Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Grody Czerwieńskie

Grody Czerwieńskie

Przypuszczalny zasięg państwa Polan na początku panowania Mieszka I i ziemie przyłączone przez tego władcę. Wschodnia granica Grodów Czerwieńskich oparta jest na przebiegającym przez ten obszar europejskim dziale wodnym

Grody Czerwieńskie ( niem. Rotburgenland, ukr. Червенські городи, węg. Vörösföldnek) to powszechnie przyjęta w historiografii nazwa ziem znajdujących się na dawnym pograniczu polsko - ruskim .

Grody te wspomniane są w źródłach (" Powieść doroczna "[1]) jako przedmiot rywalizacji Polski i Rusi. Pierwsza wzmianka o Grodach pochodzi z 981 , kiedy to zdobył je na Polakach książę kijowski Włodzimierz I .

Państwo Bolesława Chrobrego z zaznaczonymi nabytkami terytorialnymi władcy. Grody Czerwieńskie zostały zaznaczone według przeważającej dziś koncepcji o ich zasięgu terytorialnym - obejmują obok samego Czerwienia także ziemię chełmską, bełską, przemyską, sanocką i wołyńską.

Spis treści

Przynależność

Najdawniejsza przynależność "grodów czerwieńskich" w historiografii nie jest do końca dziś ustalona. Według Nestora tereny nad Sanem i Wisłą w pierwszej połowie IX. zamieszkiwali Radymicze , po czym przemieścili się w rejon położony między Dnieprem , Desną a Sożem . W 885 przyłączeni do Rusi Kijowskiej przez księcia ruskiego Olega . Według Nestora Radymicze oraz Wiatycze mieli pochodzić od Lachów i być Lachami."[2][3][4]. Źródłem mającym tu największą wagę jest zapiska Powieści Dorocznej pod rokiem 981[5];

W leto 6489 ide Wołodimer' k Liachom' i zaja grady ich: Peremyszl', Czerwien', i iny grady jeże sut' do sego dnie pod' Rusiu. W sem że letie i Wiaticzi pobiedi i wiezłożi na nia dan' ot niaouga, jakoże otci (otec) jego imasze.

Co w polskim tłumaczeniu brzmi następująco[6];

Roku 6489 [981]. Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich: Przemyśl, Czerwień i inne grody, które do dziś dnia są pod Rusią. Tegoż roku i Wiatyczów zwyciężył i nałożył na nich dań od pługa, jaką i ojciec jego brał.

W skład państwa Mieszka I wchodziły ziemie nad Sanem i Bugiem obejmujące Grody Czerwieńskie. Zamieszkali na tym terenie Lędzianie stanowili zaporę przed parciem Rusi na zachód. Świadczy o tym system obronny Lędzian skierowany w kierunku południowo-wschodnim w którym kluczową rolę odgrywał Czerwień (obecnie Czermno ) i Bełz oraz zaplecze gospodarcze położone na zachodnim brzegu Huczwy [7].

Wykorzystując zerwanie sojuszu polsko-czeskiego i najazd Ottona II na Polskę w 979 r., książę kijowski Włodzimierz Wielki w 981 r. zagarnął cały obszar zamieszkany przez Lędzian[7].

W czasie wyprawy wojennej na Kijów w 1018 r. odbił je Bolesław Chrobry . W roku 1030 wareskie wojska Rurykowiczów zagarniają Bełz , a w następnym roku Jarosław Mądry przy udziale Haralda III inne grody Lachów [8] aż po San . Z tego samego roku pochodzi ostatnia wzmianka o Grodach Czerwieńskich:

Roku 6539 [1031]. Jarosław i Mścisław zebrali wojów mnogich, poszli na Lachów i zajęli Grody Czerwieńskie znowu, i spustoszyli ziemię lacką, i mnóstwo Lachów przywiedli, i rozdzielili ich. Jarosław osadził swoich nad Rosią, i są do dziś.

Duża część ludności polsko-lędziańskiej została przesiedlona do Kijowa, miało to ułatwić administrację kolonistom z Rusi. Od tego czasu ziemie te miały charakter mieszanego pogranicza polsko-ruskiego.

Tereny te w XIII w. zaczęto określać Rusią Czerwoną - w nazwie zespoliły się dwa motywy: Grodów Czerwieńskich, oraz miano wskazywanych przez Nestora Chorwatów (Chrobatów) Czerwonych. Najprawdopodobniej nazwę tą nadali ziemiom Rurykowiczów najbliżsi sąsiedzi - Polacy i Węgrzy[9]. Przy czym Ruś Czerwona obszarem swym zakreślała znacznie większy teren niż Grody Czerwieńskie, obejmujący również "część Beskidu aż po krawędzie Wołynia [10].

Ruskie panowanie zakończyło się w XIV w. kiedy to król Kazimierz Wielki prawem spadkobierstwa (po bezpotomnej śmierci Bolesława Jerzego II ) włączył te ziemie do Polski[7].

Terytorium

Terytorialnie "grody" uważa się raz za rozległy kraj, który powierzchnią odpowiadać miał przyszłej Rusi Czerwonej lub Halickiej [11]. Innym razem natomiast ogranicza się ich terytorium do samego Czerwienia, który składając się z dwóch grodów został przedstawiony w źródle za pomocą liczby mnogiej[12].

Najbardziej dziś przeważającym poglądem jest teza uznająca "Grody Czerwieńskie" za obszar całkiem rozległy, bo obejmujący swym zasięgiem w przybliżeniu przyszłą ziemię chełmską, bełską, przemyską, sanocką, wołyńską i inne pobliskie ziemie[13]. Niektórzy badacze zaliczają jeszcze do "grodów" Brześć[14]. Z takim zasięgiem "grodów czerwieńskich" spotkamy się w dużej ilości opracowań popularnonaukowych i naukowych, które traktują "grody" jako praterytorium wyżej wspomnianej Rusi Czerwonej[15].

Mniej prawdopodobnym jest wniosek, uznający tylko przyszłą ziemię chełmską za pierwotne terytorium "grodów"[16]. Dla poparcia tej tezy wyzyskuje się informacje źródłowe jak i znaleziska archeologiczne. Niektórzy archeolodzy biorąc za przykład odnajdywane w Czermnie przedmioty ocenili oddziaływanie grodu tam się onegdaj znajdującego na bardzo małe, bo sięgające co najwyżej 40 km[17]. Najnowsze badania wykopalisk obalają tą tezę[18]. Natomiast źródła – nie określając dokładnych granic "grodów czerwieńskich" – mówią przynajmniej tyle, że nie należał do nich pobliski Czerwieniowi Bełz [19]. Dodać należy, że późniejsze notatki wyraźnie rozgraniczają Czerwień od miast wołyńskich i Przemyśla[20].
Jeśli zaś przyjmiemy identyfikację utożsamiającą nestorowy Peremyszl nie z Przemyślem a z Peremylem nad Styrem to wynika stąd obraz terytorialny Grodów Czerwieńskich jako ziem pomiędzy górnym Styrem a Huczwą.

Hipotezy

W zapiskach kronikarzy nie ma żadnych bliższych danych geograficznych nt. grodów. Po 1031 roku natomiast nazwa ta już więcej nie występuje. Powoduje to znaczną trudność jak i dowolność w nauce w wyznaczaniu terytoriów oraz położenia i nazw głównych ośrodków administracyjnych tego obszaru. Grody Czerwieńskie umieszczano: między Przemyślem a Chełmem (J. Lelewel), wzdłuż Dniestru między Przemyślem a Czerwonym Grodem na Podolu (W. Kętrzyński, S. Zakrzewski), między Bugiem a Wieprzem w rejonie Chełma (S. Cercha, W. Semkowicz), w rejonie Czermna nad Huczwą niedaleko grodu Wołyń (S. Chodakowski, M. Kuczyński, A. Poppe, J. Skrzypek i in.), wreszcie ostatnio ponownie między Przemyślem a Brześciem nad Bugiem (J. Mitkowski). Odbiega od nich hipoteza z r. 1970, wiążąca termin z grodami znalezionymi w rejonie Przemyśla, szczególnie z grodami nad W i a r e m – w Aksmanicach i Nowosiółkach Dydyńskich.

Główne ośrodki

W sprawie przewodniego ośrodka administracyjnego historycy są niemal zgodni, że był nim Czerwień , choć bywają próby uznania Czerwienia za nazwę bliżej nieokreślonego terytorium[21]. Pomimo wszystko zawsze łączy się go z "grodami" z oczywistych względów – ich zbiorcza nazwa pochodzi niewątpliwie od Czerwienia[22].

Dziś przeważa pogląd (potwierdzony przez znaleziska archeologiczne[23] jak i późniejsze relacje źródłowe[24]), że dawny Czerwień znajdował się na miejscu wsi Czermno nieopodal Hrubieszowa .

Najbardziej miarodajnym przekazem co do położenia Czerwienia wydaje się być zapis w kolejnej kronice ruskiej (tzw. Ipatjewskiej[25]) pod rokiem 1205 o walce Litwinów u wrót Czerwienia. Litwini mieli wojować jednocześnie koło Kumowa , a zastawę wojskową trzymać przy wsi Uchanie . Ten przekaz daje pewność co do położenia Czerwienia w późniejszej ziemi Chełmskiej.

Natomiast poglądem już dziś stanowczo odrzuconym są próby lokalizacji Czerwienia w miejscu Czerwonogrodu koło Zaleszczyk [26].

Drugim z Grodów Czerwieńskich o dużym znaczeniu był "Peremyszl". Uważa się, że ta nazwa oznacza obecny Przemyśl . Istnieje jednak pogląd, że Przemyśl nie stanowił jednolitej jednostki terytorialnej z terenami nad górnym Bugiem. W związku z tym wysuwa się koncepcję, że gród Nestora to Peremyl na górnym Styrem , co dobrze koresponduje z "Dokumentem Biskupstwa Praskiego"[27].

Ostatnie odkrycia archeologiczne pokazały, iż kolejnym ważnym grodem był gród Lubacew [28] [29].


Przypisy

 1. Połnoje sobranije russkich letopisiej, t. I., Leningrad 1926-1928.
 2. August Bielowski Monumenta Poloniae Historica, podane za Małopolska w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich , Tom VI (Malczyce – Netreba) z 1885 r.
 3. Nestor nie zaliczał Lachów do ogólnej nazwy "Słowian" przez którą rozumiał (zgodnie z dzisiejszą terminologią) "Słowian wschodnich". Dla niego Lachowie (Lędzianie) byli to Słowianie polscy (jako odrębna grupa), podobnie traktował słowian naddunajskich i Słowian morawsko-czeskich, których nie zaliczał do "Słowian", poprzez nazwę którą rozumiał plemiona "wschodniosłowiańskie". Henryk Paszkiewicz Początki Rusi, Kraków 1996, s. 60-86, 400-416
 4. Kwestią dyskusyjną jest pierwotne miejsce zasiedlania przez Lachów w ówczesnych granicach Polski. Według Nestora "sowieni że owi priszedsze siedosza na Wisle, i prozwaszasja lachowie, a ot tiech lachow prozwaszasja polanie, lachowie druzii luticzi, ini mazowszanie, ini pomorianie", co w przełożeni na język polski brzmi:"Gdy bowiem Włosi naszli na Słowian naddunajskich i osiadłszy pośród nich ciemiężyli ich, to Słowianie ci przyszedłszy, siedli nad Wisłą i przezwali się Lachami, a od tych Lachów przezwali się jedni Polanami , drudzy Lachowie Lutyczami , inni Mazowszanami , inni - Pomorzanami ". Powieść minionych lat tłumaczenie profesora Franciszka Sielickiego z 1968 r., s. 212. W związku z powyższym jasno wynika, że zarówno rejon Warty ( Polanie ), dolnej Odry ( Lutycy ), jak i środkowej Wisły ( Mazowszanie i dolnej Wisły ( Pomorzanie ) dopiero w okresie późniejszym zostały objęte nazwą "Lachy". Najprawdopodobniejszy rejon pierwotnego osiedlenia Lachów to albo centralna Polska: ziemia sieradzka i łęczycka , lub okolice takich miast jak: Sandomierz , Lublin , Przemyśl . Henryk Paszkiewicz , Początki Rusi, Kraków 1996, s. 403-404
 5. Za tekstem zawartym w wydaniu internetowym Połnoje sobranije russkich letopisiej, t. I., Leningrad 1926-1928.
 6. F. Sielicki, Najstarsza Kronika Kijowska. Powieść Minionych Lat, Wrocław 2005.
 7. 7,0 7,1 7,2 Jan Buraczyński, Roztocze - dzieje osadnictwa, Lublin 2008, s. 45-47
 8. "Laesa, Laesar, Leasum, Lesum, Laesom" są to normańskie określenia Lachów nadsańskich z okresu wyprawy Haralda III , 1031 znajdujące się w Sadze o Haraldzie Hardrada. [w:] Kwartalnik historyczny. t. 108, wyd. 1-3. Towarzystwo Historyczne 2001
 9. Aleksander Jabłonowski, Wołyń, Podole i Ruś Czerwona
 10. Aleksander Walerian Jabłonowski . Polska wieku XVI, t. VII, Ruś Czerwona, Warszawa 1901 i 1903. op. cit. SGKP. tom XV
 11. Tak już A. Naruszewicz bez przeprowadzenia wywodu krytycznego. Z rosyjskich uczonych A. W. Łonginow (Czerwienskije Goroda. Warszawa 1885) i N. Barsow (Oczierki russkoj istoriczieskoj gieografii..., Warszawa 1885.). Jako jedni z pierwszych lokalizowali oni Czerwień w Czermnie.
 12. J. Skrzypek, Studia nad pierwotnym pograniczem polsko-ruskim w rejonie Wołynia i Grodów Czerwieńskich, Warszawa 1962.
 13. W. Kętrzyński, S. Zakrzewski, op. cit. Przynależność ziemi halickiej konstytuowano na podstawie poglądu o pierwotnym położeniu Czerwienia w Czerwonogrodzie. Pogląd ten upadł i dlatego ziemi halickiej dziś do "grodów" się nie zalicza.
 14. N. Barsow, op. cit. Pierwszy opracował mapę zasięgu "grodów czerwieńskich"
 15. Encyklopedia szkolna. Historia, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1993; Atlas historyczny świata, pod red. J. Wolskiego, Polskie przedsiębiorstwo wydawnictw kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa 2001.
 16. S. Cercha, op. cit.
 17. K. Jażdżewski, op. cit.; także prace Z. Rajewskiego.
 18. red. Jerzy Libera - Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu, Łęczna 2008
 19. "Powieść doroczna" notuje pod 1030 rokiem: Jarosław' Bełzy wzjał', po czym pod 1031 rokiem notuje znane zdarzenie o odbiciu przez tegoż księcia "grodów czerwieńskich" (S. M. Kuczyński, op. cit.). Zapiska ta jednak może być interpretowana dwojako: zob. S. Zakrzewski, op. cit.
 20. Ipatijewskaja Letopis, op. cit.
 21. Uważał tak już A. Naruszewicz , tworząc z nazwy grodu Czerwień nowe pojęcie "Czerwieńsko"; Historia narodu Polskiego, t. II, Warszawa 1780.
 22. Tak samo zob. "grody bożskie"; Połnoje sobranije russkich letopisiej, t. II., S. Peterburg 1903.
 23. K. Jażdżewski, Ogólne wiadomości o Czermnie – Czerwieniu, Archeologia Polski, t. IV (1959); tegoż, Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław 1981.
 24. S. M. Kuczyński, Studia z dziejów Europy Wschodniej X-XVII wieku, Warszawa 1965.
 25. Połnoje sobranije russkich letopisiej, t. II., S. Peterburg 1903, s.721.
 26. tak sądzili W. Kętrzyński (Granice Polski w wieku X, Rozprawy Akademii Umiejętności, t. 30 (1894)) i S. Zakrzewski (Bolesław Chrobry Wielki, Lwów 1925).
 27. S. Cercha, Gdzie znajdowały się Grody Czerwieńskie? Litwa i Ruś, t. III, Wilno 1912; J. Natanson-Leski: Zarys granic i podziałów Polski najstarszej. Wrocław 1953.
 28. Lubaczów [ www.lubaczow.pl ] - strona główna
 29. Lubaczów [ www.lubaczow.pl ] - strona główna

Bibliografia

Opracowania naukowe
 • S. Cercha, Gdzie znajdowały się Grody Czerwieńskie?, "Litwa i Ruś", t. III, Wilno 1912.
 • G. Labuda , Studia nad początkami państwa polskiego, tom II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988, .
 • T. Lehr-Spławiński , Lędzice-Lędzianie-Lachowie, [w:] Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata, Poznań 1959.
 • H. Łowmiański , Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań 1986.
 • J. Natanson-Leski, Zarys granic i podziałów Polski najstarszej. Wrocław 1953.
 • J. Skrzypek, Studia nad pierwotnym pograniczem polsko-ruskim w rejonie Wołynia i Grodów Czerwieńskich, Warszawa 1962.
 • S. Zakrzewski , Bolesław Chrobry Wielki, Lwów 1925.
Wydania źródeł
 • Codex diplomaticus Silesiae, t.I, ed. K. Maleczyński, Wrocław 1956.
 • Constantine Porphyrogentius, De administrando imperii, ed. G. Moravcsik, Budapeszt 1949.
 • Ipatijewskaja Letopis, [w:] Połnoje sobranije russkich letopisiej, t. II., S. Peterburg 1903.
 • Lawrjentjewskaja Letopis, [w:] Połnoje sobranije russkich letopisiej, t. I., Leningrad 1926-1928.
 • Najstarsza Kronika Kijowska. Powieść Minionych Lat, tłum. F. Sielicki, Wrocław 2005.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Grody Czerwieńskie":

Mieszko II Lambert Za jego czasów od Polski odpadły nabytki terytorialne Bolesława Chrobrego: Milsko , Łużyce , Grody Czerwieńskie , Morawy i Słowacja .Spis treści1 Młodość2 Panowanie Mieszka II2.1 Koronacja i ...

Lednicki Park Krajobrazowy ...

Słupsk ...

Księstwo Czernihowskie ...

Jarosław I Mądry praw zwyczajowych oraz bizantyńskiego prawodawstwa, zwany Prawda Ruska .W 1031 r. zajął on Grody Czerwieńskie i pomógł objąć władzę Bezprymowi w Polsce.Po jego śmierci Ruś ...

1019 Urodzili się4 Zmarli Wydarzenia w Polsce Bolesław I Chrobry przyłączył do swojego państwa Grody Czerwieńskie . Wydarzenia na świecieZ walk o władzę Rusi zwycięsko wyszedł Jarosław ...

Światosław I ...

981 na świecie3 Urodzili się4 Zmarli Wydarzenia w Polsce Włodzimierz Wielki , książę ruski, zdobył Grody Czerwieńskie . Wydarzenia na świecieAzjaBitwa na rzece Bach Dang w której Wietnam ...

Sławatycze jako część krainy geograficznej nazywanej w historiografii Grodami Czerwieńskimi. W 1038 roku Grody Czerwieńskie ponownie przyłączył do Rusi Jarosław Mądry. Do Polski ziemie te ...

Architektura romańska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Grody Czerwieńskie":

016b. Polska Piastów (plansza 9) pomiędzy dwóch braci. Polska utraciła Milsko i Łużyce (zagarnął je cesarz) oraz Grody Czerwieńskie zagarnięte przez Ruś. Mimo tego Mieszko II nie poddał się ...

032 Najazdy mongolskie w XIII w. (plansza 9) ...

044 Polska za panowania Kazimierza Wielkiego (plansza 9) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie