Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nadprzewodnictwo

Nadprzewodnictwo

Namagnesowany przedmiot lewituje nad nadprzewodnikiem schłodzonym poniżej temperatury przejścia.

Nadprzewodnictwo – stan materiału polegający na zerowej rezystancji , osiągany w niskiej temperaturze.

Nadprzewodnictwo zostało wykryte w 1911 przez Kamerlingha Onnesa [1]. Jest to zjawisko kwantowe , niemożliwe do wyjaśnienia na gruncie fizyki klasycznej . Poza zerową rezystancją inną ważną cechą nadprzewodników jest wypychanie ze swej objętości pola magnetycznego ( efekt Meissnera ).

Nadprzewodnictwo było obserwowane w różnych materiałach: niektórych pierwiastkach (na przykład w cynie , rtęci i ołowiu ), stopach , ceramikach tlenkowych czy materiałach organicznych.

Spis treści

Rodzaje nadprzewodników

Na podstawie różnych kryteriów można wydzielić różne grupy nadprzewodników:

 • Ze względu na właściwości fizyczne:
  • nadprzewodniki I rodzaju, w których przy określonym krytycznym polu magnetycznym BC dochodzi do zniszczenia stanu nadprzewodzącego,
  • nadprzewodniki II rodzaju, w których przy określonym polu magnetycznym BC1 dochodzi do wnikania pola magnetycznego do nadprzewodnika i utworzenia stanu mieszanego, a powyżej pola BC2 zachodzi zniszczenie stanu nadprzewodzącego.
 • Ze względu na skład chemiczny i budowę:
  • niektóre pierwiastki (na przykład rtęć, kadm, ołów, cynk, cyna, glin, iryd, platyna), inne przechodzą w stan nadprzewodnictwa tylko pod bardzo wysokim ciśnieniem (na przykład tlen, fosfor, siarka, german, żelazo[2], lit[3]) lub w postaci cienkich warstw (wolfram, beryl, chrom[4]); jeszcze innych nie dało się jak dotychczas przeprowadzić w stan nadprzewodnictwa (na przykład srebro, miedź, złoto, gazy szlachetne[5], wodór[6]),
  • stopy i związki międzymetaliczne, takie jak na przykład NbTi,
  • związki organiczne, w tym odmiany alotropowe węgla ( fulereny , nanorurki [7]),
  • tlenkowe związki miedzi i żelaza o strukturze perowskitu zarówno w postaci ceramik , jak i monokryształów .
 • Ze względu na stosowaną metodę opisu:
  • nadprzewodniki konwencjonalne, które dają się dobrze opisać teorią BCS ,
  • nadprzewodniki niekonwencjonalne, które jeszcze nie posiadają ogólnie akceptowanej teorii tłumaczącej w zadowalający sposób ich właściwości.
 • Ze względu na temperaturę przejścia w stan nadprzewodnictwa:
  • nadprzewodniki niskotemperaturowe, o temperaturze przejścia w stan nadprzewodnictwa poniżej temperatury ciekłego azotu (77 K),
  • nadprzewodniki wysokotemperaturowe, o temperaturze przejścia w stan nadprzewodnictwa powyżej temperatury ciekłego azotu. Niegdyś nazywano tak ceramiczne półprzewodniki tlenkowe, ale wobec odkrywania nowych grup materiałów nadprzewodzących taka konwencja przestała być używana.
 • Istnieje grupa nadprzewodników ferromagnetycznych, na przykład UGe2[8], URhGe[9].

Właściwości fizyczne nadprzewodników

Spadek oporu elektrycznego rtęci przy przejściu poniżej temperatury krytycznej (rys. zaczerpnięty z oryginalnej pracy Kamerlingha Onnesa)

Podstawową cechą charakteryzującą nadprzewodniki jest spadek do zera ich oporu elektrycznego poniżej pewnej temperatury, nazywanej temperaturą krytyczną. Temperatura ta zależy od rodzaju (składu chemicznego i struktury) materiału, a także od czynników zewnętrznych – ciśnienia i pola magnetycznego.

Zerowa oporność elektryczna nie jest jedyną cechą nadprzewodnictwa. Drugim efektem jest wypychanie z materiału pola magnetycznego, zwane efektem Meissnera (w nadprzewodnikach pierwszego rodzaju), lub skupianie pola magnetycznego w "wiry" (w nadprzewodnikach drugiego rodzaju).

Historia

Zjawisko nadprzewodnictwa zostało wykryte w 1911 przez Heike Kamerlingha Onnesa podczas szeroko zakrojonych badań właściwości materiałów w niskich temperaturach w zorganizowanym przez niego laboratorium kriogenicznym w Lejdzie. Do badań wykorzystano rtęć, gdyż stosunkowo łatwo było ją otrzymywać w stanie o bardzo dużej czystości. W trakcie pomiarów jej oporu elektrycznego w temperaturze 4,2 K zaobserwowano jego spadek o wiele rzędów wielkości[1].

W 1913 w laboratorium w Lejdzie skonstruowano magnes nadprzewodzący, wytwarzający duże pola magnetyczne. Wykryto przy tym czułość zjawiska nadprzewodnictwa na pole magnetyczne.

W 1933 niemieccy fizycy Fritz Meissner i Robert Ochsenfeld odkryli efekt wypychania pola magnetycznego z nadprzewodnika[10].

W 1950 roku dwie niezależne grupy wykryły efekt izotopowy - zależność temperatury przejścia w stan nadprzewodnictwa od liczby masowej izotopu. Nasunęło to wniosek, że efekt nadprzewodnictwa zależy nie tylko od nośników ładunku, ale także od właściwości jonów sieci krystalicznej[11][12].

W 1952 Witalij Ginzburg zaproponował do wyjaśnienia procesu nadprzewodnictwa koncepcję łączenia się elektronów w grupy o parzystej liczbie.

W 1957 John Bardeen , Leon Cooper i John Schrieffer stworzyli teorię BCS, wyjaśniającą mechanizm powstania zjawiska nadprzewodnictwa.

W 1986 Georg Bednorz i Alex Müller odkryli w tlenkowym związku Ba-La-Cu-O nadprzewodnictwo w temperaturze krytycznej 35 K.

Podstawy fizyczne zjawiska

Istotą powstania stanu nadprzewodnictwa jest powstanie par nośników ładunku ( pary Coopera ). Pary takie mogą powstać w wyniku łączenia się dwóch elektronów posiadających energię bliską energii Fermiego nawet wtedy, gdy energia wiążącego je oddziaływania jest bardzo mała[13]. Zmienia to właściwości elektryczne materiału, gdyż pojedyncze nośniki są fermionami , a pary bozonami .

Do opisu klasycznych nadprzewodników niskotemperaturowych stosuje się teorię BCS opisującą oddziaływanie wiążące nośniki w wyniku odkształceń sieci krystalicznej. Na skutek zaniku drgań anharmonicznych sieci krystalicznej materiału w niskiej temperaturze pojawia się sprzężenie pomiędzy elektronami przewodnictwa i stanami fononowymi w sieci. Sprzężenie to pozwala na "sparowanie" elektronów. W modelu BCS para Coopera to rodzaj wzbudzenia elektronowo-fononowego: są to dwa elektrony związane ze sobą dzięki oddziaływaniu z siecią krystaliczną , czyli wymianie fononów .

Istnieją także nadprzewodniki, w których w pary Coopera łączą się nie elektrony , lecz dziury. Przewodnictwo dziurowe wykazuje większość nadprzewodników drugiego rodzaju (wyjątkiem jest np. Nd2-xCexCu4-δ).

Pary Coopera, będące bozonami , mogą się skondensować na jednym poziomie energetycznym . Dla materiałów nadprzewodzących poziom ten jest odseparowany od innych poziomów przerwą energetyczną oraz charakteryzuje się niezerowym pędem: pary się poruszają. W niskiej temperaturze żadna z par nie może się "wyswobodzić", bo musiałaby pokonać przerwę energetyczną, a to wymaga energii, która w normalnym materiale jest dostarczana dzięki drganiom anharmonicznym sieci krystalicznej. W niskiej temperaturze drgania te jednak nie występują, obecne są tylko drgania harmoniczne .

W efekcie pary są trwałe i muszą się poruszać: tak powstaje ruch ładunków i stąd wynika jego odporność na zaburzenia. Istotą zjawiska nadprzewodnictwa jest jego kolektywny charakter oraz fakt, że nośnikami prądu elektrycznego są w nadprzewodnikach pary elektronowe o ładunku 2 e .

Poszukiwania i zastosowania materiałów nadprzewodzących

Ciągle poszukuje się substancji o jak najniższej rezystywności . Obecnie substancjami o najniższej rezystywności w temperaturze pokojowej są srebro i miedź .

Podczas analizy właściwości metali i stopów zauważono, że ich rezystywność maleje wraz ze spadkiem temperatury . W temperaturach bliskich zeru bezwzględnemu niektóre substancje stają się nadprzewodnikami, co potwierdzono empirycznie (bez źródła napięcia utrzymano przepływ stałej wartości prądu w pętli przez około 2 lata, przerywając po tym czasie doświadczenie jako zbyt kosztowne). Do substancji takich należą aluminium , cyna oraz wiele innych metali i niektóre półprzewodniki . Dobre właściwości mają również spieki i związki miedzi i tlenu . Nadprzewodnictwo nie występuje w metalach szlachetnych (złoto, srebro) i ferromagnetykach ( żelazo i jego stopy).

Postęp nauki przyczynia się do poznawania substancji, które umożliwiają bezstratny przepływ prądu w coraz wyższych temperaturach. Wciąż jednak jest to temperatura zbyt niska dla praktycznych zastosowań i wykorzystanie nadprzewodników jest nadal nieopłacalne w masowych zastosowaniach. Oczekuje się odkrycia taniego nadprzewodnika, który pracowałby w temperaturze normalnej (a więc do ok. 20  °C ).

Tym niemniej nadprzewodniki działające w temperaturze ciekłego helu są już praktycznie wykorzystywane w szczególnych sytuacjach. Przykładem są tu nadprzewodnikowe elektromagnesy stosowane w aparatach NMR , w których generują one bardzo silne pola magnetyczne przy niewielkim poborze mocy , potrzebnym głównie do utrzymywania nadprzewodnika w niskiej temperaturze (jak np. minimalizacja strat ciekłego helu, w którym jest zanurzony). Podobne elektromagnesy są też stosowane w przemysłowych generatorach plazmy oraz w akceleratorach cząstek elementarnych . Zjawisko nadprzewodnictwa wykorzystuje się również w nadprzewodnikowych zasobnikach energii .

Metal TC TC [°C]
Al 1,2-271,95
In 3,4-269,75
Sn 3,7-269,45
Hg 4,2-268,95
Ta 4,5-268,65
V 5,4-267,75
Pb 7,2-265,95
Nb 9,3-263,85

Podjęto próbę opisania nadprzewodnictwa teorią fenomenologiczną zbliżoną do zależności stosowanych w termodynamice . Przejście między stanem normalnym oraz stanem nadprzewodnictwa potraktowano jako przejście fazowe , takie jak np. skraplanie się gazu . W ten sposób powstała teoria nadprzewodnictwa Ginzburga-Landaua .

Przypisy

 1. 1,0 1,1 H. K. Onnes. The resistance of pure mercury at helium temperatures. „Commun. Phys. Lab. Univ. Leiden”. 12, s. 120 (1911). 
 2. K. Shimizu i inni. Superconductivity in the non-magnetic state of iron under pressure. „Nature”. 412, s. 316 (2001). doi:10.1038/35085536 .  Przy wysokim ciśnieniu żelazo traci właściwości ferromagnetyczne i po osiągnięciu 20GPa przechodzi w stan nadprzewodnictwa w temperaturze 1.8K.
 3. K. Shimizu i inni. Superconductivity in compressed lithium at 20 K. „Nature”. 419, s. 597 (2002). doi:10.1038/nature01098 .  Przy ciśnieniu 48GPa lit przechodzi w stan nadprzewodnictwa w temperaturze 20K, co jak dotychczas jest najwyższą temperaturą krytyczną osiągniętą dla pierwiastka.
 4. M. B. Brodsky. Superconductivity in Au/Cr/Au epitaxial metal film sandwiches (EMFS). „Solid State Communications”. 42, s. 675 (1981). doi:10.1016/0038-1098(82)90815-8 . 
 5. Ksenon przy ciśnieniu 155GPa przechodzi w stan metaliczny, ale jak dotychczas nie zaobserwowano śladów nadprzewodnictwa. M.I. Eremets i inni. Electrical Conductivity of Xenon at Megabar Pressures. „Physical Review Letters”. 85, s. 2797 (2000). doi:10.1103/PhysRevLett.85.2797 . 
 6. Pod dużym ciśnieniem wykryto w wodorze ciekłą fazę metaliczną, ale jak dotychczas nie zaobserwowano efektów nadprzewodnictwa. W. J. Nellis i inni. Minimum metallic conductivity of fluid hydrogen at 140 GPa (1.4 Mbar). „Physical Review B”. 59, s. 3434 (1999). doi:10.1103/PhysRevB.59.3434 . 
 7. Z. K. Tang i inni. Superconductivity in 4 Angstrom Single-Walled Carbon Nanotubes. „Science”. 292, s. 2462 (2001). doi:10.1126/science.1060470 . 
 8. S. S. Saxena i inni. Superconductivity on the border of itinerant-electron ferromagnetism in UGe2. „Nature”. 406, s. 587 (2000). doi:10.1038/35020500 . 
 9. Dai Aoki i inni. Coexistence of superconductivity and ferromagnetism in URhGe. „Nature”. 413, s. 613 (2001). doi:10.1038/35098048 . 
 10. W. Meissner und R. Ochsenfeld. Ein neuer Effekt bei Eintritt der Supraleitfähigkeit. „Naturwissenschaften”. 21, s. 787 (1933). doi:10.1007/BF01504252 . 
 11. C.A. Reynolds i inni. Superconductivity of Isotopes of Mercury. „Phys. Rev.”. 78, s. 487 (1950). doi:10.1103/PhysRev.78.487 . 
 12. E. Maxwell. Isotope Effect in the Superconductivity of Mercury. „Phys. Rev.”. 78, s. 477 (1950). doi:10.1103/PhysRev.78.477 . 
 13. L. Cooper. Bound Electron Pairs in a Degenerate Fermi Gas. „Physical Review”. 104, s. 1189 (1956). doi:10.1103/PhysRev.104.1189 . 

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Nadprzewodnictwo":

Ruten ...

Niob ...

Itr ...

Diamagnetyzm ...

Avatar (film) ...

Skaningowy mikroskop tunelowy ...

Richard Feynman ...

Heike Kamerlingh Onnes ...

Fulereny ...

Historia nauki ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Nadprzewodnictwo":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie