Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Uchwała

Uchwała

Uchwała, akt woli ciała kolegialnego (organu państw., samorządowego, organizacji społ. lub polit.). Treścią uchwały może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie; charakter szczególny mają uchwały indywidualne (zwł. nominacyjne) oraz uchwały ogólne (normatywne, ustalające wykładnię prawa lub wytyczne obowiązujące dla innych organów). Uchwały normatywne (zawierające normy prawne) są stanowione w RP przez sejm i senat, rząd, rady gmin. Dzielą się na uchwały wykonawcze, tzn. wyd. na podstawie i w celu wykonania ustaw, oraz uchwały samoistne, wyd. bezpośrednio na podstawie konstytucji (np. regulaminy sejmu i senatu).

Niektóre źródła prawa powszechnego podjęte przez organy kolegialne zwykle noszą inne nazwy ( rozporządzenie , ustawa , dekret etc.), ale w znaczeniu czysto technicznym również można je nazwać uchwałami. Jednak np akty prawa miejscowego (będące także źródłami prawa powszechnego, tyle że o zasięgu lokalnym bądź regionalnym) noszą wprost nazwy uchwał (rad gmin, miast i powiatów, bądź sejmików województw).

W przypadku aktów prawa wewnętrznie obowiązującego (aktów regulacji wewnętrznej) nazewnictwo jest raczej jednolite.

Uchwała jako źródło prawa administracyjnego

Uchwały to z reguły akty normatywne kolegialnych organów administracji publicznej. Wśród tego typów aktów normatywnych wyróżnia się w szczególności: 1.uchwały RM a poza uregulowaniem konstytucyjnym także: 2.uchwały kolegialnych centralnych organów administracji publicznej 3.uchwały organów samorządu terytorialnego zaliczane do prawa miejscowego 4.uchwały kolegialnych organów zakładów administracyjnych.

Jedynie niektóre z wymienionych wyżej uchwał mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa RP. Taki charakter mają np. uchwały organów samorządu terytorialnego kwalifikowane jako akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Nie mają charakteru źródeł powszechnie obowiązującego prawa RP wydawane w sprawach indywidualnych uchwały KRRiT. Większość uchwał to akty normatywne mające charakter wewnętrzny i obowiązujące tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi podejmującemu uchwałę. Przykładem są uchwały RM. Podejmowane są dla wykonania prawnie określonych kompetencji. W tym przypadku uchwały podejmowane są dla wykonania konstytucyjnie i ustawowo określonych kompetencji RM. Powinny być wydawane w zakresie spraw nie należących do materii ustawowych, czyli spraw, które nie są regulowane ustawami i bez konieczności powoływania się na upoważnienie w ustawie.

Przedmiotem tych uchwał mogą być w szczególności •sprawy kierownictwa wewnętrznego, •sprawy polityki administracyjnej, to znaczy prawnie dozwolonego sposobu wykonywania aktów normatywnych powszechnie obowiązującego prawa.

Samodzielność w stanowieniu treści uchwał zawsze musi się mieścić w granicach konstytucji oraz ustaw i nie może tych granic przekraczać. Jeśli zważyć, że uchwały tego typu mogą wiązać jedynie tych adresatów, którzy są organizacyjnie lub służbowo podporządkowani organowi podejmującemu uchwałę, przedmiot uchwał nie może wykraczać poza kompetencje adresatów. Warunkiem wejście w życie uchwał jest ich ogłoszenie: 1.w Dzienniku Urzędowym RP „Monitorze Polskim”, 2.w dziennikach urzędowych ministerstw 3.w wojewódzkich dziennikach urzędowych 4.przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych 5.w inny sposób miejscowy czy też zwyczajowo przyjęty 6.a także przez ogłoszenie w prasie, radiu i telewizji.

[źródło: J.Boć, Prawo administracyjne.]

Niektórzy teoretycy prawa uznają istnienie także tzw. uchwał negatywnych .

Zobacz też

.


Inne hasła zawierające informacje o "Uchwała":

Akcja (prawo) ...

Adolf Hitler na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002, I KZP 5/02 (OSNKW ...

List do Hebrajczyków Dyskusji nie zakończył nawet dekret papieża Damazego I z 382 roku i Uchwała synodu w Kartaginie w 419 roku. Marcin Luter kwestionował natchnienie fragmentów ...

Nacjonalizacja przemysłu gałęzi gospodarki narodowej. ( Dz. U. z 1946 r. Nr 72, poz. 1394 )↑ Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 marca 1947 r. w sprawie wyłączenia ...

Toruń [dostęp 2010-09-14].↑ Dzielnice i osiedla Torunia ( pol. ). Urząd Miasta Torunia. [dostęp 2010-01-07].↑ Uchwała Rady Miasta Toruń nr 1049/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ↑ ...

2010 ruchome12 Zobacz również Rok 2010 ogłoszonoMiędzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej ( ONZ )Rokiem Fryderyka Chopina (Uchwała Sejmu z 9 maja 2008 )Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem ...

Wrocław Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu ↑ 24,0 24,1 "Budżet Miasta na rok 2009", Uchwała nr XXIX/997/08 Rady Miasta Wrocławia z 30 grudnia 2008 ↑ dla porównania: "Wydatki ...

Stronnictwo Demokratyczne 6 mln zł na kampanię Olechowskiego, portal polskatimes.pl z 9 maja 2010 ↑ Uchwała Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego z dnia 23 kwietnia 2010 roku, strona ...

Pełniący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczpospolita (1918-1939) Mała Konstytucja z 1919 Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 – Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. w sprawie powierzenia ...

Zamość (dok.) ↑ Komenda Miejska Policji w Zamościu↑ PPKS Zamość ↑ Rozkład jazdy przewoźników prywatnych ↑ Uchwała Rady Miejskiej Zamościa ws. Budowy i realizacji lotniska w Mokrem ↑ Strona ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Uchwała":

008c. Grecja (plansza 9) ...

18. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? Rada Ministrów (plansza 7) ...

212 Gospodarcze i społeczne problemy II Rzeczypospolitej (plansza 5) przede wszystkim sprawiedliwością społeczną. Mocno sprzeciwiała się jej prawica. Zasady reformy określiła Uchwała Sejmu Ustawodawczego przyjęta w lipcu 1919 r. Przewidywała ona podział gruntów ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie