Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Monogamia

Monogamia

Pomnik małżeństwa monogamicznego na pl. Kaszubskim w Gdyni

Monogamia ( gr . μονογαμία, od μόνος monos "jedyny" i γαμέω gameo "zawieram małżeństwo"; jednożeństwo) – małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety . Socjobiolodzy uznają monogamię za podstawowy model stosunków panujących między ludźmi, skłaniają się jednak ku kwalifikacji: "monogamia ze skłonnością do zdrady"[].

Spis treści

Historia

Związki monogamiczne były i są główną formą małżeństw wśród społeczeństw zbieracko-łowieckich (gdzie tylko około 15% mężczyzn posiada więcej niż jedną żonę)[].

Monogamia była również szanowana w starożytnych cywilizacjach Bliskiego Wschodu. Mimo iż istniały liczne wyjątki, była ona normą życia rodzinnego starożytnych społeczeństw tego regionu[1] [2].

Starożytny Egipt

Zachowane świadectwa na temat struktury rodzinnej w Egipcie zdają się wskazywać na to, że "gospodarstwo małżeńskie" było podstawą egipskiego społeczeństwa. Zdarzały się przypadki w Starym i Średnim Państwie, że bogatszy mężczyzna miał więcej żon, jednak monogamia była normą. W przypadku kryzysu małżeńskiego, żona mogła dać rozwód mężowi, by nie tolerować drugiej żony. Z drugiej strony finansowe zobowiązania wobec pierwszej żony i jej dzieci sprawiały, że mąż nie mógł pozwolić sobie na drugą żonę o tym samym statusie[3]. Ważnym powodem rozwodu była bezpłodność żony, choć Napomnienia Ankszeszonka (Ankhsheshonq) - jedno z dzieł egipskiej literatury mądrościowej, podobne do Napomnień Amenemopeta i analogiczne do ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu - stwierdza, że porzucanie kobiety z tego powodu jest niewłaściwe. Idealny Egipcjanin, ukazany w tekstach Napomnień oraz w oficjalnej sztuce , to człowiek oddany swej rodzinie, żonie i dzieciom, i szanujący swych rodziców. Zazwyczaj, na płaskorzeźbach grobowych urzędnika przedstawiano razem ze wspierającą go małżonką. Podpis: Jego żona (imię), jego ukochana jest standardową formułą, służącą do jej rozpoznania[4].

Starożytna Babilonia

Kodeks Hammurabiego obowiązujący w Babilonii ok. 1700 r. przed Chr., bronił małżeństwa monogamicznego: dozwalał pojąć drugą żonę jedynie w przypadku niepłodności, i tylko jedną konkubinę (chyba, że była niepłodna), która nie miała praw równych żonie. Zwyczaje te później się rozluźniły jak świadczy o tym Zbiór praw asyryjskich, pod koniec II w. przed Chr.[1][5]

Hetyci

Nasz wiedza o sytuacji rodzinnej Hetytów pochodzi z prawodawstwa hetyckiego. Nie zachowały się niestety kontrakty ślubne czy akta adopcyjne. Zachowane dokumenty potwierdzają, że wśród zwykłej ludności podstawową formą małżeństwa była monogamia. Nie należy wykluczać wyjątków. Na podstawie porównań z innymi społeczeństwami, można przypuszczać że także u Hetytów istniał lewirat . Praktyka zawierania małżeństw przez członków rodziny królewskiej pozwala domyślać się, że prawdopodobnie w świecie hetyckim istniała także poligamia.[6]

Izrael

W Izraelu panowała względna monogamia, ale mniej rygorystycznie niż w zwyczajach mezopotamskich tamtych czasów. Świadczą o tym archiwalne teksty z Ugaryt . Zarówno opowiadania ugarytyjskie, jak i biblijne potwierdzają pogląd, że w okresie późnej epoki brązu i epoki żelaza na terenach Syro - Palestyny monogamia była normą[7].

 • W najwcześniejszym okresie. Abraham ma początkowo tylko jedną żonę, dopiero z powodu niepłodności poślubia niewolnicę Hagar. Ma też jedną konkubinę, Keturę (Rdz 25,1). Inni patriarchowie Nahor – jedna żona i jedna konkubina (Rdz 22, 20-24). Podobnie Elifaz (Rdz 36, 11n). Ale Jakub poślubia dwie siostry Leę i Rachelę (Rdz 29,15-30; 30,1-9). Ezaw ma trzy żony (Rdz 26, 34; 28,9; 36,1-5).
 • W epoce Sędziów. Gedeon miał wiele żon (Sdz 8,30n). Bigamia uznana za stan legalny (Pwt 21, 15-17), ale najprawdopodobniej nie była aż tak częsta.
 • W epoce królewskiej. Królowie mają nieraz haremy, ale wśród zwyczajnych ludzi Księgi Samuela i Królewskie, opowiadające o całym okresie Monarchii, nie odnotowują żadnego przypadku bigamii, z wyjątkiem ojca Samuela z czasów sędziow. Podobnie księgi mądrościowe, odzwierciedlające społeczność Izraela tamtych czasów nie mówią o poligamii. Przeciwnie fragmenty o kobietach i ognisku domowym można rozumieć w kontekście monogamicznej rodziny (Prz 5,15-1; Koh 9,9; Syr 26, 1-4, Prz 31, 10-31). Podobnie Księga Tobiasza . Tak też jako symbol przymierza Boga z Izraelem ukazują małżeństwo Prorocy [1].

Starożytna Grecja

Również w Starożytnej Grecji broniono monogamicznej instytucji małżeńskiej. W Atenach prawo było rygorystyczne do tego stopnia że nie tylko same prostytutki oraz hetery , będące swego rodzaju konkubinami, nie miały praw obywatelskich, lecz również ich potomstwo - nawet jeśli ojciec był obywatelem i chciał je oficjalnie uznać, nie mogło uzyskać praw obywatelskich[8].

Starożytny Rzym

Obrona monogamii jest widoczna w okresie panowania Juliusza Cezara , który w obliczu upadku instytucji rodzinnej oraz zmniejszania się populacji arystokracji i obywateli rzymskich w stosunku do ludności napływowej, ustanowił drakońskie prawa broniące małżeństwa, noszące nazwę Lex Julia de maritandis ordinibus (Prawo Juliusza o stanie małżeńskim) oraz Lex Julia de adulteriis et de pudicitia (Prawo Juliusza o cudzołóstwie i wstydliwości) z lat 18-17 r. przed. Chr. Skazywały one np. osoby, które popełniły zdradę małżeńską na zesłanie na dwie osobne wyspy na Morzu Śródziemnym , a także dawały ojcu niewiernej żony prawo do zabicia cudzołożnej córki i jej kochanka - jeśli dokonali zdrady małżeńskie w domu rodzinnym. Ustawy te zostały złagodzone w 9 r. po Chr. przez Lex Papia Poppaea[9]

Starożytne Chrześcijaństwo

Monogamiczność małżeństwa, przywrócona przez Jezusa, była w Kościele od początku interpretowana jako naturalna dla człowieka. Ukazywał ja jako rzeczywistość bezwzględnie przestrzeganą w Kościele św. Justyn (ok. 100 -ok. 165 ). Nauczał on, że grzech niewierności zaczyna się w sercu, zgodnie ze słowami Mistrza. Grzesznikami są więc nie tylko ci, którzy według prawa ludzkiego zawierają drugie małżeństwo, ale również ci, którzy pożądliwie patrzą na kobietę[10]. Orygenes ( 186 - 254 ) zaliczał do grupy chrześcijan nieoświeconych wewnętrznie nie tylko osoby wstępujące w nowy związek po rozwodzie, ale także te osoby, które zostawszy wdowami lub wdowcami nie potrafiły żyć w ewangelicznej powściągliwości i wstępowały ponownie w związek małżeński. Według Aleksandryjczyka drugi związek nie jest bowiem zgodny z naturą Adama, pierwszego człowieka. Nie mógłby on powiedzieć o drugiej żonie: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! (Rdz 2,23). Również Abraham i Jakub, mimo iż mieli więcej żon, do grobu złożeni zostali jedynie z pierwszymi żonami[11]. Monogamiczność związku małżeńskiego była dla chrześcijan też konsekwencją tego, że małżeństwo ochrzczonych jest sakramentem , czyli znakiem łaski i miłości Bożej obecnej w związku Chrystusa i Kościoła. Jak miłość między Zbawicielem i odkupionymi ludźmi zgromadzonymi we wspólnocie Kościoła jest wyłączna, tak wyłączna jest sakramentalna miłość męża, znaku Chrystusa, i żony, znaku Kościoła. Augustyn z Hippony ( 354 - 430 ) pisał, że Co jest wielką tajemnicą (sacramentum) w Chrystusie i Kościele, to w każdym poszczególnym mężu i żonie jest skromną tajemnicą (sacramentum minimum) nierozerwalnego związku[12]. Podobnie nauczał św. Jan Chryzostom (350-407)[13].

Chrześcijaństwo

W Kościele katolickim i Kościele prawosławnym jedynie taki związek małżeński może posiadać charakter sakramentu. Wszelkie inne niż tego rodzaju związki są w świetle Ewangelii i prawa kościelnego niegodziwe i grzeszne (por. Mk 10, 6-9; Łk 16, 18). Respektowanie zasad monogamii w praktyce życia wymaga od chrześcijan odpowiedniej kultury sumienia i woli [14].

Zobacz też

Przypisy

 1. 1,0 1,1 1,2 R. de Vaux OP, Instytucje Starego Testamentu, t. 1, Wydawnictwo "Pallotinum" Poznań 2004, s. 34n.
 2. Praca Zbiorowa: Civilizations of the Ancient Near East. J. M. Sasson (redaktor), J. Baines, G. Beckman, K. S. Rubinson (współredaktorzy). T. 1. Nowy Jork: Simon & Schuster Macmillan, 1995. . 
 3. G. Pinch: Private Life in Ancient Egipt.  w: Praca Zbiorowa: Civilizations of the Ancient Near East. J. M. Sasson (redaktor), J. Baines, G. Beckman, K. S. Rubinson (współredaktorzy). T. 1. Nowy Jork: Simon & Schuster Macmillan, 1995, ss. 370 i 373. . 
 4. G. Pinch: Private Life in Ancient Egipt.  w: dz. cyt., s.374.
 5. M. Stol: Private Life in Ancient Mesopotamia. w: Praca Zbiorowa: Civilizations of the Ancient Near East. J. M. Sasson (redaktor), J. Baines, G. Beckman, K. S. Rubinson (współredaktorzy). T. 1. Nowy Jork: Simon & Schuster Macmillan, 1995, s. 488. . 
 6. F. Imparati: Private Life Among the Hittites.  w: Praca Zbiorowa: Civilizations of the Ancient Near East. J. M. Sasson (redaktor), J. Baines, G. Beckman, K. S. Rubinson (współredaktorzy). T. 1. Nowy Jork: Simon & Schuster Macmillan, 1995, s. 574. . 
 7. M. Gruber: Private Life in Ancient Israel.  w: Praca Zbiorowa: Civilizations of the Ancient Near East. J. M. Sasson (redaktor), J. Baines, G. Beckman, K. S. Rubinson (współredaktorzy). T. 1. Nowy Jork: Simon & Schuster Macmillan, 1995, s. 644. . 
 8. Por. Maria Nowak: Pozycja prawna i obyczajowa heter w Atenach epoki klasycznej.  w: Formy organizacji życia społecznego w starożytności (praca zbiorowa). A. Gendźwiłł, A. Izdebski, D. Jasiński, R. Toczko (redaktorzy). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006, s. 37. .  Andrzej Wypustek.Życie rodzinne starożytnych Greków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 2007, s.266,
 9. Zob. hasło Lex w: Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines , oprac. Daremberg i Saglio (1877)
 10. 1 Apologia, w: Pierwsi apologeci greccy. Kwadratus, Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk, Milcjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz. ks. Leszek Misiarczyk (przekład, wstep i przypisy), ks. Józef Naumowicz (oprac). Kraków: Wydawnictwo „M”, 2004, s. 217, seria: Biblioteka Ojców Kościoła 24. .  Por. Dialog z Żydem Tryfonem, 134; por. H. Rondet SJ: Introduction a l'étude de la théologie du marriage. Paris: 1960, s.26
 11. Por. Orygenes, Komentarz do 1 Listu do Koryntian, 1, wydane: Cl. Jenkins. Origen on I Corinthians. „Journal of Theological Studies”. 9 (1907-1908). Ss. 504, lek. 14 oraz lek. 19. ; Henri Crouzel SJ: Virginité et mariage selon Origène. Paryż-Brugia: Desclée de Brouwer, 1963, ss. 156-157. 
 12. Augustyn z Hippony, Małżeństwo i pożądliwość I, 21.23, przeł. Krzysztof Kościelniak OFMConv, [w:] Tenże, Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, ks. Augustyn Eckmann (red.), Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 374 (De nuptiis et concupiscentia; CSEL 42, 236[22-24]; PL 44, 413: Quod ergo est in Christo et in Ecclesia magnum, hoc in singulis quibusque viris atque uxoribus minimum, sed tamen coniunctionis inseparabilis sacramentum.
 13. Por. Homilia in Genesin 23,3 ( PG 53,300); Quales ducendae sint uxores, 3 (PG 51,230) ; por. J. Krykowski, Jan Chryzostom. Nauka o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu w: Św. Jan Chryzostom: O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie. Kraków: Wydawnictwo “M”, 2002, ss. 25-28. . 
 14. Monogamia: Słownik małżeństwa i rodziny, pod. red. prof. dra hab. Edwarda Ozorowskiego, Łomianki 1999


Inne hasła zawierające informacje o "Monogamia":

Człowiek ...

Małżeństwo ...

Tertulian Praxean (ed. Aem. Kroymann et Ern. Evans)De virginibus velandis (ed. E. Dekkers)De Monogamia, CCL 2, 1227-1253, ed. E. Dekkers; przekład polski: O jednożeństwie, tłum. ...

Feliks Koneczny ...

Monogamia Pomnik małżeństwa monogamicznego na pl. Kaszubskim w Gdyni Monogamia ( gr . μονογαμία, od μόνος monos "jedyny" i γαμέω gameo "zawieram małżeństwo"; ...

Poligamia ...

Wielożeństwo ...

Poliandria ...

Homo erectus ...

Ptaki przypadkach – na kilka lat albo aż do śmierci jednego z partnerów[116]. Monogamia umożliwia wspólną opiekę rodzicielską, która jest szczególnie ważna dla gatunków, w ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Monogamia":

026b. Ptaki – latający krewni gadów (plansza 9) ...

026b. Ptaki – latający krewni gadów (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie