 VIII 2008
Wiesław Banyś od 2008 roku

Struktura UŚ

Wydziały

Jednostki naukowo-dydaktyczne

 • Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim
 • Międzywydziałowa Pracownia Badań Strukturalnych
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
 • Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
 • Ośrodek Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego[7]
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej
 • Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Wszechnica Śląska – Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe

Jednostki wspólne z innymi podmiotami

 • Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
 • Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego
 • Międzynarodowe Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego
 • Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim
 • Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego –– English Language Centre
 • Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa

Inne jednostki

 • Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
 • Fundacja Viribus Unitis
 • Magazyn Studentów Uniwersytetu Ślaskiego "SUPLEMENT"
 • Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego "Gazeta Uniwersytecka"
 • Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia"
 • Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice"
 • Studenckie Studio Radiowe "EGIDA"
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Zobacz też

Przypisy

 1. Informacja z dnia 5 czerwca 2009 r.
 2. „Przemiany”. Tygodnik (Katowice–Opole), R 2, 1957, nr 6(18) z dn. 10 II, cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 225.
 3. „Przemiany”. Tygodnik (Katowice–Opole), R 2, 1957, nr 6(18) z dn. 10 II, cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 224–225.
 4. „Słowo Powszechne” nr 36 z dn. 12 II 1959 r., cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 231.
 5. AP w Katowicach. KW PZPR. Wydział Nauki, Oświaty i Kultury, sygn. 301/XVI/23, k. 75–81, cyt. za: „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 279.
 6. Wybór i opracowanie na podstwie:
  • „Mądrość zbudowała sobie dom…”. Uniwersytet Śląski 1968–2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Red. A. Barciak. Katowice 2008
 7. działalność zawieszona

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Uniwersytet Śląski":

Xiamen ...

Linz ...

Linköping ...

Tampere ...

Växjö ...

Brno ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Wittenberga ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Nowa Anglia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Uniwersytet Śląski":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 17) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 14) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie