Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

integracja europejska

integracja europejska - jest to określenie, które stosowane jest na określenie procesu integrowania, jednoczenia się państw europejskich pod względem gospodarczym, politycznym i prawnym. Jej początków można szukać w starożytności, jednak dopiero po II wojnie światowej rozpoczął się intensywny proces integracyjny w Europie. Obecnie procesy te najpełniej realizowane są w ramach Unii Europejskiej, która powstała w 1993 roku na bazie trzech powstałych wcześniej następujących Wspólnot: Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Integracja europejska została zapoczątkowana w 1950 roku, a jej gorącym zwolennikiem i „ojcem współczesnej integracji” był francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman. Do pocztu „ojców integracji europejskiej” zaliczają się również: Konrad Adenauer, Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Walter Hallstein, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak oraz Altiero Spinelli. W maju 1950 roku Robert Schuman przedstawił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Traktat powołujący do życia tę Wspólnotę został podpisany 18 kwietnia 1952 roku przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy. Na jego mocy połączono przemysły węglowo – stalowe w ramach wspólnego rynku. Kolejnym etapem integracji europejskiej było podpisanie przez kraje tworzące EWWiS 25 marca 1957 roku Traktatów Rzymskich na mocy, których powstały Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). Wówczas rozszerzono wspólny rynek na wszystkie sektory gospodarki w krajach członkowskich. Następny etap to scalanie trzech utworzonych już Wspólnot. W 1967 roku utworzono Komisję Europejską dla trzech istniejących Wspólnot ujednolicając je pod względem organizacyjnym. Wówczas zaczęto używać nazwy Wspólnota Europejska. W roku 1973 do Wspólnoty Europejskiej przystąpiły Dania, Irlandia i Wielka Brytania. W latach 1968 – 1979 nastąpiło dalsze pogłębienie procesów integracyjnych. W roku 1968 nastąpiło ujednolicenie polityki rolnej oraz utworzono unię celną, czyli zniesiono cła we wzajemnych stosunkach członków Wspólnoty. W roku 1970 ustalono wspólną politykę handlową wobec krajów trzecich. Z kolei w roku 1974 powołano Radę Europejską, a w roku 1979 przeprowadzono pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym samym roku wraz z wejściem w życie Europejskiego Systemu Walutowego utworzono wspólną walutę – ecu. W roku 1981 do Wspólnoty przystąpiła Grecja, a w 1986 – Hiszpania i Portugalia. W 1985 roku Francja, RFN, Belgia, Holandia i Luksemburg podpisały porozumienie o znoszeniu kontroli na wspólnych granicach. Było to tak zwane Porozumienie z Schengen, które weszło w życie w 1995 roku i do którego przystąpiły później wszystkie państwa Unii z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 1987 roku sporządzono „Jednolity akt europejski”, w którym planowano utworzenie do roku 1992 jednolitego rynku wraz z następującym czterema swobodami funkcjonującymi na nim: swoboda wolnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla integracji europejskiej było podpisanie 1992 roku „Traktatu o Unii Europejskiej” w Maastricht, który wszedł w życie w roku 1993. Na podstawie tego traktatu wprowadzono unię gospodarczo – walutową, dając istnienie wspólnej waluty oraz tworząc Europejski Bank Centralny. Ponadto wprowadził także inne wspólne dziedziny działalności: wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz współpracę w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W 1995 roku do Unii Europejskiej przystąpiły kolejne państwa – Austria, Finlandia, Szwecja. W roku 1997 podpisano traktat amsterdamski, który nowelizował dotychczasowe prawa Unii w zakresie ochrony środowiska, zwalczania bezrobocia, przestrzegania praw człowieka, obywatelstwa Unii oraz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W 1998 roku państwa należące do Unii przystąpiły do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Od 1 stycznia 2002 roku państwa te zamieniły waluty narodowe na wspólną walutę – euro. W 2001 roku podpisano Traktat Nicejski, którego celem było przygotowanie instytucji Unii do rozszerzenia. W trakcie kolejnego etapu rozszerzania Unii przystąpiła do niej Polska. 1 maja 2004 roku wraz z Polską do Unii wstąpiły Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr i Malta. Natomiast 1 stycznia 2007 roku UE poszerzyła się o Bułgarię i Rumunię. Obecnie Unia posiada 27 państw członkowskich. Unia Europejska nie posiada podmiotowości prawnomiędzynarodowej dlatego, że nie jest samodzielnym państwem, jak również nie jest nową organizacją międzynarodową. Stanowi ona natomiast nowy etap współpracy między państwami członkowskimi Wspólnot Europejskich. Istnieją trzy filary współpracy unijnej: polityka ekonomiczna, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. W ramach polityki ekonomicznej istnieje wspólny rynek, unia gospodarcza i walutowa, wspólna polityka rolna, handlowa i transportowa oraz polityka regionalna i socjalna. Ponadto w ramach tego filaru prowadzona jest polityka migracyjna i azylowa, ochrona granic zewnętrznych a także realizowane są zadania w takich dziedzinach jak: oświata, kultura, ochrona konsumenta, ochrona zdrowia, środowisko naturalne. W ramach kolejnego filaru prowadzi się konsultacje i ustala wspólne stanowisko w sprawie pokoju, praw człowieka, demokracji i pomocy krajom trzecim. Poza tym prowadzone są wspólne działania w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej. Ponadto utworzony został Urząd Wysokiego Przedstawiciela UE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, stanowiącego trzeci filar współpracy państw należących do Unii Europejskiej, realizowane są następujące kwestie: walka z przemytem narkotyków, walka z przestępczością zorganizowaną, współpraca w dziedzinie sprawiedliwości, współpraca policji (Europol) oraz współpraca celna. Organami Unii Europejskiej są: Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno – Społeczny oraz Trybunał Obrachunkowy. Rada Europejska stanowi naczelny organ decyzyjny UE. W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Określa ona główne kierunki rozwoju Unii. Parlament Europejski jest instytucja reprezentującą obywateli państw członkowskich. Jego członkowie wybierani SA na pięcioletnią kadencję w wyborach bezpośrednich. Do uprawnień Parlamentu należą: współtworzenie prawa, kontrola budżetu Unii, kontrola Komisji Europejskiej. Polska posiada 50 miejsc w Parlamencie. Rada Unii Europejskiej jest organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich. Składa się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich, którzy stanowią Radę Generalną. Poza tym obraduje ona w różnym składzie w zależności od rodzaju problematyki, którą się zajmuje. Jeśli na przykład rozwiązuje się kwestie dotyczące rolnictwa, wówczas obradują ministrowie rolnictwa państw członkowskich. Rada kierują kolejno przez pół roku wszystkie państwa członkowskie. Do jej zadań należy: opracowanie ustawodawstwa Unii, określanie celów politycznych, koordynacja polityki poszczególnych państw i rozstrzyganie sporów między nimi. Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii. W jej skład wchodzi 20 komisarzy, wybieranych na 5 lat. Komisja ma prawo inicjatywy w propozycjach legislacyjnych, zarządza budżetem, reprezentuje Wspólnoty na zewnątrz, prowadzi międzynarodowe negocjacje. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich to organ sądowy. Składa się on z 15 sędziów i 8 rzeczników generalnych. Pełni on funkcje sadu międzynarodowego (rozstrzyga spory między państwami członkowskimi), sądu konstytucyjnego (rozstrzyga spory kompetencyjne między organami Wspólnot) i sądu administracyjnego (kontroluje legalność aktów prawnych). Komitet Regionów jest organem doradczym w sprawach dotyczących polityki regionalnej. Składa się z 222 przedstawicieli społeczności lokalnych mianowanych przez Radę Unii. Komitet Ekonomiczno – Społeczny jest zgromadzeniem doradczym dla Rady i Komisji Europejskiej przede wszystkim w sprawach dotyczących Wspólnot Europejskich, składającym się z 222 członków rekomendowanych przez rządy państw członkowskich. Trybunał Obrachunkowy to organ składający się z 15 członków, który kontroluje sposób zarządzania finansami Wspólnot. Unia Europejska posiada kilka charakteryzujących ją symboli. Jednym z nich jest flaga, na której widnieje 12 pięcioramiennych gwiazd na lazurowym tle (załącznik). Gwiaździsty krąg ma symbolizować jedność narodów europejskich. Liczba dwanaście nie oznacza liczby państw, lecz symbolizuje perfekcyjną całość. Autorem projektu flagi jest Paul Levy. Hymnem UE jest fragment IX symfonii Ludwika van Beethovena do słów Ody do radości Fryderyka Schillera. Symbolem Unii jest także obywatelstwo Unii, które posiada każda osoba o narodowości jednego z państw członkowskich. Każdy obywatel Unii może się swobodnie poruszać i osiedlać na terenie jej krajów członkowskich. Poza tym ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych kraju unijnego. Kolejny symbol to paszport europejski, który ma taki sam status prawny jak dokumenty identyfikacyjne państw członkowskich UE. Symbolem Unii jest również Dzień Europy, który obchodzony jest 9 maja na pamiątkę ogłoszenia Planu Schumana.


Inne hasła zawierające informacje o "integracja europejska":

Nadciśnienie tętnicze ...

1986 ...

Romeo i Julia (film 1996) ...

Musical ...

Bocian czarny ...

Integracja ...

Rocznik statystyczny ...

Przeszczepianie narządów ...

Małopolska Droga św. Jakuba ...

Lata 90. XX wieku ...


Inne lekcje zawierające informacje o "integracja europejska":

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 13) ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 11) ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie