Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Przemilczenie

Przemilczenie

Przemilczenie – jedna z instytucji dawności . Jest jednym ze sposobów pierwotnego nabycia własności na skutek upływu czasu i ma na celu likwidację stanu polegającego na tym, że właściciel nie wykazuje zainteresowania swoją rzeczą. Przyczyna owego "niezainteresowania" nie jest istotna. Wystarczy określony przez ustawodawcę upływ czasu.

Spis treści

Dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich

Najbardziej drastycznym i moralnie wątpliwym przykładem zastosowania tej instytucji prawnej w polskim prawie było przemilczenie ustanowione w dekrecie z dnia 8 marca 1946 o majątkach opuszczonych i poniemieckich [1] Dekret ten, już nie obowiązujący, uznawał za opuszczony wszelki majątek ruchomy i nieruchomy osób, które w związku z II wojną światową utraciły jego posiadanie a następnie go nie odzyskały, a także majątek znajdujący się w wyniku umów (wyjątkiem niektóre umowy najmu) w rękach osób trzecich. Ze względu na fakt, że dekret o przemilczeniu wspomina jedynie urywkowo i w dodatku nieprecyzyjnie w art. 34[2], konieczne stało się szersze zdefiniowanie tejże instytucji w drodze wykładni. Na wniosek Ministra Sprawiedliwości cała Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę [3], w której uznano między innymi, że:

 • Do nabycia przez Państwo własności nieruchomości z mocy art. 34 przedmiotowego dekretu konieczne jest aby nieruchomość stanowiła majątek opuszczony w rozumieniu ustawy oraz upłynięcie 10-letniego terminu.
 • Nie jest konieczne do nabycia własności posiadanie takiej nieruchomości przez Skarb Państwa.
 • Jeśli w dniu upłynięcia terminu nieruchomość znajduje się w posiadaniu właściciela, do nabycie własności przez Skarb Państwa nie dochodzi.
 • Do terminu 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy o przerwie zasiedzenia.
 • Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości opuszczonej następuje w drodze sądowej w trybie postępowania niespornego.
 • Sposób nabycia własności nie jest zasiedzeniem (wbrew użytemu wprost przez ustawodawcę określeniu), ale w zakresie nieuregulowanym w dekrecie odpowiednio stosuje się przepisy o zasiedzeniu,
 • Fakt odzyskania posiadania przez właściciela oznacza, ze majątek przestał być opuszczony w rozumieniu dekretu i art. 34 nie ma już zastosowania.
 • Wystarczy, że właściciel uzewnętrzni swoją wolę odzyskania przedmiotu własności w sposób nie budzący wątpliwości organowi, na rzecz którego przemilczenie biegnie, by uznać, że doszło do zaprzeczenia bezczynności i bieg przemilczenia został wyłączony.

W drodze dalszych orzeczeń ustalono między innymi, że:

 • każda część współwłasności podlega odrębnemu wypływowi przemilczenia, co oznacza, że odzyskanie posiadania przez jednego ze współwłaścicieli, albo skierowanego przez niego żądanie wydania rzeczy, nie oddziałuje na pozostałe udziały w rzeczy, które mogą stać się w drodze przemilczenia własnością Skarbu Państwa (por. orzeczenie z dnia 21.01.1960 – II CR 1100/58 – OSNCK 1960/4/115 oraz orzeczenie z dnia 09.05.1967 r. – II CR 17/67 – OSNPG 1967/12/46),
 • nabycie własności nieruchomości w drodze przemilczenia nie powoduje samo przez się wygaśnięcia ustanowionej na tej nieruchomości służebności (por. wyrok z dnia 29.12.1967 – III CR 59/67 – OSNC 1968/7/128)
 • prawo własności nabyte w drodze przemilczenia uregulowanego przez dekret z roku 1946 pozostaje w mocy i może być stwierdzone także po uchyleniu tego dekretu (por. uchwała SN z dnia 1987 – III CZP 2/87 – OSNC 1988/4/46)
 • Sąd nie jest władny obalić prawa własności ustalonego dekretem z roku 1946, bez względu na to jakie zastrzeżenia z punktu widzenia ocen moralnych budzi akt prawny je ustalający. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – I ACr 36/94 – Wokanda 1994/8/46)

Dekret został uchylony na mocy przepisu art. 100 pkt 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. ( Dz. U. z 1985 r. Nr 22, poz. 99 )

Przemilczenie w aktualnym stanie prawnym

W aktualnym stanie prawnym z przemilczeniem mamy do czynienia jedynie w przypadku uregulowanym w art. 187 kc. W zależności od charakteru rzeczy wyróżnia się dwie sytuacje, w których dochodzi do nabycia rzeczy znalezionych:

 • pieniądze, papiery wartościowe , kosztowności oraz rzeczy mających wartość naukową lub artystyczną mogą stać się własnością Skarbu Państwa. Okres przemilczenia został określony na rok od wezwania do odebrania ich przez właściwy organ lub, w razie niemożności wezwania, na dwa lata od ich znalezienia.
 • pozostałe rzeczy stają się po upływie powołanych wyżej terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość obowiązkom określonym w art. 183 kc – m.in. zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy [4]

Przemilczenie takie nie zachodzi jednak, jeśli rzecz została znaleziona:

 • w budynku publicznym,
 • w innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności,
 • w wagonie kolejowym, na statku lub w innym środku transportu publicznego.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przypisy

 1. Dz. U. z 1946 r. Nr 13, poz. 87
 2. "Skarb Państwa i związku samorządu terytorialnego nabywają przez przedawnienie (zasiedzenie) tytuł własności majątków opuszczonych: co do nieruchomości z upływem lat 10, co do ruchomości z upływem lat 5, licząc w obu przypadkach od końca roku, w którym wojna została ukończona"
 3. uchwała SN z dnia 24.05.1956 – I CO 9/56
 4. Zobacz też Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych – Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.

Artykuł uwzględnia stan prawny na 9 września 2006. .


Inne hasła zawierające informacje o "Przemilczenie":

Przemilczenie Przemilczenie – jedna z instytucji dawności . Jest jednym ze sposobów pierwotnego nabycia ...

Własność ...

Kategoria:Prawo cywilne ...

Niedomówienie ...

podstęp na złożenie przez osobę czynności prawnej o konkretnej treści. Jednak zatajenie czy Przemilczenie faktów, okoliczności nie stanowi jeszcze podstępu. Podstępu nie musi dokonać druga strona ...

Podstęp na złożenie przez osobę czynności prawnej o konkretnej treści. Jednak zatajenie czy Przemilczenie faktów, okoliczności nie stanowi jeszcze podstępu.Podstępu nie musi dokonać druga strona ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Przemilczenie":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie