Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Historia myśli ekonomicznej

Historia myśli ekonomicznej

Historia myśli ekonomicznej – dyscyplina naukowa o charakterze teoretycznym, zajmująca się badaniem i opisywaniem procesu kształtowania się poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym. W naukowy sposób wyjaśnia przyczyny powstawania, przenikania i zanikania poglądów, idei oraz teorii ekonomicznych, jak również krytycznie analizuje historyczny dorobek ekonomistów.

Adam Smith (1723 - 1790) - uważany za ojca współczesnej ekonomii . Datę wydania jego największego dzieła Bogactwo narodów - 1776 - uznaje się za początek ekonomii jako nauki.

Spis treści

Zakres znaczeniowy

Należy odróżnić historię myśli ekonomicznej od historii ekonomii oraz historii gospodarczej .

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w., dlatego też termin historia ekonomii odnosi się wyłącznie do naukowych poglądów ekonomicznych po XVIII w. Jednak refleksja nad zagadnieniami gospodarczymi, choć jeszcze nie w naukowej formie, sięga czasów starożytnych. Historia myśli ekonomicznej bada i opisuje również przednaukowe refleksje nad zjawiskami gospodarczymi. Dopiero od XVIII w. historia myśli ekonomicznej oraz historia ekonomii podążają wspólną ścieżką.

Historia gospodarcza w przeciwieństwie do historii myśli ekonomicznej nie zajmuje się badaniem poglądów na zagadnienia ekonomiczne, ale samymi zjawiskami ekonomicznymi w ujęciu historycznym. W zakresie jej zainteresowań leży przede wszystkim badanie panujących na przestrzeni wieków stosunków społeczno-ekonomicznych, metod wytwarzania, dysponowania, wymiany i konsumpcji dóbr ekonomicznych czy rozwój panujących stosunków własności środków produkcji .

Poglądy ekonomiczne, będące przedmiotem badań historii myśli ekonomicznej, były zawsze ściśle powiązane z panującym w danym okresie podłożem stosunków gospodarczych, społecznych i politycznych. Żaden kierunek myśli ekonomicznej nie powstał w oderwaniu od konkretnej sytuacji ekonomicznej w danym miejscu i czasie. Istniejące w danym okresie warunki i zjawiska ekonomiczne były źródłem inspiracji dla dociekań ekonomistów, którzy starali się zrozumieć prawa rządzące gospodarką i ująć je w spójne poglądy. Jednocześnie formułowane przez nich poglądy miały często znaczący wpływ na prowadzoną politykę gospodarczą i tym samym na kształtowanie nowych stosunków ekonomicznych i powstawanie nowych zjawisk gospodarczych. Z tego względu istnieje ścisły związek pomiędzy rozwojem gospodarczym i politycznym, a dominującą w tym czasie teorią ekonomiczną. Związek ten przekłada się na ścisłe powiązanie badań historii myśli ekonomicznej z badaniami nad historią gospodarczą.

Etapy rozwoju myśli ekonomicznej

Rozwój myśli ekonomicznej może być w najogólniejszy sposób podzielony na trzy historyczne etapy:

Starożytny i średniowieczny

Obejmuje okres od starożytnej Grecji po schyłek XV w. Charakterystyczną cechą dociekań ekonomicznych tego okresu jest to, że były one dokonywane na marginesie rozważań filozoficzno-teoretycznych lub prawno-organizacyjnych. Nie istniała wyodrębniona dziedzina zagadnień ekonomicznych, ponieważ były one traktowane wyłącznie jako element szerszych zagadnień politycznych lub filozoficznych.

Nowożytny

Obejmuje okres od schyłku XV w. po drugą połowę XVIII w. Wraz z rozwojem gospodarczym pojawiło się zapotrzebowanie na głębszą analizę zagadnień o charakterze gospodarczym. Rozważania ekonomiczne zostają oderwane od ogólniejszych rozważań polityczno-filozoficznych i stają się niezależną dziedziną systematycznych dociekań, choć jeszcze nie o charakterze naukowym. Pierwszym samodzielnym kierunkiem myśli ekonomicznej był merkantylizm , którego początek rozwoju przypada na koniec XV w.

Współczesny

Umowną datą rozpoczęcia tego okresu jest rok 1776 , kiedy to szkocki myśliciel i ekonomista Adam Smith wydaje swoje dzieło Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (popularnie nazywane Bogactwem narodów). Smith po raz pierwszy zastosował metodę naukową w rozważaniach ekonomicznych, tym samym wprowadzając ekonomię do grona nauk, a historię myśli ekonomicznych na nowy etap rozwoju.

Myśl ekonomiczna w starożytnej Grecji

Okres archaiczny

Od VIII w. p.n.e. do ok. 500 p.n.e.

Okres klasyczny

Od ok. 500 p.n.e. do 336 p.n.e.

Okres hellenistyczny

Od 336 p.n.e. do 146 p.n.e.

Myśl ekonomiczna w Imperium Rzymskim

Okres królewski

Od 753 p.n.e. do 510 p.n.e.

Okres republiki

Od 510 p.n.e. do 31 p.n.e.

Okres cesarski

Od 31 p.n.e. do 476

Myśl ekonomiczna w średniowieczu

Od 476 do schyłku XV w.

Merkantylizm

Od schyłku XV w. do ok. połowy XVIII w.

Krytyka merkantylizmu

Fizjokratyzm

Od ok. połowy XVIII w. Szkoła podatkowa fizjokratów stworzyła pojęcie jedynego podatku (opodatkowanie rolnictwa - odprowadzanie ok. 30% wytworzonych dochodów). Przyczyniło się to do rozwoju przemysłu, bo ludzie rezygnowali z posiadania ziemi i uprawiania roli

Ekonomia klasyczna

Od drugiej połowy XVIII w.

Angielska ekonomia klasyczna

Adam Smith , David Ricardo , Thomas Malthus , James Mill , John Stuart Mill , John McCulloch , William Nassau Senior ,

Francuska ekonomia klasyczna

Jean Charles Leonard Simonde de Sismondi , Jean-Baptiste Say , Frédéric Bastiat , Henry Carey .

Szkoła historyczna

Przełom XIX i XX w.

Socjalizm

Socjalizm utopijny

XIX w. Robert Owen , Henri de Saint-Simon , Charles Fourier

Socjalizm naukowy

Druga połowa XIX w. - Karol Marks , Fryderyk Engels

Nurt subiektywno-marginalistyczny

Nazywany również nową ekonomią.

Lata siedemdziesiąte XIX w.

Austriacka szkoła psychologiczna

Od 1871

Matematyczna szkoła lozańska

Od 1874

Ekonomia neoklasyczna

Od 1890 - Alfred Marshall wydaje Zasady ekonomii.

Instytucjonalizm

Thorstein Veblen

Keynesizm

Lata dwudzieste XX w.

Synteza neoklasyczna

  1. teoria równowagi ogólnej - Leon Walras (powstała 1874 - 1877)
  2. teoria równowag cząstkowych - Alfred Marshall (powstała 1890-1916)

Bibliografia

  • Cameron R.: Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 1996,
  • Heilbroner R. L.: Wielcy ekonomiści : czasy, życie, idee, PWE, Warszawa 1993
  • Zagóra-Jonszta U.: Wykłady z Historii Myśli Ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003,

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Historia myśli ekonomicznej":

Wszystkich Świętych ...

Dziady (zwyczaj) ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Dzień Zaduszny ...

Mieszko II Lambert ...

Tiumeń ...

Adwentyzm ...

Odense ...

Grenoble ...

Linköping ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Historia myśli ekonomicznej":

Pierwiastki (plansza 1) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 10) ...

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 19) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie