Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Konstytucja ZSRR

Konstytucja ZSRR

Związek Radziecki w swej historii od 1922 r. doczekał się trzech Konstytucji : z 1924 (było to raczej uzupełnienie deklaracji o powstaniu ZSRR z 30 XII 1922 r.), 1936 (zwana także konstytucją stalinowską ) i 1977 r. Podwaliny pod pierwszą konstytucję ZSRR położyła Konstytucja Rosji z 1918 roku.

Spis treści

Ważne cechy konstytucji z 1924

 • Wszystkie państwa Związku mogły z niego swobodnie wystąpić, jednakże inne kraje związkowe mogły udzielić bratniej pomocy w razie zagrożenia socjalizmu
 • Kompetencje Związku były bardzo szerokie, suwerenność republik związkowych praktycznie nie istniała.
 • Władzę ustawodawczą pełnił Centralny Komitet Wykonawczy Rad ZSRR, podzielony na dwie izby – Radę Związku i Radę Narodowości.
 • Organem nadrzędnym był Zjazd Rad Delegatów.

Ważne cechy konstytucji z 1936

 • Według jej postanowień ZSRR był „ socjalistycznym państwem robotników i chłopów”.
 • Zlikwidowano Zjazd Rad i CKW ZSRR. Ich kompetencje – uchwalania i zmiany obowiązującej konstytucji, a przede wszystkim ustawodawcze – przejęła Rada Najwyższa ZSRR . Była ona podzielona na dwie izby – Radę Związku i Radę Narodowości.
 • Usankcjonowano centralistyczny system zarządzania gospodarką.
 • Każdej republice związkowej w dalszym ciągu przysługiwało prawo swobodnego wystąpienia z ZSRR, jednakże inne kraje związkowe mogły udzielić bratniej pomocy w razie zagrożenia socjalizmu

Konstytucja z 1936 roku była wielokrotnie zmieniania. Ukształtowana ona zasadniczy kształt ustroju ZSRR do końca istnienia tego państwa. Jej prawidłowością były istotne różnice między teorią, a praktyką konstytucyjną:

 • System monopartyjny.
 • Centralne rządzenie państwem – republiki nie posiadały żadnej samodzielności.

Konstytucja z 1936 roku była jedną z najczęściej zmienianych ustaw zasadniczych na świecie. Łącznie dokonano w jej treści 42 poprawki w tym:

 • 1938 - 2 razy,
 • 1939 - 1 raz,
 • 1940 - 2 razy,
 • 1941 - 1 raz,
 • 1944 - 1 raz,
 • 1947 - 1 raz,
 • 1950 - 1 raz,
 • 1953 - 2 razy,
 • 1954 - 1 raz,
 • 1955 - 1 raz,
 • 1956 - 2 razy,
 • 1957 - 4 razy,
 • 1958 - 1 raz,
 • 1960 - 2 razy,
 • 1961 - 1 raz,
 • 1962 - 2 razy,
 • 1963 - 1 raz,
 • 1964 - 1 raz,
 • 1965 - 2 razy,
 • 1966 - 1 raz,
 • 1967 - 1 raz,
 • 1968 - 2 razy,
 • 1969 - 2 razy,
 • 1970 - 2 razy,
 • 1972 - 1 raz,
 • 1973 - 1 raz,
 • 1974 - 1 raz,
 • 1975 - 1 raz,
 • 1976 - 1 raz.

Ważne cechy konstytucji z 1977 roku

W konstytucji tej główną zmianą była zmiana kolejności rozdziałów, niektórzy twierdzą że zakończyła ona "wychładzanie" rewolucji październikowej i zaczęła erę stagnacji w ZSRR, co spowodowało upadek.

 • Partia komunistyczna była przewodnią siłą społeczeństwa radzieckiego.
 • Struktura i kompetencje władzy ustawodawczej i wykonawczej pozostały bez zmian.

W konstytucji znalazł się przepis gwarantujący poszanowanie w ZSRR praw człowieka wynikających z umów międzynarodowych. Znalazł się w niej również art. 39 mówiący o tym, że „korzystanie przez obywateli z praw i wolności nie może przynosić uszczerbku interesom społeczeństwa i państwa’.

Konstytucja ZSRR w czasie pierestrojki i głasnosti

W 1985 Sekretarzem Generalnym KC KPZR został M. Gorbaczow który zainicjował politykę pierestrojki (przebudowy, zmiany stosunków społeczno-politycznych) i głasnosti (jawności życia politycznego), dokonano wtedy bardzo istotnych zmian konstytucji. Reformę konstytucyjną zapoczątkowano w 1988 roku.

 • Wprowadzono urząd prezydenta ZSRR w marcu 1990 roku. Była to próba prawnego określenia kompetencji Sekretarza Generalnego. Prezydent miał być głową państwa, wybieraną w wyborach powszechnych na pięcioletni okres, przy czym mógł sprawować swój urząd tylko dwie kadencje . Do jego kompetencji zaliczyć można:
  • Mianowanie i odwoływanie, na wniosek i za zgodą Rady Najwyższej , Prezesa Rady Ministrów , poszczególnych ministrów oraz bieżące kierowanie pracami rządu.
  • Prezydent był naczelnym dowódcą sił zbrojnych, najwyższym reprezentantem państwa na zewnątrz, podpisywał umowy międzynarodowe .
  • Miał prawo wydawania dekretów i rozporządzeń , przysługiwało mu także prawo zawieszania wykonywania aktów normatywnych organów administracji państwowej niższego szczebla oraz zmiany takich aktów, jeśli byłyby one sprzeczne z ustawodawstwem centralnym.
  • Do jego wyłącznych kompetencji należało wprowadzanie stanu wyjątkowego lub wojennego .
  • Zjazd Deputowanych Ludowych był drugim, po Prezydencie, organem państwowym powołanym w czasach pierestrojki. Organ ten ukonstytuował się po wyborach z 26 marca 1989 roku, na pierwszej sesji, która odbyła się w dniach 25 maja – 9 czerwca 1989. Zjazd miał kompetencje naczelnej władzy ustawodawczej, Mógł uchwalać i zmieniać obowiązującą konstytucję. Musiał wyrażać zgodę na powołanie premiera. Po raz pierwszy w historii jego uprawnienia nie były już czysto teoretyczne.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Konstytucja ZSRR":

Wiktor Sukiennicki ...

Vytautas Landsbergis ...

Tadeusz Kognowicki ...

Julius Jewelowski ...

Žalgiris Kowno ...

Romas Kalanta ...

XVI wiek ...

1972 ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Konstytucja ZSRR":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 11) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 8) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie