Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD a od 1 stycznia 2008 PKD 2007) - jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki ( podmioty gospodarcze ).

PKD (również PKD 2004) ustalała symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności określane są jako: przeważające, drugorzędne, pomocnicze. PKD-2007 jest również klasyfikacją pięciopoziomową, ale w przeciwieństwie do poprzednich, nie zawiera podsekcji.

Spis treści

Poziomy PKD 2007

 • poziom pierwszy – SEKCJA – oznaczony jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
 • poziom drugi – DZIAŁ – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
 • poziom trzeci – GRUPA – oznaczony jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
 • poziom czwarty – KLASA – oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
do tego poziomu klasyfikacja PKD-2007 jest zgodna z klasyfikacją NACE Rev.2 . Odrębność pojawia się na następnym poziomie:
 • poziom piąty – PODKLASA - oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Zastosowanie

PKD wykorzystywana jest do:

 • klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON - wg rodzaju prowadzonej przez nie działalności,
 • przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
 • zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego,
 • opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych,
 • sporządzania porównań międzynarodowych,
 • zestawiania informacji statystycznych , odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.

Zgodność z klasyfikacjami międzynarodowymi

PKD (również PKD 2004) zachowała pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową względem NACE Rev.1 - do poziomu klasy (4 znaków) PKD jest zgodna z Europejską Klasyfikacją Działalności, natomiast poziom podklasy, oznaczony kodem alfanumerycznym (XX.XX.A) jest poziomem krajowym, uwzględniającym potrzeby i specyfikę gospodarki polskiej . Odpowiednio PKD 2007 odpowiada Nomenklaturze Działalności we Wspólnocie Europejskiej NACE Rev.2. Z kolei ta opracowana została zgodnie z opracowaną przez ONZ Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności ISIC Rev.4 - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities.

Rozwój i zmiany klasyfikacji PKD

PKD

Została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności - NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities ( OJ ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w ( OJ ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 1999 r. Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od dnia 1 stycznia 2000 r. PKD zastąpiła całkowicie EKD.

PKD 2004

Klasyfikacje PKD zmieniło w 2004 roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia (Dz. U. nr 33, poz. 289) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości , a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

PKD 2007

Od 1 stycznia 2008 obowiązuje klasyfikacja PKD (zwana PKD 2007) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. ( Dz.U. nr 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.). Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności). Na poziomie europejskim zostały wprowadzone do klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev.2 - (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) ( Dz. Urz. UE nr L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Konieczność zmian klasyfikacji wynikała:

 • z potrzeby zwiększenia harmonizacji klasyfikacji na poziomie międzynarodowym umożliwiającej szerszą wymianę informacji,
 • z zachodzących zmian ekonomicznych i gospodarczych, a w szczególności rozwoju nowych technologii i rodzajów działalności.

Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r. W tym czasie zostanie dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON .

Podział gospodarki wg PKD 2007

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

DziałGrupaNazwa grupowania
01. UPRAWY ROLNE , CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT , ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
.01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie
.01.2Uprawa roślin wieloletnich
.01.3 Rozmnażanie roślin
.01.4Chów i hodowla zwierząt
.01.5Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
.01.6Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
.01.7Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych , włączając działalność usługową
02.LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
.02.1 Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna,

z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

.02.2 Pozyskiwanie drewna
.02.3Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych ,

z wyłączeniem drewna

.02.4Działalność usługowa związana z leśnictwem
03. RYBACTWO
.03.1rybołówstwo
.03.2 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie

DziałGrupaNazwa grupowania
05.WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO ( LIGNITU )
.05.1Wydobywanie węgla kamiennego
.05.2Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
06.GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ i GAZU ZIEMNEGO
.06.1Górnictwo ropy naftowej
.06.2Górnictwo gazu ziemnego
07.GÓRNICTWO RUD METALI
.07.1Górnictwo rud żelaza
.07.2Górnictwo rud metali nieżelaznych
08.POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
.08.1Wydobywanie kamienia , piasku i gliny
.08.9Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
09.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
.09.1Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
.09.9Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo

i wydobywanie

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe

DziałGrupaNazwa grupowania
10. PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
.10.1Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
.10.2Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
.10.3Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
.10.4Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego

i zwierzęcego

.10.5Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
.10.6Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
.10.7Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
.10.8Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
.10.9Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
1111.0PRODUKCJA NAPOJÓW
1212.0PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
13. PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
.13.1Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
.13.2Produkcja tkanin
.13.3Wykończanie wyrobów włókienniczych
.13.9Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
14.PRODUKCJA ODZIEŻY
.14.1Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
.14.2Produkcja wyrobów futrzarskich
.14.3Produkcja odzieży dzianej
15.PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
.15.1Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
.15.2Produkcja obuwia
16.PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
.16.1Produkcja wyrobów tartacznych
.16.2Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
.17.1Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
.17.2Produkcja wyrobów z papieru i tektury
18. POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
.18.1Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
.18.2Reprodukcja zapisanych nośników informacji
19.WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
.19.1Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
.19.2Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20.PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
.20.1Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
.20.2Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
.20.3Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
.20.4Produkcja mydła i detergentów, środków myjących

i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

.20.5Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
.20.6Produkcja włókien chemicznych
21.PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
.21.1Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
.21.2Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22.PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
.22.1Produkcja wyrobów z gumy
.22.2Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
23.PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
.23.1Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
.23.2Produkcja wyrobów ogniotrwałych
.23.3Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
.23.4Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
.23.5Produkcja cementu, wapna i gipsu
.23.6Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
.23.7Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
.23.9Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów

z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

24.PRODUKCJA METALI
.24.1Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
.24.2Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych

i łączników, ze stali

.24.3Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
.24.4Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych
.24.5Odlewnictwo metali
25.PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
.25.1Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
.25.2Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
.25.3Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
.25.4Produkcja broni i amunicji
.25.5Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
.25.6Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
.25.7Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi

i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

.25.9Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
26.PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
.26.1Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
.26.2Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
.26.3Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
.26.4Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
.26.5Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
.26.6Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
.26.7Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
.26.8Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
27.PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
.27.1Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
.27.2Produkcja baterii i akumulatorów
.27.3Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
.27.4Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
.27.5Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
.27.9Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28.PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
.28.1Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
.28.2Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
.28.3Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
.28.4Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
.28.9Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
29.PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP

I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

.29.1Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
.29.2Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
.29.3Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
30.PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
.30.1Produkcja statków i łodzi
.30.2Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
.30.3Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych

i podobnych maszyn

.30.4Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
.30.9Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
3131.0PRODUKCJA MEBLI
32.POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
.32.1Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
.32.2Produkcja instrumentów muzycznych
.32.3Produkcja sprzętu sportowego
.32.4Produkcja gier i zabawek
.32.5Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
.32.9Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
.33.1Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
.33.2Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

DziałGrupaNazwa grupowania
35.WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
.35.1Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
.35.2Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
.35.3Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę

i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

DziałGrupaNazwa grupowania
3636.0POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
3737.0ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
38.DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
.38.1Zbieranie odpadów
.38.2Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
.38.3Odzysk surowców
3939.0DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Sekcja F - Budownictwo

DziałGrupaNazwa grupowania
41.ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
.41.1Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
.41.2Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
.42.1Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
.42.2Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
.42.3Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
43.ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
.43.1Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
.43.2Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
.43.3Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
.43.9Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

DziałGrupaNazwa grupowania
45.HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
.45.1Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
.45.2Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli

.45.3Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
.45.4Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa

i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
.46.1Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
.46.2Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
.46.3Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
.46.4Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
.46.5Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej

i komunikacyjnej

.46.6Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
.46.7Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
.46.9Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
.47.1Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
.47.2Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
.47.3Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych

na stacjach paliw

.47.4Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej

i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

.47.5Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
.47.6Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
.47.7Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

.47.8Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
.47.9Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

DziałGrupaNazwa grupowania
49.TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
.49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
.49.2 Transport kolejowy towarów
.49.3Pozostały transport lądowy pasażerski
.49.4Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
.49.5Transport rurociągowy
50. TRANSPORT WODNY
.50.1Transport morski i przybrzeżny pasażerski
.50.2Transport morski i przybrzeżny towarów
.50.3Transport wodny śródlądowy pasażerski
.50.4Transport wodny śródlądowy towarów
51. TRANSPORT LOTNICZY
.51.1Transport lotniczy pasażerski
.51.2Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny
52.MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
.52.1Magazynowanie i przechowywanie towarów
.52.2Działalność usługowa wspomagająca transport
53. DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
.53.1Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
.53.2Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

DziałGrupaNazwa grupowania
55.ZAKWATEROWANIE
.55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
.55.2Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
.55.3 Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
.55.9Pozostałe zakwaterowanie
56.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
.56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
.56.2Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych ( katering ) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
.56.3Przygotowywanie i podawanie napojów

Sekcja J - Informacja i komunikacja

DziałGrupaNazwa grupowania
58.DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
.58.1Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
.58.2Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
59.DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH , NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
.59.1Działalność związana z filmami, nagraniami wideo

i programami telewizyjnymi

.59.2Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
.60.1Nadawanie programów radiofonicznych
.60.2Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
61. TELEKOMUNIKACJA
.61.1Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
.61.2Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,

z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

.61.3Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
.61.9Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
6262.0DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
63.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
.63.1Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
.63.2Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

DziałGrupaNazwa grupowania
64.FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
.64.1Pośrednictwo pieniężne
.64.2Działalność holdingów finansowych
.64.3Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
.64.9Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
65.UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
.65.1Ubezpieczenia
.65.2 Reasekuracja
.65.3 Fundusze emerytalne
66.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
.66.1Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
.66.2Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
.66.3Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

DziałGrupaNazwa grupowania
68.DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
.68.1Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
.68.2Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
.68.3Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

DziałGrupaNazwa grupowania
69.DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
.69.1Działalność prawnicza
.69.2Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
.70.1Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,

z wyłączeniem holdingów finansowych

.70.2Doradztwo związane z zarządzaniem
71.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
.71.1Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane

z nią doradztwo techniczne

.71.2Badania i analizy techniczne
72.BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
.72.1Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
.72.2Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
.73.1Reklama
.73.2Badanie rynku i opinii publicznej
74.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
.74.1Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
.74.2Działalność fotograficzna
.74.3Działalność związana z tłumaczeniami
.74.9Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
7575.0DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

DziałGrupaNazwa grupowania
77.WYNAJEM I DZIERŻAWA
.77.1Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli

.77.2Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego

i domowego

.77.3Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
.77.4Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
.78.1Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy

i pozyskiwaniem pracowników

.78.2Działalność agencji pracy tymczasowej
.78.3Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
.79.1Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
.79.9Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji

i działalności z nią związane

80.DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
.80.1Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
.80.2Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
.80.3Działalność detektywistyczna
81.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
.81.1Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku

w budynkach

.81.2Sprzątanie obiektów
.81.3Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
.82.1Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
.82.2Działalność centrów telefonicznych (call center)
.82.3Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
.82.9Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

DziałGrupaNazwa grupowania
84.ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
.84.1Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
.84.2Usługi na rzecz całego społeczeństwa
.84.3Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P - Edukacja

DziałGrupaNazwa grupowania
85. EDUKACJA
.85.1Wychowanie przedszkolne
.85.2Szkoły podstawowe
.85.3Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
.85.4Szkoły policealne oraz wyższe
.85.5Pozaszkolne formy edukacji
.85.6Działalność wspomagająca edukację

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

DziałGrupaNazwa grupowania
86.OPIEKA ZDROWOTNA
.86.1Działalność szpitali
.86.2Praktyka lekarska
.86.9Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
87.POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
.87.1Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
.87.2Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
.87.3Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
.87.9Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
.88.1Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
.88.9Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

DziałGrupaNazwa grupowania
9090.0DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
9191.0DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
9292.0DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
93.DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
.93.1Działalność związana ze sportem
.93.2Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Sekcja S - Pozostała działalność usługowa

DziałGrupaNazwa grupowania
94.DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
.94.1Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
.94.2Działalność związków zawodowych
.94.9Działalność pozostałych organizacji członkowskich
95.NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
.95.1Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
.95.2Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
9696.0POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

DziałGrupaNazwa grupowania
9797.0GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
98.GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
.98.1Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
.98.2Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne

DziałGrupaNazwa grupowania
9999.0ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Zobacz też

 • NACE Rev.2 system klasyfikacji działalności obowiązujący w Unii Europejskiej ;
 • NAICS północnoamerykański międzynarodowy system klasyfikacji działalności;
 • SIC system klasyfikacji działalności USA (obecnie zamieniany na NAICS);
 • ISIC międzynarodowy system klasyfikacji działalności stworzony przez ONZ ;
 • GICS system klasyfikacji działalności stworzony i stosowany przez Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Polska Klasyfikacja Działalności":

Podróżnik ...

Dziady (zwyczaj) ...

Pęcice ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Biskup ...

Wag ...

Cava de' Tirreni ...

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Guwernantka ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Polska Klasyfikacja Działalności":

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 1) ...

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 11) ...

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie