Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Małżeństwo osób tej samej płci

Małżeństwo osób tej samej płci

Ślub Mathieu Chanteloisa i Marcelo Gomeza.

Małżeństwo osób tej samej płci, często określane też jako małżeństwo jednopłciowe lub małżeństwo homoseksualne – związek między osobami będący instytucją społeczną i zazwyczaj wiążący osoby emocjonalnie, ekonomicznie i prawnie. Stanowi pełnoprawne małżeństwo cywilne (na równi z małżeństwem kobiety i mężczyzny) w krajach i regionach, w których dokonano jego legalizacji [1]. Związek ten nie ma odpowiednika w polskim prawie.

Spis treści

Sytuacja prawna w Polsce

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi w art. 18, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina , macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej[2]. Zgodnie z artykułem 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w Polsce małżeństwo może zawrzeć jedynie kobieta i mężczyzna[3].

Do tej pory nie stwierdzono inicjatyw ustawodawczych zmierzających do zmiany tych przepisów. Jednocześnie Konstytucja RP, Kodeks cywilny i Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawierają żadnego postanowienia odnoszącego się do innych niż małżeństwo kobiety i mężczyzny związków cywilnych (np. rejestrowanych związków partnerskich ).

Od 2008 istnieje w Polsce zjawisko tzw. ślubów humanistycznych. Ślubów tych udziela Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów . Małżeństwa takie oparte są na przekonaniu, że każda osoba dorosła bez względu na płeć lub przekonania ma prawo wyboru życiowego partnera lub partnerki zgodnie z własnym sumieniem, potrzebami emocjonalnymi. W 2009 było takich ślubów 15, a lista oczekujących par sięgała roku 2011[4]. Małżeństwa zawarte w ten sposób nie mają w Polsce statusu prawnego i mają tylko wymiar symboliczny.

Sytuacja prawna w innych krajach

Sytuacja prawna osób homo-biseksualnych na świecie
Sytuacja prawna osób homo- i biseksualnych na świecie

     Brak informacji

Kontakty homoseksualne legalne

     Małżeństwo osób tej samej płci

      Rejestrowane związki partnerskie lub konkubinaty

     Uznawanie małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą

     Związki jednopłciowe nieuznawane prawnie

Kontakty homoseksualne nielegalne

     Minimalna kara

     Wysoka kara

     Dożywotnie pozbawienie wolności

     Kara śmierci

     Brak informacji dotyczących wysokości kary

Organy władzy niektórych państw i jednostek terytorialnych rozszerzyły (lub mają rozszerzyć na podstawie zapadłych prawomocnych wyroków sądowych stwierdzających, iż obecne regulacje prawne są dyskryminujące) prawne pojęcie małżeństwa określając je jako związek cywilny dwóch osób, dopuszczając tym samym do małżeństw dwie osoby tej samej płci.

Legalizacji małżeństw osób tej samej płci dokonały: Holandia (2001), Belgia (2003), Hiszpania (2005), Kanada (2005), RPA (2006), Norwegia (2009), Szwecja (2009), Portugalia (2010), Islandia (2010), Argentyna (2010), oraz stany Massachusetts (2004), Connecticut (2008), Iowa (2009), Vermont (2009) i New Hampshire (2010) w USA , a także miasto Meksyk . Dodatkowo małżeństwa takie uznaje Izrael (2006), Francja (2008), autonomia Aruby (2007), Antyli Holenderskich (2007). Stany Nowy Jork (2006), Nowy Meksyk i Rhode Island w USA (2007) uznają takie małżeństwa zawarte w innych jurysdykcjach bez możliwości zawarcia takich małżeństw na tych terenach.

Para mężczyzn podczas ślubu w Amsterdamie w 2001 roku

Debata wokół legalizacji małżeństw osób tej samej płci

Małżeństwa osób tej samej płci budzą kontrowersje, szczególnie wśród konserwatywnej i religijnej części społeczeństwa. Zgodnie z doktryną wszystkich większych religii (w tym judaizmu , chrześcijaństwa , islamu i hinduizmu ) małżeństwo jest uświęconym przez Boga związkiem kobiety i mężczyzny. W takim ujęciu połączenie słów małżeństwo homoseksualne zdaniem części wiernych jest nazwą niepoprawną i może obrażać ich uczucia religijne.

Marsz poparcia małżeństw osób tej samej płci w San Francisco w 2004 roku

Stanowisko zwolenników równouprawnienia mniejszości seksualnych opiera się na założeniu, że każdy człowiek ma prawo do miłości, jak też do samodzielnego wyboru obiektu miłości[5]. Ustanawiana przez państwo instytucja małżeństwa nie powinna być ograniczana przez wpływy ideologiczno-religijne, lecz musi uwzględniać potrzeby wszystkich obywateli – mających odmienne poglądy i potrzeby. Zwolennicy równouprawnienia zwracają uwagę na fakt, że małżeństwo jako sakrament lub analogiczna instytucja religijna różni się substancjalnie od małżeństwa cywilnego. Utożsamianie tych dwóch bytów prawnych jest zdaniem niektórych osób, główną przyczyną niechęci dla małżeństw osób tej samej płci. Inną przyczyną niechęci względem równouprawnienia mniejszości seksualnych jest brak wiedzy seksuologicznej i powszechnie panujące homofobiczne uprzedzenia[6].

Przeciwnicy stoją na stanowisku, że małżeństwa osób tej samej płci nie spełniają wymogów małżeństwa, gdyż skierowane jest ono ze swej natury do zrodzenia i wychowania potomstwa. Zwolennicy zaś twierdzą, że również pary osób tej samej płci, pomimo braku możliwości zrodzenia wspólnego potomstwa, są w stanie wychowywać wspólnie dzieci (np. jednego z małżonków lub adoptowane – zobacz więcej: rodzicielstwo lesbijek i gejów ). Tym samym uważają, że związek osób tej samej płci może pełnić funkcje wychowawcze jak małżeństwo osób heteroseksualnych. Jednocześnie zwraca się uwagę na małżeństwa osób przeciwnej płci, które pozostają bezdzietne (z wyboru lub powodów biologicznych), a więc nie służą prokreacji . Przeciwnicy takiego założenia uważają, że optymalnym środowiskiem dla rozwoju dzieci jest rodzina, składająca się z rodziców płci przeciwnej i formują obawy, iż dekompozycja tradycyjnego znaczenia małżeństwa i rodziny w prawie może doprowadzić w przyszłości do dalszego rozszerzania ich znaczenia o związki poligamiczne lub nawet poliamoryczne .

Opinie środowiska naukowego

Obaw o losy społeczeństwa, w którym funkcjonują rodziny oparte na związkach osób tej samej płci, nie podnoszą antropolodzy związani z Amerykańskim Towarzystwem Antropologicznym. W 2004 roku wydali oni oświadczenie następującej treści:

Wyniki badań antropologicznych nad gospodarstwami domowymi, stosunkami pokrewieństwa i rodziną, jakie były przeprowadzone na różnych kulturach, przez więcej niż okres jednego wieku, nie dostarczają żadnego wsparcia dla poglądu, iż cywilizacja lub zdolność do przeżycia społeczeństwa zależy od małżeństwa utrzymywanego wyłącznie jako instytucji heteroseksualnej. Antropologiczne badania raczej popierają tezę, iż szeroki wachlarz różnych typów rodzin, w tym rodzin opartych o związki osób tej samej płci, może przyczyniać się do stabilizacji i humanizacji społeczeństw.
— Amerykańskie Towarzystwo Antropologiczne, 2004[7]

Z opinią wyżej wymienionego środowiska zgadzają się członkowie Amerykańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego , którzy określają prawo do małżeństwa jako fundamentalne prawo człowieka bez względu na orientację seksualną :

Ponieważ małżeństwo jest podstawowym prawem człowieka i indywidualnym wyborem każdej osoby uznajemy, że państwo nie może w negatywny sposób ingerować w pary osób tej samej płci, które zdecydowały się zawrzeć związek małżeński i powinno oferować im pełną równość praw i obowiązków poprzez możliwość zawarcia takiego związku.
— Amerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne, 1997[8]

Pozytywną opinię dotyczącą małżeństw osób tej samej płci wydało Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne :

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne popiera wprowadzenie małżeństw osób tej samej płci z wszystkimi prawami, przywilejami i obowiązkami, które ono niesie i sprzeciwia się jakimkolwiek ograniczeniom w przyznawaniu tych samych praw, przywilejów i obowiązków.
— Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, 2005[9]

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zadeklarowało, co następuje:

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne bierze na siebie rolę lidera w walce z jakąkolwiek dyskryminacją prawną związków osób tej samej płci. Jednocześnie, Towarzystwo aktywnie zachęca psychologów do eliminacji tej dyskryminacji w praktyce terapeutycznej, badaniach i edukacji ("Ethical Principles," 2002, p. 1063). Towarzystwo będzie zapewniać naukowe źródła informacji w społecznej dyskusji związanej z orientacją seksualną i małżeństwami osób tej samej płci.
— Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2004[10]

Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne zwraca uwagę na badania naukowe stwierdzające brak różnic między zdrowiem psychicznym osób homo- i heteroseksualnych, ich związkami oraz zdolnością do wychowywania dzieci:

Psychologowie generalnie sprzymierzają się z osobami walczącymi o równouprawnienie, także w kontekście małżeństw. Chociaż w przeszłości psychologia traktowała homoseksualizm jako patologię, dzisiaj cała europejska i amerykańska psychologia prezentuje homoseksualizm jako normę i aktywnie wspiera prawa osób homoseksualnych. (...) Dominują tu dwa typy argumentów. Pierwszy dotyczy szeregu badań stwierdzających brak różnic u dzieci wychowywanych przez pary osób tej samej i przeciwnej płci, a także brak różnic w zdrowiu psychicznym samych osób homo- i heteroseksualnych oraz brak różnic w jakości związków homo- i heteroseksualnych. Drugi argument dotyczy badań psychologicznych pokazujących szkody wywołane przez społeczne wykluczenie i związane z tym cierpienie osób homoseksualnych (i ich rodzin) jako oznakę opresji.
— Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne[11]

Podobne do wyżej wymienionych organizacji stanowisko zajęli socjologowie zrzeszeni w Amerykańskim Towarzystwie Socjologicznym, którzy ograniczanie definicji małżeństwa do związku kobiety i mężczyzny nazywają celową dyskryminacją osób homoseksualnych:

 • W związku z faktem, że przedmiotem zainteresowania członków Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego są m.in. kwestie związane z płcią i genderem, seksualnością, rodziną, wychowywaniem dzieci, religią, kulturą i społecznymi systemami nierówności oraz ich konsekwencjami,
 • w związku z faktem, że celem Stowarzyszenia jest rozwój socjologii jako dyscypliny naukowej i profesji służącej dobru społecznemu,
 • w związku z faktem, że prawne regulacje definiujące małżeństwo jako związek jedynie kobiety i mężczyzny celowo dyskryminują osoby homoseksualne i wychowywane przez nie dzieci przez odmowę dostępu do ochrony, przywilejów i obowiązków przyznawanych związkom małżeńskim,
 • w związku z faktem, że tego typu rozwiązania prawne są oparte na antyspołecznych uprzedzeniach a nie badaniach naukowych,
 • w związku z faktem, że badania socjologiczne nieustannie dowodzą, że systemy nierówności niszczą dobro społeczne,
 • stwierdzamy co następuje: Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne ostro sprzeciwia się rozwiązaniom prawnym ograniczającym definicję małżeństwa jedynie do związku kobiety i mężczyzny.
— Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne, 26 marca 2004[12]

Historia małżeństw osób tej samej płci

Najstarszy zapis, w którym używane jest określenie małżeństwo w stosunku do par osób tej samej płci pochodzi od Swetoniusza , który opisując życie seksualne cesarza Nerona wspomina iż m.in. uwodził on mężatki, chłopców, zgwałcił westalkę , wykastrował chłopca imieniem Sporus, chcąc go zamienić w kobietę i poślubił go[13]. Związki homoseksualne były w tamtym czasie często spotykane: spośród pierwszych dwunastu cesarzy rzymskich, tylko Klaudiusz nie wykazywał zainteresowania mężczyznami[14].

Stopniowy wzrost wpływu chrześcijaństwa zmienił postrzeganie społeczne na związki homoseksualne z akceptacji w prześladowanie [15]. W 342 roku Konstancjusz II wraz z Konstansem zakazali zawierania małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci[16][17].

Koncepcja małżeństw osób tej samej płci powróciła w drugiej połowie XX wieku na krótko po wydarzeniach Stonewall . Pierwszy publiczny ślub osób tej samej płci został przeprowadzony przez Troya Perry’ego w USA w 1969 roku. Małżeństwo miało charakter głównie aktu symbolicznego i nie miało mocy prawnej. W 1970 roku Metropolitalna Wspólnota Kościelna rozpoczęła pierwszy na świecie proces sądowy mający na celu zalegalizowanie małżeństw osób tej samej płci. Proces przegrała.

Pierwszym państwem na świecie, które zalegalizowało małżeństwa osób tej samej płci, była Holandia w 2001 roku. Liczba państw i regionów, w których małżeństwa homoseksualne są legalne wciąż wzrasta.

Europa

     Małżeństwa osób tej samej płci

     Rejestrowane związki partnerskie

     Konkubinaty

     Kwestia obecnie rozpatrywana przez państwo

     Brak lub status nieznany

     Małżeństwo zdefiniowane w konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny

Małżeństwa par tej samej płci zostały wprowadzone w Holandii , Belgii , Hiszpanii i Norwegii , Szwecji , Portugalii i Islandii .

Holandia

1 kwietnia 2001 roku Holandia stała się pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci.

Belgia

30 stycznia 2003 roku Belgia stała się drugim krajem na świecie, który zalegalizował małżeństwa homoseksualne. Prawa adopcyjne małżeństwa homoseksualne otrzymały w 2006 roku.

Hiszpania

W styczniu 2004 po wygranych wyborach premier Hiszpanii Zapatero potwierdził chęć legalizacji małżeństwo osób tej samej płci[18]. Dnia 1 października 2004 rząd zatwierdził projekt ustawy i przesłał go do parlamentu. Ostateczne uchwalenie ustawy nastąpiło 30 czerwca 2005 roku, ustawa zaś weszła w życie 3 dni później.

Norwegia

Małżeństwa osób tej samej płci zalegalizowano w Norwegii 11 czerwca 2008 roku. Prawo weszło w życie 1 stycznia 2009 roku. Projekt zastąpienia dostępnych w kraju rejestrowanych związków partnerskich pojawił się w 2004 roku[19][20].

Szwecja

Małżeństwa osób tej samej płci są w Szwecji legalne od 1 maja 2009 roku.

Węgry

20 września 2007 roku przewodniczący jednej z partii tworzących rządową koalicję Węgier Związku Wolnych Demokratów (SzDSz) przedstawił projekt poprawki prawa rodzinnego znoszącej ograniczenie przeciwności płci w zawarciu związku małżeńskiego, jednocześnie zapowiadając jej wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2008 roku[21][22]. Ostatecznie rządząca koalicja w grudniu 2007 roku wprowadziła w prawie związki partnerskie.

Francja

W maju 2004 roku największa lewicowa partia opozycyjna Francji , Francuska Partia Socjalistyczna, ogłosiła swoje poparcie dla małżeństw tej samej płci. Zgodnie z sondażami 65 % Francuzów popiera legalizację takich związków[23].

W maju 2008 roku przedstawiciele rządu w Paryżu zapowiedzieli, iż od przyszłego roku administracja oficjalnie uzna związki małżeńskie zawarte w Holandii przez francuskich gejów i lesbijki[24].

Ameryki

Kanada

Pocałunek partnerów po zawarciu małżeństwa osób tej samej płci w Kanadzie

W Kanadzie decyzje sądów w Ontario , Kolumbia Brytyjska , Quebec , Manitoba , Nowa Szkocja , Saskatchewan , Nowej Fundlandii , Jukonie uznały, że zakazywanie małżeństw tej samej płci jest niezgodne z konstytucją.

20 czerwca 2005 rząd federalny Kanady zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci w całym kraju poprzez uchwalenie poprawek do prawa rodzinnego (ang. Marriage Act[25]). Ale ze względu na fakt, że urzędowe zaprzysiężenie związków małżeńskich leży w gestii rządów prowincjonalnych, w praktyce małżeństwa te w niektórych prowincjach zawierane były już od 2002 roku. Rząd federalny nie unieważnił tych związków, de iure i de facto uznając je za legalne.

Sąd Najwyższy Kanady orzekł, że rząd ma prawo do modyfikacji prawa rodzinnego. Jednakże nie odniósł się do faktu, czy zmiana jest zgodna z Kanadyjską Kartą Praw i Swobód . Sąd uznał, że nie musi tego robić, bo rząd przyjął tylko orzeczenia niższych instancji. Sędziowie uznali jednak, że nikt nie może zmuszać kościołów do błogosławienia par tej samej płci na wspólną drogę życia.

USA

Niektóre amerykańskie kościoły jak Unitarian Universalist Association popierają małżeństwa osób tej samej płci i błogosławią je w swoich świątyniach

Obecnie małżeństwa osób tej samej płci w USA są legalne w dwóch stanach (Massachusetts, Connecticut), instytucję tę zawieszono w Kalifornii, w najbliższym czasie będą legalne w Vermont i Iowie, trzy inne stany uznają małżeństwa homoseksualne zawarte poza ich granicami (Nowy Jork, Nowy Meksyk, Rhode Island).

Poprawki uniemożliwiające zalegalizowanie takich małżeństw do swoich konstytucji wprowadziły następujące stany: Alabama , Alaska , Arizona Arkansas , Dakota Południowa , Dakota Północna , Floryda , Georgia , Hawaje , Idaho , Kansas , Kentucky , Kolorado , Luizjana , Michigan , Missisipi , Missouri , Montana , Nebraska , Nevada , Ohio , Oklahoma , Oregon , Karolina Południowa , Tennessee , Teksas , Utah , Wirginia , Wisconsin .

24 lutego 2004 roku prezydent USA, George W. Bush , wezwał do uchwalenia poprawki do konstytucji kraju zakazującej małżeństw par tej samej płci na poziomie federalnym. Senat obradował na ten temat w roku 2004, poprawkę odrzucił.

W sierpniu 2008 roku wchodzące w skład Narodu Chinooków plemię Coquille uznało na swoim terytorium małżeństwa gejów i lesbijek[26].

Massachusetts

W Massachusetts małżeństwa par tej samej płci zostały zalegalizowane 18 listopada 2003 na mocy decyzji Sądu Najwyższego Massachusetts w sprawie Goodridge przeciw Departamentowi Zdrowia Publicznego[27]. Orzeczenie weszło w życie 17 maja 2004 roku.

Nowy Jork

W kwietniu 2007 roku Eliot Spitzer , gubernator stanu Nowy Jork , zapowiedział rozpoczęcie procesu legislacyjnego mającego na celu legalizację małżeństw osób tej samej płci w stanie Nowy Jork[28].

W sierpniu 2007 roku Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork orzekł, iż małżeństwa osób tej samej płci zawarte za granicą są również ważne na terenie stanu[29].

Iowa

30 sierpnia 2007 Sąd hrabstwa Polk stanu Iowa wydał wyrok, w którym stwierdził, iż ograniczenie instytucji małżeństwa cywilnego dla par osób tej samej płci jest naruszeniem Konstytucji. Sprawę sądową wniosło i wygrało 6 par homoseksualnych domagających się możliwości zawarcia związków małżeńskich[30]. Mniej niż 24 godziny później doszło do zawarcia pierwszego małżeństwa w historii stanu Iowa przez parę dwóch gejów Seana Fritza oraz Tima McQuillana[31]. Jak się później okazało, para ta jako jedyna uzyskała status małżeństwa, gdyż śluby par osób tej samej płci zostały wstrzymane do czasu zajęcia stanowiska w tej sprawie przez Sąd Najwyższy Iowa[32].

Kalifornia
Para gejów trzymających się za ręce podczas marszu poparcia małżeństw osób tej samej płci w San Francisco w 2004 roku

7 września 2007 roku senat stanu Kalifornia uchwalił ustawę legalizującą małżeństwa osób tej samej płci, jednakże 12 października tego samego roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ustawa została zawetowana przez gubernatora stanu Schwarzeneggera [33], wywodzącego się z Partii Republikańskiej , który już poprzednio zawetował podobną ustawę w 2005 roku.

15 maja 2008 roku Sąd Najwyższy Kalifornii wydał orzeczenie, w którym stwierdził, iż ograniczanie małżeństwa do związku kobiety i mężczyzny jest dyskryminacją i narusza Konstytucję stanu, w ten sposób legalizując małżeństwa osób tej samej płci w Kalifornii. Orzeczenie weszło w życie 14 czerwca 2008 roku[34][35].

Jesienią 2008 roku, przy okazji wyborów prezydenckich, przeprowadzono referendum (Proposition 8) w tej sprawie. Wyborcy zadecydowali o przywróceniu zakazu zawierania małżeństw osób tej samej płci.

W sierpniu 2010 Federalny Sąd Północnego Dystryktu Kalifornii ogłosił wyrok uznający konstytucyjną nielegalność referendum Proposition 8 z 2008. W długim uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że Konstytucja USA zapewniając równą ochronę praw obywateli nie pozwala na prawne dyskryminowanie jednej grupy obywateli przez inna grupę. Sędzia Walker w uzasadnieniu wyroku powiedział m.in.: "W interesie państwa nie leży forsowanie prywatnych moralnych lub religijnych wierzeń bez uzasadnienia sekularnego celu i powodu"[36].

12 sierpnia 2010 decyzją sądu federalnego w San Francisco zapowiedziano przywrócenie małżeństw osób tej samej płci od 18 sierpnia 2010.[37]. 16 sierpnia 2010 sąd apelacyjny zawiesił wykonanie wyroku do czasu rozpatrzenia apelacji.[38]

Connecticut

10 października 2008 roku Sąd Najwyższy stanu Connecticut orzekł, że pary tej samej płci powinny mieć prawo zawierać małżeństwa. Sąd orzekł, że pary homoseksualne nie mogą być obiektem dyskryminacji i powinny posiadać takie same prawa jak małżeństwa heteroseksualne[39][40].

Vermont

Małżeństwa osób tej samej płci w Vermont są legalne od 1 września 2009 roku.

Meksyk

Ustawa zmieniająca definicję małżeństwa w Kodeksie cywilnym na neutralną płciowo w Dystrykcie Federalnym Meksyku została przyjęta w 2009, a zatwierdzona w marcu 2010[41]. 5 sierpnia 2010 meksykański Sąd Najwyższy potwierdził zgodność ustawy z konstytucją kraju, a 10 sierpnia orzekł, że jednopłciowe małżeństwa zawarte na mocy tego prawa muszą być uznawane w całym państwie. 16 sierpnia Sąd podtrzymał prawo małżeństw jednopłciowych do adopcji dzieci.

Argentyna

W lipcu 2010 Zgromadzenie Narodowe Argentyny przyjęło ustawę o legalizacji malżeństw osób tej samej płci. Jest to tym samym pierwszy kraj południowoamerykański, w którym związki małżeńskie mogą być zawierane bez względu na płeć małżonków. Ustawa zostało przyjęta pomimo bardzo ostrych protestów i manifestacji politycznych organizowanych przez katolicki Episkopat Argentyny[42]. Prawo argentyńskie nadaje wszystkim małżeństwom te same obowiązki i przywileje, włączając w to możliwość adopcji dzieci przez małżeństwo osób tej samej płci.

Afryka

RPA

30 listopada 2004 roku najwyższy sąd apelacyjny RPA orzekł, iż definicję małżeństwa należy rozszerzyć na pary tej samej płci. W odpowiedzi ówczesny rząd wniósł apelacje od tej decyzji. 1 grudnia 2005 apelacja została odrzucona przez Sąd Konstytucyjny RPA, który potrzymał swoje orzeczenie i dał rok na rozszerzenie definicji małżeństwa.

14 listopada 2006 roku parlament RPA zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci.

Azja

Izrael

21 listopada 2006 roku Sąd Najwyższy Izraela nakazał władzom uznać małżeństwa osób tej samej płci zawarte za granicą jako pełnoprawne cywilne małżeństwa .

Nepal

22 grudnia 2007 roku Sąd Najwyższy Nepalu nakazał rządowi tego kraju dopilnowanie przestrzegania obecnie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących mniejszości seksualnych i przyjęcie nowych regulacji dotyczące tej materii. Sąd Najwyższy wezwał m.in. do przestudiowania praw dotyczących małżeństw osób tej samej płci w innych krajach, aby przyjąć odpowiednie uregulowania w państwie[43][44].

17 listopada 2008 roku Sąd Najwyższy nakazał legalizację małżeństw homoseksualnych[45].

Przykładowe małżeństwa osób tej samej płci

W wykazie uwzględniono pierwsze tego typu związki w danym kraju oraz związki osób encyklopedycznych:

Przypisy

 1. Obecnie 7 państw oraz 7 regionów pozwala na zawarcie lub też uznaje małżeństwa osób tej samej płci – stan z września 2008 roku
 2. Konstytucja RP: Rozdział I, RZECZPOSPOLITA
 3. Tekst jednolity ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 )
 4. Pierwszy "ślub" gejów w Polsce . Wirtualna Polska, 2009-12-07. [dostęp 2010-04-29].
 5. Cała sekcja na podstawie: Środa M. (2006) Indywidualizm i jego krytycy. Aletheia, http://kobiety-kobietom.com/feminizm/art.php?art=3588
 6. Schmalz, J. (1993). Poll finds an even split on homosexuality’s cause. New York Times, s. 11
 7. Statement on Marriage and the Family from the American Anthropological Association
 8. Position Paper on Gay Marriage
 9. Support of Legal Recognition of Same-Sex Civil Marriage
 10. Resoluti on Sexual Orientation and Marriage
 11. http://www.thepsychologist.org.uk/archive/archive_home.cfm?volumeID=18&editionID=123&ArticleID=867 Same-sex marriage and equality]
 12. ASA Statement Against the Proposed Constitutional Amendment Prohibiting Same-Sex Marriage
 13. Suetonius Life of Nero 28–29; Martial Epigrams 1.24, 12.42; i inne
 14. Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
 15. M. Hyamson, ed. and tr., Mosaicarum et romanarum legum collatio , London 1913 (reprint Buffalo, 1997), pp. Hyamson, ed and tr, Mosaicarum et romanarum legum collatio, London 1913 (reprint Buffalo, 1997), pp. 82-83. (Coll. leg. mos. et rom. 5.3.1-2) (Coll. leg mos. Et Roman 5.3.1-2)
 16. Imperial Laws and Letters Involving Religion
 17. Kodeks Teodozjański 9.8.3: "When a man marries and is about to offer himself to men in womanly fashion {quum vir nubit in feminam viris porrecturam), what does he wish, when sex has lost all its significance; when the crime is one which it is not profitable to know; when Venus is changed to another form; when love is sought and not found? We order the statutes to arise, the laws to be armed with an avenging sword, that those infamous persons who are now, or who hereafter may be, guilty may be subjected to exquisite punishment. ( ang. )
 18. http://www.dailynews.com/Stories/0,1413,200~20954~2151089,00.html
 19. Norwegia przyjęła ustawę o małżeństwach homoseksualnych , Gazeta.pl, 11-06-2008.
 20. Norway legalises gay marriage , Pinknews.co.uk, 11-06-2008.
 21. Weather – MTI - Hungarian News Agency Corp. - Hungarian News Agency Corp
 22. homiki.pl - Węgry: małżeństwa w parlamencie
 23. http://www.liberation.fr/page.php?Article=204455&AG (strona obecnie nie istnieje)
 24. Francja uzna małżeństwa homoseksualne
 25. LEGISINFO - The Library of Parliament's research tool for finding information on legislation
 26. Oregon tribe legalizes gay marriage
 27. Massachusetts Supreme Judicial Court - Home Page
 28. http://www.nytimes.com/2007/04/23/nyregion/23gay.html Spitzer Plans to Introduce Gay Marriage Bill
 29. http://www.canada.com/topics/news/politics/story.html?id=7f7342bb-18fe-4704-bf96-0e894f058a62 NY recognizes Canadian same-sex marriages
 30. Metro/Region - Omaha.com
 31. http://edition.cnn.com/2007/US/08/31/iowa.samesex.ap/index.html
 32. http://www.365gay.com/Newscon07/08/083107imar.htm
 33. http://cbs5.com/local/local_story_285224648.html
 34. Divided California Supreme Court legalizes same-sex marriage
 35. Supreme Court of California S147999
 36. The Guardian
 37. Kalifonia bardziej tęczowa
 38. Court halts Calif. gay marriages pending appeal
 39. Stan Connecticut zalegalizował małżeństwa homoseksualne
 40. Connecticut Supreme Court
 41. BBC News - Gay marriage law comes into effect in Mexico City
 42. BBC, 15 lipca, 2010
 43. Nepal: Sąd Najwyższy nakazuje zagwarantowanie praw mniejszościom seksualnym
 44. Hindustan Times: Nepal Supreme court directs govt to safeguard gay rights
 45. Nepal SC approves same-sex marriage- Hindustan Times

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Małżeństwo osób tej samej płci":

Wszystkich Świętych ...

Pęcice ...

Dzień Zmarłych ...

Wag ...

Cava de' Tirreni ...

Rak języka ...

Canelli ...

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Małżeństwo osób tej samej płci":

01 Znaki drogowe - informacyjne - część 3 (plansza 13) ...

02b Pojęcia podstawowe - część 2 (plansza 7) ...

02b Pojęcia podstawowe - część 2 (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie