Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Roman Szuchewycz

Roman Szuchewycz

Tablica pamiątkowa poświęcona Szuchewyczowi na fasadzie jednej z dwóch polskich szkół średnich we Lwowie.

Roman Szuchewycz, ukr. Роман Шухевич, ps. Taras Czuprynka, Tut, Dzwin, R. Łozowskyj (ur. 30 czerwca 1907 w Krakowcu , zm. 5 marca 1950 w Biłohorszczu ) – ukraiński działacz narodowy, działacz Ukraińskiej Wojskowej Organizacji , przewodniczący referatu bojowego Krajowej Egzekutywy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów , przewodniczący Krajowej Egzekutywy OUN-B na Generalne Gubernatorstwo , generał i naczelny dowódca Ukraińskiej Powstańczej Armii , przewodniczący Sekretariatu Generalnego Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej .

Roman Szuchewycz, jako główny dowódca UPA ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie taktyki wołyńskiej UPA i przeprowadzenie zorganizowanej czystki etnicznej na polskiej ludności cywilnej.

12 października 2007 został pośmiertnie nagrodzony tytułem Bohatera Ukrainy przez prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę [1].

Spis treści

Młodość

Był synem sędziego powiatowego Osypa Zynowija Szuchewycza i Romany z d. Stoćkiej - córki proboszcza greckokatolickiego z Ohladowa. Urodzony w Krakowcu, w wieku 6 lat w związku z przeniesieniem służbowym ojca cała rodzina przeprowadziła się do Kamionki Strumiłowej . Po rozpoczęciu nauki w gimnazjum akademickim we Lwowie zamieszkał u babci - wdowy po profesorze Wołodymyrze Szuchewyczu. Jego stryjem był adwokat Stepan Szuchewycz . W gimnazjum Roman należał do Płastu oraz Organizacji Wyższych Klas Ukraińskich Gimnazjów. Po marcu 1923 wstąpił do Ukraińskiej Wojskowej Organizacji .

Maturę z odznaczeniem zdał w 1925 , jednak nie dostał się na studia we Lwowie. Rozpoczął więc studia na Politechnice w Gdańsku, a po roku (w 1926 ) przeniósł się na Politechnikę Lwowską. W 1934 roku ukończył Wydział Budowy Mostów na Politechnice Lwowskiej .

W latach 1928 - 1929 odbywał służbę wojskową w Wojsku Polskim, nie zezwolono mu na ukończenie podchorążówki i przeniesiono do innego pułku. Wyszkolenie wojskowe uzupełnił później w Niemczech oraz na kursach organizowanych przez OUN na terenie Wolnego Miasta Gdańska .

Działalność do roku 1939

Działalność polityczną rozpoczął Szuchewycz już w czasie nauki w gimnazjum, gdzie poznał Jewhena Konowalca (twórcę Ukraińskiej Wojskowej Organizacji ) i włączył się w działalność niepodległościową (w roku 1923 roku wstąpił do UWO). W roku 1929 wraz z całą organizacją wszedł w szeregi OUN, gdzie zajmował stanowisko w referacie wojskowym.

Według Grzegorza Motyki w 1926 roku wraz z Bohdanem Pidhajnym uczestniczył w zamachu na kuratora Stanisława Sobińskiego . Brał udział w podejmowaniu decyzji o zamachu na posła Tadeusza Hołówkę . Organizował zamachy na pocztę w Gródku Jagiellońskim oraz na konsulat ZSRR we Lwowie.

Po zamachu na ministra Bronisława Pierackiego , aresztowany 18 czerwca 1934 i 7 lipca osadzony na pół roku w obozie dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej . Świadek w procesie Pierackiego, sądzony następnie we lwowskim procesie działaczy OUN ( 25 maja - 26 czerwca 1936 ) za działalność antypaństwową (przynależność do krajowej egzekutywy OUN)[2]. Skazany 26 czerwca 1936 na trzy lata więzienia z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania[3]. Więzienie opuścił w styczniu 1937 [4], prowadził we Lwowie firmę reklamową. W grudniu 1938 po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-czechosłowackiej udał się na Ruś Zakarpacką , gdzie organizował ukraińskie oddziały wojskowe tzw. Siczy Karpackiej . Po zajęciu Ukrainy Karpackiej przez wojska węgierskie w marcu 1939 wyjechał do Wiednia . Po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i rozpoczęciu okupacji niemieckiej w Polsce jesienią 1939 przybył do Krakowa , gdzie działał w tolerowanych przez okupanta strukturach OUN.

Działalność w latach 1939-1942

Na Krajowej Konferencji OUN 10 lutego 1940 wybrany w skład Rewolucyjnego Prowodu i mianowany Prowidnykiem OUN-B na teren Generalnego Gubernatorstwa .

W roku 1941 zastępca dowódcy batalionu Nachtigall . Nachtigall stanowił część Drużyn Ukraińskich Nacjonalistów (DUN) , utworzonych przez Abwehrę z ukraińskich nacjonalistów do zadań sabotażu i dywersji w planowanej wojnie z ZSRR. Batalion organizowano w Neuhammer ( Świętoszów koło Wrocławia ) jako część pułku Brandenburg . Szkolenia nadzorował profesor niemieckiego uniwersytetu im. Karola IV w Pradze , dziekan wydziału nauk politycznych, porucznik Abwehry – Theodor Oberländer .

W przededniu ataku Niemców na ZSRR , batalion przerzucono do Rzeszowa , stamtąd pieszo dotarł w okolice Radymna . 27 czerwca 1941 r. Niemcy przerzucili go w rejon Lwowa . 30 czerwca o godzinie 4.30 nad ranem jako pierwsza zwarta jednostka wkroczył do Lwowa [5], zajmując bez oporu sowieckiego ratusz, Katedrę Świętego Jura i lwowskie więzienia. O 6.30 delegacja żołnierzy batalionu została przyjęta przez metropolitę Andrija Szeptyckiego . Część batalionu stanowiła ochronę lwowskiej radiostacji podczas ogłaszania Aktu odnowienia Państwa Ukraińskiego , dlatego też dowództwo niemieckie utraciło zaufanie do żołnierzy batalionu.

Przed wycofaniem się ze Lwowa NKWD wymordowało prawie wszystkich więźniów politycznych (Polaków i Ukraińców) z więzień lwowskich (więzienie śledcze NKWD – Zamarstynów , Brygidki , więzienie na ulicy Łąckiego)- co najmniej 7000 osób (dokładna liczba nie jest znana, niektóre ofiary zostały spalone żywcem). Wśród zamordowanych znalazł się brat Romana Szuchewycza – Jurij Szuchewycz. NKWD dokonało podobnych zbrodni wojennych we wszystkich więzieniach, których nie mogło ewakuować ( Drohobycz , Czortków itd. ).[6]

Po zajęciu Lwowa przez Wehrmacht nastąpił pogrom ludności żydowskiej , którą Niemcy przy udziale części ludności Lwowa spędzali do grzebania zwłok ofiar pomordowanych w więzieniach przez NKWD i zabijali. W egzekucjach brały udział jednostki Sicherheitsdienstu , tzw. Einsatzgruppe Galizien , dowodzone przez personel Gestapo , Sicherheitsdienst i Geheime Feldpolizei. Równolegle Einsatzkommando zur besonderen Verwendung Eberharda Schöngartha , obecnego we Lwowie od 2 lipca 1941 zamordowało grupę 25 wybitnych profesorów lwowskich uczelni na Wzgórzach Wuleckich po ich aresztowaniu w nocy z 3 na 4 lipca 1941 [7].

Wbrew upowszechnianej w latach 1959-89 wersji sowieckiej żołnierze batalionu Nachtigall nie brali udziału w nocy z 3 na 4 lipca 1941 r. w aresztowaniu profesorów lwowskich i w ich egzekucji[8]. Kwestia udziału żołnierzy "Nachigall" w pogromie lwowskim (tzw.akcji więziennej) w dniach 30 czerwca - 2 lipca 1941 pozostaje natomiast nierozstrzygnięta[9].

Zdaniem Gabriele Lesser[10] we Lwowie żołnierze »Nachtigall« wzięli udział w mordowaniu Żydów w więzieniu Brygidki[11]. Kwestia ta wymaga jednak dalszych badań, a pamięć o tym, że żołnierzy tej jednostki wskutek prowokacji KGB obciążano winą za zamordowanie grupy polskich profesorów z lwowskich uczelni (w rzeczywistości dokonało tego niemieckie komando SS), nakazuje badaczowi zachować wstrzemięźliwość.[12]

Po ogłoszeniu w dniu 30 czerwca 1941 deklaracji niepodległości Ukrainy i powołaniu rządu Jarosława Stećki Szuchewycz został mianowany wiceministrem spraw wojskowych. 7 lipca 1941 r. batalion Nachigall został wraz z 1 dywizją strzelców górskich Wehrmachtu skierowany w kierunku Kijowa przez Złoczów , Tarnopol , Satanów , Płoskirów i Winnicę . Rząd Stećki został aresztowany przez Niemców 10 lipca 1941 r. Nieobecny Szuchewycz uniknął aresztowania z rąk Niemców, zarówno wówczas, jak i ponownie, gdy przeprowadzali oni jesienią 1941 roku masowe aresztowania wśród działaczy OUN, po ostatecznej odmowie Bandery i Stećki odwołania ogłoszonej 30 czerwca deklaracji niepodległości Ukrainy. Po rozwiązaniu w październiku 1941 przez Niemców batalionu, 1 grudnia 1941 Szuchewycz wraz z innymi żołnierzami batalionu podpisał roczny kontrakt na służbę w 201 batalionie policyjnym , w który przekształcono bataliony Nachtigall i Roland - w stopniu porucznika był zastępcą dowódcy batalionu Jewhena Pobihuszczego [13].

Działalność po roku 1942

Po wygaśnięciu kontraktu odmówił jego przedłużenia i został w styczniu 1943 przewieziony do Lwowa. Tu, by uniknąć spodziewanego aresztowania przez Gestapo przeszedł do konspiracji.

Po przejściu do konspiracji organizował UPA . 13 maja 1943 na konferencji Centralnego Prowodu OUN-B pozbawiono funkcji p.o. prowidnyka Mykołę Łebedia , jego miejsce zajęli kolegialnie jako Biuro Prowodu: Zinowij Matła , Dmytro Majiwśkyj i Roman Szuchewycz - ten jako "główny prowidnyk". Na III Nadzwyczajnym Zjeździe OUN-B ( 21 - 25 sierpnia 1943 ) Szuchewycz powołany został na Komendanta Głównego UPA w randze generała. W 1944 roku doprowadził do zjednoczenia ukraińskich organizacji politycznych w UHWR ( Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza ), obejmując jednocześnie funkcję sekretarza generalnego UHWR i formalnie podporządkował jej UPA. Faktycznie skoncentrował w ten sposób w swych rękach władzę wojskową i polityczną ukraińskiego podziemia. Po uwolnieniu Stepana Bandery z obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w końcu 1944, Szuchewycz uznał władzę Bandery jako głównego prowidnyka OUN-B , zachowując przywództwo w kraju. Formalnie ustaliła to konferencja OUN-B w lutym 1945 , która określiła nowy skład Biura Prowodu. Na jego czele stanął Stepan Bandera, jego zastępcami byli Jarosław Stećko i Roman Szuchewycz.

UHWR nadała mu w 1946 roku stopień generała. 5 marca 1950 roku w wiosce Biłohorszcze koło Lwowa Szuchewycz został rozpoznany przez agenta NKWD , zginął w obławie wojsk NKWD. Jego prochy po spaleniu wsypano do Zbrucza , a cała rodzina poniosła zbiorową odpowiedzialność (więzienia, łagry – patrz: Jurij Szuchewycz ).

Odpowiedzialność za czystki etniczne

Rola Romana Szuchewycza w podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu tzw. rzezi wołyńskiej nie została dotychczas w pełni wyjaśniona. Prokurator IPN Piotr Zając jako głównego decydenta w tej zbrodni wskazuje dowódcę UPA-Północ Dmytra Klaczkiwskiego , który podjął tę decyzję na własną rękę bez konsultacji z Prowodem OUN-B. Niemniej Szuchewycz na III konferencji OUN-B w lutym 1943 r. należał do osób wymieniających Polaków jako największych wrogów Ukrainy i - według jednej z hipotez - złamanie ustaleń III Konferencji, mówiących jakoby o nie rozpoczynaniu działań zbrojnych na dużą skalę na Wołyniu wiosną 1943 r., było efektem cichej umowy pomiędzy Klaczkiwskim a Szuchewyczem[14]. Nie ulega wątpliwości, że antypolską czystkę na Wołyniu Szuchewycz po czasie zaakceptował i bronił Klaczkiwskiego przed zarzutami niektórych działaczy OUN[15].

W przypadku czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej Roman Szuchewycz, będąc wówczas Głównym Komendantem UPA, ludobójcze działania co najmniej koordynował[16]. Najpóźniej w marcu Główne Dowództwo UPA wydało rozkaz wypędzenia Polaków pod groźbą śmierci. Szczegółowe instrukcje powtórzył rozkaz z maja 1944 r.:

Z uwagi na oficjalne stanowisko polskiego rządu w sprawie współpracy z Sowietami należy Polaków z naszych ziem usuwać. Proszę to tak rozumieć: dawać polskiej ludności polecenia wyprowadzenia się w ciągu kilku dni na rdzenne polskie ziemie. Jeśli tego nie wykonają, wtedy wysyłać bojówki, które mężczyzn będą likwidować, a chaty i majątek palić (rozbierać).[17].

W lipcu 1944 r. na Zjeździe UHWR Szuchewycz przyznał, że na Wołyniu miała miejsce „likwidacja” ludności polskiej jako odpowiedź na rzekomą współpracę Polaków z Niemcami. Odnośnie sytuacji w Małopolsce stwierdził: „Dowództwo UPA wydało rozkaz wysiedlania Polaków jeśli sami się nie przesiedlą. Ataki są kontynuowane.”[18].

W sprawie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej Wołynia śledztwo prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. W sprawie zbrodni popełnionych w Małopolsce Wschodniej (województwa tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie) śledztwa prowadzi Oddziałowa Komisja ŚZPNP we Wrocławiu[19]. Zbrodnie zostały zakwalifikowane prawnie jako ludobójstwo [20].

Upamiętnienie

Po 1991 roku odrodził się wśród Ukraińców kult Romana Szuchewycza, który został patronem ulic, placów i szkół w wielu miejscowościach.

Pierwszy pomnik upamiętniający "ukraińskiego bohatera" powstał w Buffalo ( USA ) w 1968 z inicjatywy tamtejszych Ukraińców za zgodą miejscowych władz[21]. Obecnie na Ukrainie istnieją trzy pomniki poświęcone Szuchewyczowi, wybudowane z inicjatywy tutejszych władz ukraińskich, jeden z nich wybudowano w styczniu 2009 roku w miejscu gdzie poległ dowódca UPA - Biłohorszczu [22]. Kolejny pomnik zostanie Szuchewyczowi wzniesiony we Lwowie, konkurs na jego budowę został już rozstrzygnięty[23].

12 października 2007 Roman Szuchewycz został pośmiertnie nagrodzony tytułem Bohatera Ukrainy przez prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę [1].

Przypisy

 1. 1,0 1,1 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 965/2007 - Офiцiйне представництво Президента України
 2. Jego obrońcą był stryj Stepan Szuchewycz
 3. Na wymiar kary wpłynęła ogłoszona w 1935 amnestia .
 4. Łącznie spędził pół roku w Berezie i dwa lata w więzieniu.
 5. Grzegorz Mazur , Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946 ,Katowice 2007, Wydawnictwo Unia ,s.202, por. też Jerzy Węgierski Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941 ,Editions Spotkania, Warszawa 1991, , fragment dotyczący czerwca-lipca 1941 w wersji elektronicznej [1]
 6. Jerzy Węgierski Lwów pod okupacją sowiecką
 7. Kaźń profesorów lwowskich w lipcu 1941 roku
 8. Grzegorz Motyka, Ukraińska Partyzantka 1942-1960, Warszawa 2006, s. 95-96, Ryszard Torzecki Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993 Wyd. PWN , , s. 118-119; Włodzimierz Bonusiak Kto zabił profesorów lwowskich, Rzeszów 1989 Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza , , wersja elektroniczna rozdz.IV książki
 9. Grzegorz Motyka ,tamże
 10. Gabriele Lesser – niemiecka dziennikarka i publicystka, korespondentka Die Tageszeitung w Warszawie [2] .
 11. G. Lesser, Haniebne czyny będą pomszczone, Tygodnik Powszechny nr 10, 11 III 2001. Na temat pogromów ludności żydowskiej zob. A. Żbikowski , Lokalne pogromy Żydów w czerwcu i lipcu 1941 roku na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1992, nr 2-3. (Przypis Grzegorza Motyki za źródłem cytatu)).
 12. Grzegorz Motyka Dywizja "SS-Galizien" ("Hałyczyna") w Pamięć i Sprawiedliwość , nr 1/2002, Warszawa 2002, wyd. Instytut Pamięci Narodowej , ISSN 1427-7476, s. 119 wersja elektroniczna
 13. Do października 1941 zastępcy dowódcy batalionu Roland .
 14. Piotr Zając, Prześladowania ludności narodowości polskiej na terenie Wołynia w latach 1939–1945 – ocena karnoprawna zdarzeń w oparciu o ustalenia śledztwa OKŚZpNP w Lublinie, w: Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, t. 2: Ludobójstwo, red. Radosław Ignatiew, Antoni Kura, Warszawa 2008
 15. Grzegorz Motyka, Ukraińska partyzantka...., op. cit., s.366-367
 16. Grzegorz Motyka, Ukraińska partyzantka...., op. cit., s.367
 17. Grzegorz Motyka, Ukraińska partyzantka...., op. cit., s.377
 18. Grzegorz Motyka, Ukraińska partyzantka...., op. cit., s.379
 19. Komunikat OKŚZpNP we Wrocławiu z 6.10.2009
 20. Piotr Zając, tamże
 21. Dzień Kresowej Żałoby
 22. Pomnik Szuchewycza odsłonięty
 23. We Lwowie powstanie pomnik dowódcy UPA

Bibliografia

 • Zygmunt Albert Kaźń profesorów lwowskich – lipiec 1941 / studia oraz relacje i dokumenty zebrane i oprac. przez Zygmunta Alberta Wrocław 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, wersja elektroniczna artykułu podsumowującego
 • Karolina Lanckorońska Wspomnienia wojenne wyd. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2002,
 • Grzegorz Motyka : Ukraińska partyzantka 1942 - 1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa, oficyna wydawnicza Rytm, 2006.
 • Władysław Siemaszko , Ewa Siemaszko Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 - 1945 , Warszawa 2000 , Wydawnictwo "von Borowiecky"; . Wydane przy pomocy finansowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ryszard Torzecki : Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej ,Warszawa 1993 Wyd. PWN , ;
 • Ryszard Torzecki: Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy, 1933-1945, Warszawa, KiW 1972
 • Ryszard Torzecki: Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929 Kraków 1989, Wydawnictwo Literackie ,;
 • Jerzy Węgierski Lwów pod okupacją sowiecką 1939-1941 ,Editions Spotkania, Warszawa 1991, , fragment dotyczący czerwca-lipca 1941 w wersji elektronicznej [3]
 • Roman Wysocki : Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939, Lublin 2003,wyd. Wydawnictwo UMCS ,

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Roman Szuchewycz":

Mieszko II Lambert ...

Brno ...

Ekranizacje dzieł Williama Szekspira ...

Benedykt Dybowski ...

Michałowice (powiat jeleniogórski) ...

Klaudiusz Ptolemeusz ...

1977 ...

1908 ...

Jezioro karowe ...

Duma ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Roman Szuchewycz":

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 15) ...

Z wizytą w Szczebrzeszynie (plansza 5) ...

Twierdzenie Pitagorasa (plansza 1) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie