Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

prawa człowieka

prawa człowieka - to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Prawa człowieka są powszechne,niezbywalne, nienaruszalne i przyrodzone.

Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje, że prawami człowieka są te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją.


„ Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

Prawa człowieka, a inne prawa moralne

Prawa człowieka różnią się od innych powszechnych praw moralnych tym, iż nie ma dla nich uzasadnienia. Fakt, iż jest się człowiekiem, jest wystarczającym powodem dochodzenia roszczeń wynikających z tychże praw. Żadna czynność prawna, a nawet żadne przestępstwo nie może zniszczyć tych praw.

Zdaniem prof. Wiktora Osiatyńskiego ich fundamentalny i przyrodzony i uprzywilejowany charakter polega na tym, że nie wymagają one uzasadnień: uzasadnień wymagają odstępstwa od tych praw.

Generacje praw człowieka

 • prawo do życia;
 • prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
 • prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej;
 • zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
 • zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie;
 • zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia;
 • zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych.
a) prawa osobiste
prawa do:
 • dobrego życia
 • rzetelnego sądu (patrz "gwarancje formalne" poniżej)
 • decydowania o swoim życiu
 • prawo jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się prawo innego człowieka
 • szczęścia
b) prawa i wolności polityczne
tzw. prawa negatywne - prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa
 • prawo do obywatelstwa
 • możliwość uczestniczenia w życiu publicznym
 • czynne prawo wyborcze - możliwość uczestnictwa w wyborach
 • bierne prawo wyborcze - możliwość kandydowania w wyborach
 • wolność zrzeszania się
 • prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji
 • prawo do składania wniosków, petycji, skarg
 • dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych
 • równy dostęp do służby publicznej.
c) wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne [edytuj]
1. tzw. prawa pozytywne - uprawnienia jednostki do świadczeń na jej rzecz - prawa socjalne
prawo do:
 • ochrony zdrowia
 • nauki
 • odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej
 • pomocy socjalnej (ogólnie)
 • rozrywki (np. granie w piłkę nożną, pływanie)
2. prawa ekonomiczne: (zobacz też Art. 64 Konstytucji RP)
 • prawo do pracy
 • prawo do własności
 • prawo dziedziczenia
3. prawa solidarnościowe (w większości nie posiadają sformalizowanego charakteru prawnego) - wszystkie prawa przysługujące grupom społecznym, np. prawo narodów do samostanowienia
4. prawa kulturalne:
 • prawo do wolności twórczości artystycznej
 • prawo do badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników
 • prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania
Gwarancje:

1. materialne (dotyczą głównie praw socjalnych, ekonomicznych i kulturowych)
2. formalne (prawo do ochrony prawnej jednostki)
 • prawo każdego człowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd
 • prawo do fachowej obrony w postępowaniu przed organami aparatu państwowego
 • prawo do skargi konstytucyjnej


Inne hasła zawierające informacje o "prawa człowieka":

Rodzimy Kościół Polski ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe ...

Tampere ...

Växjö ...

Brno ...

Uznam ...

Wiktor Sukiennicki ...

Władysław Komar ...


Inne lekcje zawierające informacje o "prawa człowieka":

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 13) ...

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 15) ...

Zbiory liczbowe (plansza 1) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie