Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Technikum

Technikum

Technikum - szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywna wobec liceum . Pierwotnie dostępna dla absolwentów 7-letnich szkół podstawowych (od reformy w 1968 - ośmioletnich) oraz dla absolwentów ponadpodstawowych dwu- lub trzyletnich tzw. zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Nauka w technikum trwała lat pięć (jeśli podjęta po ZSZ - dwa lata) i kończyła się tak jak w liceum - egzaminem dojrzałości oraz dodatkowo pracą dyplomową . Dyplom ukończenia technikum upoważniał do posługiwania się tytułem technika. Nie wszystkie średnie szkoły techniczne podlegały Ministrowi Oświaty, liczne z nich były resortowe (podlegające ministerstwom odpowiednich gałęzi przemysłu), niektóre zaś były utworzone przy większych fabrykach.

Po reformie w 1999 naukę w technikach zawodowych skrócono do 4 lat, przy czym naukę w szkole można podjąć dopiero po ukończeniu najpierw sześcioletniej szkoły podstawowej , a potem trzyletniego gimnazjum .
Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować naukę w trzyletnich technikach uzupełniających.

Zawody

 • Asystent operatora dźwięku
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Asystentka stomatologiczna
 • Dietetyk
 • Higienistka stomatologiczna
 • Kelner
 • Kucharz
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa
 • Ortoptystka
 • Akuszerka
 • Protetyk słuchu
 • Ratownik medyczny
 • Technik administracji
 • Technik agrobiznesu
 • Technik analityk
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik archiwista
 • Technik dentystyczny
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Technik awionik
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik budownictwa
 • Technik budownictwa okrętowego
 • Technik budownictwa wodnego
 • Technik chemik
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik drogownictwa
 • Technik dróg i mostów kolejowych
 • Technik ekonomista
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik elektronik
 • Technik elektroniki medycznej
 • Technik elektroradiolog
 • Technik elektryk
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik fotograf
 • Technik geodeta
 • Technik geolog
 • Technik górnictwa odkrywkowego
 • Technik górnictwa otworowego
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik handlowiec
 • Technik hodowca koni
 • Technik hotelarstwa
 • Technik informacji naukowej
 • Technik informatyk
 • Technik instrumentów muzycznych
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Technik księgarstwa
 • Technik leśnik
 • Technik logistyk
 • Technik masażysta
 • Technik mechanik
 • Technik mechanik lotniczy
 • Technik mechanik okrętowy
 • Technik mechanizacji rolnictwa
 • Technik mechatronik
 • Technik nawigator morski
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik obuwnik
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik ogrodnik
 • Technik optyk
 • Technik organizacji reklamy ‎
 • Technik organizacji usług gastronomicznych
 • Technik ortopeda
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik poligraf
 • Technik pożarnictwa
 • Technik prac biurowych
 • Technik rachunkowości
 • Technik rolnik
 • Technik rybactwa śródlądowego
 • Technik spedytor
 • Technik technologii ceramicznej
 • Technik technologii chemicznej
 • Technik technologii drewna
 • Technik technologii odzieży
 • Technik technologii szkła
 • Technik technologii żywności
 • Technik teleinformatyk
 • Technik telekomunikacji
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik urządzeń audiowizualnych
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 • Technik weterynarii
 • Technik wiertnik
 • Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 • Technik technologii wyrobów skórzanych
 • Technik żeglugi śródlądowej
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • Terapeuta zajęciowy
 • Technik papiernictwa
 • Technik pojazdów samochodowych ( t.mechanik pojazdów samochodowych)


Inne hasła zawierające informacje o "Technikum":

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie urządzając w jego budynku najpierw magazyn, a potem salę sportową dla miejscowego Technikum. Znacjonalizowany w tym czasie majątek jezuitów został im zwrócony po reaktywacji ...

Szkoła wyższa ...

Toruń Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika )Muzeum Motoryzacji w Toruniu (przy Technikum Samochodowym) Fort IV – XIX-wieczny fort artyleryjski, dostępny do zwiedzania z przewodnikiem, ...

Zamość i nr 5 ("rolniczak"), CKU , Centrum Kształcenia Praktycznego;niepubliczne: ZDZ , Centrum Szkół Technicznych, Technikum "Lider", Rzemieślnicza ZSZ.Znajduje się tu również:9 gimnazjów: 7 publicznych (od nr ...

Olsztyn ...

Sanok GrodkaInnePodkarpacka Szkoła PrzedsiębiorczościPolicealne Studium w Sanoku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w RzeszowieCentrum Doskonalenia NauczycieliTechnikum na podbudowie ZSZCentrum Kształcenia PraktycznegoPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. ...

Nikołaj Spiridonow członek WLKMS (Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży) następnie od 1927 roku członek KC .Ukończył Technikum w Riazaniu w latach 1919 - 1920 , oraz później w 1938 roku Akademię ...

Jurij Andropow zmarła w 1929 . Pracował jako pomocnik kinomechanika, robotnik i marynarz śródlądowy. Ukończył Technikum Transportu Wodnego w Rybińsku . W 1930 wstąpił w szeregi Komsomołu . Pierwsze ...

Ławrientij Beria ...

Szkoła średnia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Technikum":

31. Budżet rodziny (plansza 22) J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i Technikum. Wyd. II. Operon, Gdynia 2009, Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak ...

28. Zachowania przedsiębiorcze w strukturach samorządu terytorialnego (plansza 23) J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i Technikum. Wyd. II. Operon, Gdynia 2009, Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak ...

18. Biznesplan (plansza 28) J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i Technikum. Wyd. II. Operon, Gdynia 2009 -Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie