Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

krajobraz

krajobraz (landschaft, fizjocenoza) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), czasami różnie definiowany i interpretowany. Dodatkowo w języku potocznym słowo "krajobraz" używane jest na określenie widoku (np. krajobraz miejski, krajobraz zimowy, krajobraz malowniczy, ładny, zeszpecony itd.). Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu. Według Armanda, krajobraz jest synonimem terytorialnego (środowisko lądowe) lub akwatorialnego (środowisko wodne) kompleksu terytorialnego.

Zonneveld (1990) traktuje krajobraz jako przestrzenny i materialny wymiar rzeczywistości ziemskiej i definiuje jako "kompleksowy system składający się z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery". Z kolei Kondracki i Richling (1983) definiują krajobraz jako "część epigeosfery, stanowiącą złożony przestrzenie geokompleks o swoistej strukturze i wewnętrznych powiązaniach". W definicji Gordona (1986) podkreślany jest fakt niejednorodności, swoistej ziarnistości: "krajobraz stanowi heterogeniczny fragment terenu, złożony z powiązanych wzajemnie ekosystemów".

W ekologii krajobraz może być zdefiniowany jako "fizjocenoza, zbiór przestrzenny ekosystemów o zbliżonej strukturze zewnętrznej (ekosystemy leśne, łąkowe, wodne), które połączone są procesem obiegu materii i przepływu energii, a także oddziaływaniem antropogenicznym". Jednakże taka definicja nie odróżnia krajobrazu od ekosystemu. Dodatkowo w krajobrazie występują obok siebie różne ekosystemu, np. w lesie występują jeziora, rzeki, torfowiska, polany itd.

Cechy krajobrazu

  • Krajobraz zajmuje wycinek przestrzeni i można go przedstawić na mapie.
  • Krajobraz charakteryzuje się swoista fizjonomią, która można przestawić w formie graficznej (rysunek, fotografia itd.)
  • Krajobraz jest systemem dynamicznym. Jego sposób funkcjonowania uzależniony jest od części składowych oraz powiązań między nimi jak i dominujących procesów.
  • Krajobraz podlega zmianom (ewolucja krajobrazu), każdy krajobraz ma swoja historię jak i podlega zmianom sezonowym, np. zimą w Polsce teren pokrywa warstwa śniegu, wiosną zieleni się młoda ruń, jesienią złocą się uschnięte liście na drzewach.

Krajobraz (fizjocenoza, „krajobraz ekologiczny”) charakteryzuje się pewną ziarnistością i niejednorodnością (różna skala niejednorodności). Ponadto możemy mówić o hierarchii układów ekologicznych (różna wielkość - zawieranie się w sobie, różna złożoność). Zjawisko sukcesji odnoszone jest do różnych poziomów organizacji ekologicznej, bardzo rozbieżnych terytorialnie i być może funkcjonalnie. Bez wnikania w istotę tej hierarchii oraz klasyfikację poziomów, poprzestańmy na stwierdzeniu, że istnieją układy naturalnie wyodrębnione. Będą one wyodrębniającymi się terytorialnie, strukturalnie lub funkcjonalnie układami ekologicznymi o różnym statusie hierarchicznym (ekosystemy, biogeocenozy, zbiorowiska, konsorcja, siedliska, synuzja, biochory, strefy itp.). Układem naturalnie wyodrębnionym może być zarówno żywiciel w stosunku do pasożyta, wyspa siedliskowa, drobny zbiornik, zadrzewienie śródpolne, wyspa oceaniczna. Układy takie cechuje różny stopień wyodrębnienia z otoczenia. Na przykład zbiornik wodny bardziej wyodrębnia się z otoczenia niż zadrzewienie śródpolne – bo większe są różnice w charakterystykach środowiskowych. Organizmy żywe są przystosowane do różnych czynników środowiskowych (parametrów itp.). Nie ma jednak organizmu (gatunku), który byłby przystosowany maksymalnie do wszystkiego. Pewne czynniki środowiskowe, np. niska temperatura, duża wilgotność itp., negatywnie i ograniczająco oddziałują na jedne gatunki (zmniejszają szanse przeżycia - całkowicie lub tylko częściowo), podczas gdy inne gatunki są do nich zaadoptowane i znoszą je bez szkody (lub przynajmniej z mniejszą szkodą). Są jednocześnie takie oddziaływania abiotyczne, które niszczą wszystkie organizmy. To są właśnie lokalne katastrofy (pożar, wybuch wulkanu).


Inne hasła zawierające informacje o "krajobraz":

Góry Krucze ...

Brama Lubawska Opis2 Budowa geologiczna3 Rzeźba4 Krajobraz5 Wody6 Komunikacja7 Klimat8 Flora i fauna9 Parki krajobrazowe i rezerwaty10 Turystyka11 Ludność12 Atrakcje12.1 Przyroda12.2 Zabytki13 Miejscowości OpisBrama Lubawska jest ...

Narodowy socjalizm duszy volku, a ta – duszy świata. Dusza volku kształtowana jest przez krajobraz (Landschaft) i, raz ukształtowana, nie podlega zmianie. Ta rasistowsko-religijna teoria uczy, ...

Niż Wschodniobałtycko-Białoruski Niżu Polskim . Jedynie na południu i południowym wschodzie wykształcił się odmienny typ krajobrazu , nazywany poleskim, o przewadze równin akumulacji wodnej, małych nachyleniach powierzchni, utrudnionym ...

Ekologia modele teoretyczne.Zazwyczaj za najważniejsze pojęcia w ekologii uważa się: populacja , biocenoza , ekosystem , krajobraz , biosfera , sukcesja ekologiczna .Spis treści1 Działy ekologii2 Różne podejścia do definicji ekologii3 ...

Szkocja ...

Toruń ...

Bajkał i siódmym na świecie.Spis treści1 Położenie2 Głębokość i powierzchnia3 Geologia4 Klimat i krajobraz5 Flora, fauna i ochrona przyrody6 Gospodarka7 Zobacz też8 Źródła9 Przypisy10 Linki ...

Pojezierze występowania młodoglacjalnej rzeźby terenu związanej z plejstoceńskimi zlodowaceniami . Charakteryzuje go specyficzny urozmaicony krajobraz - obecność licznych jezior polodowcowych ( rynnowych , morenowych , oczek polodowcowych i in.) ...

Lawina Z reguły wymagają dużej ilości prac instalacyjnych oraz dość mocno ingerujące w krajobraz. Dodatkowo tego typu konstrukcje sztywne źle znoszą oddziaływanie dynamiczne o dużej ...


Inne lekcje zawierające informacje o "krajobraz":

201. Środowisko przyrodnicze Polski (plansza 9) Typowy nizinny krajobraz Środowisko przyrodnicze Polski Z południa ku północnemu zachodowi ...

151. Najpiękniejsze miejsca wakacyjne (plansza 2) również nazywane "zieloną wyspa". Gaje oliwne, winnice, sady oraz sosny kształtują krajobraz. ...

122. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (plansza 7) Wraz z budową tego typu elektrowni, w dużym stopniu ingeruje się w krajobraz i powoduje się zmianę pobliskiego środowiska, co wpływa na gleby, roślinność, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie