Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Orogeneza

Orogeneza

Orogeneza – (ruchy orogeniczne, górotwórczość, ruchy górotwórcze, fałdowanie) – powstawanie gór z przyczyn tektonicznych .

Współcześnie uważa się, że powstawanie gór zachodzi na granicach płyt tektonicznych , gdy w strefie kontaktu naprężenia prowadzą do wyniesienia jednych bloków skalnych ponad inne (jako fałdy lub uskoki ), lub gdy zachodzą intensywne procesy magmatyczne – powstające wtedy góry mają charakter wulkaniczny . Przez lata przyjmowano, że prekursorem łańcucha górskiego jest geosynklina , czyli zagłębienie terenu gromadzące osady, które zostają następnie ściśnięte i wypiętrzone. Dziś odchodzi się od tego prostego obrazu w kierunku złożonej klasyfikacji możliwych warunków orogenez, wśród których tylko niektóre pasują do założeń dawnej teorii geosynkliny. Niektóre istotne aspekty związane ze współczesnymi wynikami geologii poruszone są również w artykułach: geosynklina , terran .

Spis treści

Zarys teorii geosynkliny

Wczesne stadium formowania geosynkliny

Dominuje tu subsydencja i poszerzanie obszaru geosynkliny. Występują wylewy szczelinowe skał zasadowych ( lawa poduszkowa ), intruzje ( dajki , sille , skały plutoniczne synorogeniczne (wczesnoorogeniczne) i piroklasty , głębokomorskie osady (formacja łupkowo - szarogłazowa ). Stadium kończy się powstaniem wyniesień i rozczłonkowaniem systemu geosynklinalnego.

Dojrzałe stadium przedorogeniczne

Geosynklina ulega stopniowemu skróceniu, co czasami pociąga za sobą transgresje morskie na platformę kontynentalną (powstaje formacja wapienna), tworzą się także archipelagi wysp i rowy , co zmienia reżim sedymentacyjny geosynkliny, dochodzi do formowania się głębokomorskiego osadu, jakim jest flisz . Wulkanizm szczelinowy zastępuje wulkanizm centralny (formacja porfirytowa – porfiry , andezyty ), zwiększa się udział piroklastów. Pod koniec stadium dochodzi synorogenicznych intruzji batolitowych formacji granodiorytowej .

Ogólna inwersja i powstawanie gór fałdowych

Fałdy konsedymentacyjne, struktury grawitacyjne, nasunięcia. Powstają wyniesione obszary lądowe – wyspy. Formuje się dolna molasa (inaczej szlir – molasa morska), powstają osady ilaste i piaszczyste (drobne). W lagunach molasy tworzą się w zależności od klimatu osady węglonośne albo ewaporaty .

Właściwa faza orogeniczna

Wzrasta prędkość ruchów wznoszących. Występuje obniżanie rowów przedgórskich i wypełnianie ich molasą górną, która albo jest czysto lądowa, albo zawiera duży procent osadów lądowych (aluwia, zlepieńce , osady fluwioglacjalne). Molasa górna jest produktem niszczenia szybko wynurzanego górotworu. Subformacją molasy górnej mogą także być wapienie muszlowe – osad morski. Molasa górna często zawiera złoża bituminów . Spękaniami górotworu wydostaje się magma – powstają stratowulkany (formacja andezytowo - liparytowa ). Występuje wulkanizm subsekwentny, finalny. Najintensywniej rozwija się tektonika grawitacyjna i formują się nasunięcia. Na końcu dochodzi do zupełnego wynurzenia górotworu i zaniku molas w wyniku wypełnienia zbiornika sedymentacyjnego.

W trakcie orogenezy dochodzi do:

Główne orogenezy

Główne orogenezy w historii geologicznej Ziemi to (od najmłodszej):

Dzielą się one na fazy górotwórcze , czyli okresy nasilenia ruchów górotwórczych na niektórych obszarach Ziemi.


Inne hasła zawierające informacje o "Orogeneza":

Czarny Grzbiet (Karkonosze) ...

Brama Lubawska ...

Płaszczowina ...

Orogeneza hercyńska ...

Ziemia ...

Sandr ...

Orogeneza alpejska ...

Flisz karpacki ...

Geografia Islandii głównie z rozciąganiem podłoża. Okres trzeciorzęduPoczątek trzeciorzędu był burzliwym okresem dziejów Islandii. Orogeneza alpejska wywołała zmiany tektoniczne w obrębie Atlantyku i pobudziła aktywność wulkaniczną ...

Góry Skandynawskie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Orogeneza":

010. Dzieje Ziemi (plansza 8) dewonie (czwarty okres ery paleozoicznej, trwał ok. 48 mln lat) zakończyła się Orogeneza kaledońska i, jak w kambrze, nastąpiła transgresja morza (ekspansja obszarów oceanicznych). ...

013. Niszcząca i budująca działalność sił endogenicznych (plansza 14) ...

018. Morfologia wybrzeży morskich (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie