Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców - rejestr osób którym przysługuje prawo wybierania . W Polsce instytucję rejestru wyborców reguluje głównie ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Dział I Rozdział 4 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 ). Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyborów:

- a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

historyczny rejestr wyborców z roku 1867 , Nowotaniec , Galicja w kolumnach zaznaczono: imię i nazwisko, nr domu, zawód, wielkość płaconego podatku

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy , którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców prowadzi na bieżąco gmina (urząd gminy) jako zadanie zlecone.

Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich, oraz część B, która obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych, na podstawie i w zakresie określonych w innych niż ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu ustawach , do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej .

W części A rejestru wyborców wymienia się nazwisko i imiona , imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy. W części B wymienia się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej , numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu i na podstawie mocy prawa. Do tego spisu na czas nieokreślony są również wpisywani obywatele polscy niemający na terenie gminy stałego zameldowania na podstawie ich wniosku z oświadczeniem, że mają na tym terenie stałe miejsce zamieszkania. Na podstawie wniosku jest wydawana decyzja administracyjna, a w razie jej pozytywnej treści wnioskodawca jest skreślany z dotychczasowego rejestru. Postępowanie takie wynika z zastosowania przepisu art. 25 Kodeksu cywilnego, co zawarła w stosownym wyjaśnieniu Państwowa Komisja Wyborcza. Wyborcę - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, stale zamieszkałego na obszarze gminy i uprawnionego do głosowania, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców, wpisuje się do rejestru wyborców na jego wniosek, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których, na podstawie i w zakresie określonych w ustawie, zamierza uczestniczyć.

Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek w urzędzie gminy.

Linki zewnętrzne

Artykuł uwzględnia stan prawny na 7 września 2006. .


Inne hasła zawierające informacje o "Rejestr wyborców":

Biskup ...

Polska Czerwona Księga Roślin ...

Arystoteles ...

Adolf Hitler ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Demokracja bezpośrednia ...

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie ...

Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie ...

Polskie Stronnictwo Ludowe ...

Rumia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rejestr wyborców":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

16. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? sejm i senat (plansza 11) ...

119b Wojny XVII w. i ich konsekwencje (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie