Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Umowa

Umowa

Umowa ( łac. contractus) – w prawie cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi . Występuje jednak wyjątek jednostronny – dotyczy to podpisania weksla .

Oprócz umów w rozumieniu prawa cywilnego istnieją także umowy administracyjne i umowy międzynarodowe . Niniejszy artykuł dotyczy tylko umów cywilnoprawnych.

Spis treści

Umowa w prawie polskim

Umowy w polskim prawie cywilnym reguluje podgałąź prawa cywilnego zwana prawem zobowiązań , której zasadniczy zrąb znajduje się w księdze trzeciej kodeksu cywilnego . Księga ta zawiera zarówno przepisy regulujące kwestie wspólne dla wszystkich umów – związane z ich zawarciem, ważnością, wykonywaniem itp. – jak i przepisy regulujące konkretne typy umów, najczęściej spotykane w obrocie prawnym, na czele ze sprzedażą . Oprócz umów regulowanych przez prawo zobowiązań jest również kilka typów umów regulowanych przez inne podgałęzie prawa cywilnego: prawo rzeczowe (np. umowa o zniesienie współwłasności , umowa o ustanowienie wieczystego użytkowania ) i prawo spadkowe (umowa o dziedziczenie, umowa o dział spadku ).

Zasada swobody umów

W prawie polskim od 1990 ponownie obowiązuje wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego zasada swobody umów, wyrażona w art. 353¹ Kodeksu cywilnego :

"strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego "

Oznacza to, że co do zasady strony mogą w ramach swobody umów, nie przekraczając pewnych granic, umówić się o wszystko, co prawo uznaje za podlegające jego uregulowaniom.

Doktrynalny podział umów

Ze względu na obowiązki stron wyróżnia się umowy:

  • jednostronnie zobowiązujące (np. umowa darowizny ) – tylko jedna osoba jest zobowiązana, a druga uprawniona,
  • dwustronnie zobowiązujące (np. umowa pożyczki ) – obie osoby są zarówno zobowiązane, jak i uprawnione do określonych czynności, np. obowiązek wydania przedmiotu pożyczki i uprawnienie do jego uzyskania oraz obowiązek zwrotu przedmiotu pożyczki i uprawnienie do jego odzyskania.

Wśród umów dwustronnie zobowiązujących wyróżnia się umowy wzajemne, w których świadczenie jednej ze stron ma odpowiadać świadczeniu drugiej strony (być jego ekwiwalentem). Przykładem tego typu umów jest np. umowa sprzedaży, w której jedna ze stron zobowiązuje się przenieść własność rzeczy, a druga strona zobowiązuje się w zamian za to zapłacić odpowiednią cenę .

Umowy dzielą się ponadto na:

Forma umowy

Prawo może uzależniać skutki prawne umowy od zawarcia jej z zachowaniem określonej formy. Ze względu na formę wyróżnia się umowy zawarte:

Co do zasady przy zawieraniu umów nie jest wymagane zachowanie szczególnej formy, jednakże istnieją liczne wyjątki od tej zasady (np. w prawie polskim umowa przenosząca własność nieruchomości wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego).

Zobacz również: Forma czynności prawnych

Rodzaje umów

Umowy regulowane przez Kodeks cywilny

Umowa o pracę

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Umowa":

1499 1571 ). 22 września – Austria i Szwajcaria zawarły pokój kończący wojnę między oboma państwami .Umowa w Wilnie (między Koroną a Litwą ). Urodzili się 15 stycznia – Samuel ...

Akcja (prawo) księdze akcyjnej . Jeżeli statut spółki nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń, Umowa o ustanowienie zastawu lub użytkowania może przewidywać przeniesienie na zastawnika lub ...

Układ w Kiejdanach z przedstawicielem króla szwedzkiego Karola X Gustawa Magnusem Gabrielem De la Gardie . Umowa ta poddawała pod protekcję Szwecji całe Wielkie Księstwo Litewskie i wraz ...

Układ ...

1925 zastąpił wiceadm. Kazimierza Porębskiego na stanowisku szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej . 30 maja – Umowa polsko-czechosłowacka w sprawie turystyki i ruchu granicznego . 3 czerwca – pierwszy raz ...

1929 sześćdziesięcioletnie dobrowolne uwięzienie papieża w Watykanie. 27 lipca – w Genewie podpisana została Umowa międzynarodowa , jedna z szeregu umów dotyczących prawa międzynarodowego , w sprawie traktowania ...

Toruń miasta partnerskie . Obecnie Toruń ma podpisane umowy z dziewięcioma takimi miastami[]. Filadelfia – Umowa z Toruniem od 1976. Widocznym śladem jest nazwa nadwiślańskiego bulwaru – ...

Alaksandr Łukaszenka obu krajów do bliskiej integracji politycznej i gospodarczej. Kolejną inicjatywą zjednoczeniową była Umowa o Powstaniu Wspólnego Państwa z 26 grudnia 1999.Od 2002 datuje się ...

Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie więźbę dzwonnicy i spuścić zeń dzwony. Później, 23 kwietnia zawarta zostaje druga Umowa z Mieradzkim oraz Sebastianem Plichem w celu zburzeniu w ciągu tygodnia ...

Ferdynand Habsburg (Herkules III), zawarł umowę z Marią Teresą , czyniąc dziewięcioletniego Ferdynanda swoim następcą. Umowa ta była ważna mimo tego, że dziesięć lat wcześniej, w 1753 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Umowa":

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (plansza 4) height=380 width=770 > Licencja Według definicji encyklopedycznej licencja - to dokument prawny lub Umowa, w której są określone warunki korzystania z utworu jako dobra, ...

21 Alkohol i inne używki. Kolizje i wypadki (plansza 5) właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest Umowa obowiązkowego ubezpieczenia. ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 3) konkordatu w Polsce Kościół uzyskał prawo kanoniczne i nowy podział administracyjny diecezji. Umowa została zerwana przez Polskę 12 września 1945 r. Przyczyną zerwania był ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie