Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations, skrót: FAO) – utworzona z inicjatywy 44 państw koalicji antyhitlerowskiej uczestniczących w konferencji poświęconej problemom rolnictwa i wyżywienia, która odbyła się w maju 1943 roku w Hot Springs. Konferencja powołała do życia komisję, której celem było opracowanie projektu umowy założycielskiej FAO. 16 października 1945 roku rozpoczęła się pierwsza sesja konferencji FAO w mieście Québec, na której tego samego dnia podpisano umowę założycielską, noszącą nazwę konstytucji. Weszła ona w życie w dniu jej podpisania. Siedzibą FAO jest Rzym.

Cele

Cele FAO są następujące: polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa; podnoszenie poziomu wyżywienia narodów; polepszenie warunków życia ludności wiejskiej; zapewnienie niezbędnego kredytu rolnego; popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej. W sierpniu 1946 FAO przyjęła funkcję utworzonego w 1905 roku Międzynarodowego Instytutu Rolnego, które sprowadzały się przede wszystkim do zbierania i rozpowszechniania informacji na temat stanu i osiągnięć rolnictwa w państwach członkowskich.

Członkostwo

Członkami zwyczajnymi FAO mogą być państwa. Status członka zwyczajnego uzyskuje się w wyniku decyzji konferencji FAO, podjętej większością ⅔ głosów, po uprzednim złożeniu podania o przyjęcie oraz dokumentu o zaakceptowaniu zobowiązań wynikających z umowy założycielskiej FAO. Członkami stowarzyszonymi mogą być obszary niesamodzielne, przyjmowane w analogiczny sposób na wniosek państwa, reprezentującego je w stosunkach międzynarodowych. Nie maja one prawa głosowania ani pełnienia jakichkolwiek funkcji w FAO. Każde państwo może wystąpić z FAO. Wystąpienie następuje w rok od momentu zawiadomienia Dyrektora Generalnego FAO o podjęciu przez państwo takiej decyzji. W latach 1949-1951 z FAO wystąpiły: Polska, Czechosłowacja i Węgry, które były członkami założycielskimi FAO. W 1957 roku Polska ponownie przystąpiła do FAO. Członkiem FAO jest również Unia Europejska jako podmiot międzynarodowy korzystający z podmiotowości prawnej przynależnej Wspólnocie Europejskiej.

W 2006 roku członkami FAO było 190 państw.

Organy

Naczelnym organem FAO jest Konferencja, składająca się z wszystkich państw członkowskich, zbierających się co dwa lata. Określa politykę, program i kierunki działania FAO, uchwala budżet i poprawki do umowy założycielskiej, przyjmuje nowych członków. Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem. Podjęcie decyzji wymaga zwykłej większości głosów, jedynie decyzje w sprawie przyjęcia nowych członków, budżetu i poprawek do umowy założycielskiej wymaga większości ⅔ głosów. Decyzje kierowane pod adresem państw mają charakter zaleceń. Organem zarządzającym jest Rada, składająca się z 49 członków zwyczajnych, wybieranych przez Konferencje na 3 lata zgodnie z zasadą sprawiedliwej reprezentacji geograficznej państw zainteresowanych w produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji produktów żywnościowych i rolnych. Na czele Rady stoi Przewodniczący, wybierany imiennie. Obok kierowania pracami pozostałych organów FAO, Rada przeprowadza przegląd sytuacji na świecie w dziedzinie rolnictwa i wyżywienia oraz uchwala na ich podstawie odpowiednie zalecenia pod adresem państw i organizacji członków. Ponadto działają komitety: ds. rolnictwa, surowców, rybołówstwa i leśnictwa, programów działania, finansów oraz prawny.

Działalność

FAO przede wszystkim zbiera i opracowuje informacje oraz prowadzi badania na temat produkcji w rolnictwie, hodowli zwierzęcej, rybołówstwie i leśnictwie oraz dystrybucji i konsumpcji surowców i produktów. Rezultaty tych prac są opublikowane w jej wydawnictwach periodycznych, w postaci rocznych raportów o sytuacji rolniczej i żywnościowej na świecie, jak też w postaci publikacji nieperiodycznych lub jednorazowych. W takich opracowaniach formułowane są też wnioski lub na ich podstawie FAO uchwala zalecenia pod adresem państw członkowskich. Ponadto FAO inicjuje i koordynuje oraz realizuje lub uczestniczy w realizacji wielu różnego typu ogólnoświatowych lub regionalnych programów, których celem jest podnoszenie wydajności produkcji żywności oraz walką z głodem. Z inicjatywy ONZ od 1960 roku FAO wspólnie z ta organizacją realizuje Światowy Program Wyżywienia, którego celem jest udzielanie pomocy żywnościowej krajom rozwijającym się oraz krajom dotkniętym klęskami żywiołowymi. Również od 1960 roku FAO kieruje programem Kampania Walki z Głodem. Celem jego jest zmobilizowanie sił i środków niepaństwowych do walki z głodem, propagowanie wiedzy na temat problemów rolnictwa i produkcji zwierzęcej na świecie oraz sposobów ich rozwiązywania, podejmowanie różnego typu akcji na rzecz rozwoju rolnictwa w krajach rozwijających się.

Finanse

Działalność FAO jest finansowana ze składek członkowskich, a działalność operacyjna także z dotacji Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa oraz wielu innych instytucji międzynarodowych.


Inne hasła zawierające informacje o "Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa":

Rodzimy Kościół Polski ...

Cmentarz Pietraszuński w Kownie ...

Biskup ...

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Studia ...

Wiktor Sukiennicki ...

1972 ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa":

01 Znaki drogowe - znaki uzupełniające (plansza 23) ...

03 Dokumentacja pojazdu i uprawnienia policji (plansza 2) ...

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie