Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

jansenizm

jansenizm - ruch teologiczno-duchowy zapoczątkowany przez biskupa Ypres, Kornela Ottona Jansena (1585-1638), którego dzieło Augustinus stało się podstawą tej nauki. Rozwój jansenizmu przypadł na przełom XVII i XVIII wieku. Zyskał on znaczne uznanie we Francji i w Niderlandach stając się przyczyną kryzysu kościoła katolickiego w tych państwach.

Jansenizm, powołując się na św. Augustyna, kładł nacisk na przyrodzoną deprawację człowieka, niezbędność i wystarczający charakter łaski Bożej do przestrzegania przykazań, co zbliżało ją do kalwińskiej teorii predestynacji. Jednym z zaleceń tej nauki było rzadkie i starannie przygotowane przystępowanie do Komunii, ponieważ uważano, że grzesznicy nie są jej godni. Między innymi to stwierdzenie spowodowało potępienie jansenizmu przez papieży Innocentego X i Klemensa XI. Na potępienie wpływ miały również intrygi jezuitów, którzy promowali odmienną doktrynę o łasce (molinizm), a także zaniepokojenie dworu francuskiego religijnymi namiętnościami (jansenizm był najbardziej popularny we Francji; jego zwolennikami byli Jean Racine i Blaise Pascal).

W XVII wieku jansenistyczny ruch pobożnościowy zyskał rzesze zwolenników wśród propagatorów gallikanizmu, a także w surowych klauzurowych zakonach Francji. Najsławniejszym ośrodkiem tej formy życia religijnego był klasztor Cystersek Port-Royal-des-Champs w dolinie Chevreuse pod Paryżem, który popadł w ostry konflikt z francuskim dworem królewskim i w konsekwencji został rozwiązany i zburzony w 1709 roku.

W rozwoju doktryny jansenistycznej wyróżnić można cztery etapy, które charakteryzowały się następującymi wydarzeniami:

 • Etap pierwszy

  W 1640 wydany zostaje Augustinus, który wywołuje negatywne reakcje Sorbony. Innocenty X w 1653 w Konstytucji Cum occasione potępia pięć zdań dzieła. Antoni Arnauld przystępuje do obrony. W 1655 Pascal wydaje Prowincjałki. W tym samym roku episkopat francuski pod wpływem Ludwika XIV, który obawiał się zrodzenia wśród jansenistów opozycji politycznej, wydał projekt formularza przewidzianego dla wszystkich duchownych, w którym mieli wyrzec się jansenizmu. Ponieważ kler uchylał się od podpisania formularza Aleksander VII w bulli Ad sacram beati Petri sedem (1656) wznawia potępienie dla pięciu zdań Augustinusa i nakazuje swym autorytetem by dokument został podpisany.

 • Etap drugi

  Ruiny opactwa Port-Royal

  Za panowania Klemensa IX (1667 – 1669) nastał tzw. Pokój klementyński. Sprawa jansenizmu ucichła, ponieważ traktowano go tylko jako głos w dyskusji o łasce a podpisów pod formularzem nie egzekwowano surowo. Z tego też powodu mniszki i duchowni związani z Port-Royal unikali podporządkowania się wcześniejszym decyzjom. Spór ponownie wywołało Święte Oficjum wydając w 1690 w Lowanium dekret przeciwko jansenistom, który potwierdzony został w tym samym roku przez Aleksandra VIII potępiającego 31 zdań Augustinusa.

 • Etap trzeci

  Spory wzmogły się w 1693 po wydaniu przez Paschazego Quesnela Les resflexion morales. Powtarza on w dziele nauki Bajusa i Janseniusza oraz dodaje kilka swoich teorii o niemożliwości przeciwstawienia się łasce. W 1713 Klemens XI wydał bullę Unigenitus w której in globo odrzuca teorie Quesnela, a tym samym jansenizm i bajanizm.

 • Etap czwarty

  Janseniści bezskutecznie apelowali do papieży o anulowanie bulli Unigenitus oraz prosili o zwołanie soboru w ich sprawie. W 1786 wielki książę Toskanii Leopold II Habsburg, który był sympatykiem jansenizmu, zwołał do Pistoi synod krajowy. Na synod przybyło trzech z siedemnastu biskupów oraz 234 prezbiterów. Akta synodalne z 1788 stają się wykładnią doktryny jansenistycznej. Pius VI, nie chcąc konfliktu z cesarzem Józefem II, którego Leopold był bratem, dopiero po śmierci Leopolda wydał w 1794 Konstytucję Auctorem fidei, w której potępił synod, jego dokumenty i naukę. To był ostateczny cios zadany jansenizmowi doktrynalnemu.

  Janseniści przetrwali jedynie w Holandii, gdzie doszło za sprawą ich działalności i konfliktu z jezuitami do schizmy Rzymskokatolickiego Kościoła Starobiskupiego Kleru, zwanego Kościołem Utrechtu, który w XIX wieku przyłączył się do Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich i działa obecnie pod nazwą Kościoła Starokatolickiego w Holandii.


Inne hasła zawierające informacje o "jansenizm":

Łaska janseniści – próba obrony nauczania Janseniusza . Klemens XI w Unigenitus ( 1713 ) odrzuca jansenizm w całości. Humani generis Pius XII ( 1950 ) – przypomina nauczanie soboru trydenckiego ...

Augustianizm który czerpał w ogromnym stopniu także z nauczania Augustyna. Również Protestantyzm i jansenizm , inspirowały się augustynizmem, jednak w swych zasadniczych założeniach odeszły od niego. ...

Philippe de Champaigne ...

Blaise Pascal utrzymywać bliskie kontakty z klasztorem Port-Royal w Paryżu, jednym z największych centrów jansenizmu .Pascal od młodości był słabego zdrowia Cierpiał na bóle głowy i zwiazane ...

Grzechy powszednie i ciężkie ...

Francja w XVIII wieku z ziemią średniowieczne opactwo Port-Royal , z powodu głoszonego tam od XVII wieku jansenizmu . W roku 1761 w Tuluzie rozpoczął się słynny Proces Jana Calasa , ...

Historia Francji granicami. Wśród prądów umysłowych XVII w. na czoło wysunął się filozoficzno-religijny kierunek jansenizm .Sukcesy Ludwika XIV, osiągnięte za cenę wielkiego wysiłku finansowego, doprowadziły Francję do ...

Starokatolicyzm ...

Jean Le Rond d'Alembert ...

Pius VI (byłego jezuitę) pierwszym biskupem w USA .W Europie papież musiał sprzeciwiać się ideom jansenizmu , odbył m.in. w tej sprawie podróż do Wiednia , gdzie bezskutecznie próbował ...


Inne lekcje zawierające informacje o "jansenizm":

108 Życie religijne w okresie nowożytnym (plansza 6) ...

108 Życie religijne w okresie nowożytnym (plansza 7) ...

108 Życie religijne w okresie nowożytnym (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie