Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kazirodztwo

Kazirodztwo

Kazirodztwozachowanie seksualne w stosunku do osoby blisko spokrewnionej.

Spis treści

Kontekst biologiczny

W świecie roślin istnieją skomplikowane organy, zapobiegające samozapyleniu . W stosunku do samych siebie rośliny mogą być jałowe ( samopłonne ). W innych wypadkach różny bywa ich czas dojrzewania pylników i znamion , co zapobiega samozapyleniu , bądź też pylnik i znamiona są od siebie przestrzennie oddalone. Znane jest też zjawisko heterostylii . Zapłodnienie służy przede wszystkim przemieszczaniu materiału genetycznego . Jako, że u roślin rozwinęły się organy zapobiegające samozapłodnieniu wskutek obojniactwa przemawia to za tym, że zapłodnienie krzyżowe jest jednoznacznie pozytywne dla procesów selekcji naturalnej .

U zwierząt najczęściej nie istnieje konieczność urządzeń zapobiegających kazirodztwu, jako że ich większa ruchliwość w dostatecznym stopniu zapewnia przemieszanie się osobników w populacji . Na ogół rodzina po odstawieniu młodych rozprasza się. W wielu wypadkach (np. u wiewiórki środkowoeuropejskiej) matka aktywnie wygania swe dzieci po zaprzestaniu karmienia. Ponieważ rodzina nie pozostaje we wspólnocie wymiana genów w obrębie populacji jest tym samym zapewniona.

Niebezpieczeństwo regularnego chowu wsobnego występuje tylko tam, gdzie rodzina jest silnie zespolona. Tam też napotyka się wrodzone zahamowania przed kojarzeniem się z rodzicami albo rodzeństwem. Przykładowo gęś gęgawa nie łączy się w pary ze współplemieńcami, z którymi wzrastała, nawet gdy nie są to rodzone siostry i bracia. U makaków japońskich stwierdzono coś w rodzaju zakazu kazirodztwa w odniesieniu do relacji matki z synem. Jane van Lawick-Goodall zauważyła, że dwa dojrzałe płciowo szympansy , jako jedyne samce w grupie nie kopulowały z samicą, która była ich matką [1].

Aspekty genetyczne

Teoria biologiczna wskazuje, że z punktu widzenia korzyści selekcyjnych unikanie stosunków seksualnych z osobnikami spokrewnionymi zapewnia wymianę materiału dziedzicznego między możliwie jak najróżniejszymi genetycznie członkami populacji , przez co unika się genetycznych skutków chowu wsobnego . Poglądowi temu zarzuca się, że hodowla czystych linii nie zawsze musi być szkodliwa i bywa często praktykowana w hodowli zwierząt domowych. Temu znowu przeciwstawia się opinia, że przyroda unika jednak tego typu krzyżowania .

Przedstawiciele wczesnej antropologii (na przykład Lewis Henry Morgan ) żywili przekonanie, że związki między krewnymi prowadzą do biologicznego pogarszania się gatunku ludzkiego. W świetle dzisiejszej wiedzy z zakresu genetyki ten pogląd jest niezasadny. Jeśli para blisko spokrewniona wyda potomstwo może nastąpić wzmocnienie recesywnych i dominujących cech zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Wynik takiego związku może być zarówno albo bardzo niekorzystny albo bardzo korzystny zależnie od danego układu genetycznego w zbiorowości, w obrębie której zachodzi mieszanie genów [2].

Wśród Egipcjan (podobnie jak wśród Persów czy Hindusów ) rozpowszechnione były związki kazirodcze a miłość między rodzeństwem dla „zachowania czystości krwi” była nawet uświęcona. Małżeństwo między bratem a siostrą nie było zabronione a faraonom czasami nawet nakazane. Wykonane współcześnie badania mumii nie wykazały zwyrodnienia fizycznego wśród osób pochodzących z rodzin faraonów co wspiera pogląd, że kazirodcze spółkowanie między ludźmi, którzy nie są obciążeni dyspozycjami do chorób dziedzicznych , nie pociąga za sobą szkodliwych następstw dla potomstwa [3].

Teorie psychologiczne

Według teorii Zygmunta Freuda ludzie mają ukryte skłonności kazirodcze, ale społeczne tabu i normy pozwalają im opanować te pokusy. Zygmund Freud twierdził, że rodzic płci przeciwnej stanowi dla każdego człowieka pierwszy i najsilniejszy obiekt pożądania seksualnego (wiąże się to z tak zwanym kompleksem Edypa ). Ponieważ tabu kazirodztwa nie można znaleźć w psychice jednostki, istnieje potrzeba surowego zakazu. Freud uważał, że gdyby nie tabu kazirodztwa, to cały gatunek ludzki cechowałby się wysokim stopniem wsobności i skutkiem tego powstawały by aberracje genetyczne .

Współcześni wskazują, że teorie Freuda oparte zostały na błędnych założeniach [4]. Po pierwsze na błędnym założeniu, że atrakcyjność równa się atrakcyjności seksualnej (na przykład jeśli młoda dziewczynka kocha ojca, to nie znaczy to, że go jednocześnie pożąda seksualnie). Po drugie na niepopartym dowodami założeniu, że w ludziach tkwią żądze kazirodcze (Freudyści uważają, że są one stłumione i dlatego rzadko demonstrowane). Po trzecie Freud zakładał, że tabu zapobiegające małżeństwom pomiędzy kuzynami zapobiega wsobności - do niedawna naukowcy i laicy podzielali ten pogląd, współcześnie wiadomo jednak, że wcale tak być nie musi [5].

Według tezy fińskiego socjologa Edwarda Westermarcka z 1891 roku, ludzie nie uznają swoich bardzo bliskich krewnych za atrakcyjnych seksualnie, a tabu tkwi w samym umyśle. Zgodnie z teorią Westermarcka mężczyźni nie tworzą związków seksualnych z matkami i siostrami nie z powodu norm społecznych, lecz po prostu dlatego, że nie pociągają ich osoby, z którymi się wychowali. Ani mężczyźni, ani kobiety nie są w stanie rozpoznać swoich krewnych jako krewnych, mogą jednak zastosować regułę, która w 99 procent przypadków zapobiega kazirodztwu. Otóż unikają tworzenia związków z tymi, których znają z dzieciństwa – w ten sposób wytwarza się awersja seksualna do najbliższych krewnych. Zjawisko to jest formą wdrukowania .

Reguła ta nie zapobiega małżeństwu kuzynów, ale ujawnienie się niepożądanych genów recesywnych w takich związkach jest mało prawdopodobne. Mogą natomiast pojawić się u potomstwa takich par korzyści wynikające z połączenia grup genów dobrze przystosowanych do współpracy między sobą.

Teza Westermarcka znajduje oparcie w etologii (przykładowo przepiórki rozpoznają swoich braci i siostry – i to nawet wtedy, gdy chowały się oddzielnie, i wolą łączyć się z kuzynami niż z obcymi), a także w historii obyczajowości. W izraelskich kibucach niespokrewnione dzieci, które wychowują się wspólnie w żłobkach, często zawierają przyjaźnie na całe życie, ale prawie nigdy nie zawierają ze sobą małżeństw . Na Tajwanie , zgodnie ze starymi zwyczajami chińskimi, praktykuje się w niektórych rodzinach małżeństwo shim-pua, w którym dziewczynka od czasów niemowlęcych wychowuje się w domu swojego przyszłego męża. Takie małżeństwa są często bezpotomne, gdyż partnerzy nie są dla siebie atrakcyjni seksualnie. Natomiast odwrotnie: gdy siostra i brat wychowują się oddzielnie, to gdy spotkają się w odpowiednim wieku, często zakochują się w sobie [6] - zjawisko to nazywa się genetyczną atrakcyjnością seksualną (ang. Genetic sexual attraction lub krótko GSA) [7].

Kazirodztwo jako tabu kulturowe

Tabu ( zakaz ) kazirodztwa, należy do najbardziej powszechnych zakazów, występuje w zasadzie we wszystkich kulturach.[8]

W świetle antropologii kulturowej źródło zakazu kazirodztwa leży w czynnikach kulturowych. Zgodnie z teorią Claude'a Lévi-Straussa zakaz ten jest podstawowym elementem organizacji społecznej, on właśnie leży u podstaw rozwoju społeczeństw pierwotnych . Jego funkcją jest "uruchamianie" wymiany matrymonialnej, dzięki której ludzie nawiązują stosunek powinowactwa . Istotna więc treść zakazu kazirodztwa nie wyczerpuje się w samym fakcie zakazu czegoś; ona z natury swej ma rodzić wymianę – wymianę mężczyzn i kobiet między poszczególnymi grupami; ona też stanowi regułę, normę wyrażającą pragnienie grupy nawiązania przyjaznych stosunków z inną grupą i wyjścia z izolacji. Egzogamia afirmuje drugiego człowieka (po to zabrania małżeństw w ramach grupy, aby je zawierano między członkami różnych grup) i wskazuje na korzyści społeczne, które wynikają z faktu wymiany [9].

Antropologia strukturalna Claude'a Lévi-Straussa uznaje kazirodztwo za wręcz swego rodzaju początek kultury, punkt graniczny między naturą a kulturą, w którym jedna się kończy, a druga zaczyna, przynależny do obydwu tych sfer (które poza tym są w opozycji).

Zakaz kazirodztwa bywał jednak różnie definiowany w różnych kulturach . W grupach społecznych, które cechuje endogamia , dopuszcza się (lub też dopuszczało się) związki między stosunkowo bliskimi krewnymi (zwłaszcza gdy są to niezbyt liczne grupy społeczne, np. arystokracja , rodziny królewskie, ze szczególnym przykładem dynastii faraonów . W takim kontekście małżeństwo między kuzynami lub między stryjem a bratanicą czasem nie było po prostu uważane za kazirodztwo, choć w innym kontekście kulturowym kazirodztwem jest.

W przypadku dynastii faraonów Egiptu , ze względu na ich święty, boski status w tamtej kulturze, mieli oni bardzo zawężony wybór potencjalnych małżonków. Wydanie niektórych sióstr faraona za kogokolwiek innego, niż on, byłoby świętokradztwem. Tradycja egipska ściśle określała, które relacje pokrewieństwa w rodzinie faraona są kazirodztwem, a które nie. Na przykład związek faraona z niektórymi siostrami nie był uznawany za kazirodztwo, a z niektórymi innymi był. Podobnie było w przypadku władców Inków . Sapa Inka (król) był uznawany za potomka bogów i tylko kobiety "boskiej krwi" mogły być jego żonami. Zazwyczaj zostawała nią jego siostra. Przypuszcza się[], że te bliskie więzy pokrewieństwa doprowadzały np. do chorób genetycznych , jak to było w rodzinie Echnatona .

Skrajnie abiologiczną tezę prezentuje Nancy Thornhill, dowodząc, że tabu kazirodztwa stanowi faktycznie zbiór norm małżeńskich wymyślonych przez obdarzonych władzą mężczyzn, aby uniemożliwić ich rywalom akumulację bogactw poprzez małżeństwa z kuzynkami. W świetle takiej teorii zakaz kazirodztwa nie ma podłoża biologicznego ale związany jest z władzą [10].

Religie

Mitologia

Prawdopodobnie najbardziej znanym przekazem na temat kazirodztwa jest grecki mit o Edypie przestrzegający przed "nieczystym zachowaniem" (zobacz Kompleks Edypa ).

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Biblia

Biblijna Księga Rodzaju opowiada historię Lota, który po ucieczce ze skazanej na zagładę Sodomy, uszedł wraz z córkami w bezpieczne miejsce, w góry. Tam jego córki, upoiwszy ojca winem, dopuściły się kazirodztwa współżyjąc z nim. Owocami tego związku byli Moab i Ben-Ammi, protoplaści plemion Moabitów i Ammonitów[11].

Początkowo Kościół zabraniał zawierania małżeństw tylko do czwartego stopnia pokrewieństwa po mieczu według rzymskiego systemu obliczeń; w X-XII w. zakazał zawierania małżeństw do siódmego stopnia według rachuby germańskiej, odpowiadającej mniej więcej czternastemu stopniowi rachuby rzymskiej. W 1215 r. Sobór laterański IV ograniczył do czwartego stopnia przeszkody wynikające z prawowitego pokrewieństwa i powinowactwa, a wynikające z powinowactwa nieprawego – do stopnia drugiego[12][13][14].

Koran

Sura An-Nisa , fragment Koranu uznawanego przez muzułmanów za bezpośrednie słowa Boga skierowane do Mahometa , precyzuje, z którymi kobietami wolno się żenić mężczyznom wedle islamu :

Nie żeńcie się z niewiastami, które były żonami ojców waszych, jest to występek, jest tu ścieżka do zguby; lecz jeśli się złe stanie, zachowaj twą niewiastę. Nie wolno wam żenić się: z matką, z waszymi córkami, siostrami, synowicami, mamkami, ich córkami, z matkami żon waszych, z córkami niewiast, którymi się opiekujecie, chybabyście nigdy nie mieszkali z ich matkami. Nie będziesz także pojmował: twoich pasierbic, ani dwie żyjące siostry; jeżeli występek popełniony. (4:26-27)

Aspekty prawne

Kazirodztwo
ciężar gatunkowywystępek
przepis karnyart. 201. K.k.
grożąca karapozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
strona podmiotowaumyślna w zamiarze bezpośrednim i quasi-ewentualnym
możliwość odpowiedzialności nieletnich od 15 roku życianie
typ kwalifikowany / uprzywilejowany: nie / -
uwagi:

Kazirodztwo – przestępstwo polegające na dopuszczeniu się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego , zstępnego , przysposobionego , przysposabiającego, brata lub siostry.

Stypizowane w art. 201 Kodeksu karnego z 1997 jako występek . Czyn zabroniony również w kodeksach karnych z 1969 i z 1932 (w tym ostatnim w węższym zakresie, ponieważ zakazowi nie podlegało obcowanie z osobą przysposobioną lub przysposabiającą).

Przepis karny:

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.)
Art. 201 [Kazirodztwo] Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dobrowolne stosunki seksualne między dorosłymi krewnymi nie podlegają karze w Hiszpanii , Francji i Portugalii [15].

Kazirodztwo w sztuce

Jako tabu kulturowe temat kazirodztwa stanowiło temat inspiracji dla wielu artystów.

Mit o Edypie stanowił jeden z czołowych tematów tragedii greckiej , niektóre z tych sztuk do dziś są wystawiane.

Mieczysław Karłowicz skomponował w 1906 poemat symfoniczny Stanisław i Anna Oświecimowie op. 12 (o miłości brata i siostry).

Kazirodztwo stało się też w XX wieku tematem filmów :

Zobacz też

Przypisy

 1. Irenäus Eibl-Eibesfeldt : Miłość i nienawiść. Warszawa: PWN , 1987 , ss. 188-189. 
 2. Ewa Nowicka : Świat człowieka - świat kultury. Warszawa: 1991 , s. 355. 
 3. Kazimierz Imieliński : Seksuologia. Mitologia historia kultura. Warszawa: PWN , 1989 , ss. 217-220. 
 4. Irenäus Eibl-Eibesfeldt : Miłość i nienawiść. Warszawa: PWN , 1987 , s. 189. Cytat: Bardzo wiele z tego, co Freud i jego uczniowie interpretowali jako seksualne (głaskanie, całowanie, itp.) pierwotnie nie jest seksualne, ale wywodzi się z zachowania związanego z opieką nad potomstwem…należy tu niektórym przedstawicielom tego kierunku uczynić zarzut postępowania nienaukowego. 
 5. Matt Ridley : Czerwona królowa. Płeć a ewolucja natury ludzkiej. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2001 , s. 302. 
 6. Matt Ridley : Czerwona królowa. Płeć a ewolucja natury ludzkiej. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2001 , ss. 302-304. 
 7. Wikipedia: Genetic sexual attraction ( ang. ). [dostęp 2010-08-01].  Cytat: Genetic sexual attraction (GSA) is sexual attraction between close relatives, such as siblings, first and second cousins or a parent and offspring, who first meet as adults.
 8. Ewa Nowicka : Świat człowieka - świat kultury. Warszawa: 1991 , s. 354. 
 9. Lucjan Kocik : Wzory Małżeństwa i Rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002 , ss. 50-52. 
 10. Matt Ridley : Czerwona królowa. Płeć a ewolucja natury ludzkiej. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2001 , s. 304. 
 11. Pismo Święte Starego Testamentu, Genesis, 19.
 12. Jean-Louis Flandrin : Historia rodziny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen koedycja z Ligą Republikańską , 1998 , ss. 33-35. Cytat: Czy prawo kanoniczne dostarczało wówczas bardziej realistycznej definicji pokrewieństwa? We wczesnym średniowieczu określało je bardzo różnie. Początkowo Kościół zabraniał zawierania małżeństw tylko do czwartego stopnia pokrewieństwa po mieczu według rzymskiego systemu obliczeń; w X-XII w. posunął się do zakazu zawierania małżeństw do siódmego stopnia według rachuby germańskiej, odpowiadającej mniej więcej czternastemu stopniowi rachuby rzymskiej. Graniczyło to z absurdem: zakładając, że w każdym pokoleniu każde małżeństwo wychowało syna córkę, którzy z kolei założyli własne rodziny – co sytuuje się poniżej rzeczywistej średniej w koniunkturze wyżu demograficznego w XI-XII w. – kandydat do małżeństwa miałby zakaz poślubienia 2731 kuzynek ze swego pokolenia, nie licząc ich wstępnych i zstępnych w wieku nadającym się do małżeństwa, co oznacza...wszystkich panien na wydaniu, jakie mógł poznać, a nawet więcej... IV sobór laterański w 1215 r. ograniczył do czwartego stopnia przeszkody wynikające z prawowitego pokrewieństwa i powinowactwa, a wynikające z powinowactwa nieprawego – do drugiego stopnia. Fakty te ujawniają oczywiście brak realizmu zaleceń we wczesnym średniowieczu i nie świadczą o realizmie późniejszych zaleceń prawa kanonicznego. Protestanci jeszcze bardziej ograniczyli zresztą przeszkody płynące z pokrewieństwa, a Kościół katolicki zdecydował się na to w 1917 r., gdy ogłosił nowy kodeks prawa kanonicznego...Jakże jednak można się nie dziwić, widząc paralelizm między ewolucją zakazów, a tym co możemy dostrzec w ewolucji współzależności rodowych. Wydaje się, że osiągnęły one szczyt między X i XII w., a właśnie wtedy zakazy rozszerzyły się ponad miarę... jest oczywiste, że nie sposób było znać 10 687 krewnych po mieczu tworzących pokrewieństwo do siódmego stopnia według obliczeń stosowanych w prawie kanonicznym. 
 13. Karlheinz Deschner : Krzyż Pański z Kościołem. Seksualizm w Historii Chrześcijaństwa. Gdynia: Wyd. Uraeus, 1994 , ss. 270, 505. Cytat: ...chrześcijaństwo zabraniało małżeństw między naturalnymi krewnymi nawet bardzo dalekiego stopnia, mianowicie aż po czternasty stopień, według rachuby rzymskiej... Obliczono, że średnia liczba osobników żyjących pośród krewnych do czternastego stopnia wynosi szesnaście tysięcy. Uwzględniając wszystkie rodzaje pokrewieństwa, liczba ta wzrasta do 1 048 576 osób... ( Synod w Epaone 517 r. - kanon 30, Synod Clermont 535 r. - kanon 11, Synod Orleans 538 r. - kanon 27, Synod Tours 567 r. - kanon 21...Podobnie i papieże pomijając nieliczne wyjątki, albo zupełnie, albo w znacznej mierze, zabraniali małżeństw między krewnymi). 
 14. Jacques Le Goff (z Dominique Simonnet, Jean Courtin, Paul Veyne, Jacques Solé, Mona Ozouf, Alain Corbin, Ann-Marie Sohn, Pascal Bruckner, Alice Ferney): Najpiękniejsza historia miłości. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady , 2004 , s. 49. Cytat: Dominique Simonnet: - Każdy, kto miał jakiś ważny powód, mógł nie dopuścić do ślubu. Do czego to było potrzebne? Jacques Le Goff  : – Miało zapobiegać związkom osób spokrewnionych. Pierwotnie interdykt sięgnął aż do siódmego pokolenia wstecz, lecz w mniej lub bardziej endogamicznym społeczeństwie było to nierealistyczne, toteż zadowolono się ograniczeniem go do czterech pokoleń. 
 15. Rumunia chce zalegalizować kazirodztwo . TVN24, 22 marca 2009.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Kazirodztwo":

Bastylia ...

Małżeństwo ...

Zespół Downa ...

Kalliope (mitologia) przygarnęła chłopca po tym jak jego matka została wygnana z pałacu za Kazirodztwo i zamieniona w drzewo właśnie przez Afrodytę. Afrodyta oddała chłopca pod ...

Homo erectus ...

Adonis (mitologia) ...

Stopień pokrewieństwa ...

Elżbieta I Tudor i ścięty na dwa dni przed śmiercią Anny, oskarżony o cudzołóstwo i Kazirodztwo. Wtedy Elżbieta została uznana za niegodną dziedziczenia, utraciła tytuł księżniczki i ...

Kastracja ...

Sykstus IV na śmierć" (Karlheinz Deschner, Opus diaboli, wyd.URAEUS, )↑ Oskarżenia o homoseksualizm i Kazirodztwo z własną siostrą wysuwane przeciw niemu przez współczesnego kronikarza Stefano Infessura ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kazirodztwo":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie